جدیدترین مطالب تعلیم و تربیت -آموزه های ادیان

کارت پستال کارت پستال

در این بخش از سایت آکاایران تصاویری از انواع کارت پستال ها را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که

رمان

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد رمان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +رمان را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین خش ز سایت کاایران&nbsp;طالبی رمورد <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.span>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> تنی وایتگر استانی ست ه ر الب&nbsp;ثر&nbsp;وشته ی ود. ر رن جدهم لمهٔ «<a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانaیشتر رای شاره ه صّ ای وتاه ر ورد عشق توطئه ه ار ی فت. ر ۲۰۰ سال خیر <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> تبدیل ه کی ز هم ترین شکال دبی ده ست. ا ا مراه وید تا طالبی ر ورد <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> طالعه نید.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html"><div class="mzc"><strong>مانstrong>div>رمان,رمان عاشقانه,رمان ایرانیa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> هم ترین عروف ترین کل تبلوریافته دبی وزگار است. عمولا فته ی ود <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> ا «ن یشوت» ثر سروانتس (ویسنده سپانیایی ۵۴۷ ۶۱۶) ر لال سال ای ۶۰۵ تا ۶۱۵ تولد افته ست ا <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> «اهزاده انم لو» وشته ادام ولافایت (۶۳۴ ۶۹۳) <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> ای لن نه وساژ (۶۶۸ ۷۴۷) رانسوی ه صوص ا ثر شهورش «یل لاس» پی یزی د ا <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> ای ویسندگانی ون انیل فو (۶۶۰ ۷۳۱) ساموئل یچاردسن (۶۸۹ ۷۶۱) هنری فیلدینگ (۷۰۷ ۷۵۴) ویسندگان نگلیسی التر سکات (۷۷۱ ۸۳۲) ویسنده سکاتلندی ا ه تحول ذاشت.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> اژه ی&nbsp;رانسوی&nbsp;ست ه عنای استانی ه ه&nbsp;ثر&nbsp;وشته ود امل تفاقات وادثی اشی ز تخیل ویسنده اشد ن، قسامی ارد.&nbsp;<a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> موزشی&nbsp;ه استانی ست امل طالب علمی، بیعی لسفی،&nbsp;<a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> پلیسی&nbsp;ه استانی اکی ز وادث ربوط ه زدی، نایت شف ن ا توسط اراگاهان زبردست ست،&nbsp;<a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> تاریخی ه استانی ست ه ساس ن بتنی ر وقایع تاریخی اشد <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> عشقی ه استانی ست ه الودهٔ ن ر عشق هاده اشد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> ر زبان ارسی، ترادف وول&nbsp;ر زبان نگلیسی ست. وول ه عنی و، دید، دیع، <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانaداستان های کوتاه، تاب استان استان عشقی وتاه مده ست. علت ارد دن لمهٔ <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> ه ای لمهٔ وول ه زبان ارسی ا ی توان ر زدیکی یشتر یرانیان تجدد اردکنندهٔ حصولات رهنگی ه یران، ه زبان رانسه انست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;یلیام زلیت، نتقد قاله ویس نگلیسی ر رن وزدهم، <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> ا نین تعریف رده ست: <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانaاستانی ست ه راساس تقلیدی زدیک ه اقعیت، ز دمی عادات الات شری وشته ده اشد ه حوی ز نحا الوده امعه ا ر ود تصویر نعکس ند.&nbsp;&nbsp;span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">صه ا عمری ولانی ارد تاریخ پیدایش نها تقریبا مان ندازه دیمی ست ه تاریخ زندگی شر ما کل وال تازه دبی ه ا ر <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> جسم ی ینیم، عنی لق استانی نثور ولانی ا تاکیدی ر اقعیت صالت تجربیات تخیلات ردی خصی، رگز ذشته ولانی داشته ست تاریخ پیدایش لوع ن ر رهنگ دبی هان ز سه رن تجاوز می ند. ر قیقت قتی دمی ناسنامه ویت ردی ود ا پیدا رد، <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> یز تولد افت. قصه های قدیمی یشتر ه طلق رایی مونه ای لی توجه اشت. ه<a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> ای صه ا، مونه ای لی ز سرگذشت ای لی ظاهر لی ودند، مونه ای صفات د وب نسانی. خصیت ا ر ین ثار ه و روه تفاوت تمایز تقسیم ی دند: روه دایی ا مه صفات صایل پسندیده، روه هریمنی ا مه ذالت ا پستی ا پلیدی ا. رگیری ین و روه اعث پدید مدن اجراهای صه ا <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa>س ا ی د. ز واخر رن فدهم هان ینی نسان، ز هان ینی ه<a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> دا د. ناخت فراد ز سائل تغییر افت وضوع <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> ا یز ز ین گرگونی ای تازه ردی ایه رفت. رای ولین ار صوصیات عاطفی رونی تجزیه تحلیل وحی ه دبیات اه افت <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> ه عنی اقعی مروزی ن ه جود مد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ساختار <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> رتباط ین و ظم ست. ظم عددی صفحه ا ظم زمانی قایع. <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> ه کل&nbsp;تاب&nbsp;ست ز صفحه ایی تشکیل ده ست ه ه ترتیب وانده ی وند. مناً <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> وایتی ست ه ز وادثی ه ر ول&nbsp;زمان&nbsp;نجام ی پذیرد. ساده ترین ساختار رای <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانaساختاری ست ه ر ن، ر و وع ظم ر م نطبق وند. عنی ولین ادثه ر تاب، مان اقعهٔ همی ست ه پیش ز مه وایت ی ود. پیش ز ین یچ ادثه ی ن در همیت دارد ه ر خش ای عدی تاب ر ن تاکید ود. ا پیشتر فتن رق زدن تاب، وادث ه ترتیب زمانی ه نبال م ی یند قتی ه صفحهٔ پایانی سیدیم، خرین ویداد هم پایان ی پذیرد. span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لبته نین ساختار ساده ی سیار م یده ی ود. غلب ولین صل تاب امل یانه ا پایان ادثه ی ست خرین صل یانه ی ست ه پایانش ه تخیل واننده اگذار ده ست. اهی ساختار سیار پیچیده ست. ه وری ه قایع <a class="hlink" title="مان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/novel.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مانa> ه ور کرر ز ذشته ه ینده ر ال وسان ست.ردآوری: خش تعلیم و تربیت کاایرانspan>span>span>p>
رمان گردآوری توسط بخش تعلیم و تربیت -آموزه های ادیان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات