جدیدترین مطالب تعلیم و تربیت -آموزه های ادیان

کارت پستال کارت پستال

در این بخش از سایت آکاایران تصاویری از انواع کارت پستال ها را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که

عاشورا چیست و فلسفه قیام عاشورا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد عاشورا چیست و فلسفه قیام عاشورا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a title="عاشورا یست" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/5750.html" style="text-decoration:none;color:#000000">عاشورا یستa> لسفه <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/5750.htm/maghalat-persia/talim-tarbiat/5750.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یامa> عاشوراstrong>span> <br /><br />وزها مچنان ز پی م یذرند وباره حرم ا ن ال وای سحرانگیزش ز اه یسد. وباره عطر وش <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/5750.htm/maghalat-persia/talim-tarbiat/5750.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سینa> ه شام یسد وای «ا<a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/5750.htm/maghalat-persia/talim-tarbiat/5750.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سینaوش ان ا وازش یهد. زمزمهی ه مواره رد زبان لت یران وده ا شأت رفتن ز زمزمها ام <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/5750.htm/maghalat-persia/talim-tarbiat/5750.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سینa>(ع) ود ه توانستند نان وادثی ا یافرینند ه وری ه ا ذشت زمان نوز عل <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/5750.htm/maghalat-persia/talim-tarbiat/5750.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سینa>ان ر ذهان ک ده اقی انده ست.p> <p style="text-align: center;"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/talim-tarbiat/5750.html"><div class="mzc"><strong>عاشورا یست لسفه یام عاشورا strong>div>عاشورا چیست,عاشورا چیست,چیستی عاشورا,[categoriy]a>p><p>مام سین ( ع ) ه مراه 72 تن ز اران صدیقش ماسهی لق رد ه تی ا ادآوری ن یتوان ه عظمت ین هضت سینی پی رد رای رکتها بارزات لمستیزانه عدی، ر ول تاریخ پس ز مام(ع) ارانش لگویی شت. ر اره ویداد عاشورا سیار فته وشتهند. از م اى فتن وشتن اقى ست، را ه ین ویداد ز نان بعاد زرگ ستردهى رخوردار ست ه ر ه یشتر ه تحلیل ررسى ن پرداخته ود زوایاى وتر تازهترى ز ن شکار واهد د. عاشورا ه ک ادثه ه ک رهنگ ست، رهنگى رخاسته ز تن سلام اب ه قش یاتى ا ر ستحکام یشه ا، ویش اخه ا شد ار رهاى ن یفا رده ست. عاشورا یچ اه ر حدوده زمان غرافیاى اصى حصور مانده ست، لکه مواره لهام خش تشیع ر استاى رکت ا، نبش ا یام اى استین یعه پل سیارى ز هضتهاى یگر ر رابر انون اى لم فر فاق وده ست. یام عاشورا ز سال 61 جرى تا مروز مچون شمهى وشان روشان ز ب زلال واراى ود تشنگان عرفت قیقت ا سیراب رده، لهامخش سیارى ز هضتاى قّ علیه اطل وده ست. نقلاب سلامى، ه هبرى مام مینى(ه) ز عاشورا سینی لهام رفت. صیت امه سیاسی لهی مام مینی(ه) یز ین فاهیم ا یان یارد ه ر س ود ا یشتر رای لم حیا نید ، الم یشتر یود گر ر رابر الم یستادگی نید لم ز ین یود. وحانیت یعه مواره راى راست ز یان رهنگ عاشورا، ه قط ن ا ر ول عصار تمادى ازگو رده ست، لکه تى ه ازسازى ن پاسدارى ز رزش اى اشى ز ن پرداخته ست. ازسازى ضامین فاهیم لند رهنگ عاشورا ر ر عصر زمانى ه راخور ال ن زمان، تأثیر سیار گرف سازنده ى ر اه پیشبرد هداف قدسى مچون شر عارف رهنگ سلام اب، ر اى هاده ست. تاریخ یعه واه صادق وشنى ز ین ازسازىا ست. ین ار یز ذرخشى یگر ز سمان ربلا رخشید ه ور ن شعل روزان اه ق لبان قیقت ویان، بهت صلاى ن، ر م وبنده لحاد فاق ست. عاشورا سالت زرگى ا ر وش مه ینداران ه یژه گاهان امعه هاده ست. مگان پس ز ناخت بعاد ن وظفند ود امعه ود ا ا ن قایسه ز ن رس عبرت یاموزند، را ه زنده ودن تاریخ ه ترسیم تصویب ن سنجش ودمان ا ن ست. ز ین وى، سخنی ر ند وتاه پیرامون ساسىترین عد ین ادثه زرگ ست ه ر خشی ز ن تحت عنوان « عاشورا ر حرم » ه ر رفته ز وضوعات ختلف پیرامون ین ادثه تاریخی واهد ود یان ی ردد . <br />نبع : ب سایت وینیp> <p>مام سین ( ع ) ه مراه 72 تن ز اران صدیقش ماسهی لق رد ه تی ا ادآوری ن یتوان ه عظمت ین هضت سینی پی رد رای رکتها بارزات لمستیزانه عدی، ر ول تاریخ پس ز مام(ع) ارانش لگویی شت. ر اره ویداد عاشورا سیار فته وشتهند. از م اى فتن وشتن اقى ست، را ه ین ویداد ز نان بعاد زرگ ستردهى رخوردار ست ه ر ه یشتر ه تحلیل ررسى ن پرداخته ود زوایاى وتر تازهترى ز ن شکار واهد د. عاشورا ه ک ادثه ه ک رهنگ ست، رهنگى رخاسته ز تن سلام اب ه قش یاتى ا ر ستحکام یشه ا، ویش اخه ا شد ار رهاى ن یفا رده ست. عاشورا یچ اه ر حدوده زمان غرافیاى اصى حصور مانده ست، لکه مواره لهام خش تشیع ر استاى رکت ا، نبش ا یام اى استین یعه پل سیارى ز هضتهاى یگر ر رابر انون اى لم فر فاق وده ست. یام عاشورا ز سال 61 جرى تا مروز مچون شمهى وشان روشان ز ب زلال واراى ود تشنگان عرفت قیقت ا سیراب رده، لهامخش سیارى ز هضتاى قّ علیه اطل وده ست. نقلاب سلامى، ه هبرى مام مینى(ه) ز عاشورا سینی لهام رفت. صیت امه سیاسی لهی مام مینی(ه) یز ین فاهیم ا یان یارد ه ر س ود ا یشتر رای لم حیا نید ، الم یشتر یود گر ر رابر الم یستادگی نید لم ز ین یود. وحانیت یعه مواره راى راست ز یان رهنگ عاشورا، ه قط ن ا ر ول عصار تمادى ازگو رده ست، لکه تى ه ازسازى ن پاسدارى ز رزش اى اشى ز ن پرداخته ست. ازسازى ضامین فاهیم لند رهنگ عاشورا ر ر عصر زمانى ه راخور ال ن زمان، تأثیر سیار گرف سازنده ى ر اه پیشبرد هداف قدسى مچون شر عارف رهنگ سلام اب، ر اى هاده ست. تاریخ یعه واه صادق وشنى ز ین ازسازىا ست. ین ار یز ذرخشى یگر ز سمان ربلا رخشید ه ور ن شعل روزان اه ق لبان قیقت ویان، بهت صلاى ن، ر م وبنده لحاد فاق ست. عاشورا سالت زرگى ا ر وش مه ینداران ه یژه گاهان امعه هاده ست. مگان پس ز ناخت بعاد ن وظفند ود امعه ود ا ا ن قایسه ز ن رس عبرت یاموزند، را ه زنده ودن تاریخ ه ترسیم تصویب ن سنجش ودمان ا ن ست. ز ین وى، سخنی ر ند وتاه پیرامون ساسىترین عد ین ادثه زرگ ست ه ر خشی ز ن تحت عنوان « عاشورا ر حرم » ه ر رفته ز وضوعات ختلف پیرامون ین ادثه تاریخی واهد ود یان ی ردد . <br />نبع : ب سایت وینیp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله عاشورا چیست و فلسفه قیام عاشورا شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مدایی دربارهه ی عاشورا , عاشورای حسینی , عاشورا تاریخ

عاشورا چیست و فلسفه قیام عاشورا گردآوری توسط بخش تعلیم و تربیت -آموزه های ادیان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات