شما تا چـه اندازه برای وقت خود ارزش قائلید؟

آیا از بـرنامه زمـانی مـشخصی برای به انجام رسـانـیـدن کـارهــای خود پیروی میکنید؟ یک عامل بسیار مهم در هر موفقیتی برنامه ریـزی صحیح و پیروی از یک بـرنامه زمـانی خص برای نیل بـه اهداف مطلوب میـبـاشد. اکنون برای آنکه قادر باشید از وقتـت خود به نحو احسن استفاده کنید نکات و راهکارهای زیر را در زندگی خود بکار بندید:

1- فعالیتهای روز بعد خود را از شب قبل برنامه ریزی کنید و روی کاغذ یادداشت کنید.
2- کارهای خود را اولویتبندی کنید.
3- کارهایی دشوار را زودتر از بقیه انجام دهید.
4- امور با اهمیت اما ناخوشایند را به تعویق نیاندازید.
5- کارها رابدون وقفه به پایان رسانید.
6- مابین فعالیتها برای خود وقت استراحت نیز در نظر بگیرید.
7- مکالمات تلفنی خود را نیز از پیش برنامه ریزی کنید: سخنانی که میخواهید بیان کنید را روی کاغذ یادداشت کنید.
8-  خود انگیخته باشید و مقهور موانع نگردید.
9- هرگاه تصور کردید کاری بی فایده میباشد، دست از آن بکشید.
10- در صورت لزوم یکسری تغییرات آگاهانه در رفتار خود پدید آورید.
11-  در زندگی فردی منظم باشید تا وقت خود را صرف یافتن وسایل گم گشته خود نکنید.
12- برای وقت خود ارزش قائل باشید زمان هیچگاه به عقب باز نمیگردد.
13- استرس و خستگی معلول کارهایی که به انجام رسانیده اید نیست بلکه بیشتر از افسوس کارهایی است که میتوانستید انجام دهید اما انجامشان نداده اید.
14- به هیچ فردی اجازه ندهید وقت شما را تلف کند. بیاموزید که در صورت لزوم با صراحت "نه" بگویید.
15- سعی کنید فرد خوشبینی باشید و همواره در انتظار رویدادهای خوشایند در زندگی خود باشید.
16- هنگام نیاز از فرد آگاهی راهنمایی بخواهید.
17- "وقت کشها" و یا هدر دهنده های وقت را به حداقل برسانید. آنها شامل موارد زیر میباشند:
* تلفنهای طولانی، بی هدف و غیر ضروری.
* بازدیدکننده ها و میهمانان ناخوانده.
* پشت گوش اندازیها.
* گفتگوهای بی ثمر و یا نا مشخص.
* دانش فنی ناکافی و یا اطلاعات ناقص هنگام انجام کار.
* فقدان اهداف و اولویت بندیها و یا مبهم وگنگ بودن آنها.
* فقدان برنامه ریزی.
* خستگی و استرس.
* ناتوانی در " نه " گفتن.
* بی نظمی و نابسامانیهای فردی.
* تماشای تلویزیون. تماشای بیش از 2 ساعت در روز برنامه های تلویزیونی معقول نمیباشد.

تبلیغات