جدیدترین مطالب تعلیم و تربیت -آموزه های ادیان

کارت پستال کارت پستال

در این بخش از سایت آکاایران تصاویری از انواع کارت پستال ها را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که

مداد طراحی

مداد طراحی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مداد طراحی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +مداد +طراحی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران&nbsp;طالبی رمورد دادهای راحی&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: <span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ا آغاز سال تحصیلی، ازار رید لوازم التحریر م اغ ی ود. لاک پدر ادرها رای نتخاب سایلی ه اید توی کیف و کوله درسه رار گیرد ه ور عمول ه یمت وام نگ عاب سایل ربوط ی ود. ما ازم ست نگام رید لوازم التحریر ه سلامت یمنی انش موزان م توجه رد. ا ا مراه وید تا ا دادهای راحی یشتر شنا وید.span>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil-drawing.html"><div class="mzc"><strong>داد راحیstrong>div>مداد طراحی,خرید مداد طراحی,مداد طراحی استدلرa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="داد راحی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/pencil-drawing.html" style="text-decoration:none;color:inherit">داد راحیa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: <span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">داد ای راحی ه ور لی ه سه سته تقسیم ی وند:span><br/><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">1- داد ای رم پر نگ - Bspan><br/><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">2- داد ای عمولی - HBspan><br/><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">3- داد ای شک م نگ - Hspan><br/><br/><strong>1- داد ای ا وک رم پر نگ تر:strong><br/><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ین وع دادها ارای وکی پهن تر سبت ه سایر داد ا ستند، وک ن ا املا شکی پر نگ ی اشد. قتی ا ین وع داد ا راحی ی نید توجه رمی وک ن واهید د.span><br/><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">شخصه صلی ین دادها رف B ست، ه وی دنه داد رج ده ست ا ماره ای ختلف رجه ندی ی وند.span><br/><br/><strong>2- داد ای ا وک عمولی:strong><br/><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ین وع داد ا ا مه ا ی توان پیدا رد، گر ه وشته وی کثر داد ا توجه رده اشید رف HB ا تما وی داد یده ید.span><br/><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ین داد زبری توسط ارد ر یشتر راحی ا اربرد واهد اشت.span><br/><br/><strong>3- داد ای ا وک شک مرنگ تر:strong><br/><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">سته سوم دادها ارای وکی ازک تر سبت ه سایر داد ا ستند، وک ن ا سبتاً مرنگ ی ویسد. قتی ا ین وع داد ا راحی ی نید توجه زبری شکی وک ن واهید د.span><br/><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">شخصه صلی ین دادها رف H ست، ه وی دنه داد رج ده ست انند داد ای B ا ماره ای ختلف رجه ندی ی وند.span>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ماره ای دادها ز زبری ه رمی ه ترتیب زیر ی اشد:span><br/><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">6B, 5B, 4B, 3B, 2B, 1B, HB, 1H, 2H, 3H, 4H...span><br/><br/><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">سعی نید ر راحی ای ود میشه داد ناسب ا نتخاب نید تا راحی ای ما رفه ی زیبا تر وند.span>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش تعلیم و تربیت کاایرانspan>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله مداد طراحی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

اپلیکشن مداد

مداد طراحی گردآوری توسط بخش تعلیم و تربیت -آموزه های ادیان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات