مبانی انتشار اوراق بهادار با پشتوانه دارایی روش تامین منابع مالی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مبانی انتشار اوراق بهادار با پشتوانه دارایی روش تامین منابع مالی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">بانیa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">نتشارa> وراق هادار ا پشتوانه ارایی وش تامین نابع الی<br /> strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br /> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">بانیa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">نتشارa> وراق هادار ا پشتوانه ارایی وش تامین نابع الیدگرگونی ا تحولات ند هه خیر رعرصه صنعت انکداری، هره ین صنعت ارکرد جزای ن ا ستخوش تغییرات سیاری رارداده ست.p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>بانی نتشار وراق هادار ا پشتوانه ارایی وش تامین نابع الی strong>div>مبانی انتشار اوراق بهادار با پشتوانه دارایی روش تامین منابع مالی p> <p style="text-align: justify;">ز مله همترین ین تحولات، ایگزینی تدریجی تامین نابع الی زطریق نتشار وراق هادار ا پشتوانه ارایی رای عطای ام ا عتبارات سنتی انکی ی اشد.<br />نتشار وراق هادار ا پشتوانه ارایی، رآیند نظم اعده ندی ست ه ه وجب ن قوق الی سبت ه ام ا عتبارات ریافتی سایر طالبات انک ا ؤسسه عتباری کپارچه ی وند. سپس ورد تضمین رارمی یرند ر هایت رقالب وراق هادار رخوردار ز پشتوانه ارایی ه روش ی سند.<br />ین یوه تامین الی ه انک نشأ عتبار مکان ی هد تا پاره ز خاطرات اشی ز الکیت ام ا عتبارات ریافتنی ا سایر طالبات ا ه فراد روه ایی نتقل ماید ه ز شتها مکانات هتری رای دیریت نترل ین وع خاطرات رخوردارند.<br />ین رحالی ست ه عرضه عمومی وراق هادار ا پشتوانه ارایی زمینه ی ا راهم تا انک نشأ عتبار زطریق هره ندی ز تبه طلوب تر عتباری ر ازار وراق هادار سبت ه تبه ل انک نابع الی ازم ا رسطح زینه متر ه ست ورد.<br /><span style="color: #ff0000;">● سترش زایای وراق هادار ا پشتوانه اراییspan><br />پیشرفت ای صورت رفته ر ناوری طلاعات هور سرمایه ذاران بره ر ازار الی وجب سترش ستفاده ز وراق هادار ا پشتوانه ارایی ر ازار سرمایه شورهای ختلف ده ست راین راگرد، مایت ای صورت رفته زسوی هادهای ولتی ر هت نتشار عرضه وراق هادار ا پشتوانه ام ا عتبارات سکن سایر طالبات انک ا، تاثیر شمگیری ر سترش ستفاده ز ین بزار الی اشته ست.<br />ام ا عتبارات سکن، ام ا عتبارات رید ودرو، تسهیلات ربوط ه ارت ای عتباری خش رده روشی تجاری ز مله ارایی ایی وده ند ه ز نها ه عنوان پشتوانه نتشار وراق هادار ستفاده ده ست.<br />▪ زایا رای اشر:<br />هبود ازده سرمایه ز ریق تبدیل ام ا عتبارات ر ترازنامه ه قلام ارج ز ترازنامه وجد رآمد ارمزد، اهش زینه ستقراض، زادسازی سرمایه انک رای قاصد سرمایه ذاری، جدد هبود دیریت ارایی دهی دیریت خاطره عتباری مگی ز زایای وراق هادار ا پشتوانه ارایی رای اشران ن ی اشند.<br />▪ زایا رای سرمایه ذاران:<br />ستیابی ه ازده ناسب رمقایسه ا سرمایه ذاری ر بزارهای رخوردار ز یژگی ای خاطره- ازده شابه- فزایش قدینگی ر ازارهای انویه ستیابی ه صونیت یشتر ه اسطه تضمین ای اشی ز ثایق تبه ندی ای عتباری، یجاد نعطاف پذیری رمدیریت جوه قد ه لیل ساختار قدی وراق هادار نتشرشده ه پشتوانه ارایی، بود یاز ه تحلیل زئیات ام ا عتبارات پشتوانه نتشار وراق هادار عرضه ده ر ازار ز یان نابع وراق هادار ا پشتوانه ارایی رای سرمایه ذاران ه مار ی وند.<br />▪ زایا رای ستقراض نندگان:<br />ا توجه ه جود مکان ارج ساختن رخی ز ام ا عتبارات ز ساختار ترازنامه ، انک ا ادر واهندبود تا ام ا عتبارات ا ا رایط هتری ه ستقراض نندگان القوه (ام عتبار ا رخ سود ابت ه ای رخ سود تغیر) رائه نند. علاوه راین، قابت اشران وراق هادار ر ازار سبب ی ود تا زمینه ازم رای سترسی ه نابع الی ا رایط هتر رسطح سیعتری ز ازار راهم ید.<br />ساختار وراق هادار نتشرشده تابعی ز اهیت ارایی ای پشتوانه نها ی اشد. رای مونه، ام ا عتبارات رخوردار ز قساط ساوی ر رابر طوط عتبارگردان (تجدیدپذیرRevolving) ریک نجر ه یجاد ساختار تفاوتی ز وراق هادار ی وند.<br />ام ا عتبارات رخوردار ز قساط ساوی ارای رنامه زمان ندی ا پرداخت تاریخ پرداخت هایی طعی ی اشند مونه ای ارز نها ام ای رید ودرو، سایل نزل غیره ی اشد، رحالیکه طوط عتبار ردان ه ور عمول اقد رنامه زمان ندی ازپرداخت تاریخ پرداخت هایی طعی ی اشد مونه شخص ن تسهیلات ربوط ه ارت ای عتباری ست. زیرا ازپرداخت دهی ای اشی ز ارت ای عتباری ارای لگوهای سیار تنوعی ست ی تواند ترکیبی ز و زینه وق ا امل ود.<br />صورت ندی رآیند نتشار وراق هادار رخوردار ز پشتوانه ارایی (رف ای عامله) رآیند نتشار وراق هادار ا پشتوانه ارایی زطریق تجزیه ارکردهای سنتی انک ا تفکیک نها ه جموعه ی ز ارکردهای تخصصی، وجب توزیع جدد خاطرات یان روه ای تفاوتی ی ود.<br />▪ ستقراض نندگان (Borrowers):<br />سئولیت دای تعهدات ربوط ه ازپرداخت ام ا عتبارات پشتوانه وراق هادار نتشر ده رعهده ستقراض نندگان انک نشأ عتبار ست. ر سیاری ز وارد وسسات تبه ندی ه رزیابی یفیت عتباری ستقراض نندگان تخصیص تبه شخصی ه نها قدام ی نند.<br />▪ انک نشأ (Originator):<br />سئولیت یجاد عمال دیریت ارایی ای روش فته ا ستفاده ده ه عنوان پشتوانه نتشار وراق هادار رعهده انک نشأ ی اشد.<br />ه ور عمول، انک نشا یجاد جموعه ارایی ای پشتوانه نتشار وراق هادار سبت ه دیریت طالبات (امل دمات شتریان، پردازش پرداخت ای شتریان، صول طالبات ر بنای توافق ای صورت رفته، ر ارچوب وافقتنامه کپارچه سازی ارایی ا، پیگیری وارد عدم صول طالبات) ر زای ریافت ق لزحمه شخص قدام ی ماید.<br />▪ خصیت قوقی اص (SPV):<br />سئولیت گهداری ارایی ای پشتوانه نتشار وراق هادار رعهده خصیت قوقی اصی ست ه رای ین نظور ه جود ی ید. خصیت قوقی اص قش وعی اسطه دفمند ا یفا ی ند ه ر پی فظ قوق نافع الی سرمایه ذاران ست ظایف ن ر ارچوب وافقتنامه اسطه ری تبیین ی ود.<br />ه ور تعارف، خصیت اسطه سئولیت نجام پرداخت ای ربوط ه وراق هادار ر ارچوب وافقتنامه ربوط مچنین صول طمینان ز عایت فاد وافقتنامه ا ز سوی تمام شخاص ربوط ا رعهده ارد.<br />▪ رتقای عتبار (Credit Enhancing):<br />ر رایطی ه ریان ای قد اشی ز ارایی ای پشتوانه وراق هادار پوشش ازم رای نجام ه وقع پرداخت ای ربوط ا راهم کند، ارکرد رتقای عتبار ه نظور مایت ز قوق سرمایه ذاران ارد عمل ی ود.<br />مایت عتباری رائه ده عمولا ر الب رائه عتبارات سنادی ا مانتنامه (Surty Bonds) صورت ی یرد.<br />▪ هادهای تبه ندی (Rating Agency):<br />سئولیت رزیابی ستقل یفیت عتباری عاملات رعهده هادهای تبه ندی ست. ین هادها ز تخصص ازم رای رزیابی ارایی ا رائه ظهارنظر ستقل ر ورد نها رخوردارند. سرمایه ذاران ا رنظر رفتن ستقلال ظر رائه ده، ز رزیابی ارایی ای پشتوانه وراق هادار مچنین انک نشأ عتبار ی یاز ی وند.<br />▪ امن روش (Underwriter):<br />سئولیت رائه ظر شورتی ه عرضه ننده وراق هادار ر زمینه یوه ساختاربندی ین وراق، یمت ذاری وراق هادار ازاریابی نها ر ازار سرمایه رعهده امن روش وراق هادار ست. ین هادها ز ابطه زدیکی ا وسسات سرمایه ذاری رخوردارند ز لزامات انونی ساختار ربوط ه نتشار ین وع وراق هادار یز گاهی ارند.<br />▪ سرمایه ذاران (Investors):<br />صندوق ای ازنشستگی، وسسات یمه، صندوق ای سرمایه ذاری انک ای سرمایه ذاری ز صلی ترین سرمایه ذاران ر وراق هادار رخوردار ز پشتوانه ارایی ه مار ی وند. توجیه صلی سرمایه ذاری مانا رخ ازده الاتر سبت ه بزارهای الی رخوردار ز خاطره عتباری شابه ست.<br /><span style="color: #ff0000;">● تأثیر وراق هادار ا پشتوانه ارایی ر فایت سرمایهspan><br />ر صورتی ه اگذاری ارایی ا ه خصیت قوقی اص اجد رایط عامله روش (دون ق رگشت ه روشنده) اشد، راین صورت ی توان نین ارایی ایی ا ز حاسبات ربوط ه سبت فایت سرمایه ارج رد.<br />ه عبارت یگر انک نشأ عتبار رورتی ه گهداری سرمایه ر رابر ارایی ایی ه پشتوانه نتشار وراق هادار وده ند، خواهد اشت.<br />دین ترتیب، انک مکان ی ابد تا من هایی ز لزامات فایت سرمایه ، ه نافع اشی ز ین ارایی ا ست پیدا نند.<br />گرچه ستانداردهای ربوط ه رخورداری انک ا ز سرمایه افی (تناسب ا سطح خاطرات ثرگذار ر ونه ای ختلف ارایی ا) تا ندازه زیادی ر خاطره عتباری انک ا تمرکز ارند، ا ین ال سرمایه انک اید ه ندازه ی افی اشد ه مکان ذب زیان ای اشی ز سایر نواع خاطرات (خاطره قدینگی، خاطره اشی ز رکز ر ک ا ند خش قتصادی اص) یز جود اشته اشد.<br />ز ین و، حتیاط یجاب ی ند ه لیه انک ا تمام خاطرات رتبط ا عملیات نتشار وراق هادار ا پشتوانه ارایی ا رزیابی رده تمهیدات ازم ا راین صوص عمل ورند.<br />ه وری ه ر باحث بل ه ن شاره د، ستفاده ز بزارهای الی ساختارمند ز ن مله نتشار وراق هادار ا پشتوانه ارایی، ستری ا راهم ی ند تا من اهش خاطره اشی ز قلام ندرج ر ترازنامه ست ابی ه نابع الی دید، زمینه ی رای اهش سرمایه ورد یاز رای تامین ستانه ای قرر ر سبت ای فایت سرمایه یز ه ست ید.<br />ما ازمه صول ین زایا یل ه سایر نافع بزارهای الی ساختارمند مانا جود زمینه ای قوقی قرراتی ازم ست.<br />رحال اضر ه غم جود رصت ای سیار رای سترش هره یری ز ین وع بزارهای الی هت صول نابع الی دید ر یران، ستر قرراتی ازم ه یژه ر زمینه نتشار وراق هادار ا پشتوانه ارایی هیا می اشد.<br />توجه ه ین وضوع ز همیت ه سزایی رخوردار ست را ه فظ بات ازار الی عتمادسازی یان سرمایه ذاران ستلزم جود زمینه ای قوقی امل مانت ای جرایی ازم ست. راین استا، اید قدام قتضی رای وزآمد سازی وانین قررات ازار سرمایه تلاش ر هت فافیت رچه یشتر ر ازار صورت پذیرد.<br />فزون ر ین، ه جود وردن حیط قتصادی ساعدی ه ر ن رخ تورم زینه الی (رخ هره) ز بات سبی رخوردار ست یز املا روری لوه ی ند، زیرا اپایداری ر تغیرهای قتصادی وجب سلب عتماد سرمایه ذاران ز بات ازار الی ده رح عرفی بزارهای وین الی ا ا الش ای سیاری ویارو ی سازد.<br />سرانجام نکه ازمه رگونه تغییر وآوری مانا جود زمینه رهنگی ازم ست، امعه سرمایه ذاران ر یران اید ود ا رای رک رچه سریعتر بزارهای الی وناگون ماده ند راین راگرد توجه ه قش نکار اپذیر موزش رفه ی مچون ذاری ریز اپذیر لوه ی ماید.<br />کتر حمدعزیزی<br />نبع : وزنامه یهانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله مبانی انتشار اوراق بهادار با پشتوانه دارایی روش تامین منابع مالی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

اوراق قرضه

مبانی انتشار اوراق بهادار با پشتوانه دارایی روش تامین منابع مالی گردآوری توسط بخش مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات