جدیدترین مطالب تعلیم و تربیت -آموزه های ادیان

کارت پستال کارت پستال

در این بخش از سایت آکاایران تصاویری از انواع کارت پستال ها را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که

شعر

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شعر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +شعر را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> لام زیبا وثریست ه حساسات دیعی نسان ا ه رکت ی ورد. ر تعریف ن فته ند: (( ر ثر کری سی ه تنها ر الب لفاظ لمات یخته ده اخیالات جازات زین ود تاثرات یجانات وحی ار ورد، <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> ست.)). ا ا مراه وید تا طالبی رمورد <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa>ا طالعه نید.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html"><div class="mzc"><strong>عرstrong>div>شعر,شعر غزل,شعر عاشقانهa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ر زبان ونانی <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> ( پوایسیس) ز اده ( پوایس) ه عنی ساختن ست. اعر عنی سازنده ا ویند. <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> ر عرف نطقی لام خیل ست، ر عرف تا ران لام وزون قفی ه ر سب ین عرف ر سخنی ه ارای زن افیتی اشد واه ن سخن رهانی اشد واه طابی واه صادق واه اذب نرا <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> وانند. ما دما <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> ا لام خیل فته ند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ستاد سلجوقی ی وید: (( <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> ز نون ریفه ست ه عنی لمه عبارت ست ز ک لهام لبی وحی نهم ز یض نیای رین. ریحه میر و رشته ند ه وح <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> ا ز سمان رین ه اعر رود ی ورند ر عین ال عمیق ترین ، است ترین وزون ترین زیبایی ای کل&nbsp; ا یز تلقین یکنند ر هنمایی ین و رشته ست ه اعر ی تواند دود اتی بدی ن ود ا هتر ز مه ه ضاحت داند شناسد.))span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">امارتین ی ویسد: (( <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> ک زبان امل ست. زبان عالی ه یک اره ی خصیت دمی ا تحت تاثیر ود رار یدهد. وح و ا ز نبه ساس ه تصرف ر ی ورد. وش و ا ون هنگ وسیقی&nbsp; وازش یدهد وه تخیل و ا ه نتها رجه عنان سیخته ی سازد.))<br/>اریوش اهین ی گارد: (( ین ه زبانی ست ه نرا عارف عامی، رد زرگ گوش ان ی نوند ه زبان ل از ویش ی نند؟ ین ه زبانی ست ه ا ا ر ویاهای یرین ذشته وازش ی هد، رزو ای ا افته ا افته ی ماید؟ ه ب وشنی ی خشد روز کوه یدهد. ه فتاب رمی ی خشد ه هتاب ور سر ستی ه دایی ی خشد اهی م ه ر سر طف باشد زبان ه کوه راق شک زاری امرادی ی شاید. لی ا ین ال از م رفش نیدنی غمش ریدنی ازش شیدنی ست. ی ک ین زبان <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> ست. زبان مه ی زبانی ا. ترانه مه کسته ا سرود مه ی سرودها.span>span>span>p> <p dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa>&nbsp; ز گاه غوی عده نرا رابر اژه تازی ده "یر" ه عنای واز ، سرود واندن ورده رخی نرا رابر ا "عور" عربی ه فهوم ریافتن ، انستن یان الت پوشیده دمی یان یکند.span>span>span>p> <p dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">دامه ن عفر&nbsp;&nbsp;<a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> ا سخن وزون قفا یداند ه ه عنای لالت مایید ، ین تعریف اعث د ه <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> ز و یدگاه ورد ررسی رار یرد . کی ز یدگاه زن افیه عنی ساختار یرونی یگری ز نگاه گونگی رایه طلب ر ن.&nbsp;&nbsp;مام سکاکی ر فتاح لعلوم ود <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> ا ز گاه نطقیان لام خیل ز گاه تاء ران لام وزن قفا یداند تاءخران عنی انشمندان عربی ه یدگاه ندیشه ان ز نطقیان ه یشه ندیشه ان ونانی ودند عقب تر ودند.span>span>span>p> <p dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> پیامد تجربه اعر ست ه عناصر ندیشه یال حساس ا ر م ی میزد تنها ندیشه حساس می تواند سازنده <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> اشد . مروز نچه ز <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> تعریف ی ود <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> ه فهوم زن افیه یست یزی ست ه ر وهرش <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> ست عنی زن افیه ز سازه&nbsp;&nbsp;ای خستین <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> شمار میرود زن افیه ه زیبای ن ی فزاید قیقت <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> یزی ست ه ز اخود گاه اعر وشش یکند ز اه زبان یان ی ودspan>span>span>p> <p dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">" <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> مودار صورت ای زیباست ه ر نگیزنده حساسات ورنی اعر ست ر واننده شنونده تاثیر رف گذارد"&nbsp;&nbsp;یا " <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> یان ز حساسات اکنش ای رونی اعر ست ه ر الب اژه ای زیبا وزن لوه ر یشود:span>span>span>p> <p dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ستا عفیی <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> ا ینگونه تعریف یکند" <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> ره ورده ی عاطفه ، حساس یال&nbsp;&nbsp;ر زبان شرده هنگین"&nbsp;&nbsp;پس <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> و عنصر ارد کی یرونی ه ربوط ه اعر ست توانای ای و ه گونه لمات ا ر ی زیند ، ما حتوا <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> یزی ست ه ربوط ه اعر یست لکه ز ا ود گاه و ر ی یزد توسط زبان رایه یشود. مروز <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> ر&nbsp;ند زن افیه یست . ا یتوانم سخن ا ه دون زن قافیه اشد <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> گوییم رصورتیکه عناصر حساس تخیل ا ر ود اشته اشد عضی سخن ای وزون ست ما&nbsp;&nbsp;<a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> یست ون ز یان صورت ای یالی تهی ست. ا ن م توانستند ز <a class="hlink" title="عر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/poetry.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عرa> تعریف رست رایه مایند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش تعلیم و تربیت کاایرانspan>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شعر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

طرح شعر شب لیدا , اطلاعات شعری , شعر دو كاج

شعر گردآوری توسط بخش تعلیم و تربیت -آموزه های ادیان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات