گرانی های کوچک زمینه ساز گرانفروشی های بزرگ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گرانی های کوچک زمینه ساز گرانفروشی های بزرگ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">رانیa> ای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وچکa> زمینه ساز رانفروشی ای زرگ<br /> strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br /> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">رانیa> ای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وچکa> زمینه ساز رانفروشی ای زرگپشت یز صبحانه شسته ود، نجان ای ا سر شید ن ا وی یز ذاشت، مسرش وزنامه ا وی یز نار سبد ان ذاشت. ه وهرش گاهی رد فت: ازهم ز <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">رانیa> وشته ند، ینها نگار ز ک شور یگر مده ند.p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>رانی ای وچک زمینه ساز رانفروشی ای زرگ strong>div>گرانی های کوچک زمینه ساز گرانفروشی های بزرگ p> <p style="text-align: justify;">بخند تلخی وی بان رد شست ر الی ه ز یوان ه رختهای قابلش یره ده ود، فت: رانی، رانی ... ه ....، ن م لافه دم، اید سراغ صلش روند ه می وند.<br />ساعتی عد رد پشت یز ارش ا تلفن ر ال صحبت ست ین ونه انمود ی ند ه صبح ه مسرش طلاع ادند ر وبی یمت الاها فزایش افته نها م اید ند یالی وی ر یلو کشند تا قرون ه صرفه ود.<br />ند وز عد ر تمام ازار یمت ن الا ند ه تومان ر رده روشی ا ند صد تومان فزایش افت مه اجرا ا ه تلفنی سبت ی ادند ه ز وبی ده ود، ما یچ س ر ین ین پرسید ه الای تولید اخل ه رتباطی ه وبی ارد یچ س م ه ود زحمت داد ا سازنده تماس رقرار ند ز و پرسد لیل ین رانی یست؟<br /><span style="color: #ff0000;">● قتی رانی عادت ی ود؟span><br />ین اقعیت ا می توان نکار رد ه ردم شور ا ر رخی وارد ه ودشان لم ی نند، ثلاً گر قتی الایی ا ران ی رند، ه ای تحقیق ر صوص لایل رانی ن سعی ی نند ین رانی ا ر ای یگری بران نند.ین زنجیره ن در دامه پیدا ی ند ی رخد ه اه اعث ی ود یمت ر الایی ندین رابر یشتر ز رانی اقعی ن ه روش رسد.<br />ر اقع زمانی ه یزان تورم ز ک د شخصی الاتر ی ود ین رخه کل ی یرد گر ول ین رخه ک سازمان ولتی اشد توجیه سیار ناسبتری ست سودجویان ی فتد.<br />ثلاً رق، ب ا از ر بتدای سال قمی ر د ند رصد ن م رای شترکان پرمصرف فزایش ی ابد، ر ین ین رخی روشندگان ا نکداران ه مین هانه قدام ه فزایش ند رصدی یمت الایی ی نند ه ا یمت ابت ریداری رده ند، ما ه حض ینکه مین الا ه ست رده روشان ی سد، فزایش یمت شمگیرتر ی ود ون تعدد راکز جود ارد ر عمل ظارتی ر نها می ود رانفروشی ر احدهای زیی ه تفاقاً الکان نها توان تحلیل وضاع قتصادی پیش ینی ینده ا دارند، سیار دیدتر ی ود. ین ر الی ست ه احد تولیدی ه لیل ظارتهای داقلی وجود مکان فزایش یمت داقل دون رایه نالیز ازم ا دارد.<br /><span style="color: #ff0000;">● نتظارات تورمیspan><br />را ردم عتراض می نند؟ گر ه ینکه سازمانهای ظارتی رتب تبلیغ ی نند ردم هترین اظران نها ستند؟ اکنشهایی ثل خریدن، عتراض ه سازمانهای تولی، ارخانه سازنده ... را ردم ی تفاوت سبت ه رانی ه زندگی ود دامه ی ند.ولین لیل ین ست ه ردم ه ای عتراض ه رانی سعی ی نند ن ا ر ای یگری بران نند.<br />ه عنوان ثال اننده تاکسی ه پنیر ران ی رد ی رنگ ا رفتن رایه یشتر ز سافران ن ا بران ی ند. یاطی ه وشت ران ریده قداری ه جرت وختش ی فزاید دین ترتیب تی رانی ند الای لبته ساسی ی تواند ه رانی ر ل الاها دمات نجر ود.ما قتی ین شته ه ارمندان، ارگران، ستخدمان ولت ی سد اجرای غمبارتری مکن ست پدید ید، زیرا ی قوق گیر ست می تواند یزی ا رانتر فروشد، ما ر قابل مکن ست م روشی ند ا ه اه ای یگری ز مله رتشاء وی ورد.رخی یز ه ه انتهای طلاعاتی عملیاتی صل ودند ارد ازار زمین ملاک دند تا ر ردونه رانی قش اشته اشند.<br />ومین لیل ین ست ه عتراض نها ه ایی می سد. ر هری ه ان ا ران ی روشند تلفن تعزیرات ا ی هند، ر هری ه ز یر رغ تا ان دمیزاد ران ده ه ه سی اید عتراض رد؟ ه ه الایی؟ ردم ر رایط نونی انند سانی ستند ه یگر رایشان تفاوت یمت ز یروز تا مروز عادی ده نتظارات تورمی ه زیی ز زندگی روزمره نها تبدیل ده ست ه لبته ین سأله سیار طرناک ست هار ن ز ا طلاع سانی ز سوی هادهای ولتی اظران مکن یست.وستی تعریف ی رد ندی پیش ک رق ئوپان ریدم، ون ز یمتها طلاع اشتم توجه رانفروشی ند زار تومانی روشنده دم ما روشنده ر قابل عتراض ن فت: مه یز ران ده ردم م عادت ارند ران خرند. ین ر الی ود ه بق اکتور رید الای عرضه ده ین رد ا یمت رید ن تفاوت احشی اشت.<br /><span style="color: #ff0000;">● رج رجspan><br />مه یز ران ی ود ر ین ین شخص می ود عامل رانی یست ا یست؟ اقعیت ین ست ه ر ین ازار لوغ رخی سودهای یلیاردی ی رند رخی عامل ی وند رای رانفروشی یگران، ما نگامی ه اجرا ا ز سرچشمه نبال ی نیم ی ینیم نچه ر ازار جود ارد رانفروشی ست ه رانی، زیرا گر رانی ای خیر ز قصد تولید روع ده ود، ین قدار ا لایه نها مراه بود داقل نها ز ضع وجود اضی ودند.<br />قیقت ین ست ه تولید نندگان الاهای ساسی پرمصرف شخص ستند، نها اید وابطی ا ه ورد ظر سازمانهای ظارتی ست عایت نند، ثلاً وی الای تولیدی ود علاوه ر تاریخ صرف یمت ا م رج نند.<br />ز رفی ر صورت فزایش یمت یلی زود ست نها و ی ود، افی ست ه ک روشنده زء راجعه، تا نکدار ی سپس یمت روش تولید ننده شخص ود ون تعداد تولید نندگان حدود ست رخورد ا نها م سانتر ه ظر ی سد.<br />ر هایت ضع وجود کایت ز ن ارد ه رانی ا داقل ین قدار ه ر امعه مود پیدا رده ز تولید ننده یست ه ول ک تولید ننده، «قط دنامی ش صیب نها ی ود».<br />نابراین اید سراغ سیستم توزیع فت، سیستمی ه ر شور ا عیوب کل رفته عیوب تر شد رده ست. تعدد احدهای صنفی دون پروانه جوز اقد ر ونه تعهد سبت ه ولت لت اعث ده الا ز تولید تا صرف ندین ست گردد ر ر ردش رصدی ه یمت فزوده ود، ین ر الی ست ه ر شورهای توسعه افته رکتهای زرگ ار توزیع لقه اسط ین تولید ننده روشنده ا پر رده ند روشگاه ای زنجیره ی زرگ یز ر خش عرضه عالند.<br />ر شور ا زرگترین شکل ر مین و خش کل رفته، ز رفی ه لیل فظ شتغال وجود صد داریم ین رآیند ادرست ا سامان دهیم ز یگر سو تبعات ن روز رانی ر امعه ست.ز مه دتر لبشوی وجود ر ازار ست ه نترل ن تقریباً اممکن ه ظر ی سد، ن م ر رایطی ه تی وانین سختگیرانه رای قابله ا رانفروشی داریم ر سیاری وارد تی ریمه دن ز سوی سازمانهای اظر م رای رانفروشی قرون ه صرفه ست.<br /><span style="color: #ff0000;">● اره یست؟span><br />ل شکل رانفروشی ر وتاه، یان لند دت اهکارهای تفاوتی ی لبد.ه ظر ی سد ر وتاه دت اید ولتمردان وانین سخت یرانه تری رای رانفروشی تدوین نند تا زینه یسک رانفروشی فزایش ابد سی ه ود رأت دهد ودسرانه ه هانه ینکه الاها ا دمات یگر ران ده رانفروشی ند.<br />ر یان دت اید ا تشکیل تحادیه ای وی، صناف ا ظام ند انونمند رد تا داقل ز ین ریق توان نترل ر ازار اشته انع رج رج غتشاش ر یمتها انند نچه کنون ه جود مده، د.<br /> ر لند دت اید ظام توزیع عرضه ا ه ونه ی راحی رد ه مترین زینه ز تولید تا عرضه ه صرف ننده تحمیل ود. هره یری ز تجربه شورهای توسعه افته ی تواند هترین زینه رای رائه ک رنامه ۵ ا ۰ ساله اشد.<br />سعید وشافر<br />نبع : وزنامه دسp>
گرانی های کوچک زمینه ساز گرانفروشی های بزرگ گردآوری توسط بخش مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات