مدیریت زمان چیست - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مدیریت زمان چیست ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p align=right><span face=yekan>کاایران : <a class="hlink" title="دیریت زمان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/431.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیریت زمانa> عقوله ی ست&nbsp;ه اید ر وزه ا ن سر ار اشته اشیم رصدد نترل ن ستیم ا تعریف یگری ه ی ود رای ن فت عمل ا رایند راحی ه ارگیری نترل گاهانه ر وی زمانی ه صرف عالیتهای شخصی ی ود. span>p> <p align=right><span face=yekan>عضا ر وزهای لوغ زندگی ا ودمان ی وییم اش ی د توانیم زمان یشتری رای ود اشته اشیم تا توانیم ه تمام ارهایمان رسیم .ین مر مکان پذیر ست لبته ا رنامه ینی ظم شخص عایت ند کته ه ر ین قاله ر سایت انش کاایران ه ن ی پردازیم گر ی واهید زمان ا ه نترل ود رآورید ه تمام ارهای وزمره ود رسید ا ا مراه اشید.span>p> <p style="text-align:center"><span face=yekan><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/431.html"><div class="mzc"><strong>دیریت زمان یست strong>div>مدیریت زمان,بهینه سازی زمان,مدیریت وقتa> <p class=centeric style="text-align:center">اههای <a class="hlink" title="دیریت زمان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/431.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیریت زمانa>p> <p>p>span> <p align=right><span face=yekan>ه قل ز سایت کاایران : کی ز صول هم <a class="hlink" title="دیریت زمان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/431.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیریت زمانa> صل 20 - 80 ست، عنی ز %20 زمان رای نجام %80 ارهایت ستفاده ن. وفقیت ر دیریت صحیح زمان ابسته ه تشخیص ارهای هم ست. ر ین قاله صد اریم تا تعدادی ز اهکارهای <a class="hlink" title="دیریت زمان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/431.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیریت زمانa> ا ه ما عرفی نیم.span>p> <p align=right><span face=yekan>span>p> <div align=right><span face=yekan><strong>ز ظر <a class="hlink" title="دیریت زمان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/431.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیریت زمانa> ارها ه ند سته تقسیم ی وند:strong>span>div> <div align=right><strong><span face=yekan>span>strong>&nbsp;div> <div align=right><span face=yekan>- <span color=#ff0000>ارهای هم وری:span> ین ارها ود ه ود نجام ی یرد.<br/>۲- <span color=#ff0000>ارهای هم غیر وری:span> ین سته ارهایی ستند ه فراد وفق اموفق ا ز م دا ی نند عمولا فراد اموفق ن ا ه تعویق ی ندازند.<br/>۳- <span color=#ff0000>ارهای وری غیر هم:span> ین ارها ر هت هداف نسان یستند ما نجام ی ود.<br/>- <span color=#ff0000>ارهای م همیت غیر روری:span> عضی فراد ه اطر اتوانی ر نجام ارهای هم وری ( اهی رای تفنن اهی رای رار ز تمرکز واس ) ود ا ه ین ارها سرگرم ی نند.span>div> <div align=right><span color=#ff0000 face=yekan><strong><span color=#000000>وفقیت ر دیریت صحیح زمان ابسته ه نتخاب ین ارهای هم غیر هم ست، پس رای وفقیت تحصیلیspan>:strong>span>div> <div align=right><span face=yekan>- ز ارهای غیر هم صرف ظر نید.<br/>۲- ارها ا ولویت ندی نید.<br/>۳- اهزنان قت ا شناسید.<br/>- اههای یجاد قت ا اد گیرید.span>div><span face=yekan>span> <p style="text-align:center"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/431.html">مدیریت زمان,بهینه سازی زمان,مدیریت وقتa> <p class=centeric style="text-align:center"><span face=yekan><a class="hlink" title="دیریت زمان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/431.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیریت زمانa>span>p> <p>p> <div align=right><span face=yekan><strong>اهزنان قت:strong>span>div> <div align=right><span face=yekan>- صحبتهای م همیت<br/>۲- یهمانان اخوانده<br/>۳- طالعه طالب م همیت غیرضروری<br/>- وشهای غیر صحیح عادات ادرست طالعه<br/>۵- تلفنهای زاحم غیر روری<br/>- داشتن نضباط اری<br/>- سستی ی رادگی ر تصمیم یری<br/>- وباره اری<br/>۹- اتوانی " ه " فتن ه واسته ای ابجا<br/>۰ - داشتن تمرکز واس<br/>۱- عادت مروز ردا ردن<br/>۲- ترس ز کستspan>div> <div align=right><span face=yekan>span>&nbsp;div> <div align=right><span face=yekan><strong>اههای یجاد قت:strong>span>div> <div align=right><span face=yekan>- زنده ردن قت رده ( ثل زمانهایی ه ر نتظار ستیم، زمانی ه ر توبوس ی ذرد ... )<br/>2- نجام ارها ه ور مزمان<br/>3- تنظیم ردن قت واب<br/>4- نترل یشتر وی قت تفریح<br/>5- ه فتن ه رخواست ای غیر هم<br/>6- عقب نداختن ارهای غیر همspan>div> <div align=right><span face=yekan>نبع:<br/>سایت تبیانspan>div> <p align=right><span face=yekan> <OBJECT codeBase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid=clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000 xwidt=400 xheight=85><pARAM NAME="_cx" VALUE="10583"><pARAM NAME="_cy" VALUE="2249"><pARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><pARAM NAME="Movie" VALUE="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf"><pARAM NAME="Src" VALUE="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf"><pARAM NAME="WMode" VALUE="Window"><pARAM NAME="Play" VALUE="-1"><pARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><pARAM NAME="Quality" VALUE="High"><pARAM NAME="SAlign" VALUE=""><pARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><pARAM NAME="Base" VALUE=""><pARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE=""><pARAM NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><pARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><pARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><pARAM NAME="BGColor" VALUE=""><pARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><pARAM NAME="MovieData" VALUE=""><pARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><pARAM NAME="Profile" VALUE="0"><pARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><pARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><pARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><pARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="false"><pARAM NAME="AllowFullScreenInteractive" VALUE="false"><pARAM NAME="IsDependent" VALUE="0"> <embed type="application/x-shockwave-flash" xwidt="400" xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf">embed> OBJECT>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله مدیریت زمان چیست شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مدیرریت زمان , مديريت زمان , مدیریت وقت , کنترل زمان

مدیریت زمان چیست گردآوری توسط بخش مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات سایت آکاایران
تبلیغات