ارزیابی شفافیت اطلاعات شرکت‌ها در بورس اوراق بهاءدار تهران - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ارزیابی شفافیت اطلاعات شرکت‌ها در بورس اوراق بهاءدار تهران ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">رزیابیa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">فافیتa> طلاعات رکتا ر ورس وراق هاءدار تهران<br />span>strong><br />ستکاری ازار هور لی ه عالیتائی طلاق یود ه ه ر ریق مکن ارکرد زادانه عرضه تقاضای ازار ا چار ختلال ند ه لق یمتای ساختگی مایش اذبی ز عالیت ازار سهام ر هایت مراه ساختن عالان ازار نتهی ود. دف هائی شخاصی ه ه ستکاری ازار قدام ینند، سب سود هرهرداری ادی سیدن ه نافع غیرقانونی ست. ز مله ونهای ستکاری ازار نتشار خبار ذب، عاملات صوری، حتکار سهام ئتلاف یاشد ه ا ین قدامات سرمایهذاران ا مراه سودهای سرشاری عاید ود ینند (هانخانی <br />پارسائیان ۳۷۵). p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>رزیابی فافیت طلاعات رکتا ر ورس وراق هاءدار تهران strong>div>ارزیابی,اطلاعات,بورس اوراق بهاءدارp> <p style="text-align: justify;">طلاعات ایه یات ازارهای سرمایه ست. سرمایهذاران خاطره وردن سرمایهای ه زحمت هستمدهٔ ود ا ه ین ازارها پذیرفته ه طلاعاتی ه ز رف رکتا نتشر یود تکیه ینند. نها ه طلاعات عتبر، ه وقع ابل هم، ر البائی ه هاحتی ابل تجزیه تحلیل اشد یاز ارند هنظور قا ازارهای سرمایه ازم ست سرمایهذاران طلاعات رکتا ا صحیح، امل، ابل طمینان ه وقع دانند. <br />سرمایهذاران ه ین کته اقف ستند ه ر ازارهای سرمایهزاد رصتای سودآوری ا رصتای زیانهی لازم ستند ما نها ق ارند ر نتظار تایج اصل تصمیمات ود اشند ه تایج رخاسته ز طلاعات اقص. <br />زمانیه ازارهای سرمایه ر بتدای سال ۲۰۰۰ ه وج ود سیدند، رشکستگی سوائی پارهی ز رکتا هتدریج عتماد سرمایهذاران ا سبت ه سئولیت زارشهی طلاعات عیف رد وضوع عتماد عمومی ه یفیت طلاعات زارش ده طرح د. هلیل اهش عتماد عمومی، یاز ه طلاعات یشتر هتر فزایش افته نجر ه تقاضای ؤکد یشتری ر صوص فافیت یشتر طلاعسانی رکتا شته ست (ی پیازا یکالوس Diplazza &amp; Eccles- سال ۲۰۰۱). <br />تحقیقات نجام رفته شان یهد ه قشا فافیت یشتر، نافع تعددی رای رکتا ه نبال واهد اشت: سرمایهذاری لندمدتتر ز سوی سرمایهذاران هبود سترسی ه سرمایه دید، زینه سرمایه متر، دیریت عتبرتر سئولتر هایتاً یمت سهام الاتر نفعت یشتر سهامداران زمانیه فزایش سمت سهام راساس لق اقعی رزش اشد ه راساس نتظارات دیریت ز سود ا سود زارشده، ندازه ازارها درت قدشوندگی نها هصورت داوم فزایش افته ه قط رای سهامداران لکه رای امعه یز هور لی روت یشتری یجاد یود (الوود Hallwood، سال ۲۰۰۱). <br />● <span style="color: #ff0000;">نواع طلاعات وجود ر ازار سهامspan> <br />”طلاعات ربرگیرنده انسته ا ستهی ز انستها ست ه ر واقع زوم شخص ا ادار ه تغییر وضع، عقیده تصمیما تجدیدنظر ر تصمیمیری یند“ (سازمان ورس وراق هاءدار تهران، ۳۷۸، ماره ۷، ص ۸). <br />طلاعات ر ازار سهام یتواند ه و روه تقسیم ود: <br />▪ روه ول طلاعات ربوط ه رکتا ست ه ر رزیابی سهام ورد هرهرداری رار ییرد عبارتند ز: <br />) زارش سالیانه رکتا ه ورس وراق هاءدار امل صورتای الی سابرسی ده، فشای طلاعات ر ورد ضعیت تجاری، حصولات تولیدی، ازار روش حصولات، توسعه ا توقف ط تولید، روش زینهای طوط تولید، سرمایهذاری ر ارخانه تجهیزات، عملیات ارجی، یزان نواع دهیای عوقه، رکتای ابغه تحت تملک، یمت تمام ده موال، اشین‌‌لات تجهیزات ستهلاک نباشته نها تجزیه تحلیلای دیریت ز ضعیت الی رکت. <br />۲) زارش ۳ اهه رکتا ه میسیون ورس وراق هاءدار، ین زارش بیه زارش سالیانه، طلاعاتی ر ورد ضعیت الی رکت رائه یند. لی تفاوتی ه ا زارش سالانه ارد ین ست ه طلاعات رای ک وره سه اهه زارش یود سابرسی یز میود. <br />۳) زارش رگونه ویداد ا همیتی ه یتواند ر رزشوراق هاءدار رکت تأثیر گذارد ین زارش اید رف ۵ وز عد ز ویداد ه میسیون ورس وراق هاءدار رائه ود ین ویداد هم عمولاً بلاً توسط طبوعات ه عموم علام یده ست. <br />) علامیه پذیرهویسی (Prospectus) رکتائی ه رای ولین ار صد عرضه سهام ه عموم ارند. ین علامیه ر اقع تابچهی ست ه عمولاً اوی طلاعات زیر یاشد: <br />- لاصه طلاعات ز ضعیت رکت، وضوع عالیت ن، وراق عرضه ده قدار اربرد رآمد اصل ز ن. <br />- صرف رآمد اصل ز روش وراق هاءدار <br />- سیاستپرداخت سود سهام <br />- ساختار سرمایه <br />- تجزیه تحلیل دیریت <br />- توضیح فصل رباره عملیات تجاری رکت <br />- لاصهی ز طلاعات الی شخص پنج سال ذشته <br />۵) طلاعات شخاصی ه ۵ رصد ز سهام ک رکت ا ارا ستند. ین شخاص اید طلاعاتی ظیر نگیزه ود ا ز رید ین قدار سهام ر رمای میسیون ورس وراق هاءدار رائه نند. <br />) طلاعات ربوط ه رید روش سهام توسط دیران، سرپرستان هور لی ودیای ک رکت ین شخاص اید رید روش سهام ا ر رمائی ه طلاع میسیون ورس وراق هاءدار رسانند (یو، ۲۰۰۰) <br />▪ روه وم طلاعات ربوط ه اخصای ازار سهام، ز مله جم عاملات یمتای ولیه هائی سهام ر عاملات روشای عمده ست (ورس وراق هاءدار تهران، ۳۷۸، ماره ۷). <br />● لایل اهش نگیزه رکتا رای قشای طلاعات <br />عمولاً رکتا ز رائه طلاعات افی ودداری رده ا زارشات الی ود ا هصورت پیچیده امفهوم نتشر ینند. ر تحقیق ه ر ین زمینه نجام ده ست ر یل رائه یود: <br />▪ اموداران (Damodaran) <br />ظهار رد رکتا ه لایل زیر زارشات الی ود ا هصورت امفهوم رائه ینند: <br />) نترل <br />سیاری ز دیران رای فظ نترل مانعت ز تصاحب درت توسط یگران ز ترس نار ذاشته دن (Take overجموعهی ز رکتای ابغه (Subsidiary Company) لدینگ (Holdying Company) یجاد رده ه نتشار وراق هاءدار دید ست یزنند. ر ین رایط تحت نین ساختار پیچیدهی شکل یتوان تشخیص اد ه ثلاً هقت ارائیای رکت هصورت عیف زیر رزش دیریت یود مکان هست رفتن نترل ارآمد رکت توسط قبا شوار یود. <br />۲) زایای الیات <br />رکتا اهی وقات یتوانند ار الیاتی ود ا ز ریق یجاد ساختارهای لدینگ ر کانائی ه شمول پرداخت الیات متری ستند، اهش هند. ثلاً ک رکت مریکائی یتواند رکتای تابعه ر ناطق عاف ز الیات تأسیس ند رآمدها ا ه ین رکتای تابعه نتقال هد. مچنین ساختارهای پیچیده لدینگ رکتا ا ادر یسازد ه رآمدهای ود ا ا ستفاده ز یمتذاری نتقالی (Transfer Pricing) امای ین رکت (Inter - Company Loansز ک رکت ه یگری نتقال هند. هور لی پیچیدگی ر وانین الیاتی نجر ه پیچیدگی ر زارشات الی یردد. <br />۳) تقلب <br />اهی وقات رکتا ا یجاد ساختارهای پیچیده تلاش ینند سرمایهاران ا ریب اده رزش رکت ا الاتر ز رزش اقعی ا دهیای ود ا متر ز اقع شان هند. مچنین پیچیدگی ر زارشات الی رکتا یتواند تعمدی بوده ربوط ه عواملی ارج ز رکت اشد ظیر: <br />- حوه گارش ستانداردهای سابداری مکان تفسیرهای تفاوت زادی عمل رکتا ر رتباط ا ن. <br />- عالیترکتا ر سترهی ز شتهای ختلف تجاری <br />- تنوع ر نتخاب بزارهای الی توسط رکتا حوه نعکاس ن ر ترازنامه. <br />▪<span style="color: #ff0000;"> وشمن، پیوتروسکی، سمیت (Bushman &amp; Piotroski &amp; Smith)span> <br />رس یا (Verrecchia) ه قل ز وشمن پیوتروسکی سمیت (۲۰۰۱) ظهار یند اهش نگیزه رکتا رای فشاء طلاعات اشی ز زینهای الکانه (Proprietary) ست. ای (Dye) ر سال ۹۹۸ طلاعاتی ا ه فشای نها وجب اهش رزش رکت یود، طلاعات الکانه تعریف یند (ه قل ز وشمن یگران ۲۰۰۱). نها و وع زینه الکانه ر ظر رفتند؛ ولین زینه، زینهای سیاسی ست. فافیت طلاعات رکت وجب تسهیل صادره سود موال رکت توسط ولت یردد. هعبارت یگر توان سودآوری رکت سبب لب توجه ولتمردان رآورد الیات سودهای ادآورده تحمیل زینهای سیاسی یود. (اتس زیمرمن Watts &amp; Zimmeman) ه قل ز وشمن مکاران، ۲۰۰۱). <br />ومین زینه، زینهای قابتی ست؛ زینهای اشی ز ست ادن زایای قابتی رکتائی ست ه طلاعات ستراتژیک ود ا رای قبای وجود القوه نتشر ینند. فافیت سبب شکار دن توان سودآوری سرار تجاری رکت رای قبا یردد. یزان همیت زینهای الکانه ر ک قتصاد ه تعریف قوق الکیت (Property Rights) ر نجا ستگی ارد. ه یزانی ه ک ولت ه مصادره اموال شخاص قیقی قوقی تمایل اشته اشد، زینهای الکانه سیاسی الا نگیزه پنهانکاری طلاعات رای فظ روت الا واهد ود. هور شابه، ه یزانی ه وانین مایتننده قوق/ الکیت عنوی (intellectual) عیف اشد، زینهای الکانه قابتی الا نگیزه پنهانکاری طلاعات ز قبا هنظور لوگیری ز سرقت یدها الا واهد ود. <br />لیل یگر پنهانکاری طلاعات توسط رکتا ساختار سیاسی ست: تمرکز کجای درت سیاسی قتصادی، الکیت ولتی رکتا ستکاری سیاسی وانین توسط رکتای درتمند رای فظ درت ر قابل قبای دید ز وارد ابل کر یاشد (وشمن مکاران، ۲۰۰۱). <br />لیل یگر اهش نگیزه رکتا ه فشاء طلاعات، اکارآئی سیستم ضائی (Judical system) ر ک شور ست. ه وازات اهش ارآئی ضائی، تقاضا رای طلاعات سابداری یز پائین یید. تقاضا رای طلاعات سابداری راساس ین رضیه ستوار ست ه سیستم ضائی ارآمد وجود ست (ندرسن اندیرا Anderson &amp; Bandiera؛ یکسیت Dixit، ه قل ز وشمن مکاران، ۲۰۰۱). <br />▪ <span style="color: #ff0000;">فهوم فافیت (Transparency) فشاء (Disciosure)span> <br />فشا عبارت ست ز نتشار طلاعات هم تأثیرگذار ر ازار، فافیت ا یتوان سادگی سهولت تحلیل عنادار عالیتای رکت نیادهای قتصادی ن توسط رد ارج ز رکت (Outsider) تعریف رد. فافیت اخص توان دیریت ر رائه طلاعات روری ه کل صحیح، وشن، ه وقع ر سترس ست. خصوصاً طلاعات سابرسیده ه م ه کل زارشات عمومی م ز ریق نعکاس ر سانهای روهی سایر وشا نتشر ده اشد. هعبارتی فافیت نعکسننده ین طلب ست ه یا سرمایهذاران تصویری اقعی ز نچه اقعاً ر اخل رکت وی یهد ارند ا یر؟ <br />نابراین فشا فافیت رهم تنیدهند سیستمای فاف ه طلاعات عتبر صحیح یازمندند ه ه وقع ه سهولت، م ه کل ستقیم م ز ریق مایندهای عتبر شهور انند سابداران، سابرسان، ژانسای تبهندی، تحلیلگران وراق هاءدار، وزنامهگاران الی سانهای روهی ر ختیار عموم سهامداران رار گیرد. (الوود - Hallwood، سال ۲۰۰۱). <br />الوود (۲۰۰۱) ؤلفهای فافیت ا فشا قلام یل عنوان یند: <br />) تایج الی ستاوردهای عملیاتی رکت <br />۲) سهامداران عمده، ق أی، طلاعات جمع صاحبان سهام <br />۳) یئت دیره دیران جرائی لیدی، ساختارها ویها، پاداش ین شخاص <br />) فشاهای ا همیت ربوط ه ارمندان یگر سهامداران <br />۵) ساختار قوقی الکیت <br />) حیط ارجی رکت، وقعیت قابتی ستراتژیا <br />) هداف الی رکت، یزان ستیابی ه نها یانیهای یندهگر <br />) حرکای اقعی رزش اکتورهای ابل پیشینی خاطره نحوه مدیریت نها توسط رکت. <br />۹) طلاعات دیران غیراجرائی نافع نها. <br />● <span style="color: #ff0000;">دل فافیت ی پیازا یکالوس (Dipiazza &amp; Eccies) <br />span>ی پیازا یکالوس (۲۰۰۲) دل دیدی رای فافیت رکت (Corporate Transparency) رائه ردند؛ دل سه سطحی فافیت رکت (Three-Tier Model of Corporate Transperencyگرشی دید ز ینده زارشهی رکت ست. (مودار )سطوح سهانه ین دل عبارتند ز: <br />) سطح ول: ک جموعه ز صول سابداری پذیرفتهده عمومی هانی (Global Generally Accepted accourting Global GAAP) <br />۲) سطح وم: ستانداردهای خصوص صنعت (Industry - Based Standards) رای رزیابی زارش عملکرد ه توسط ود صنایع ضع یود.<br />۳) سطح سوم: طلاعات خصوص رکت امل ستراتژی، رنامها، وشای دیریت خاطره، سیاستای پرداخت، اخصای عملکرد اص رکت، بانی قوقی رکت. <br />دل سهسطحی ز رکتا میواهد ه طلاعات ود ا ر سه سطح اپیوسته زارش نند، لکه سرمایهذاران سهامداران قط زمانی ز ین طلاعات نتفع یوند ه رکتا طلاعات ر سه سطح ا ه کلی کپارچه ه تصویری لگرایانه ز رکت رائه ند، فشا نند. <br />سطح سوم: طلاعات خصوص رکت <br />سطح وم: ستانداردهای خصوص صنعت <br />سطح ول: صول سابداری پذیرفتهده عمومی هانی (مودار )<br />برای اینکه ازارهای سرمایه هور ارآمد ؤثر عمل نند، زنجیره عرضه زارشهی رکت دیران جرائی رکتا، یئتدیره، توزیعنندگان طلاعات، رکتای سابرسی ستقل، تحلیلگران، ستانداردگذاران (Standard Setters) تنظیمنندگان (Market Regulators) ازار - ه مراه تکنولوژیای عرضه هارگیری طلاعات اید طمئن ابلعتماد اشند. مودار ۲ فهوم ین زنجیره ا املتر تشریح یند. <br />رای ازگرداندن عتماد عمومی، لیه رکاء ین زنجیره اید ه وح فافیت یمان اشته اشند ن ا تمرین نند. ترویج رهنگ سئولیتپذیری صالت عضاء (People of Integrity) زنجیره یز همیت ساسی ارد. (مودار ۲) <br />مودار ۲ شانهنده قش رتباط ین روها شخاص ختلف رگیر ر تولید، تهیه، نتقال هارگیری طلاعات زارش ده رکتا یاشد. <br />ین روها عبارتند ز: <br />دیران جرائی یئت دیره سئول تهیه صحت طلاعات نتشره رکت ستند.<br />سابرسان ستقل ه ظهارنظر ستقل سابرسی ر ورد کثر یانیهای الی نتشره رکتا یپردازند. ر دل سه سطحی رفه سابرسی اید ر ورد طلاعات نتشره ر سه سطح طمینان اصل ند. <br />▪ توزیعنندگان طلاعات سانی ستند ه طلاعات ادهای زارش ده ا معوری دغام رده تا ورد ستفاده یگران رار یرد ین روه مچنین امل سانهای بری، سایتای ینترنت یگر سانهای رتباط معی ست ه ه طلاعات رکتا رتبط یوند. <br />▪ تحلیلگران، فرادی ستند ه ز طلاعات زارش ده رکتا ر ترکیب ا یگر طلاعات تحقیقات هنظور رزیابی عملکرد ینده رکت ستفاده ینند ه سرمایهذاران قیقی قوقی توصیهای رید عامله سهام رائه ینند. <br />▪ سرمایهذاران سهامداران هارگیرندگان هائی طلاعات نتشره رکتا ستند. سهامداران رکت، سرمایهذاران رفهی، ارمندان ولت، رکای تجاری، روشندگان تهیهنندگان ر ین روه ای ییرند. مچنین امل عضاء امعه، روهای جتماعی یگر سازمانای غیردولتی ست ه مکن ست ر عملکرد ک رکت بالغی سرمایهذاری رده اشند. <br />”ستانداردگذاران ه سازمانائی شاره ارد ه ستاندارهای سابداری سابرسی ضع ینند، یز امل یگر سازمانا، نجمنای رفهی، روهای صنعتی - تجاری (industry Trade Groups) ست ه مکن ست ر ضع ستانداردها ا تعریف اخصای عملکرد رکت قشی اشته اشند. <br />▪ تنظیم ران ازار امل ژانسای ولتی (National Govermental Agenciesتحادیها تشکلای نطقهی (Terftorial Coalitionsروهای راملیتی تی ورسائی ست ه وانین ربوط ه زارشهی رکت ا ضع جراء ینند مچنین روهای انونگذاری.<br />▪ تکنولوژیای توانمندکننده شاره ارد ه تکنولوژیای ینترنت، زبان زارشهی تجاری سترده، ه توزیع هارگیری سترده طلاعات زارشده ا رای فراد اخل ارج ز رکت یسر یسازد یز سختفزار رمفزار توسعهافته توسط رکتای تکنولوژی هنظور معوری تجزیه تحلیل طلاعات. <br />● <span style="color: #ff0000;">دل فافیت وشمن، پیوتروسکی سمیتspan> <br />وشمن مکاران (۲۰۰۱) رای توصیف ندازهیری فافیت رکت، ارچوبی ر مودار ۳ رائه یهند فافیت ا نین تعریف ینند: ”فافیت عبارت ست ز جود طلاعات ر ورد عملکرد ورهی، ضعیت الی، رصتای سرمایهذاری، ساختار قوقی (National Govermental Agencies خاطره رزش رکتا ر قتصاد“ (وشمن یگران، ۲۰۰۱، ص ۵).<br />ر ین ارچوب، سیستمای طلاعاتی ه ه فافیت رکت مک ینند ه سه بقه تقسیم یوند؛ زارشهی رکت (Coporate Reportingسب طلاعات حرمانه (Private Information Acquisition &amp; Communication) شاعه طلاعات (Information Dissemination).<br />ولین بقه عنی زارشهی رکت امل فشا ورهی هصورت جباری ا ختیاری ست. ین طلاعات هعنوان ثال امل طلاعات الی سابرسی ده رح حصولات ازارها، فشا حقوق مدیران سرپرستان یگر طلاعات اص رکت ست ه ه رزیابی ضعیت الی رکت، عملکرد ن رصتای سرمایهذاری، ساختارهای قوقی، خاطره رزش رکت مک یند. <br />رای یفیت زارشهی رکت هار نبه ر ظر رفته یود: <br />) عمق فشاگری (Disclosure Intensity) <br />۲) صول سابداری هار فته <br />۳) زمان فشا (Timeliness) <br />) یفیت سابرسی فشاها.<br />ولین نبه عنی عمق فشاگری ا سه سته فشا سنجیده یود. ولین سته، زارشات عادی (General Disclosure) امل اطلاعات عمومی، قلام زارش رآمد، ترازنامه، صورت ریان قدی، ستانداردهای سابرسی، طلاعات سهام قلام یژه ست. ومین سته، نتشار عمومی زارشات یژه الی ه ز اهیت ختصاصی الائی رخوردارند، امل زینهای تحقیق و توسعه (R&amp;D) خارج سرمایهی، فشا حصولات خشای غرافیائی سایر فشاهای کمل ست. سومین تغیر عمق فشاگری، فشای ساختار قوقی الکیت رکت (Govemance &amp; Ownership Structure) امل ناسائی دیران، عضاء یئتدیره رتباط نها، پاداش قامات سرپرستان ناسائی سهامداران عمده یزان سهام تحت تملک سرپرستان ارکنان امنه دود سهامداری ست.<br />ر قدر ین سه تغیر رزش الاتری اشته اشند، ه مان یزان عمق فشاگری یشتر واهد ود.<br />ومین نبه یفیت زارشهی رکت، صول سابداری هار فته یاشد. زارشات الی (consolidate Flnancial Statements) دغام ده عمولاً طلاعهندهتر یاشند ستفاده ز خایر اری (General reserve) عمولاً ک اه پنهان گه اشتن عملکرد ورهی رکت ست. نابراین یفیت زارشهی رکتائی ه صورتای الی ود دغام رده ز خایر اری ستفاده مینند، الاتر ست. <br />ز رف یگر نانچه وانین سابدرای شوری رای قاصد زارشهی الی ز وانین سابداری الیاتی تبعیتند، زارشات الی متر طلاعهنده واهند ود. (لفرد Alford یگران ه قل ز وشمن مکاران، ۲۰۰۱)<br />سومین نبه یفیت زارشهی، زمان فشا ست. رزش ین تغیر ا فزایش راوانی زارشات منی (Interimتعداد قلام یژهی (Specific Items) ر زارشات منی فشا یود، دغامسازی ر ین زارشات زارش قایع تعاقب الا یود.<br />سرانجام ه هارمین نبه عنی عتبار فشا یسیم. عتبار فشاها ه یفیت الای سابرسی ستگی ارد. <br />ومین زء فافیت، سب طلاعات حرمانه ست. رتباط یان فشای اطلاعات عمومی، پردازش طلاعات حرمانه عالیتای سترده سرمایهذاران میشه تعیینننده هم عرضه تقاضا رای طلاعات ر ک قتصاد وده ست (رس یا، ه قل ز وشمن مکاران، ۲۰۰۱).<br />رحسب وشی ه طلاعات حرمانه ه یگران نتقل یود، یتوان سه سیستم طلاعاتی ر ظر رفت. ولین سیستم طلاعاتی عبارت ز سب طلاعات حرمانه نتقال ستقیم ن ه یگران توسط تحلیلگران الی ست؛ تحلیل ران الی ر پردازش تفسیر طلاعات ضافی یگری ه ز ریق فتگو ا دیران، تهیهنندگان، شتریان ... ک رکت هست یید تخصص یاشند. مه ین عالیتا، سب طلاعات حرمانه حسوب یود. <br />ه اسطه ین عالیتا جموعه طلاعات عملکرد ورنمای ک رکت ز ریق زارشات تحلیلگر توصیهای سهام راهم یود ر قدر تعداد تحلیلگران پییر ک رکت یشتر اشد، طلاعات سبده عتبرتر ست (انگ Chang مکاران، ه قل ز وشمن مکاران، ۲۰۰۱). <br />ر سیستم طلاعاتی یگر عبارتند ز معوری طلاعات اخلی، پردازش عالیتای عاملاتی ارندگان طلاعات حرمانه (Insider) (ودیا) سرمایهذاران هادی سبتاً یره. گرچه عمولاً لیه طلاعات هست مده پردازشده توسط ودیا سرمایهذاران هادی ری عموم زارش میود، ه اسطه تصمیمات رید روش نها، رزش حرمانه طلاعات ر یمت سهام مع یود طلاعات اص رکت هسیله یمت سهام ه عموم نتقال یابد. ر ینجا فافیت رکت ا عالیتای سرمایهذاران هادی ابطه ستقیم ا عالیتای ارندگان طلاعات حرمانه رتباط عکس ارد. نع انونی اد ستد تکی ه طلاعات هائی ه فافیت یشتر نتهی یود (هاتاچاریا Bhattacharya مکاران ه قل ز وشمن مکاران، ۲۰۰۱). <br />سومین زء فافیت شاعه طلاعات ست امل توزیع طلاعات ز ریق نواع انالای سانهای معی ینترنت یاشد. قدان ک زیربنای توسعه افته رتباطی، مچنین الکیت ولتی (State ownership) سانهای روهی ر ک شور ریان طلاعات نتشرشده رکتا مکان سترسی ژانسای قتصادی الی ا ه ین طلاعات، حدود یند. ز انالای رتباطی سترسی سرعت صحت نتقال طلاعات ه ستفادهنندگان نتظار یود. فزایش یزان فوذ ا الکیت ر سانهای روهی ا فافیت رتباط ستقیم ارد (جانکو Djankov ه قل ز وشمن مکاران ۲۰۰۱) (مودار ۳)● تخلفات ایج ر ازار سرمایه <br />بنای تصمیمیری شارکتنندگان ر ازار وراق هاءدار، طلاعاتی ست ه توسط ورس، اشران وراق هاءدار پذیرفته ده ر ورس اسطهای الی عال ر ین ازارها نتشر یود تصمیمیری صحیح ر ازار وراق هاءدار نوط ه نتشار طلاعات ه وقع، ا همیت یز امل ابل هم ست. <br />تخلفات تقلبات ایج ر ازار سرمایه عموماً هرح زیر ابل کر ست: <br />▪ عدم فشای طلاعات توسط رکتا<br />▪ ادوستد ارندگان طلاعات هائی <br />▪ ستکاری ازار <br />(هانخانی پارسائیان، ۳۷۵) <br />هلیل همیت فشای طلاعات فافیت ازار یز ه نبال تخلفات تقلباتی ه ز سوی سرمایهذاران، ارگزاران دیران رکتای نتشرکننده وراق هاءدار صورت رفته، سئولین ازار سرمایه ر شورهای ختلف هان ه کر ضع قرراتی رای فظ نافع سرمایهذاران یجاد و عتماد ر ازار سرمایه فتادند. ین قررات غلب هنظور تعیین سیاستا لزامای فشای طلاعات، نع اد ستد طلاعات هائی ناسائی نع ستکاری ازار ضع دهند.<br />مچنین هنظور ظارت ر جراء صحیح وانین وقلذکر، نها ه تأسیس سازمانای اصی قدام ردند ه ر کثر شورها ه میسیون ورس وراق هاءدار (Securities &amp; Exchange Commission) اSECعروف ستند. <br />● <span style="color: #ff0000;">عدم فشای طلاعات توسط رکتاspan><br />کی ز همترین نابع طلاعاتی سرمایهذاران، صورتای الی رکت سایر طلاعاتی ست ه ز انب رکت نتشر یود. گر رکت طلاعات ا ه وقع ر سترس سرمایهذاران رار دهد، نان ر تصمیمیری چار شتباه واهند د. <br />هلیل همیت یفیت فشای طلاعات الی توسط رکتا، میسیون ورس وراق هاءدار شورها ا ضع وانین ه زارشهی رکتا ظارت رکتا ا لزم یند تا مه طلاعات ا همیت رکت ا هسیله رمای SEC، زارشات طبوعاتی، ینترنت سایر وشا رای عموم فشا نند (یو، ۲۰۰۰؛ پ Hope، سال ۲۰۰۲). راساس تحقیق وی Roy، سال ۲۰۰۲) ین وانین فشا ه توسط SEC ضع یردد ارآئی ازار ابطه ثبت جود ارد. <br />● <span style="color: #ff0000;">اد ستد ارندگان طلاعات هائیspan><br />مکن ست قایعی ر رکت خ هد ه تأثیر ابلتوجهی ر ضعیت الی تیج عملیات رکت اشته اشد. خستین فرادی ه ز ین قایع طلع یوند ستندرکاران دیران رکت ستند. نان ا تحلیل پیامدهای قایع، سهام ا رزیابی بل ز یگران قدام ه رید ا روش سهام رکت ینند ز ین ریق سودهای لانی هست یورند. ر ینگونه وارد سرمایهذارانی ه ه طلاعات سترسی دارد تحمل زیان واهند د، ذا نع ادوستد ارندگان طلاعات هائی ر ارچوب نابع انونی غلب ورسای نیا رار رفته ست (گ Maug، سال ۹۹۹). طلاعات هائی ه ن سته ز طلاعات لیدی نتشرنشده فته یود ه هور ستقیم ا غیرمستقیم ه وراق هاءدار ا اشران ن ربوط یود. ین طلاعات ر صورت نتشار ر تصمیمات سرمایهذاران ر ازار سرمایه یز یمت وراق هاءدار تأثیر ارد یتواند ه رکتا ا اخصای لان قتصادی ظیر شد، رخ هره، صادرات ... ربوط اشد. نابراین طلاعات هائی، طلاعاتی اص ربوط ه ک ا ند اشر وراق هاءدار ا یش ز ک رقه هاءدار ر ختیار ارندگان ستقیم ا اسطهائی ست ه طلاعات زبور ا ه فراد اقد ن یسانند. ین طلاعات ر صورت نتشار تأثیر ساسی ر لگوهای یمتی وراق هاءدار ارد (ز، ۲۰۰۰؛ یو، ۲۰۰۰). <br />ر رخی ز تعرایف رائه ده ز طلاعات هائی ه فاهیم طلاعات لیدی طلاعات نتشر شده شاره ده ست. ر انون وراق هاءدار یالات تحده مریکا، طلاعاتی لیدی تلقی یود ه ز ظر سرمایهذار نطق، ر تصمیمیری رای رید، روش ا گهداری وراق هاءدار قش ساسی اشته اشد (ین ریج - Bainbridge، سال ۲۰۰۰) ثالائی ز ینگونه طلاعات ه رار زیر ست: <br />طلاعاتی ر زمینه حصولات دید، راردادها ا ستاوردهای دید رکت، سود زیان ک عرضهننده ا شتری عمده رکت، خبار ربوط ه رنامهای سرمایهذاری، پیشینی ارمندان عالیتبه ر ورد سود زیان تی رکت خبار ربوط ه عالیتای شترک رکت ا سایر پیشرفتای تجاری عمده نعقاد راردادهای دید هم، مکان فزایش سرمایه رکت، عرضه عمومی، نتشار سهام دید ا ازخرید سهام تغییر ر سیاستای تقسیم سود ا علام تجزیه سهام طلاعاتی ر ورد روش، رید ا جارهارائیا ا الکیتای عمده تغییر ر دیران رشد رکت ا مکان رید سهام رکتای یگر ا صد نترل ن رکتا. <br />طلاعات بل ز ینکه ه ازار نتقل ود ر سترس عموم رار یرد - هونهی ه فراد زمان افی رای رزیابی ن طلاعات ر ختیار داشته اشند - طلاعات نتشرنشده تلقی یود ازم ه کر ست ه تعریف طلاعات هائی غلب ر ارچوب نابع انونی شورهای ختلف ای ییرد (سازمان ورس وراق هاءدار تهران دیریت طالعات ررسیای قتصادی تیر ۳۸۱).<br />● <span style="color: #ff0000;">ستکاری ازارspan>  <br /> <br />زهرا وبخت<br /> نابع: ) هسازی قررات یمنی فافیت ازار سرمایه یران: اد ستد ارندگان طلاعات هائی، زارش ک پژوهش، سازمان ورس وراق هاءدار تهراندیریت طالعات ررسیای قتصادی، تیر ۳۸۱، د زارش: ۲۸۱۰۴۰۰۵. ۲) هانخانی، علی؛ علی پارسائیان؛ ورس وراق هاءدار، اپ وم، انشگاه دیریت انشگاه تهران، ۳۷۵ ۳) اد ستد بتنی ر طلاعات رونی؛ ورس، ماره ۷، بان ۳۷۸. ) Bainbridge, Stephen. (۲۰۰۰). Insider Trading in Encyclopedia of Law and Economics lll (Edward Elgar Publishing, Cheltenham, u.k) ۵) Bushman, Robert, Piotroski, Joseph and Smith Abble.(۲۰۰۱). "What determines corporate transparency?" University of North Carolina, University of Chicago and Harvard Business School. ) Damodaran, Aswath. (۲۰۰۲)."Information Transparency and Valuation: Can you value what you canot see?"Stern School of Business. ) Dipiazza, Ir, Samuel A and Eccles, Robert G.۲۰۰۲, Building Public Trust, The future of Corporate Reporting John wiley &amp; sons ) Hallwood, Toby. (۲۰۰۱)." How can the web used to increase corporate transparency?" ۹) Hope, Ole-Kristian. (۲۰۰۰). "Analyst following and the influence of disclosure Components, IPOs and wwnership concentration:. University of Toronto. Joseph L. Rotman School of Management. ۰) Mayo, Herbert B.(۲۰۰۰). Investrments: An introduction. Harcourt. Inc ۱. Muge, E. (۹۹۹). Insider Trading Legislation and Corporate Govermance. Dulke University ۲) Rose, Peter S. (۲۰۰۰) Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in a Global Marketplace ۳) Roy, Rtendra. (۲۰۰۲)."Market Efficiency Effects of Regulation Fair Disciosure". The Leonard N. Stem School of Business. <br /> جله ورسp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله ارزیابی شفافیت اطلاعات شرکت‌ها در بورس اوراق بهاءدار تهران شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ترنوبل مالی

ارزیابی شفافیت اطلاعات شرکت‌ها در بورس اوراق بهاءدار تهران گردآوری توسط بخش مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات