فیلم

فیلم

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد فیلم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +فیلم را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین خش ز سایت کاایران&nbsp;طالبی رمورد&nbsp;نر <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.span>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> &nbsp;صطلاحی ست ه ه ور عام امل تصاویر تحرک م نین زمینه ی ردد. یشهٔ ین ام ر ین اقعیت ست ه&nbsp;<a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> عکاسی&nbsp;ه ور تاریخی عنصر ساسی&nbsp;سانه&nbsp;بط پخش تصاویر تحرک ه ساب ی مده ست. ا ا مراه وید طالبی رمورد <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> ا طالعه نید.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html"><div class="mzc"><strong>یلمstrong>div>فیلم,انواع فیلم,خرید فیلمa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> ا ز ریق بط تصویر ردم شیاء اقعی ا وربین ا وجود وردن ن ا ز ریق تکنیک ای&nbsp;نیمیشن&nbsp; ا&nbsp;لوه ای یژه&nbsp;ست. <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> ا ز جموعه ی ز اب ای نفرادی تشکیل ده ند ه زمانی ه ه سرعت پشت سرهم مایش اده ی وند، توهم رکت ا ر یننده وجود ی ورند. ر ثر پدیده ی ه ام اندگاری تصویر ه ر ثر ن ک نظره رای سری ز انیه پس ز ین فتن ن ر فظ ی نند، شمک ای ین تصاویر، ابل ویت یستند. م نین عامل رتباط عامل یگری ست ه اعث شاهده تصاویر تحرک ی ردد. ین ثر وانی ه ام رکت تا عروف ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: رای تبیین ر ثر نری مچون <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> یازمند ناخت عناصر احد سازنده ن ستیم.&nbsp; ک <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> سینمایی مچون ک مان ارای ندین خش ا سکانس (Sequence) ست.&nbsp; رسکانس <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> نا ه شتراک حدت وضوع (زمان ا کان قوع ن) ز یگری تمایز ی ود.&nbsp; ین تمایز اه سیار لی ست. سکانس ای ک <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> ه احدهای وچکتری ه امه صحنه (Script) ا (setting) تقسیم ی وند. مان ونه ه ک مایش ه ند پرده (Act) تقسیم ی ود. رصحنه یان ننده اقعه ی ز استان ست ه ه ودی ود ارای شتراک حدت ر زمان کان ی اشد.&nbsp; رگاه زمان کان تغییر ند صحنه یز تغییر واهدکرد.&nbsp; رصحنه ر <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> امه ا شخصه صلی ر بتدای ن وشته ی ود.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ز ظر یش تر نسان ا، <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> ز نواع هم&nbsp;نر&nbsp;ه مار ی ید. <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> ا ابلیت سرگرم ردن، موزش، وشنگری الهام خشیدن ه یننده ا ارند. عوامل یداری سینما یاز ه یچ وع ترجمه داشته درت رتباطات هانی ا ه ک حصول تصویر تحرک ی خشند. ر <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> ابلیت ذب خاطبان هانی ا ارد ه صوص گر ز تکنیک ای&nbsp;وبله&nbsp; ا&nbsp;زیرنویس&nbsp;ه فتار ا ترجمه ی سازد، هره سته اشد. <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> ا م نین حصولاتی ستند ه توسط رهنگ ای شخص تولید شته ن رهنگ ا ا نعکس ر رابر ز ن ا تأثیر ی پذیرد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رهنر ساخت <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> ک اب انند ک رف ز&nbsp; ک اژه ر ک تن دبی (قاله، عر ا استان) ست،&nbsp; ی ثر امفهوم. گر ک پلان ا ر کم ک اژه ر ظر گیریم از ه ودی ود صاحب فهومی شخص یست گر ینکه ر تعاملی حویGrammatical-&nbsp; ا یگر اژه ا (پلان ا) ر الب ک مله (صحنه) اجد فهومی یژه ردد.&nbsp; ملات (صحنه اندها (Paragraphs) خش ای ختلف ک تن ا ی سازند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رخی ساختمان ک <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> ا مانند ک عمارت ی انند ه رطبقه ن ر کم ک سکانس ز <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa راتاق ز رطبقه رحکم ک صحنه، ر خش ز تاق (یوار، سقف، ف، پنجره .) ر کم&nbsp; ک پلان ز <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa جرهای ن عمارت ا ی توان رحکم اب ای ر<a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> انست ا ین یدگاه مان ور ه عنصر سازنده ک ساختمان جرهای ن ی اشند، احد نیادین ک <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> اب (frame) ی اشد. ر تاق ظیفه ی اص ز ر خش ا ه عهده ارد،&nbsp; از مع مدن تاق است ه ساختمان ارکرد صلی ود ا یفا ی ند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لافاصله پس ز بداع صنعت پردازش، رفه ساخت مایش تصاویر تحرک ه عنوان نبع کسب درآمد طرح ردید. پس ز شاهده تیجه وقفیت میز بتکار دید ود حصول روجی ن ر&nbsp;رانسه،&nbsp;رادران ومیر&nbsp;قدام ه رگزاری تور ور اره روپا ه نظور ه مایش ذاری صوصی ولین <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> ای ود رای عوام واص وامع مودند. ن ا ر ر شور ه ور عادی ناظری دید ز حلات ا ه لبوم ود ضافه موده یلی سریع رف ای تجاری ر شورهای ختلف روپا پیدا مودند تا ریدار سایل عکس ای ن ا وده ر مر صادرات، اردات تجاری ردن حصولات صحنه ی اور نان اشند. رسال ۸۹۸، مایش حساس وبرامرگوا ولین <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> تجاری د ه تا ن زمان تولید شته ود. ه زودی <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> ای یگر یز رائه شتند تا صنعت <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> ه عنوان صنعتی و ستقل هان اریته ا تحت لشعاع رار هد. رکت ای ختصاصی هت تولید توزیع <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> ه جود مدند ین ر الی ود ه ازیگران سینما ز حبوبیت سیار زیادی رخوردار شته جرت ای سنگینی ا رای ازی ر <a class="hlink" title="یلم" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/social/film.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یلمa> ا لب ی مودند. بل ز ن عنی ر سال ۹۱۷،&nbsp;ارلی اپلین&nbsp;راردادی رای قوق سالیانه ک یلیون لار نعقد موده ود.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش&nbsp;سانه رتباطات&nbsp;کاایرانspan>span>span>p>
فیلم گردآوری توسط بخش ارتباطات و رسانه ها سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات