نحوه انتشار اوراق تجاری - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد نحوه انتشار اوراق تجاری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">حوهa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">نتشارa> وراق تجاری span>strong><br /> <br /> وراق تجاری عموما اقد وپن وده ه بلغی متر ز رزش سمی ن ه سرمایهذاران روخته یود. ین ختلاف یمت یانگر سودی ست ه ر وره زمانی اقیمانده تا سررسید وراقp> <p>p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>حوه نتشار وراق تجاری strong>div>اوراق تجاری,سرمایه گذاری,سررسید اوراقp> <p style="text-align: justify;">ه سرمایهذار تعلق ییرد. لبته ازم ه کر ست ه تمامی سودهای پرداختی ه وراق تجاری عاف ز الیات تلقی یود. ثال: رکت X ر بتدای روردین سال اری، سبت ه صدور وراق تجاری ه رزش ک یلیون لار ا سررسید ش اهه قدام رده ست. ین cp توسط ک سرمایهذار ه بلغ ۰۰/۹۶۰ لار ریداری ده ست. نانچه سرمایهذار ورد ظر، رقه تجاری ربوطه ا تا زمان سررسید زد ود گهداری ند، سودی عادل ۰۰/۰دلار (۰۰/۹۶۰-۰۰/۰۰۰) سب واهد مود. ر اقع سود اصله اشی ز ک سرمایهذاری ۰۰/۹۶۰ لاری ست ه ر ک وره زمانی ش اهه هست مده ست.<br />تمامی وراق تجاری ابل نتقال وده یتواند پیش ز وعد سررسید ر ازار انویه عامله ود. رچند ه غلب ین وراق تا زمان سررسید ن زد سرمایهذاران اقی یاند. مچنین اید ضافه رد ه وراق زبور عموما هصورت یام صادرشده ارنده نها الک وراق حسوب یود.<br />● ازارهای وراق تجاری:<br />و ازار عمده وراق تجاری عبارتند ز:<br />▪ ازار وراق تجاری لاری (USCP).<br />▪ ازار وراق تجاری ورویی (ECP) ه ز بعاد حدودتری ر قایسه ا وراق تجاری لاری رخوردار ست.ازار USCP ه ازار حلی مریکا رای وراق تجاری طلاق یود یکن رکت‌‌ای غیرمریکایی یز یتوانند ه ن سترسی اشته اشند. ر وزه روپا، ازارهای حلی وراق تجاری ر بعادی ه ندان ابل لاحظه ر ال عالیت ستند.<br />● رنامه نتشار وراق تجاری<br />گرچه وراق تجاری وراق هادار وتاهدت تلقی یوند یکن رای رنامهای لندمدتتر یز دنظر رار ییرند. ه عنوان مونه، وراق تجاری ورویی عمولا رای رنامه‌‌ای سه تا پنج ساله نتشر ده ه روش سانیده یوند.<br />وراق تجاری ر مریکا عموما دون ر ظر رفتن حدودیت زمانی ا ید رط شخص نتشر یوند. ه عنوان ثال، رکتا یتوانند رنامه نتشار وراق تجاری ا سررسید پنج ساله تا سقف بلغ ۲۰۰میلیون لار ا پیشینی نند. هحض روع ین رنامه، رکتا ادر واهند ود تا سقف بلغ پیشینی ده، وراق تجاری ا ه ارای سررسیدهای ۳۰ ا ۰ وزه ستند، نتشر نند. ر ین رتباط ازم ه کر ست ه رنامه نتشار ه صورت پیوسته ابل راحی وده ه حویه وراق تجاری دید ارای ین ابلیت ستند ه ر ر وره زمانی تی ر صورت زوم هصورت وزانه نتشر وند. ز نجایی ه ین وراق، ستمرا ه سررسید ود سیده ازپرداخت یوند، نابراین مکان نتشار وراق تجاری یشتری راهم یود. یکن اید توجه اشت ه یچ اه رزش ل وراق تجاری نتشره باید ز سقف تعیین ده ر رنامه تجاوز ند. نانچه ل بلغ ۲۰۰میلیون لار رای ک وره زمانی ندین ساله ورد یاز اشد رکت ر مان بتدای رنامه حتمالا وراق تجاری ا ا سررسید‌‌ای ش اهه صادر ا نتشار وراق تجاری یگری پیش ز سررسید وراق تجاری نتشره ولیه، سبت ه ازخرید نها قدام دین ترتیب رنامه ا رای ش اه یگر دامه یهد.<br />بعاد ک رنامه نتشار وراق تجاری ا یزان سقف ستقراض ورد یاز سنجیده ده ه حویه مترین رنامه نتشار ین ۰۰ تا ۵۰میلیون لار ر ظر رفته یود. ز نجاییه وراق تجاری ا رنامه ندین ساله نتشر یوند، نابراین یتواند رای نتشرنندگان وراق علاوه ر ک بزار وتاهدت ازار سرمایه، هعنوان ک نبع تامین الی لندمدت حسوب وند.<br />● عرضه ستمر<br />ر ازارهای وراق تجاری عمولا نتشرکنندگان ین بیل وراق، یزان عرضه ا هصورت وزانه ه طلاع عموم یسانند. وراق دید ر امنه یمتی توافق ده ا صادرکننده وراق عرضه یود.<br />▪ ط عتباری ایگزین:<br />صادرکنندگان وراق تجاری غلب ا ستفاده ز جوه اصله ز نتشار وراق دید سبت ه ازخرید وراق نتشره سررسید ده بلی قدام ینند. لبته مواره حتمال روز یسک عدم تمایل سرمایهذاران ه رید وراق نتشره، جرای امل رنامه‌‌ای وردنظر صادرکنندگان ا ا طرات دی واجه یسازد. نتشرنندگان وراق تجاری عمولا ا ترتیب ادن مکان هرهیری ز ک ط عتباری ابل ایگزین انکی، ر رابر روز طر ذکور ز ود حافظت واهند رد. یزان ین ط عتباری ترجیحا عادل ۰۰درصد بلغ رنامه وده یکن ر صوص نتشرکنندگان متاز وراق تجاری ه رصدد نتشار یزان ابل لاحظهی ز وراق ذکور عرضه ن ه ازار ستند، ر ظر رفتن ط عتباری عادل ۰درصد رزش رنامه پیشینی ده مکانپذیر ست. ر وارد روری جوه وردنیاز رای ازپرداخت وراق سررسید ده یتواند ز ریق ط عتباری وقلذکر تامین ود.<br />ط عتباری پشتیبانیننده ک رنامه وراق تجاری یتواند ر مول کی ز وارد طروحه زیر رار یرد:<br /> ط عتباری توافقی ستاندارد.<br /> ط عتباری وسانی.<br /> ط عتباری ردان.<br />ر التی ه نتشارهنده وراق ز ط عتباری توافقی ستاندارد ستفاده یند، یتواند رصورت یاز ر بال ک سفته ۹۰ وزه ز ط عتباری ود تا سقف توافق ده پول رداشت ند. دیهی ست ه ر پایان دت ۹۰ وز اید ل بلغ رداشت ده ا پرداخت ند.<br />ر التی ه نتشارهنده وراق ز ط عتباری وسانی ستفاده یند، یتواند رصورت یاز ز ط عتباری ود تا سقف بلغ توافق ده پول رداشت ر ر تاریخی پیش ز نقضای وره زمانی ر ظر رفته ده (تی ک وز عد ز رداشت) سبت ه ازپرداخت ن قدام ند. ستفاده ز ین وش ه لیل ه داقل سیدن زینه هره، رای رکت‌‌ا ارای ذابیت ست. ر التی ه نتشارهنده وراق ز ط عتباری ر ردش ستفاده یند، یتواند ه ندازه یاز ز ط عتباری ود رداشت سپس ن ا ازپرداخت ند. ر ین الت قط زینه هره ربوط ه یزان جوه رداشتی ز ط عتباری پرداخت یود. دیهی ست زینه ط عتباری یز ه بلغ وق ضافه یود.<br />● تبهندی عتباری وراق تجاری مریکایی (USCP):<br />تعهد صادرکنندگان وراق تجاری ر ورد پرداخت جه وراق ر سررسید املا طعی تضمین ده یست سرمایهذاران اید ه رزش عتباری صادرکننده هعنوان تضمین پرداخت حتمالی تکیه نند.<br />تقریبا ه تمامی وراق تجاری لار هسیله کی ز و وسسه صلی مریکایی رائه هنده تبهندی عتباری عنی Moody s ا Standard &amp; Poor s ا ر و نها، تبه عتباری تخصیص اده یود. نتشار وراق تجاری رای ذب سرمایهذاران یازمند ک رجه عتباری الا وده ه حوی ه غلب وراق تجاری نتشره ر ازار یویورک ارای تبه عتباری */ ا تی هتر ز ن رخوردار ستند.<br />● رخ‌‌ای هره وراق تجاری لار<br />رچه وراق تجاری ا تخفیف روخته یوند یکن ارای ک رخ هره وثر ستند. وراق تجاری لار ا ندک تفاوتی الاتر ز LIBOR (عیار ینلمللی زینه ستقراض وتاهدت جوه لاری) ورد عامله رار ییرند.عمولا ازده وراق تجاری سیار یشتر ز ازده اوراق قرضه ولتی (سناد زانه وتاه دت) ا سررسید شابه وده تا رای سرمایهذاران وارد زیر ا بران ند:<br />▪ یسک عتباری یشتر<br />قد وندگی متر وجود ر ازار وراق تجاری لار ر قایسه ا سناد زانه وتاه دت.وراق صادرهی ه ارای تبه عتباری الاتری اشند اید رخ هره پایینتری اشته اشند. تفاوت ازده ین وراق تجاری ا تبه عتباری / وراق تجاری ا تبه عتباری / یتواند ر دود /درصد لی ۲/درصد اشد.<br />▪ رخ تخفیف<br />مچنان ه بلا کرشد وراق تجاری ه یمتی پایینتر ز رزش سمی ود ه سرمایهذاران روخته یوند یکن ر زمان سررسید، بلغ رزش سمی وراق ه سرمایهذاران پرداخت یود.<br />بلغ تخفیف وراق تجاری ا یتوان ز ریق رمول زیر حاسبه رد:<br />D=F(d*t)/۳۶۰<br />D : بلغ تخفیف ه لار<br />F : رزش سمی وراق تجاری<br />D : رخ تخفیف<br />t : زمان اقیمانده تا سررسید ه وز<br />ثال: ک رگ وراق تجاری لاری ۰ وزه ارای رزش سمی ۰۰/۰۰ لار وده ا رخ تنزیل ۵/درصد ر سال نتشر ده ست.<br />▪ تجزیه تحلیل<br />D = ۰۰,۰۰(.۷۵ * ۰) / ۳۶۰ = $ ,۲۵۰<br />رزش سمی رگه زبور عادل ۰۰/۰۰۰ لار بلغ تخفیف عادل ۲۵۰/ لار ست. ر تیجه یمت نتشار روش وراق الغ ر ۲۵۰/۹۸ لار(۲۵۰/-۰۰/۰۰) واهد ود.<br />ازده ازار پول<br />ازده ازار پول ر وی وراق تجاری لار عبارتست ز نچه ه سرمایهذاران رحسب یزان سرمایهذاری رخ هره علام ده ابل پرداخت ست. ین ازده یتواند ربنای ریک ز و رمول زیر حاسبه ود:<br />ا ۰۰ %*(t/۳۶۰)*[(F-D)D]<br />بق رمول‌‌ای وق ا توجه ه اده‌‌ای ثال بلی، ازده ازار پول ر وی وراق تجاری ذکور رزمان نتشار ه رح یل حاسبه یود:<br />.۵۹ %=۰۰ % * {[(۰*.۷۵)- ۳۶۰]/(.۷۵*۳۶۰)}<br />.۵۹ %= ۰۰ % * (۰ /۳۶۰) * [ ۹۸۷۵۰/ ۲۵۰ ]<br />صادرکنندگان وراق تجاری لار سرمایهذاران وی ین وراق ه شخاصی ستند:<br />وراق تجاری توسط سیاری ز وسسات مریکایی امل انکا رکت‌‌ای ینانس تعداد ابل لاحظهی ز نتشارهندگان ارجی امل ولت‌‌ا وسسات ولتی، انک‌‌ای غیر مریکایی سایر رکت‌‌ای عمدتا روپایی نتشر یود. رخی ز نتشارهندگان ارجی ز جوه هست مده ز ازار وراق تجاری لار ه صورت لاری ستفاده ینند، ر الی ه مکن ست سایرین لار ا ه رز ورد ظر ود تبدیل نند.<br />سرمایهذاران عمده ر وراق تجاری لار رکت‌‌ای سرمایهذاری، رکت‌‌ای یمه، انک‌‌ا، رکت‌‌ای تجاری صنعتی، صندوق‌‌ای ولتی هرداری‌‌ا ستند.<br />● روشندگان وراق تجاری لار<br />وراق تجاری یتوانند ستقیما توسط نتشارهنده نها ا ز ریق اسطه‌‌ا ر ختیار سرمایهذاران رار یرند. ازار وراق تجاری لار ر تسلط تعداد حدودی ز اسطه‌‌ا راردارد.<br />ستمزد اسطه‌‌ا رای رید روش وراق یتواند رای رنامه‌‌ای لان نتشار وراق تجاری عادل ۵/درصد ا متر رای رنامه‌‌ای وچک عادل /درصد تعیین ه توسط نتشرننده وراق پرداخت یود. هور ثال، ر صورتی ه رای نتشار کصد یلیون لار وراق تجاری، پرداخت ستمزدی ه یزان ک رصد بلغ وراق ورد توافق رار یرد، ین وضوع زینهی الغ ر ۰۰/۰۰ لار ا رای نتشر ننده ن ر پی واهد اشت.<br />اسطه‌‌ای روش عمولا اید ز توانمندیای ناسبی رخوردار وده ه هم ن عبارتند ز:<br />* ا توجه ه زدیکی ضور وثر نان ر ازار ه حاظ ارا ودن رتباطات نظم سرمایهذاران اید ه حوی ناسب سرمایهذاران تقاضی رید وراق تجاری ا ناسایی نند.<br />* ر ازار وراق تجاری لار وارد عدودی ز عدم یفای ه وقع تعهدات جود اشته ست ین مر تا دی اشی ز ین وده ست ه اسطه‌‌ای روش ز زدیک وقعیت عتباری شتریان ود (صادرکننده وراق) ا تحت ظر اشته وباره ه سرمایهذاران طمینان یخشند. نها اید ادر اشند ه رای ک نتشار وراق تجاری، ازاری قدونده یجاد نند.<br />● ساماندهی ک رنامه نتشار وراق تجاری<br />تداولترین وش نتشار وراق تجاری ز ریق رنامه روش ست. رکتی ه رنامه نتشار وراق تجاری ا راحی یند عمولا هعنوان ماهنگننده رنامه امیده واهد د توسط ک انک سرمایهذاری پیشنهاد یود.<br />● ظایف ماهنگننده عبارتند ز:<br />ر صورت وافقت نتشرنندگان وراق، یجاد بکه اسطهی روش ز ریق عوت ز ک ا ند وسسه هت پذیرش نجام ار هعنوان اسطه روش رنامه نتشار. تعداد اسطه‌‌ای روش عوت ده ا توجه ه بعاد رنامه تفاوت واهد ود. تعیین ک عامل پرداخت ه سوولیت صدور تایید رگه‌‌ای وراق تجاری ازپرداخت سرمایه ر سررسید ا ه عهده واهد اشت.اهنمایی ر رائه سناد دارک، یازمندیای تنظیم ظارت، نبه‌‌ای انونی، یمتذاری زمانبندی نتشار وراق یز اید خذ تبه عتباری وراق نتشره پیش ز تاسیس بکه روش.<br />▪ نتشار وراق تجاری<br />ر زمان نتشار وراق تجاری، نتشرننده ر ورد سررسید، قدار مچنین یمت وراق تجاری تصمیمیری یند.<br />لبته ازم ه کر ست ه ز ماهنگننده نتشار وراق نتظار یود ه ر ورد یمت اهنمایی‌‌ای ازم ا رائه ند. غلب نتشرنندگان وراق ه نظور ینکه ر ی وز ه رخ‌‌ای ازار جازه وسان اده ود، هصورت وزانه ه اسطه‌‌ای روش ود ختیار یهند ه ا رخ هره عینی ه عامله وراق پردازند.<br />اسطه روش زئیات وراق تجاری ورد ظر نتشرننده امل قدار، سررسید رخ تخفیف ا رسال واهد رد. سپس روه‌‌ای روش رای روش وراق ه سرمایهذاران تلاش ینند.▪ رنامه زمانبندی مادین رای روش وراق تجاری<br /> صبح زود: نتشرننده، اسطه روش ا ز صد ود بنی ر نتشار وراق تجاری ر وز ورد ظر گاه قدار وراق نتشره، سررسید یمت پیشنهادی ا شخص یند. سپس ین اسطه روش نتشارهنده وراق ر ورد رنامه توافق اصل یود.<br /> تا بل ز هر: اسطه روش وراق تجاری ا ه سرمایهذاران روخته زئیات عاملات توسط عامل پرداخت عامل نتشار وراق ورد تایید رار ییرد.<br /> عدازظهر: عامل پرداخت نتشرننده، وراق ا رای نتشار تصدیق ینند ه قدامات عدی ن عبارتند ز:<br />ساب اسطه روش ه یزان وراق ستانکار یود.<br />ساب اسطه روش ه یزان جوه ابل پرداخت ه وراق دهکار یود.<br />عصر: اسطه روش، ر زای پرداخت جوه، وراق تجاری ا ه سرمایهذار تحویل سپس جوه ا ه ساب نتشرننده ننده پرداخت اریز یند.<br />▪ ازار انویه وراق تجاری لار<br />اسطه‌‌ای روش عمولا ازار انویهی ا رای وراق تجاری لار راهم رده تمایل ارند وراقی ا ه ر بتدا ه سرمایهذاران روخته ند وباره ریداری نند. ین رخ هره رید روش وراق تجاری غالبا تفاوتی وجود ست. ر ازار وراق تجاری لار ین تفاوت رخ عمولا قط ه یزان ۵/درصد حاسبه عمال یود.<br />▪ نواع وراق تجاری لار<br />وراق تجاری لار ه ام plain-vanilla ه ز ریق اسطه‌‌ای روش رای عموم سرمایهذاران نتشر یوند. وراق تجاری LOC بین وراق تجاری لاری ستند ه پشتوانه نها ک عتبار سنادی تایید ده غیرقابل رگشت صادره توسط ک انک عتبر ست.<br />ین پشتوانه رقیقت یانگر مانتی ست ه ز سوی انک ر صوص پرداخت ل بلغ وراق تجاری ه سرمایهذاران رصورت عدم عمل ه تعهد توسط نتشرننده وراق عطای یود. وسسات تبهندی عتباری، وراق تجاری LOC ا ر بنای رزش عتباری انک مانتننده تبهندی ینند.<br />دف ز وراق تجاری LOC سب تبه عتباری هتری سبت ه تبه عتباری ه نتشرننده یتواند ه ست یاورد وده ه ین وضوع یتواند ز ک سو ذابیت وراق ا رای سرمایهذاران فزایش اده ز سوی یگر حتمالا رخ تخفیف متری ا رای وراق ر ر اشته اشد.<br />▪ نتشار ستقیم وراق تجاری<br />رخی نتشرنندگان مریکایی وراق تجاری (عمدتا رکت‌‌ای زرگ الی) وراق تجاری ا هصورت ستقیم دون ستفاده ز اسطه‌‌ای روش هت سرمایهذاران نتشر ینند. رای روش ستقیم وراق تجاری، رگاه رکت تمایل ه نتشار وراق اشته اشد ه روه عینی ز سرمایهذاران راجعه واهد رد. کی ز یژگی‌‌ای وراق تجاری ه هصورت ستقیم نتشر دهند، ین ست ه نا ه رخواست سرمایهذار، نتشرننده وراق یتواند سبت ه ازخرید پیش ز وعد سررسید ربوطه ا ستفاده ز رمول یمتذاری اصی قدام ند. ازم ه کر ست ه رخی ز نتشرنندگان وراق، ین وضوع ا دون ر ظر رفتن یچگونه ریمهی نجام اده سبت ه رید پیش ز وعد سررسید وراق ا رخ هرهی عادل رخ ولیه صدور ن قدام یرزند.<br />مانطور ه بلا کرشد ر ورد وراق تجاری ه هصورت غیرمستقیم ز ریق اسطه‌‌ا نتشر یوند، اسطه‌‌ای روش تمایل ه رید وراق پیش ز وعد سررسید نها اشته ین ار ا ز ریق ازار انویه نجام یهند. ر وش نتشار ستقیم وراق تجاری یز نتشرکنندگان ه مان یزان ه رید پیش ز وعد سررسید وراق صادره تمایل شان یهند.<br />● وراق تجاری ورو (ECP)<br />وراق تجاری ورو ر هه ۹۸۰ توسعه هعنوان ک ام تضمینی وشی رای معوری سرمایه هار رفته یوند. ک رگ وراق تجاری ورویی راقع ک تعهد پرداخت وتاه دت حسوب ده ه تحت ظر ک تحادیه ام نتشر یود. رید وراق تجاری ورویی توسط سندیکایی ز انک‌‌ا تعهد ده نتشرننده نها یتواند طمینان اشته اشد ه ین وراق رزمان صدور ریداری واهند د.<br />وراق تجاری ورو عبارتند ز<br />وراق تجاری ا تعهد رید تجدید پذیر.<br />وراق دهی نتشر ده.<br />ر توضیح جمالی وراق تجاری ا تعهد رید تجدیدپذیر اید ذعان اشت ه ین وراق ه سیله انکی ه ه عنوان عامل عمده روش عمل یند توزیع یود. انک ذکور رای روش وراق ه سرمایهذاران تلاش رده تنها نگامیه ریدار یگری افت شود ز تعهدنندگان رید تقاضا یند ه سبت ه رید نها قدام نند.<br />مچنین ر ورد وراق دهی نتشر ده یتوان شاره رد ه عدهی ز انک‌‌ا ر الب ک روه رکتننده ر ناقصه ایگزین عامل عمده روش ده ر قابت رائه پیشنهاد رید وراق ا رخ هرهی ساوی ا متر ز رخ هره ابل صول ز انک‌‌ای تعهدننده رید شارکت ینند.<br />وراق تجاری ورو مچون وراق دهی ورو ه عنوان وراق تعهد ده وتاه دت امل حسوب ده هم یژگیای ن عبارتند ز:<br />نتشار وراق تجاری ورو اقد تعهد رید ست.<br />وراق تجاری ورو هور ستمر ز ریق اسطه‌‌ای روش ا سررسید‌‌ایی ه یازهای قدینگی نتشرکنندگان وراق ا تامین یند ا ا سررسیدهایی ه ر ن رخ‌‌ای هره ناسب ابل صول اشد، ه ازار عرضه یود.<br />● سررسیدها<br />رای وراق تجاری ورو ر ظر رفتن سررسیدهای فت وز لی کساله جاز ست. لبته ایان کر ست ه توسط سررسیدها ر دود ۹۰ وز وده ه ز سررسیدهای ربوط ه وراق تجاری لار ولانیتر ست.<br />واحد پولی ه وراق تجاری ه ن نتشر یوند<br />غلب وراق تجاری ورو ه لار نتشر یوند یکن سایر رزها یز مکن ست ورد ستفاده رارگیرند.<br />▪ تبهندی عتباری وراق تجاری ورو (ECP)<br />ه رنامه‌‌ای وراق تجاری ورو تبه عتباری اده یود. زمانی، نتشرنندگان روپایی وراق تجاری غلب ه لیل زینه‌‌ا شکلات سب تبه عتباری تمایلی ه خذ ن ز ود شان میادند.<br />ر ین رتباط، سرمایهذاران یز ین وضوع ا پذیرفته وده ر بال تبه عتباری وراق ه ناخته ده ودن تبه عتباری نتشرننده وراق تکیه یردند. یکن مروزه سب تبه عتباری تبدیل ه ک رورت ده فرادی ه وی وراق تجاری ورو وراق تجاری حلی غیر لاری ظیر وراق تجاری سترلینگ سرمایهذاری ینند، نتظار ارند ه ر رنامه وراق تجاری ا پشتوانه ک تبه عتباری نجام ود.<br />ین دان عناست ه رای رکت‌‌ای وچک حقق ردن ک رنامه وراق تجاری ه لیل تبه عتباری ه ندان ناسب نها ز شواریای یژهی رخوردار ست.<br />ر ازار وراق تجاری ورو ارا ودن تبه عتباری ه سه لیل عمده زیر همیت افته ند:<br /> تعداد زیاد نتشرنندگان وراق:<br />نگامی ه تعداد زیادی رنامه نتشار وراق تجاری جود ارد، سرمایهذاران ادر ه تجزیه تحلیل ایستگی عتباری لیه نتشرنندگان یستند. سبت زیاد سرمایهذاران ارجی ر وراق تجاری رکت شنایی متر نها ا سن هرت عتبار رکت ر قام قایسه ا سرمایهذاران حلی.<br />▪ رخ‌‌ای هره وراق تجاری ورو<br />عمول ست ه رخ هره وراق تجاری ا ا ندک تفاوتی سبت ه LIBOR تعیین ینند. را ه سرمایهذاران وراق تجاری ورو ا هعنوان ک ایگزین رای سرمایهذاری ر ازار ین انکی تلقی ینند. یزان هره رحسب نتشرنندگان ختلف وراق ز رخای تفاوتی رخوردار وده یکن یتواند ین ۲۵/درصد پایینتر ز LIBOR ا ۵/درصد الاتر ز ن رار اشته اشد.<br />▪ یمت<br />یمت وراق تجاری ورو ه ازده پرداختی ه سرمایهذاران ستگی ارد. وراق تجاری ورو ر بنای ۳۶۰روز/ تعداد وزهای اقعی ( ر واردی ه رزش سمی ه یره سترلینگ اشد ر بنای ۳۶۰ وز/ تعداد وزهای اقعی) ه ترتیب زیر یمتذاری یوند:<br />{ [( ۳۶۰*۰۰) / ( تعداد وزها*ازده)]+ }/ قدار سمی = یمت<br />هور ثال ک رگه وراق تجاری ۰۰/۰۰ لاری ا سررسید ۹۰ وزه رخ ازده درصد ه یمت زیر نتشر واهد د:<br />۹۸۰۳۹.۲=/،،۲ ۰۰۰۰= { [( ۳۶۰*۰۰) / ( ۹۰*)]+ }/ ۰۰۰۰۰<br />ثال: رکت «لف» «» صد ارند ر ک عادل ۰میلیون لار وراق تجاری ورو ا سررسید ۹۰ وزه نتشر نند. رکت «لف» ارای تبه عتباری / ست وراق صادره ن ا ازده /درصد نتشر یود. رکت «» ارای تبه عتباری پایینتری وده ه مین هت ا ازده الاتری عادل /درصد نتشار افته تا ادر اشد نتظار سرمایهذاران ا رای پذیرش یسک الاتر راهم ند.<br />ا توجه ه راتب وق، یمت نتشار وراق تجاری ریک ز و رکت ه رح یل حاسبه یود:<br />۰۰/ ۳۸ /۹ = ،۱۶۵/ ۰۰۰۰۰۰۰={[( ۳۶۰*۰۰) / (۹۰*.۰)]+ }/ ۰۰/۰/ ۰<br />۰۰/ ۰۸/ ۹ = .۱۹۵/ ۰۰۰۰۰۰۰={[( ۳۶۰*۰۰) / (۹۰*.۰)]+ }/ ۰۰/۰۰/ ۰<br />ختلاف یمت وق ه ین لیل ست ه رکت «» ه لیل اشتن تبه عتباری پایینتر اید ازده یشتری ا رای سرمایهذاران راهم رده تا نان اضر ه پذیرش یسک عتباری الاتر اشند.<br />صادرکنندگان وراق تجاری ورو سرمایهذاران وی ین وراق ه شخاصی ستند:<br />وراق تجاری ورو غالبا توسط انک‌‌ا ا رکت‌‌ای غیربانکی نتشار یابند. رخی ز وقات، وسسات نتشرنندگان ولتی یز ارای رنامه‌‌ای نتشار وراق تجاری ستند. فرادی ه ر وراق تجاری ورو سرمایهذاری ینند عمدتا عبارتند ز: وسسات سرمایهذاری<br />غیر مریکایی، انک‌‌ا سایر رکت‌‌ا.<br />● ساماندهی ک رنامه نتشار وراق تجاری ورو<br />ساماندهی ک رنامه نتشار وراق تجاری ورو شابه ا رنامه نتشار وراق تجاری لار ست. عموما نتشرکنندگان وراق ز یش ز ک اسطه روش ستفاده ینند. اسطه‌‌ای روش رای ر نتشرننده دید ک علامیه تهیه رده ه اوی طلاعاتی رباره تقاضی نتشار وراق ست. ایان کر ست ه ین علامیه هصورت ینلمللی توزیع یود.<br />▪ عامله<br />ازار وراق تجاری ورو ک ازار هانی ست ه ر سیاری ز شورها ه سرمایهذاران روخته یوند. یمت‌‌ای پیشنهادی ه تنها ر ندن لکه ر نگ نگ سنگاپور یز رائه یود. گرچه یشتر عالیت تجاری ر اصله زمانی صبح نطقه روپا تفاق یفتد.<br />▪ تسویه<br />قل نتقال تهاتری اوراق قرضه ورویی ز ریق کی ز سه وسسه تخصصی قل نتقال تهاتری ه سامی Euroclear Clearstream First Chicago Clearing Center صورت ییرد. عمولا وراق تجاری ه یابت ز سرمایهذار ر کی ز سه رکت وقلذکر گهداری یود.<br />ز نجایی ه نتقال الکیت وراق ز ریق بت امپیوتری یز مکانپذیراست ذا یازی ه قل نتقال یزیکی وراق جود خواهد اشت.غلب عاملات وراق تجاری ورو هصورت و وزه تسویه یوند. هور ثال، نانچه نجام عاملهی ر وز وشنبه ورد توافق وجانبه رارگیرد، تسویه ن اید ر وز هارشنبه طعی ود.<br />● ازارهای حلی وراق تجاری ورو ر روپا<br />مروزه زرگترین ازارهای حلی روپایی وراق تجاری ر شورهایی مچون رانسه (Billet de Tresorie) لمان، نگلستان (Sterling CP market) سوئد ر ال عالیت ستند.<br />ازار وراق تجاری سترلینگ ه عنوان ک ازار حلی خشی ز ازار وراق تجاری ورو حسوب تحت وانین شابه ا وراق تجاری ورو ساماندهی یود. لبته ازم ه کر ست ه رکت‌‌ای ارجی یز جاز ه یجاد رنامه‌‌ای نتشار وراق تجاری سترلینگ ستند.<br />حدودیتای پیش وی رکتای تقاضی نتشار وراق تجاری سترلینگ عبارتند ز:<br />نتشرکننده وراق تجاری ر نگلیس ا رکتای تابعه تقاضی نتشار وراق تجاری اید ر زمره رکتای پذیرفته ده ر ازار ورس ندن رار اشته اشند. سررسید وراق نتشره اید متر ز ک سال یشتر ز فت وز تعیین ده اشد.مچنین اید توجه اشت ه وراق تجاری نتشره اید توسط رکت ادر ا ک انک شخص تضمین ده اشد.<br />● ستفاده ز رنامه وراق تجاری<br />رکت‌‌ا یتوانند ز نتشار وراق تجاری رای دیریت قدینگی وتاه دت ه یژه رای سرمایه ر ردش ورد یاز ود ستفاده رده ه حویه ر واقع یاز ه قدینگی، سبت ه نتشار وراق تجاری ا سررسید ورد ظر قدام نند.<br />«رکت دمات شاوره تامین نابع الی یدرو»<br />* وراق دهی نتشره وتاهدت ه ارای الاترین تبه عتباری زد و وسسه S&amp;P Moody s ستند هصورت / شان اده یوند.<br />وزنامه نیای قتصادp> <p style="text-align: justify;">نبع: یستاp>
نحوه انتشار اوراق تجاری گردآوری توسط بخش مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات