جدیدترین مطالب تعلیم و تربیت -آموزه های ادیان

کارت پستال کارت پستال

در این بخش از سایت آکاایران تصاویری از انواع کارت پستال ها را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که

مداد

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مداد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +مداد را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد نواع <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.span>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa>&nbsp;بزاری رای&nbsp;وشتن،&nbsp;راحی&nbsp;&nbsp;قاشی&nbsp;ست ر نواع وناگونی جود ارد. ر زبان ارسی ،<a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ه عنای رکّ تحریر وده ر تون هن مین عنا ا ی هد. ر ین قاله ه طالبی رمورد نواع <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa>ا پرداخته یم. ا ا مراه وید.span>span>span>p> <p><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html"><div class="mzc"><strong>دادstrong>div>مداد,مداد رنگی,انواع مدادa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران:&nbsp;&nbsp;خش ارجی <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa>ا عمولا ز&nbsp;وب&nbsp;ا&nbsp;اغذ&nbsp;ساخته ده ی ود رون ن غزیِ <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ه خش&nbsp;ستوانه ی&nbsp;کل اریکی ست رار ی یرد. ین غزی ز اده سیاهی ه ام&nbsp;رافیت&nbsp;ا واد نگی ه مراه ترکیبات یگر تشکیل ی ود. <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa>تراش،&nbsp;<a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa>پاک ن&nbsp;&nbsp;اغذ&nbsp;ز یگر&nbsp;وشت فزارهایی&nbsp;ستند ه مراه ا <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ستفاده ی وند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ر ه ه عنوان ولین سازنده ن جاری ه ام ستدلر ، ر ورنبرگ بت ده لی حتمالا دود می یشتر ز سیصد سال پیش ر نگلستان وجود مد . ین <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa>ای ولیه دون وب الص ز نس رافیت ود ه کی ز نواع بیعی ربن ست .نابع عادن رافیت اودال ر امبرلند ست . <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> سازی ا جود تعطیل دن حلهای ستخراج رافیت نوز م ر امبر ند دامه ارد . رافیت ر سایر اها یز شف ده ست تولید <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ز واد ام ر شورهای ره ، سریلانکا ، لمان کزیک صورت یگیرد . ر ی راحل ولیه تاریخ تهیه <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> وششهایی رای ساختن غزهایی ا پودر رافیت الص صورت رفته ست .span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مروزه غزی <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ا عد ز پختن ه وم غشته یکنند تا ارش هتر ود ثرش پر وام تر ردد . ارخانه ای زیادی ا رمول اص ودشان ین ار ا نجام یدهند لی تیجه حصولات نها ندکی ا م ختلاف ارد . وب <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> عمولا ز وب رخت سرو ست زیرا گه ای ن ستقیم ه علت رمی تراشیدنش سان ست . لبته سرو نواع قسامی ارد ه هترین نها ز انادا ست . غزی <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> اید ا سب ر اخل وب حکم ود تا نگام شار ه وک ز ایش تکان خورد . وب <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ر قطع رد ا ش لعی ست . <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa>ای شضلعی ه اطر ینکه وی یز غل میخورد ر دارات ا ارگاههای راحی (رش قاشی ) ز ن ستفاده یشود . <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa>ای رافیتی ر قطع هار وش ا یضی ستند وک نها جای رد تخت ست . رجه <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> کی ز زایای غزی <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ه ا اک س رافیت جود ی ید ین ست ه یتوان ن ا ا رجات ختلف سختی رمی ا سیاهی ساخت. اک س یشتر رافیت متر ، وجب اکستری دن <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> یگردد لی ین <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> سیار سخت ست یتوان وک ن ا سیار تیز رد . ین وع <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ا یرتر ساییده ده دت یشتری یز یماند . رافیت یشتر اک س متر غزی ا وجود ی ورد ه سیاه تر رم تر ست لی زود ساییده ند یشود طوط ن م یلی قیق یست .span>span>span>p> <h3><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>رمی سختی <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa>strong>span>span>span>h3> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">غز <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ه ور عمده ز&nbsp;رافیت&nbsp;تشکیل ده ست، غرهای <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ه ر <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ه ار ی وند، سته ه یزان&nbsp;اک سی&nbsp;ه ا نها ترکیب ی ود، ارای سختی تفاوتی ستند؛ <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> سخت، مره۴، طوط سیار م نگ، <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> رم تر، مره۱، طوط پررنگی وی اغذ یجاد ند، رچه یزان اک س ترکیبی ا رافیت غز <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> یشتر اشد، <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> سخت تر ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa>ای راحیstrong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ای راحی ه ور لی ه سه سته تقسیم ی وند:<br/>1- <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ای رم پر نگ - B<br/>2- <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ای عمولی - HB<br/>3- <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ای شک م نگ - H<br/><br/><strong>1- <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ای ا وک رم پر نگ تر:strong><br/>ین وع <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa>ا ارای وکی پهن تر سبت ه سایر <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ا ستند، وک ن ا املا شکی پر نگ ی اشد. قتی ا ین وع <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ا راحی ی نید توجه رمی وک ن واهید د.<br/>شخصه صلی ین <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa>ا رف B ست، ه وی دنه <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> رج ده ست ا ماره ای ختلف رجه ندی ی وند.<br/><br/><strong>2- <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ای ا وک عمولی:strong><br/>ین وع <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ا ا مه ا ی توان پیدا رد، گر ه وشته وی کثر <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ا توجه رده اشید رف HB ا تما وی <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> یده ید.<br/>ین <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> زبری توسط ارد ر یشتر راحی ا اربرد واهد اشت.<br/><br/><strong>3- <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ای ا وک شک مرنگ تر:strong><br/>سته سوم <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa>ا ارای وکی ازک تر سبت ه سایر <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ا ستند، وک ن ا سبتاً مرنگ ی ویسد. قتی ا ین وع <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ا راحی ی نید توجه زبری شکی وک ن واهید د.<br/>شخصه صلی ین <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa>ا رف H ست، ه وی دنه <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> رج ده ست انند <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ای B ا ماره ای ختلف رجه ندی ی وند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ماره ای <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa>ا ز زبری ه رمی ه ترتیب زیر ی اشد:span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">6B, 5B, 4B, 3B, 2B, 1B, HB, 1H, 2H, 3H, 4H...span>span>span>p> <p><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html">مداد,مداد رنگی,انواع مدادa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center">نواع <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa><br/><br/><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سعی نید ر راحی ای ود میشه <a class="hlink" title="داد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دادa> ناسب ا نتخاب نید تا راحی ای ما رفه ی زیبا تر وند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش تعلیم و تربیت کاایرانspan>span>span>p>
مداد گردآوری توسط بخش تعلیم و تربیت -آموزه های ادیان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات