سرمایه‌داری و کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سرمایه‌داری و کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">سرمایهاریa> مونیسم ر تحاد ماهیر وروی سوسیالیستی strong>span><br /><br />رای ردم ارگر زحمتش روپا هان، ه زیر وار <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ولین جنگ جهانی درتایa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">سرمایهاریa> عمده ودند، ولت وپای وراها، ه ا نقلاب ۹۱۷ وسیه ر پا د، رمغان تمدن دیدی ا هماه اشت. ین فته زا وکزامبورگ، ه شریت ر وراهی «سوسیالیسم ا ربریت» رار ارد، امه تحقق پوشیده ود.p> <p style="text-align: justify;"> p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>سرمایهاری مونیسم ر تحاد ماهیر وروی سوسیالیستی strong>div>بازاریابی,سرمایه‌داری,کمونیسمp> <p style="text-align: justify;">ما ولت ارگری دید، ا مه کوهندی غازین، یلی زود ستوش عضلات یشهار رونی یرونی د. ین ضع ه حران تشتت ر صفوف هبری نقلاب نجامید. حث اهیت بقاتی تحاد وروی ر انون دل ین یروهای سوسیالیست رار رفت. <br />زنیک لف، ساتید قتصاد ر انشگاه اساچوست سردبیران ورنال «ازاندیشی ارکسیسم» (Rethiking Marxism) ، ر ین تاب دعی رائه ظریه دیدی ز «سرمایهاری ولتی» ستند، ه راساس فهوم بقه ستوار ست ز ریق ن ه تعبیر تفاوتی ز تاریخ تحاد وروی یپردازند. <br />یدگاه ظری «سرمایهاری ولتی» تاریخچه پیچیدهی ارد. رخی ز ظریه پردازان ینلملل وم ا تکیه ر رخی ز شارات ارکس نگلس اور اشتند، ه نه «سرمایه الی» ا «سرمایهاری نحصاری» یواندندش، کنون یگر ه «سرمایهاری ولتی نحصاری» تبدیل ده ست. ویا ارتف، ظریهپرداز رجسته نشویک، ولین ردی ود ه ین اژه فهوم ا ر ورد ولت وروی و پا ه ار رد. هرحال، توسعه ظری فهوم «سرمایهاری ولتی» ه عنوان بزاری هت رک رایند نقلاب وسیه تاریخ تحاد وروی وکول ه هه ۹۴۰ د. ز ن تاریخ ه عد، نواع تعددی ز ظریه «سرمایهاری ولتی» ه ست مده ست. زنیک لف دعی ستند، ه عمده ین ظریات ر ساس رکزیت فهوم «درت» ا فهوم «الکیت» نا دهند. ر تقابل، نا ظریه ود ا ر ساس فهوم «بقه» ستوار ردهند. ر اقع، ظریه «سرمایهاری ولتی» زنیک لف، وضع ناخت ناسی وش ناسی یژهی ا طرح یند، ه م ه ازتعریف فهوم «سرمایهاری ولتی» م ه فهوم مونیسم ینجامد.<br />ولین صل تاب ه رستی ه حث وضع ناخت ناسی یوه ناسی ظریهپردازی ختصاص ارد. صل وم تاب ه تعریف فهوم مونیسم نواع ن یپردازد. ر صل سوم، ویسندگان ه توضیح ظریه «سرمایهاری ولتی» ود یپردازند. صل هارم قد نان ا ز ظریات «سرمایهاری ولتی» تا ه نون ر ر ارد. ش صل یگر تاب ه ررسی قاطع تاریخی شخص، کلیری توسعه تحاد وروی ا ررسی سیاستای شخص ثلاً ر ورد زن انواده، «شی وین قتصادی» تحولات قتصادی هه ۹۳۰، یپردازد. صل خر ه تضادهای بقاتیی ه ه روپاشی تحاد وروی نجامید، ختصاص ارد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">●«بقه» «سرمایهاری ولتی»span><br />زنیک لف، «بقه» ا ه عنوان «رایندی ر امعه، ه ی ن فراد یشتر ز نه ه امعه رای ازتولیدشان ه عنوان ارگران تعیین یند، ار ینند... تحلیل بقاتی ه ین فهوم فراد امعه ا ر ساس ابطهان ا ین ازاد تولید، روهندی یند.» (صفحه۸، تاکید ر صل ست.)<br />ز ین تعریف لیدی، تعریف «رایند بقاتی ساسی مونیستی» شأت ییرد، ه ی ن مان فرادی ه ار ضافه ا نجام ادهند، ه ور معی حصول ن ا تصاحب ینند. «رایند بقاتی رعی مونیستی» زمانی جود ارد، ه ین فراد ه ور معی ر تقسیم ین حصول رکت ینند. زنیک لف شاره ارند، ه تقسیم ازاد تولید توسط تولیدکنندگان ستقیم رای «پرداخت رایندای غیر بقاتی (سیاسی، رهنگی غیره) ه رای نجام «رایند بقاتی ساسی مونیستی» ازم ستند»، ه ار یود. (صفحه ۴) مونه رایندهای غیر بقاتی، پرداخت رای ار کلا، موزگاران، ارکنان خش عالیتای سرگرمی جتماعی پرسنل منیتی ست.<br />ز ینا ند تیجه ه ست یید. ول، «ساختار بقاتی مونیستی» (ه ر «رایند بقاتی ساسی مونیستی» ستوار ست) ر ر وره تاریخی مکن ست، ا ر وع تولید (تولید ارخانهی، تولید الایی ُد، تولید انگی) طابقت اشته اشد ستلزم گاهی اشی ز بارزات ارگری علیه سرمایهاری رای مونیسم یست. ر اقع، ر صل هم، ویسندگان شاره ارند ه شتراکی ردن جباری شاورزی توسط ستالین ک ساختار بقاتی مونسیتی ر تحاد وروی ه جود ورد. زنیک لف اور ارند، ه مونیسم یتواند ظامی تمرکز ا غیر تمرکز اشد ا ر الت ینابینی ه ود گیرد. مونیسم یتواند ا الکیت صوصی (زمانی ه تولیدکنندهای ردهپا ه ور معی ازاد تولید ا سهیم وند) ازار ماه اشد. مونیسم یتواند ا ژیمای موکراتیک ا یکتاتوری (شتراکیسازی ستالین) ماه اشد. ر اقع، ه ظر یسد ه زد یشان مونیسم یتواند ا ر ونه کل قتصادی، جتماعی، سیاسی رهنگی توأم ود.<br />ز ین تعاریف ست، ه فهوم «سرمایهاری ولتی» اشی یود:<br />«نه ه سرمایه ولتی ا ر تقابل ا نواع صوصی سرمایهاری شخص یند، وقعیت جتماعی وسساتی ست ه ازاد ا رداشت ینند رتباط فراد رداشت ننده ا ولت... ر سرمایهاری ولتی، فرادی ه لزاماً ا ولت ابطه ارند- رای ولت ار ینند ا توسط ولت رگزیده دهند- ار ا ر وسساتی ه ر ستگاه ولتی اقع ستند، ستثمار ینند.» (صفحه ۷، مه تاکیدات ر صل ستند.)<br />ما ین صوصیات ه وع یگر ابل تعبیر ستند. ر مین ساس ود، ه تروتسکی (۹۳۷، صفحات ۵۲- ۲۴۵) تز «سرمایه ولتی» ودن تحاد وروی ا د رد. ر عین ال، یزی(۹۳۹) رنهایم(۹۴۱) مین صوصیات ا لیل جود ک یوه تولیدی و، «یوه تولید شتراکی یوان سالار»، انستند. زنیک لف ه ین دیلا شاره مینند. نان ا ین ستدلال، ه تولید نندگان ستقیم ر تحاد وروی ستثمار یوند، ما ین امعه ردهاری ا ئودالی بوده ست، ن ا «سرمایهاری ولتی» یانند. ما یزی اه عملاً ظم ستثمار یروی ار ر تحاد وروی ا شابه ردهاری یاند رنهایم ا ستدلال شابهی سرانجام ه مایت ز مپریالیستا ر رابر تحاد وروی رخاست. زنیک لف ستدلال ینند، ه «ارگران وس «تفاوت ساختار مونیستی» ساختار سرمایهاری خذ تقسیم ازاد قتصادی ا میهمیدند ر عمل ین ادانی ا ه نصه هور ذاردند.» (صفحه ۹۷) نان مین رز رخورد ا ا لشویکا ارند:<br />« (لشویکا) روه وچکی ز یان ود ا ه عنوان خذ نندگان تقسیم نندگان ازاد تولید صنعتی وروی تعیین ردند... ازاد تولید توسط ند قام عالی تبه ولتی خذ ید. ین دنه ا بتدا سنکا(vesenkha) تشکیل یاد، لی ه زودی سرمایهاران ولتی، ورای زیران، ین مر ا ه عهده رفتند.»(صفحات ۵۷- ۵۶)<br />ر اقع، زنیک لف مین دعای عدم رک گاهی مونیستی بقه ارگر وسیه لشویکا ا ه کثر ظریهپردازان «سرمایهاری ولتی» یز سط یند؛ را ه ین ظریهپردازان رای تعریف مونیسم حک «درت» ا «الکیت» ا ه ار یرفتند، ه حک «بقاتی» زنیک لف ا.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">●قد زنیک لفspan><br />ن سه یراد ساسی ر ظریه «سرمایهاری ولتی» زنیک لف یینم.ولی یرادی ناختناسانه وشناسانه ست. نا دعیند، ه «ظریه یشان» دای سهمی ست ه ه ارکس ه نگلس رگز رائه کردند. ک تحلیل بقاتی سیستماتیک غیر برگرا ز «امعه مونیستی.»(صفحه ۳) نا ین قص ا ه سایر ظریات تا ه نونی ر ورد مونیسم سط یهند. ه حاظ ناختناسی، وآوری ساسی زنیک لف اربرد فهوم «شباح تعین»(over determination) ست. نا ین فهوم ا ز روید، وکاچ رامشی ستخراج ردند، تا ر ین مر تاکید نند ه اقعیت جتماعی سیار پیچیده، تقابلاً ابسته ر ال تحول ایم ست. ما ین فهوم زد زنیک لف ز د تعارف رک یالکتیکی س راتر یود:<br />« یچ رایندی ر امعه ا میتوان ه عنوان ثری ز ک ا ک روه ز رایندها رک رد. یچ رایندی ر امعه، یچ ست ز رایندها، ه عنوان علت ک ا ک روه ز رایندهای جتماعی ابل رک یست. ه عبارت یگر، یچ رایندهی وهره راینده یگر یست، یچ روه رعی تعیین ننده یچ روه رعی یگر میتواند اشد.»(زنیک لف، ۹۸۷، صفحه ۲۵)<br />ین وضع فراطی د وهرگرایی د تقلیل رایی نتج ه ظریه ناختناسی یوهناسی غیر تعیین نندهی یود. هعنوان ثال، زنیک لف دعیند، ه تحاد وروی رگز ر ذشته ه حوی صحیح ورد تحلیل بقاتی رار گرفته ست ینه تاریخ ین شور «مونهی ست ز تایج اجعهمیز ه ار گرفتن (تد تحلیل بقاتی زنیک لف) رای پروژه ذار ه راسوی سرمایهاری.»(صفحه ۵)<br />ین دعای زرگ ویا لیل صلی گارش تاب ورد حث است. ما ر صفحه عد نا یویسند: « تحلیل ا... ا ین شخص یود، ه ا صراری داریم بقه عامل تعیین ننده ر عتلا ا فول تحاد ماهیر وروی سوسیالیستی وده ست.» (صفحه ۹، تاکید ر صل ست)<br />نابراین، اروشن ست ه تایج طعیی ه زنیک لف ر ورد اهیت نقلاب وسیه، زب لشویک، تحاد وروی ییرند، یا ابل بول ست ا یر؟! ر اقع، فادار ه وضع ناختناسی ود، نا ر وارد راوانی ز تایجی ه خذ ینند اصله ییرند. وم، علیغم ینه ز بتدا شکار ست، ه زنیک لف وضع ناختناسی وشناسی تفاوتی ز ارکس نگلس تخاذ ینند، اروشن ست را یشان ظریه ود ا ارکسی عرفی یمایند. ر اقع، ظریهپردازی زنیک لف ه حوی ساسی ا ارکس تفاوت ارد، ز مله ر زمینه فهوم بقات جتماعی (ه یژه پرولتاریاستثمار ز ودبیگانگی، ولت نقلاب سوسیالیستی، ه ملگی رای رک تجربه تحاد وروی همیت سزا ارند.<br />ظریه سرمایهاری ارکس ه حوی ارز بقه ارگر درن ( ه یژه ارگران صنعتی) ا ا ارگران سنتی تفکیک یند. رعکس، زنیک لف، مه تولیدکنندگان ستقیم ا ر صنعت، شاورزی انگی، ه حوی کسان صرفظر ز وره تاریخی ورد ررسی د ظر ارند. گر ه ظریه سرمایهاری ارکس ر پایه تحلیل رایند ار ارگران ولد نا ده ست، ما ر ظریه سوسیالسیستیش، «ارگران ولد» وقعیت یژهی دارند. ر سرمایهاری، ار ولد رای یجاد سود ساسی ست؛ ر الیه ر مونیسم مهونه ار ر هت فع یازهای نسانی ست. زنیک لف ما تمرکز ر ارگران ولد ا ه تحلیلان ز مونیسم سط یهند «ارگران غیر ولد» (ه فته یشان، ون علمین ارگران رهنگی) ه وقعیتی ست وم، «رایند بقاتی مونیستی رعی»، تقلیل یابند.<br />زد ارکس، دال بقاتی (بارزه ارگران رای نافع ل بقه، ون بارزه رای شت ساعت ار ر وز، ه ماهنگ ا نافع تاریخی شری تلقی یود) ا ظریه نقلاب سوسیالیستی پیوندی اگسستنی ارد. زنیک لف بارزه بقاتی ا ر ابطه ا رایند تولید، تخصیص توزیع ازاد قتصادی تعریف ینند. ین تعریف ه نافع روهی ارگران(ر ک ارخانه، ک صنعت، ک احیه غیره) ولویت یهد. ما زد ارکس نین بارزاتی قتصادی لمداد یوند؛ را ه نافع ل بقه ا د ظر مییرند ر الیه ارکس نگلس ر همیت بارزات قتصادی تکیه یردند، ما زد نان بارزه رای نافع ل بقه- عنی بارزه بقاتی- سطح الاتری ز بارزات ارگری ا شان یاد پیشرط نقلاب سوسیالیستی ود. زنیک لف ر عینال هنیت فراد ا صحنه بارزه بقاتی یاند: ه عنوان ثال نا یویسند: «ر ورد وامع هن، دال بقاتی ساسی ر رون رد اهر یود.» (صفحه ۴۴) ستدلال زنیک لف ین ست، ه ین فراد وقعیتای بقاتی ختلف ارند تضاد ینا ه دال بقاتی ر هنیت نان ینجامد.<br />«ساختار بقاتی مونیستی» زنیک لف یتواند ر رایط تبادل ابرابر، ستثمار ا امل ود.(صفحه ۴۱) ه ین لیل ه ز ود یگانگی ر ساس ار یگانه ده یست، «ساختار بقاتی مونیستی» یتواند ماه ا ز ود یگانگی اشد. نا یوهای بارزه ا ز ود یگانگی ر امعه سرمایهاری ا ر مونیسم یز ایز ارساز یانند. <br />سوم، ازخوانی تاریخ نقلاب وسیه تحاد وروی توسط زنیک لف نجر ه تعبیری گفتمیز یود. کی یست ه رای ر ظریه نقلاب سوسیالیستی پرولتری، توجه ه رایند ار ساسی ست ینه ظریه رنامه لشویکا ( مه رایشات عمده ینلملل وم سوم) ر ین زمینه عفایی اشتند. ما ازخوانی تاریخی ز زاویه ظریه «سرمایهاری ولتی» زنیک لف یچ توجه یژهی ه هور، توسعه فول تشکلات ارگری (تحادیها، میتهای عتصاب، میتهای ارخانه وراها) میند. تو ویی ینا یچونه رتباطی ا شد توسعه گاهی مونیستی ا اراکتر امعه تحول تحاد وروی داشتهند. ین مر داقل تا ندازهی اشی ز تمرکز فرط زنیک لف ر تعریف «ساختار بقاتی مونیستی» ست، ه ر اقع تیجه ینامیسم نقلاب ست . ر تیجه، ود ینامیسم نقلاب ر تیجه، نبش ارگری ر طن ن ه ست راموشی سپرده دهند.<br />ا عدم تمرکز ر ینامیسم نقلاب وسیه، زنیک لف تداوم ر تحول ا رجحیت یخشند. ر تیجه، ضاوت تاریخی نان ا کثر تاریخ ویسان رجسته نقلاب وسیه ر تقابل رار ییرد. نقلاب وسیه ر ست نان ه ک صلاح ورژوایی تقلیل یابد؛ ر الی ه شتراکی سازی جباری ستالینیستی قدامی نقلابی لمداد یود. مانند تاریخ ویسان ستالینیست رخی ز تاریخ ویسان ورژوایی، زنیک لف سیاستای د ارگری د مونیستی ستالینی ا ه ر تقابل ا رنامه ستراتژی لشویکی ه ر تداوم ن یینند نان، ورباچف، لتسین پوتین ا رزندان لف لشویکا یانند، ه «سبت ه ظریه بقاتی ور ودهند.»(صفحه ۳۲۳)<br />زنیک لف ه رستی دعای اهیت مونیستی امعه وروی ا د ینند، ما عدم ررسی ظریات یگر ز تحاد وروی- ه یژه ظریه تروتسکی، ه ن ا ک امعه ر ال ذار (ه سرمایهاری ه مونیستی) یانست- ابل توجیه یست. ه یژه زمانی ه وضع ناخت ناسی یشان ا ر ظر گیریم: <br />«شخص ردن ک پدیده، عنی داخله ر رکت ن یجاد ک توقف حظهی ک توهم یستا ودن... ین مر مانا شخص ردن ا طلاق امی ه یزی ست، ه «ست»، ه ای تشخیص ینه ین پدیده تنها ر الت تغییر جود ارد... طلاق امی (ه پدیده) ه ه حاظ نطقی ا یوه شباح تعین ر تضاد ستصفحه۴- ۳)<br />تروتسکی ا رزیابی تحاد وروی ه عنوان « ولت ارگری نحط» ه مین لیل ا شکال وبرو د. ما ر عینال ین رزیابی ه و جازه اد ه رستی پیشینی ند، ه عدم پیروزی ک نقلاب ارگری ر وسیه توسعه سوسیالیسم ر پایان نگ وم هانی ه روپاشی تحاد وروی نجر واهد د. رزیابی تروتسکی ین متیاز ا اشت، ه رنامه شمنداز سیاسیی رای سیج بقه ارگر وروی، بقات ارگر هانی، دامه بارزه رای ذار سوسیالیستی ا طرح یرد. <br />ظریه «سرمایه ولتی» زنیک لف ون رخی یگر ز ین وع ظریه، ین ُسن ا ارند ه ر رکزیت تحول مونیستی رایند ار ر ذار وفقیتمیز ه سوسیالیسم تاکید ینند. دای سهم تاب اضر ر ین تاکید ست.  <br /><br />وشته : ستفن زنیک یچارد لف، شر وتلج، ۲۰۰۲ ترجمه : امران یری تن اضر، ترجمه ارسی وشتهی ست ه رای ورنال Review of Radical Political Economics تهیه ده ا جازه Union for Radical Political Economics هت رج ر «گاه» اضر ده ست. Bumham, James. ۹۴۱. The Managerial Revolution. New York: John Day Company. Resnick, Stephen A. and Richard D. Wolff. ۹۳۹. Knowledge and Class. Chicago: The University of Chicago Press. Rizzi, Bruno. La Bureaucratisation de Mode. ۹۳۹. The Bureacratization of the World. New York: Free Press, translated with an introduction by Adam Westoby. ۹۸۵. Trotsky, Leon. ۹۳۷. The Revolution Betray: What is the Soviet Union and Where is it going? New York: Pathfinder Press, ۹۷۲. پانوشت: ین قاله رگرفته ز شریه «گاه» - فتر انزدهم، ست. <br />نبع : یستاp>
سرمایه‌داری و کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گردآوری توسط بخش مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

jazab, استاتوس های جالب, بهترین مطالب طنز, جدیدترین جملات طنز, جدیدترین مطالب طنز, جدیدترین نوشته های طنز, جملات طنز, جملات طنز جدید, جملات طنز خنده دار, جملات طنز کوتاه خرداد ماه 91, جملات کوتاه طنز, جوک خنده دار طنز 91, طنز جدید, طنز نوشته های 91, طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته های گوناگون !, طنز کوتاه مطالب باحال, مطالب جالب مطالب خنده دار, مطالب طنز 91, گلچین جملات کوتاه طنز آمیز
تبلیغات