مراحل صادرات کالا در ایران - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مراحل صادرات کالا در ایران ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">راحلa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">صادراتa> الا ر یرانstrong>span>p> <p>رحله ول: تکمیل رایط خص ا رکت صادرکننده رای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">صادراتa>. ر بتدای قدام ه <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">صادراتa> خص یایست سه رط زیر ا اشته اشد: اشتن ارت ازرگانی عتبر، داشتن پیمان رزی عوق، ارا ودن ساب اری ا رضلحسنه زد انک حل راجعه <br />رحله وم: خذ یمت ز میسیون رخذاری. بتدا تولیدکنندگان رخواست ود ا ی امهی ه داره ل <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">صادراتa> رسال یارد ه ی ررسی ارشناسیای ازم ر ن داره رخ ازم ا تعیین رده هت تصویب ه میسیون رخذاری رکز توسعه <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">صادراتa> رائه یود ه عد ز تصویب رخ ورد ظر، میسیون رخذاری جوز ازم صدور الا ا ی امهی ه داره مرک علام یارد...p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>راحل صادرات الا ر یران strong>div>مراحل صادرات کالا در ایرانp> <p>رحله سوم: ذاکره ا ریداران ارجی. ر ورد رایط عامله ز بیل یمت قابتی ناسب، ستهندی ناسب، زمان تحویل حل تحویل غیره ر هایت صول توافق هایی ا ریدار.<br /> <br />رحله هارم: صدور پروفرما علام تبی رایط ه ریدار ارجی هت رائه ه انک شایش عتبار. پروفرما سندی ست ه ر ن صادرکننده جموعه رایط پیشنهادی ود ا هت صدور الا ا الایی عین ه اردکننده علام یارد. ر ساس اون یران، ین سند اید اوی طلاعات زیر اشد: ام نشانی روشنده، ام شانی سفارشهنده، ماره تاریخ صدور، دت عتبار، شخصات امل ماره تعرفه مرکی ر صورت ستاندارد ودن الا ماره ستاندارد ام وسسه ربوطه، احد ندازهیری، تعداد الا، یمت الا، وع رز، ام تولیدکننده ر شور تولیدکننده الا، زن الا، شخصات ستهندی علامتذاری الا، رایط دت تحویل، رایط حوه سیله بدا قصد مل، رایط پرداخت، ظهارات تعهدات روشنده.<br /> <br />رحله پنجم: ریافت عتبار سنادی. ریافت عتبار ز ریق انک LC نجام ییرد. عتبار سنادی رمی ست ه نا ه رخواست تقاضی پس ز نکه ی رم تکمیل ده رخواست شایش عتبار سنادی ا تسلیم انک اخلی رد، توسط انک LC صادر ه مک ن جه عینی ه ساب ا وله رد خص ینفع اریز یردد. ر عتبارنامه شخصات الا ترتیبات مل ورده یود ین سند غیر ابل عامله ست. ترتیبات جرایی ه رح زیر ست: <br /> <br />- صادرکننده ریدار ارجی ر سر تنظیم راردادی ه پرداخت ن توسط عتبار سنادی ه نجام یسد ه توافق یسند.<br />۲- ریدار ارجی ز انک صادرکننده عتبار سنادی یواهد ه عتبارات ازم ا ه فع صادرکننده تامین ماید.<br />۳- انک صادرکننده عتبار سنادی ز انک صادرکننده الا یواهد ه توصیهایش ا رمورد عتبار تامینده علام ا ن عتبار ا تایید ند.<br />- انک صادرکننده الا، سند عتبار ا رای شتریش، عنی صادرکننده یرستد.<br />۵- صادرکننده الاهای صادراتی ا رای ریدار رسال یند.<br />- صادرکننده سناد مل قل ا ه انک ود رائه یهد.<br />- انک رف صادرکننده الا پس ز ررسی، ا رایط پرداخت ر عتبارنامه ا یپذیرد ا بلغ ورد ظر ا ه روشنده یپردازد.<br />- انک رف صادرکننده سپس سناد پرداخت ا ه انک صادرکننده عتباراسنادی تسلیم یند.<br />۹- انک صادرکننده عتبار سنادی پس ز ررسی سناد بلغ پرداختی انک رف صادرکننده، الا ا ه انک یپردازد.<br />۰- انک صادرکننده عتباراسنادی ر ساس توافق بلی ا ریدار الا ساب ی ا دهکار یند.<br />۱- ر ین رحله انک صادرکننده عتبار سنادی، سناد ا ه ریدار الا رائه یهد.p> <p>یرایش تلخیص:کاایرانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله مراحل صادرات کالا در ایران شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ارسال کالا به خارج از کشور و دریافت پول از ان ها , صادرات سبزی خشک به اروپا , ارسال به خارج

مراحل صادرات کالا در ایران گردآوری توسط بخش مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات