تاثیر اینترنت بر آمیخته بازاریابی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تاثیر اینترنت بر آمیخته بازاریابی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">تاثیرa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ینترنتa> ر میخته ازاریابی strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />علی غم سقوط رزش سهام رکتهای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ینترنتa> رشکستگی سیاری ز نها ر ند سال ذشته، ـــازارهای لکترونیک ه جود مده ر ثر ناوری ا انند <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ینترنتaمده ند تا اقی مانند. رکتهایی ه خواهند ر نیای مروز زیت قابتی ود ا فظ نند یگر می توانند تجارت <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ینترنتa> ا ادیده گیرند(DHOLAKIA ET AL, ۲۰۰۲). شورهای ختلف ر سراسر هان رحال رکت ه سمت تجارت لکترونیک، عنــــــی ه ارگیری ناوری ای رتباطاتی لکترونیک ثل <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ینترنتa> رای نجام عالیتهای تجاری (CHAFFEY, ۲۰۰۲ستند تا ز زایای ی مار ن هره رداری نند. رای ثال، بق رآوردها رزش تجارت لکترونیک ر اورمیانه ر سال ۲۰۰۲ ه یش ز و یلیــارد لار سیده ست (DARBY ET AL, ۲۰۰۳).p> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>تاثیر ینترنت ر میخته ازاریابی strong>div>اینترنت,بازاریابی,رقابتp> <p style="text-align: justify;">p> <p style="text-align: justify;"><br />ینترنت، ه عنوان ناوری عمده تسهیل ننده تجارت لکترونیک، صول پایه ی تجارت ا چار تغییر تحول رده ست. کی ز عالیتهای تجاری صلی ه ه دت تحت تاثیر رار رفته، ازاریابی ست. ر دول ماره ک عضی ز تغییرات هم یجاد ده ر ازاریابی سنتی رنتیجه واج ناوری ایی انند ینترنت ورده ده ست.<br />ه ور سنتی رکتها رای تدوین ستراتژی ای ازاریابی بتدا ازار دف ود ا ناسایی رده سپس میخته ازاریابی (MARKETING MIX) ا ـــــراحی ی نند. ما ه ظر ی سد ینترنت تاثیر زیادی ر عناصر میخته ازاریابی گونگی ترکیب نها ذاشته ست.<br />● میخته ازاریابی تاثیر ینترنت<br />یلیپ اتلر (۹۹۱) میخته ازاریابی ا جموعه ی ز تغیرهای (بزارهای) ابل نترل ازاریابی ی اند ه رکت نها ا رای پاسخگویی ه ازار دف رهم ی میزد. میخته ازاریابی ربرگیرنده مه ارهایی ست ه رکت ی تواند نجام هد تا ر یزان تقاضا رای حصولاتش ثر گذارد.<br />ین ارها ا ی توان ر هار تغیر ناخته ده ه عنوان هار P بقه ندی رد:<br /> - حصول، (PRODUCT) ترکیبی ز الاها دمات ه رکت ه ازار دف ود عرضه ی ند.<br />۲ - یمت، (PRICE) قدار پولی ست ه شتری اید رای ک حصول پردازد.<br />۳ - ترفیع (ترویج سترش)، (PROMOTION) امل عالیتهایی ست ه حصول ا ردسترس تقاضیان رار ی هد.<br /> - توزیع (کان)، (PLACE) عالیتهایی ست ه رزش حصولات ا یان رده شتریان ا ه رید نها تشویق ی ند.<br />ترکیب عناصر ازاریابی کی ز راحل هم ر تدوین ستراتژی ازاریابی ز ظایف صلی ازاریابان ست. وفقیت رنامه ای ازاریابی تاحد زیادی ه ترکیب رست عناصر ارد. ا رود ناوری ای رتباطاتی نجام عالیتهای تجاری ه صورت لکترونیک ر حیط جازی، گونگی راحی میخته ازاریابی یـــز م یش چار تغییر ردید. ه وری ه عناصر میخته ازاریابی ه صورت نیادین تغییر تحول افته ین گرگونی مچنان دامه ارد.<br />لف) حصول ا ی توان دین ونه تعریف رد: ر یزی ه هت لب توجه، اربرد ا صرف توان ه ازار عرضه رد تواند یاز ا واستــــه ی ا رضا ند، حصول امیده ی ود (KOTLER,۹۹۱). حصول ه دت تحت تاثیر ینترنت رار رفته ست. ینترنت ستری ا رای وآوری ر تولید حصول ه جود ورده ست، زیرا رکتها ی توانند ستقیماً ه شتریان سترسی پیدا رده ز طلاعات ه ست مده رای توسعه حصولات دید ستفاده نند (KLEIN AND QUELCH, ۹۹۶). اهش زینه مع وری نتشار طلاعات رمورد شتریان رنتیجه ناوری طلاعات رتباطات یز ه ین رایند مک رده ست (EVANS AND WURSTER, ۹۹۹). یپورت سویوکلا (۹۹۴) عتقدند ه ر عصر ینترنت همیت طلاعات حصول ز ود حصول یشتر ده ر صل، بادلات راساس طلاعات حصول صورت ی یرد.<br />جود سیاری ز حصولات دید تنها ه اطر جود ینترنت ست.<br />مونه ن ه جود مدن رکتهای رائه هنده دمات ستجوی طلاعات ست. پایگاههای ینترنتی ثل اهو، ه ه رگاه (PORTAL) عروف ستند، شتریان ا رجهت ستجوی طلاعات وردنظر اری ی سانند. روشندگان اید جود نین دماتی ا وردتوجه رار اده ز نها رای توزیع طلاعات رمورد ود ه شتریان ستفاده نند (ALLEN AND FJERMESTAD, ۲۰۰۱).<br />الاهایی انند رم فزار ایانه ی، تاب، راحی رافیکی، یلم وسیقی زجمله واردی ستند ه ه ور عمده تحت تاثیر رار رفتــه ند را ه ین سته ز حصولات ا ی توان ه صورت یجیتالی گهداری رده ه احتی زطریق ینترنت نتقل ساخت دون ینکه یاز ه ابجایی یزیکی اشد. مچنین الاهایی ه بلاً توسط سیستم پستی ه روش ی سیدند توانایی القوه ی ا رای رید روش زطریق ینترنت ارند (BENJAMIN AND WIGAND, ۹۹۵) . کی ز زایای عمده ازارهای لکترونیک یجاد رزش زطریق تنوع خشیدن ه حصولات تولید حصول ر گارشهای ختلف ست. الاهایی ثل وسیقی ا ی توان بق ترجیح یاز اص ریک ز شتــریان تهیه رد. ثلاً هنگها ا ی توان ر نواع تنوع، ندازه ای ختلف، یفیت ناسب یمتهـــــای تفاوت ه علاقه ندان عرضه رد. ا ثلاً ی توان تنها ک صفحه ز قاله ی ه ر ک جله اپ ده ا رید دون نکه یاز ه رید ل جله اشد. نابراین، ینترنت زطریق تنوع خشی ه حصــــولات، رزشی ا ه شتریان عرضه ی ارد (DHOLAKIA ET AL, ۲۰۰۲). لبته اید توجه اشت ه می توان مه حصولات ا ر ینترنت روخت، خصوصاً نهایی ه یاز ه تماس و ر و ا روشنده ارند (ANDELMAN, ۹۹۵).<br />) یمت: یمت تنها عنصری ست ه رآمد یجــاد ی ند مان ور ه اتلر (۹۹۱) ی وید سایر عناصر مایانگر زینه ستند. تصمیم یری رمورد یمت حصولات ر ینترنت ه ندازه یمت ذاری سنتی ارای همیت ست (ALLEN AND FJERMESTAD, ۲۰۰۱) . ینترنت وجب فزایش قابت ر سر اهش یمتها رنتیجه کل یری یمتهای کسان ی ود. مچنین توانایی ر قایسه یمتهای ختلف ر ینترنت قابت ر اهش یمت ا فزایش ی هد بق تئوری ای قتصادی یمت الا ا دمات ه زینه هایی نها زدیک ی ود (KLEIN AND QUELCH, ۹۹۶). یپورت سویوکلا (۹۹۴) عتقدند توانایی ناوری رای رائه دمات ا زینه متر، تعیین یمت ناسب ا شکل تر ساخته ست (ثلاً ستفاده ز پست لکترونیک رای وابگویی ه سوالهای شتریان ه ای ستفاده ز ارمندان). ذا ه ارگیری دلهــــای یمت ذاری دید ر ینترنت لزامی ست.<br />مچنین مــان ور ه بلاً کر د ا کل یری نواع دید یجاد رزش ر ینترنت یگر دلهای یمت ذاری سنتی بتنی ر زینه وابگوی یازهای ازاریابان یست. ذف عضی ز نواع الیاتها ه علت روش ین لمللی نها یز ذف عضی ز اسطه ا قش وثری ر اهش یمت تمام ده حصولات ر ینترنت ارند، ثلاً رکت سیسکو (CISCO) توانسته ا نتقال ۰ رصد عالیتهای تجاری ه ینترنت زینه ای عملیاتی سالانه ود ا تا ۲۷۰ یلیون لار اهش هد (GOSH, ۹۹۸).<br />ا جود نین رایطی ر حیط ینترنت رکتها اید رای فزایش درت قابتی ود ه اکتورهای یگری غیر ز یمت توجه نند. ثلاً ا تنوع خشی ه حصولات ه ز ریق ینترنت یسر ردیده، ریداران ساسیت متری ه یمت شان واهند اد. ر ه حصول رائه ده ترجیحات شتری ا یشتر رآورده سازد ریدار اضی تر وده روشنده ی تواند یمت الاتری ز شتری طالبه ند (BAKOS, ۹۹۱).<br />) توزیع (کان): رای کثرشرکتها کان عنی انالهای توزیع ه عبارتند ز سازمانها شخاصی ه ر رایند نتقال حصول ا دمت ز تولیدکننده ه صرف ننده خیل ستند (KOTLER, ۹۹۱). ز تاثیرات عمده ینترنت ر عنصر کان، فزایش ندازه زرگی ن ست. ر جا ه توان ه ینترنت تصل د ر ــــوزه ازار تحت پوشش رکتها رار ی یرد. سترسی هانی ه کی ز صوصیات نحصر ه رد ینترنت ست (HOFFMAN AND NOVAK, ۹۹۶, DANN AND DANN, ۲۰۰۱) وجب لق ک ازار صرف زرگ رای حصولات رکتها ده ست. ه عقیده یوانز رستر (۹۹۹) سترسی، عنی تعداد سانی ه ک پایگاه ینترنتی ا ازدید ی نند، شکارترین میزه تجارت لکترونیک ز تجارت سنتی ست. ینترنت سازمانها ا ادر ی سازد تا عضی ز عضای زنجیره رزش ا ذف نند. تولیدکنندگان ا ستفاده ز مکان تماس ستقیم ا شتریان زطریق ینترنت توانسته ند اسطه ا رده روشان ا ز یان ردارند. رای ثال رکت ل (DELL) حصولات ود ا ز ریق پایگاه ینترنتی ود ه روش سانده رنتیجه سیاری ز اسطه ا رده روشان ا ذف رده ست (GOSH, ۹۹۸). ین پدیده ه اصل تجارت لکترونیک ست ا اسطه زدایی عنی ذف ساختـــــــارهایی ظیر عمده روشان رده روشان روش ستقیم ه شتریان ویند (CHAFFEY, ۲۰۰۲, DHOLAKIA ET AL, ۲۰۰۲) لبته ر نار اسطه زدایی پدیده تناقض یگری ه ام اسطه ای جازی ر حیط ینترنت کل رفته ست.<br /><br /><br />سین یرحسینی: انشجوی ارشناسی رشد دیریت ازرگانی انشگاه مام صادق (ع) هریار عزیزی: انشجوی ارشناسی رشد دیریت ازرگانی انشگاه تربیت درس<br />یده پویاp>
تاثیر اینترنت بر آمیخته بازاریابی گردآوری توسط بخش مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات