جدیدترین مطالب تعلیم و تربیت -آموزه های ادیان

کارت پستال کارت پستال

در این بخش از سایت آکاایران تصاویری از انواع کارت پستال ها را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که

کتاب های صوتی

کتاب های صوتی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد کتاب های صوتی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +کتاب +های +صوتی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران&nbsp;طالبی رمورد <a class="hlink" title="تاب ای صوتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/audio-books.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاب ای صوتیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: تابهای صوتی&nbsp;تن تابی ست ه توسط ک ا ند وینده وانده ی ود صورت ایل صوتی رمی ید. تابهایی ه ا دف یاز ابینایان رایه د ما ا ذر زمان پیشرفت تکنولوژی ز ک سو رفتاری ای زندگی شری ز سوی یگر ترویج ین تاب ا فزایش افت. ا ا مراه وید تا طالبی رمورد <a class="hlink" title="تاب ای صوتی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/audio-books.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاب ای صوتیa> طالعه نید.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/audio-books.html"><div class="mzc"><strong>تاب ای صوتیstrong>div>کتاب های صوتی,کتاب های صوتی فارسی,انواع کتاب های صوتیa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تاب صوتیspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: پیشینه کتاب گویا ر هان ه سال 1931 رمی ردد ه ر ن سال نگره مریکا، رنامه تاب سخنگو ا ر ستور ار رار اد. ین پروژه ه «تاب رای ابینایان» ام اشت، ر بتدا ر استای مک ه ابینایان رای طالعه صورت رفت. نیاد ابینایان ولین ار تاب سخنگو ا ر سال 1932 تولید رد سال عد رای ولین ار تولید نبوه تاب سخنگو غاز شت.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کتاب گویا&nbsp;(ه&nbsp;نگلیسی:&nbsp;<span lang=en dir=rtl><em>Audio Bookem>span>) ا تاب صوتی، تن&nbsp;تابی&nbsp;ست ه توسط ک ا ند وینده وانده ی ود صورت ایل صوتی رمی ید ا اهی وقات صورت مایشنامه ازی ی ود. کتاب گویا مکن ست ا وسیقی ا فکت ای صدایی مراه اشد. اهی وقات ویسنده ا صدای ودش تاب ا ی واند اهی ویندگان رفه ی ین ار ا نجام ی هند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کتاب گویا خستین ار ر پاسخ ه یاز ابینایان ر&nbsp;یران&nbsp; ر سال ۹۲۹ توسط کتر واد وکولاتخور &nbsp;ه ود ابینا ود رائه د لی ه سرعت ه لیل ذابیت ورد&nbsp;ستقبال عموم ردم رار رفت ر اقع&nbsp;تاریخچه تولید ین تابها ه سال ۹۳۱ یلادی ی سد زمانیکه ر یالات تحده مریکا ولین ار ین وع تابها رای ا ینایان تحت پروژه ی ه ام "پروژه تاب رای فراد ابینا" طرح د ولین کتاب گویا دود ۶ سال پیش ر سال ۹۳۲ یلادی تولید د.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">م کنون کتاب گویا پدیده ی ناخته ده ر شورهای &nbsp;توسعه افته ی اشد. ین تابها ر سته ندی ای ختلف امل استان، مان، ودک وجوان،&nbsp;ذهبی، موزشی، علمی، نری ... ی اشد.عدها ا ختراع سترش ستفاده ز وار است دلیل سهولت ستفاده ز ین تابها زیبایی ذابیت نها ورد ستفاده عموم ردم رار رفت تولیدکنندگان تاب نج سیعی ز تابهای ود ا دین کل تولید مودند. وریکه مروزه تقریبا ین وع تابها ر کثر زمینه ا تولید ورد ستفاده رار ی یرد. کتاب گویا ه و صورت وخوانی مایشنامه تولید ی ردد. تابهای ویا ه شکال ختلف ر وی وار است،&nbsp;سی ی،&nbsp;م پی تری&nbsp;(MP3) ا ایل سانه ی یندوز (Windows Media Audio) وشی ای&nbsp;تلفن مراه&nbsp;ابل ستفاده ی اشند. ‎حبوبیت پخش ننده ای صوتی مراه انند ی پاد تاب ای صوتی ا رای ستفاده ردم ایج تر رده ست. ین مر ه&nbsp;سترش اگهانی تاب ای تولید ده ز پروژه ایی ظیر&nbsp;یبریوکس&nbsp;ده ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه فراد اوطلب ا رای&nbsp;واندن تاب ا سازماندهی ی ند. تاب ای صوتی مچنین ی توانند توسط رم فزارهای ویا تولیدشوند رچند یفیت صدای تولیدشده مکن ست ر قایسه ا صدای نسان طلوب باشد. تاب ای&nbsp;صوتی مچنیت توسط رکت ای نتفاعی ه صورت&nbsp;رخط&nbsp;نتشر ی وند. های تاب ای صوتی ه &nbsp;وی سی ی ا است نتشر ی وند غلب یش ز سخه ای اپی ا لد سخت ست. تاب ای صوتی ه ا پیاده ردن ز ینترنت ریداری ی وند غلب می رزان تر ز سخه ای اپی ا لد سخت ما ران تر ز سخه ای اپی ا لد میز ستند.ه ور لی تاب ای صوتی رائه ده ر غالب وح شرده خاطبان یشتری ارند؛ ر سال ۲۰۰۵ وار است ۶ رصد، وح شرده ۴ رصد ینک ای ابل انلود ۹ رصد ز ازار تاب ای ویا ا ه ود ختصاص اده ست.ر ساس تایج پیمایشی ر مریکا سود اصل ز ین صنعت ر سال ۲۰۰۵ ر ین شور یش ز ۷۱ یلیون لار وده ست.span>span>span>p> <p dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ا ر ظر رفتن ین اقعیت ه یزان طالعه فراد ر ودکی ابطه ستقیمی ا شد هنی نان ارد، روری ست ه ابینایان رای فزایش هره وشی ابلیت ای ادگیری ود، ز سنین ودکی ا تاب کتاب خوانی شنا وند. تابخانه ای یجیتالی ویا بزار سیار ارآمدی ستند ه ی وشند ا راهم ساختن رصت ای رابر رای شد آموزش کودکان ابینا یجاد زمینه ی رای هبود هارت ای ادگیری جتماعی نان، ه کل یری ینده ی وشن تر پرامیدتر رای نان مک نند. <span dir=rtl>تابخانه صوتی رای رتقاء سرانه طالعه ترویج رهنگ طالعه ی اشد علاقه ندان هروندانی ه ه ر لیلی مکان واندن تاب ای ورد علاقه ود ا دارند ی توانند ز ین ضا رای تابخوانی ستفاده نندspan>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش تعلیم و تربیت کاایرانspan>span>span>p>
کتاب های صوتی گردآوری توسط بخش تعلیم و تربیت -آموزه های ادیان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات