مدیریت بحران -مدیریت بحران سازمانی چیست

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مدیریت بحران ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">دیریتa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">حرانa> سازمانیp> <p>* میدرضا ضوانی: انشجوی وره کتری <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">دیریتa> ازرگانی انشگاه علامه باطباییp> <p>کیده <br />وضوع <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">دیریتa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">حرانa> ر وزه ای ختلف طرح ست. سازمان ا ه عنوان کی ز جزای صلی امعه مروزی یز ز ین مر ستثنی یستند. قاله اضر ه ررسی نواع <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">حرانa> ر وزه سازمان ی پردازد. دیران پیشرو تلاش ی نند تا ا ستفاده ز افته ای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">دیریتa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">حرانa> سازمانی تلفیق ن ا ستاوردهای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">دیریتa> ستراتژیک <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">دیریتa> سیستم ای نترل، ز مواج طرناک پیش ینی شده، جتناب نند. قاله ر بتدا تعریف <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">حرانa> سازمانی ا طرح یسازد، سپس ا یان نواع بقه ندی <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">حرانa>ا، تعریف <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">دیریتa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">حرانa> رورت ن، حث ا ه رف دل ای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">دیریتa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">حرانa> هایتا ک ارچوب ستراتژیک رای ن سوق ی هد تیجه یری یند.p> <p> <br />قدمه <br />گرش سنتی ه مدیریت بحران، راین اور ود ه مدیریت بحران عنی رو شاندن تش؛ ه ین عنی ه دیران حران ر نتظار راب دن مور یشینند پس ز روز یرانی، سعی ینند تا رر اشی ز رابیها ا حدود سازند. لی ه تازگی گرش هین اژه عوض ده ست. راساس عنای خیر، مواره اید جموعهی ز رحها رنامهای عملی رای واجهه ا تحولات حتمالی ینده ر اخل سازمانها تنظیم ود دیران اید رباره تفاقات حتمالی ینده یندیشند مادگی ویارویی ا قایع پیشینی شده ا سب نند؛ نابراین، مدیریت بحران ر رورت پیشینی نظم سب مادگی رای ویارویی ا ن سته ز سائل اخلی ارجی تاکید ارد ه ه ور دی هرت، سودآوری ا یات سازمان ا تهدید ینند. اید توجه اشت ه مدیریت بحران ا دیریت وابط عمومی تفاوت ست. دیر وابط عمومی رای وب لوه ادن سازمان تلاش یند ر الی ه دیر حران سعی ارد تا ر شرایط دشوار، سازمان ا ر وقعیت وب گه ارد. مدیریت بحران ه نزله ک شته علمی، ه ور لی ر وزه دیریت ستراتژیک رار ییرد هور اص ه باحث نترل ستراتژیک رتبط یود (1). <br />تعریف حران سازمانی <br />فهوم حران یتواند ه عنای نحراف ز ضعیت تعادل عمومی ابطه سازمان ا حیط ا تعریفی ز صوصیت حیطی اشد ه سازمان جبور ست ه صورت ستمر ز ن گاهی اشته اشد. ر ر ک ز ین و گرش، نجام سائل حران ر ک یدگاه دیریت ستراتژیک ه هترین جه ابل رک ست (2). <br />«اری سمیت» ئیس ؤسسه حران اژه حران ا ه ین صورت تعریف یند: ک غتشاش عمده ر سازمان ه ارای پوشش بری ستردهی ده نجکاوی ردم رباره ین وضوع ر عالیتهای عادی سازمان ثر یذارد یتواند ثر سیاسی، انونی، الی ولتی ر سازمان گذارد(3). <br />ک حران سازمانی قط ک اجعهانند ک کود قتصادی، سقوط ک واپیما ا حدود ردن رکتهایی یست ه اعث تلفات عظیم ا سارات دید حیطی یوند لکه یتواند ارای کلهای تنوعی انند دنام دن حصول، خدوش دن دمات پشتیبانی ننده، تحریم ردن حصولات، عتصاب، ایعات ستهی نجالمیز، زدیده دن، شوههی شوهواری، رگیری صومتمیز، لایای بیعی ر هت نهدام حصولات، راب دن سیستم طلاعات سازمانی ا سیستم طلاعات رکتهای ادر ست. <br />ک حران سازمانی پدیدهی ا حتمال قوع م تاثیرگذاری زیاد ست ه ابلیت جرایی سازمان ا تهدید یند ز شخصه ن بهم ودن عامل، بهم ودن تاثیرات سایل ل ن ست تصمیمات ربوط ه ن اید ه سرعت تخاذ ود. ه ر هت، حرانها ه صورت اگهانی روز مینند غلب نها علائم شدار هندهی ارند ه شکلات عضلات القوهی ا شان یهند. حران باهت البی ا ک دل زیستناختی ارد، ون زالز یرو پرات (1996) پیشنهاد ینند ه ک حران یتواند بیه ه کانیسمی اشد ه راحل تولد، شد، لوغ فول ا رگ ا ی یند. ر زبان ینی اژه «یجی» (WEIJI) عادل اژه حران ست ه عنای طر رصت ا یهد. ین غت ساس الوده مدیریت بحران ا شکار یند عنی: قتی داره ردن ه رستی صورت یرد ک طر ه عنوان ک حران یتواند ا پیشگیری ود ا ثرات ن اهش یابد ا تی تبدیل ه ک رصت ود. غلب ر حران انهایی ز وفقیت ا ر ود ارد، مان ور ه یشهای کست ا یز یتواند ر ود اشته اشد (4). <br />ر تعریف حران سازمانی هتر ست ین حران(CRISIS) اقعه اگوار(DISASTER) تفاوت ائل د. «رنت» ین ین و تفاوت ائل ده یوید: حران توصیف ننده رایطی ست ه ر ن یشهای پدیده یتواند سائل شکلاتی انند ساختارها عملیاتهای دیریتی امناسب ا کست ر تطابق ا ک تغییر اشد ر الی ه نظور ز اقعه اگوار ین ست ه رکت ا تغییرات صیبتار پیشینی شده ا اگهانی واجه ده ه نترل می ر وی نها ارد (5). <br />نواع حران <br />برای اینکه توان حرانها ا ناسایی تفکیک رد هتر ست ه نها ا ستهندی رده بناهایی ا رای تفکیک نها ر ظر رفت. <br />لف بقهندی حرانها ز حاظ اگهانی ودن ا تدریجی ودن نها: عضی ز حرانها ه صورت اگهانی ک فعه هجود ییند ثرات اگهانی ر حیط رونی یرونی سازمان یذارند. ه ین حرانها، حرانهای اگهانی (ABRUPT CRISES) یویند. <br />ر قابل ین حرانها، حرانهای تدریجی (CUMULATIVE CRISES) جود ارند ه ز کسری سائل حرانیز روع یوند ر ول زمان تقویت ده تا ک سطح ستانه دامه سپس روز پیدا ینند. رای قایسه حرانهای اگهانی تدریجی یتوان ز 6 یژگی لیدی ستفاده رد. حرانهای اگهانی اسرعت هجود ییند ، ابلیت پیش ینی می ارند ،صراحت وشنی نها تمرکز ست، شکارند، ز ک ویداد شخص کفعهی روع ی وند، ر ک زمان ابت ه قوع ی پیوندند، ز عدم نطباق سازمان ا ک نبه ا تعداد می ز نبه ای حیطی اصل ی وند.ر قایسه، حرانهای تدریجی ،ه صورت تدریجی تجمعی ه جود ی یند، ابلیت پیش ینی زیادی ارند، اضح وشن یستند، قطه روع نها ز ک سطح ستانه ست، ا ذشت زمان حتمال قوع نها یشتر ی ود ز عدم نطباق سازمان ا ندین نبه ز حیط ه جود ی یند (6).p> <p> بقهندی حران ز یدگاه «پارسونز»: پارسونز سه وع حران ا یان یند ه عبارتند ز : <br />1 حرانهای وری: ین حرانها ارای یچگونه علامت شداردهندة بلی یستند سازمانها یز ادر ه تحقیق ر ورد نها یز رنامهیزی رای فع نها یستند. <br />2 حرانهایی ه ه صورت تدریجی اهر یوند: ین حرانها ه هستگی یجاد یوند. یتوان نها ا توقف رد ا ز ریق قدامات سازمانی نها ا حدود ساخت. <br />3 حرانهای دامهار: ین حرانها فتها، اهها ا تی سالها ه ول ینجامند. ستراتژیای واجهه دن ا ین حرانها ر وقعیتهای تفاوت ستگی ارد ه شارهای زمانی، ستردگی نترل یزان عظیم ودن ین قایع. <br />یتوان ز سه عیار سطح تهدید، شار زمانی، دت قایع، ر بقهندی ناسایی حرانها ستفاده رد یتوان ز ین ریق ه دیران شان اد ه ه زمانی ک پدیده ا ک شکل یتواند تبدیل ه ک حران ود. <br />«ورنت» ا ستفاده ز ین سه عیار یز عیار تعداد زینهای اکنش ا پاسخگویی، اتریسی ا رای بقهندی حرانها پیشنهاد رده ه ر ن 16خانه جود ارد. سطح تهدید ر و سطح الا پایین ،تعداد زینهای اکنشی ر و بقه م زیاد، شار زمانی ر و د م دید ، رجه نترل ر و سطح الا پایین ر ظر رفته ده ند. پدیده ا ر ین 16خانه ه هار سطح ستهندی دهند. سطح ک زمانی ست ه سطح تهدید پایین، تعداد زینه ای اکنشی زیاد ، شار زمانی م درجه نترل الا ست. سطح هار زمانی ست ه سطح تهدیدها الا ،تعداد زینه ای اکنشی م ا زیاد ، شار زمانی دید رجه نترل پایین ا الا اشد. «ورنت» یوید رچه سطح پدیده ا شکل ز سطح ک ه سطح هار زدیک ود حتمال تبدیل ن شکل ا پدیده ه ک حران یشتر یود (7). <br /> بقهندی حرانها ز یدگاه «یتراف»: ی رای بقهندی حرانها ز و یف ستفاده یند. ک یف اخلی ا ارجی ودن حرانها ا شخص یند. ینکه حران ر اخل سازمان هقوع یپیوندد ا ر ارج ز سازمان. یف یگر نی ا جتماعی ودن حرانها ا شان یهد. مانور ه ر مودار ماره 1 لاحظه یود حور فقی مودار حرانهای اخلی ارجی ا ز م تمایز یسازد حور عمودی، حرانها ا ز یث اهیت نی ا قتصادی ودن ر قابل جتماعی ا سازمانی ودن تفکیک یند؛ ه ین ترتیب، یتوان هار ضعیت لی ا تمایز ساخت. ر مودار ذکور، رای ر ضعیت لی، مونهایی ز حرانهای ناخته ده، شخص دهند. رای ثال، حران اشی ز «تعمیم مادین» (ر ضعیت 4اکی ز رایطی ست ه «وقعیت ک سازمان» قط ه اطر نکه ام ن، تداعی نفی یند، ه طر یفتد، رای ثال سانی ه ه ور فراطی رفدار قوق یوانات ستند، ه ن سته ز تولیدکنندگان واد غذایی ه ر ستفاده ز وشت یوانات زیادهوی ینند، سیب یسانند. رچه ین ونه قدامات عجیب غریبتر اشند، فزایش مادگی دیران رای ویارویی ا حرانهای اشی ز نها، رورت یشتر ارد (8). <br />مدیریت بحران <br />راساس ظرات «پیرسون» «لایر»، مدیریت بحران عبارت ست ز، تلاش ظامافته توسط عضای سازمان مراه ا یفعان ارج ز سازمان، ر هت پیشگیری ز حرانها ا دیریت ثربخش ن ر زمان قوع (9). <br />عدهی یویند مدیریت بحران ز سه رحله صلی تشکیل ده ست ه عبارت ست ز مدیریت بحران بل، ین عد ز قوع حران. بل ز قوع حران اید سه عالیت لیدی صورت یرد: تشکیل تیم مدیریت بحران ر سازمان، یجاد ک سناریویی ه دترین الت مکن ا شان هد، تعریف ویهی جرایی ستاندارد رای نجام عالیتهایی بل ز قوع حران. <br />ر زمان قوع حران سه عالیت صلی اید نجام ود: تمرکز ر شاعه خبار طلاعاتی ه ورد تمایل عموم اشد، شخص ردن ک فر هعنوان سخنگوی سازمان، رسال پیامها زارشها ه صورت رفهی ر سانها. عد ز قوع حران و عالیت صلی اید صورت یرد: ناسایی عوامل یجاد ننده حران رای ستفادهای ینده رقراری رتباط ا یفعان رای گاهسازی نها ز تایج ثرات حران (10). <br />مدیریت بحران رایندی ست رای پیشگیری ز حران ا ه داقل ساندن ثرات ن ه نگام قوع رای نجام ین رایند اید دترین ضعیتها ا رنامهیزی سپس وشهایی ا رای داره ل ن ستجو رد (11). <br />گر مدیریت بحران ا رنامهیزی رای نترل حران تعریف نیم ر ن صورت هار رحله ا رای رنامهیزی رای نترل حران اید ه نجام ساند. خست اید پدیدهای اگوار پیشینی وند، سپس اید رنامهای قتضایی تنظیم ردند، پس ز ن اید تیمای مدیریت بحران تشکیل موزش اده وند سازماندهی ردند سرانجام اید رای تکمیل رنامها، نها ا ه صورت زمایشی ا تمرین عملی ه جرا ر ورد (12). <br />لف پیشینی حران ررسی قاط حرانیز سیبپذیر: ر میزی حران ز وشهای نظمی رای افتن قاط حرانیز سیبپذیر ستفاده یود. نگامی ه دیران ک سلسله ز پرسشهایی ظیر «ه واهد د، گر نان ود؟» «گر نین ود، ه پیش واهد مد؟» ا طرح ینند، سناریوهای «وادث اگوار» وضوع حث رار ییرند. ر ین رحله، مکن ست ستفاده ز «بقهندی حرانها» فید ثمرثمر اشد. قوع رخی ز حرانها ظیر رگ اگهانی کی ز دیران لیدی، رای مة سازمانها حتمل ست؛ ز ین و ه احتی ابل تصور ست؛ لی اید توجه اشت ه ر سازمان، ا توجه ه یژگیهای اص ود، ربهپذیریهای اص ود ا ارد اید رای قابله ا نها رنامهیزی ند؛ رای ثال سقوط واپیما ک حران صیبتار ابل تصور رای رکتهای واپیمایی سافربری ست. <br /> تهیه رنامه قتضایی رای واجهه ا حران: رنامهای قتضایی رای واجهه ا حرانهای حتمالی، ر الب ک جموعه رنامة پشتیبانی تنظیم یردند تا ر صورت روز شکل، ورد ستفاده رار یرد. رنامهای قتضایی اید ه ونهی تنظیم وند تا تیلمقدور؛ لیه علایم شدار هندة وادث سوانح ا شخص نند، قداماتی رای نثیسازی ا تعدیل ضعیت حرانی راحی، تایج ورد نتظار ز ر قدام ا پیشینی نند. ر تنظیم رنامهای قتضایی اید املاً ه زئیات مور توجه ود؛ ه وری ه تی اهی اید پیشینی رد ه ر نگام واجهه ا حران، ه سانی اید ز سانهای معی رای گاه ساختن ردم ز قوع ک سانحة صیبتار ستفاده نند. مچنین اید شخص ود ه قیقاً ر ه رایطی ه قداماتی اید صورت پذیرد ر صورت عملی شدن قدامات ولیه، ه قداماتی اید ایگزین نها ردند، ر رخی ز سازمانها، ک فر ا ه عنوان «سخنگوی سازمان» عرفی ینند تا پاسخگوی پرسشهای طبوعات سانهای معی اشد ر واقع روز وادث حرانی، ا ردم رتباط رقرار ند. مچنین اهی هرستی ز سامی فراد دیرانی ه اید ر ریان ضعیتهای حرانی ضطراری رار یرند تهیه یود ر ختیار عوامل یربط رار ییرد. ر واردی یز ماره تلفنای رنامهای ادیو تلویزیون حلی، ر فتر ار دیران رار ارند (13). <br />داقل سالی کبار اید رنامهای قتضایی واجهه ا حران ا هنگام ساخت، نابراین، میزی حران یز اید هنگام ود. لبته ر صورت رورت اید ر واصل زمانی وتاهتری رای هنگامسازی میزی حران تنظیم رنامهای قتضایی قابله ا تهدیدات اشی ز حران قدام رد. <br /> تشکیل تیم مدیریت بحران موزش یروی نسانی: تیمای مدیریت بحران ر سازمانها ا روهای ربت ر یروی نتظامی ه رای رخورد ا ضعیتهای وقلعاده (انند روگانگیری) تشکیل یوند، باهت ارند. ین روها رحسب وع حرانهایی ه حتمال قوع ارند، ز تخصصهای تعدد تنوعی رخوردار یردند. رای ثال تیم حران زارت یرو مکن ست ز ک ارشناسی صاحبه ا طبوعات، ک هندس رق، ک ارشناسی مور شترکان ک شاور قوقی تشکیل ود. ابلیت رائه اکنش سریع گاه ردن ه وقع ثربخش ردم، ز یژگیهای صلی روری ر تیم مدیریت بحران ست.p> <p>ک تحقیق ز انب ؤسسه دیریت مریکا شان یهد ه عد ز قوع ادثه 11 سپتامبر 2001 ر مریکا تشکیل تیمای مدیریت بحران ر رکتهایی مریکایی فزایش افته ست وری ه بل ز قوع ین ادثه 38 رصد ز رکتهای ارای تیم مدیریت بحران ودهند لی عد ز ن، ر سال 2002 دود 54 رصد ر سال 2003 دود 62 رصد ز رکتهای مریکایی ارای تیم مدیریت بحران دهند (14). <br /> تکمیل رنامها ز ریق جرای زمایشی: روهای نترل ننده حران ا یتوان انند روهای رزشی ا تیمای طفای ریق موزش اد رای فزایش «تجربه ار روهی»، «ثربخشی»، «سرعت ر اکنش» تحت تمرین زمایش رار اد. ر ین رحله، ستفاده ز «نون بیهسازی»، «تمرین عملی»، «تقلید ردن» سیار سودمند ست. لبته دیریت عالی اید ز ین ونه تمرینها مایت ند تا نگیزة فراد رای یفای قشهای ود فزایش ابد تمریننندگان، اهمیت کار ود ا ریابند، نابراین، اید سیستمای ثربخشی ناسبی رای پاداش ادن ه تلاشهای ارکنان ر ین زمینه ستفاده ود تا نان ه تمرین دی رای ویارویی ا حران رانگیخته وند (15). <br />رورت مدیریت بحران <br />هان ه رف تشکیل دهکده جهانی ر رکت ست. ا ر ک امعه هانی ه سر یریم ه جزای ن ه سیله ک سیستم سیار پیچیده ه م رتبط دهند. نگامی ه ک فتش غولپیکر ر لاسکا چار سانحه یود، ا زمانی ه ر ک ارخانه ر ند از سمی شت یند ا نگاه ه ک روند واپیما ر «انگ ی ند» سقوط یند، ر مان حظه ردم نیا ز ین برهای اگوار گاه یوند برها ا سرعت ور ه مه ا یسند. پس ز ند قیقه ردم ر سراسر نیا ز ین ویدادها گاه یوند. سانها ردم ی صبرانه ر نتظار نیدن اقعیتها برهای قیق توضیحات ازم ستند. سئولیت ین قدام رعهده سانی ست ه عملیاتی ثربخش مدیریت بحران ا رنامهیزی جرا ینند. رای لوگیری ز دید دن حرانها، ز ین رفتن وابط صون اندن سازمانها ر قابل تهدیدات قایع اگوار جود مدیریت بحران روری ست. مکن ست ا قوع حران ر خش صوصی، رکتها شتریان ود ا سازمانهای غیرانتفاعی عتبار عضای ود ا ز ست دهند. مچنین ولتها تحمل ردسرهای راوان وند (16). <br />رکتهایی ه ارای رنامهای مدیریت بحران ستند ادر واهند ود: <br />* وابط اری ا سانهای بری رقرار نند فرادی ا ر دارات ناسایی نند ه ه نها ر شاعه خبار رای عموم اری یسانند؛ <br />* رای عوای ضایی کایات قوقی مادگی ازم ا اشته اشند؛ <br />* ر واقع ضطراری طلاعات قیق ه وقع رائه هند؛ <br />* غدغه اطر دیران جرایی ا ه داقل رسانند، <br />* سوائیهای الی ا نترل نند، <br />* تأثیر قایع حرانی ا رشهرت سازمان ه داقل رسانند، <br />* تخصص تعهد سازمانی ا رای واجهه ا حران فزایش هند.p> <p><br />دلهای مدیریت بحران <br />لف دل مدیریت بحران تیری یتراف: تیری یتراف ظهار ینند ه دیریت ثربخش حران سازمانی، دا ز وع حران، امل داره ردن پنج رحله شخص ست ه حرانها ی ینند: (1) ناسایی ا دگیری علائم، (2) مادگی پیشگیری، (3) هار یرانی، (4) هبود، (5) ادگیری. ین دل ا ناسایی ا دگیری علائم حران روع ی ود سپس ا رایند ادگیری ز رحله هبود هپایان ی پذیرد سپس تایج ادگیری ه رحله ول رمیردد ین رخه مینور دامه ی ابد. <br />پر اضح ست، و رحله ول، زء راحل بل ز حران ست دیریت پیشعال حران ا امل یود. ر تلاش ا عالیتی ر ول ین راحل مک زیادی ه ناسایی، پیشگیری ا لوگیری ز حرانهای القوه ر راحل ولیه یند. ر قابل ن، راحل سوم هارم ه عنوان راحل عد ز حران ستند ه ر عالیتی ر ی نها صورت ییرد ه عنوان عالیتهای اکنشی ا نفعل ستند ه تلاشی ست ر هت قاومت ا نترل دید ر ک حران اهر ده ا داقل ردن یرانیهای حتمالی ن. <br />ه صورت قایسهی، دیریت پیش عال حران همیت یژهی رای ر سازمان ازرگانی ارد زیرا سازمان ا ر سیاری ز نبها رای ویارویی ا وقعیتهای حرانی اخواسته غیرقابل نتظار ماده واهد رد ن ا ر ک وقعیت ساعد ر زمان قوع حران رار یهد. رای پیدایش ک نین دیریتی اید سه عالیت صلی صورت یرد: (1) یجاد ک رنامه دون حران، (2) تشکیل تیم مدیریت بحران، (3) موزشهای نظم پرسنل رای واجهه ا حرانها (17). <br /> دل اکنشی ر قابل دل پیش عال: ساساً، ر وقعیتای حرانی ز و وش ه حران یگرند: اکنشی1 پیشعال. سازمانها م یتوانند علائم شداردهنده ا ادیده گیرند ا قوع حران سبت ه ن اکنش شان هند م یتوانند ود ا رای ویارویی ا حران دیریت ن ز بل ماده سازند. ر الت ول پیامدهای اشی ز حران شخص میوند لی ر الت وم ه تنها رصتهایی ا رای داره حران راهم یسازد لکه تی یتواند ه فع حران نجر ود(18). <br />ر دل اکنشی، تصمیمات ربوط ه حران ر ین ا عد ز قایع تخاذ یود لی ر دل پیشعال ، تصمیمیرندگان کلهای ختلف حران یز رنامهای واجهه ا نها ا پیشینی ینند. ولین رحله ر دل پیشعال، تجزیه تحلیل سیبناسی حران ست ه سعی یند قاط سیبپذیر ر سازمان یز عوامل ؤثر ر قوع حران ناسایی ود. «سلاتر» دلی ا رای ناسایی عوامل ؤثر ر حران سازمانی رائه اده ست. ر ین دل یژگیای دیریتی سازمانی ر ثربخشی تصمیم ثر ی ذارند سپس تغیرهای حیطی قابت ه مراه ثربخشی تصمیم ، یزان رکت ه سوی حران ا کل ی هد (19). <br />تغیرهای حیطی تغییرات اگهانی ر حیط امل تغییراتی ر ازارها، عرضهنندگان تأمیننندگان، عوامل قتصادی، سیاسی، جتماعی ستند. <br />یژگیهای دیریتی عبارتند ز : توانائیها یژگیهای یروی نسانی یز توانمندیهای دیران، یوهای هبری نها ه تأثیر زیادی ر وع تصمیمات توانایی سازمان رای واجهه ا حران ارد. <br />یژگیای سازمانی امل ندازه سازمان، نابع، ساختار، ستورالعملهای جرایی نترل ستند ه ر وقعیتهای قوع حران تأثیر یذارند. <br /> رخه عمر حران یدگاه ستراتژیک سبت ه ن: رخه عمر حران یان یارد ه ر حران ندین رحله ا ی یند. بقهندی حران راساس رخه عمر ن، ر شخص ردن ستراتژیای واجهه ا حران ر ر ک ز راحل عمرش تی گونگی توقف ردن حران رای دیران فید ست. دول ماره 1 رخه عمر حران ا ز یدگاه سه صاحبنظر یان یند. <br />تیجه یری <br />مدیریت بحران سازمانی ه عنوان رایندی ظام افته ست ه ی ین رایند سازمان تلاش ی ند حرانهای القوه ا ناسایی پیش ینی ند. سپس ر قابل نها قدامات پیشگیرانه نجام هد تا ثر ن ا ه داقل رساند. رای جرای ین رایند اید شخص ود ه حران ر ه رحله ز عمر ود رار ارد تا توان سبت ه قدامات پیشگیرانه ا ر قدام ناسب، تصمیم رستی تخاذ رد وشهای صحیحی ه جرا ورد.<br /> نبع وزنامه تفاهمp> <p>  p> <pp> <p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" xwidt="400" xheight="85" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" xwidt="400" xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf">embed> object> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله مدیریت بحران شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مدیریت بازرگانی چیست؟ , مدیریت بازرگانی چیست , مدیریت بحران

مدیریت بحران گردآوری توسط بخش مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات سایت آکاایران
تبلیغات