خلاقیت کارآفرینانه : تعریف و انواع آن - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد خلاقیت کارآفرینانه : تعریف و انواع آن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">لاقیتa> ارآفرینانه : <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">تعریفa> نواع نstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">گر نشا ر سبکاری ا ر نیا دیابی نیم، ک ارآفرین یابیمردی ه ک یده ا ک رصت رای رائه ک رآورده ا دمت ا ه حوی سودآور تشخیص اده صرفنظر ز شکالاتی ه ر سر اهش جود اشته ن ا ه مر سانده ست.p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>لاقیت ارآفرینانه : تعریف نواع ن strong>div>خلاقیت کارآفرینانه : تعریف و انواع آنp> <p style="text-align: justify;">● قدمه<br />ین قاله نواع ارآفرینی لاق ا ا کر ثالهایی رای وشن ردن ر ک رایه یند. ر نابع ختلف، ارآفرینی ترادف ا یجاد ک سب ار دید یده ده ست(اسمزاده، ۳۸۲). ز مله ذابیتای ارآفرینی ه نجر ه یجاد ک کسب و کار دید یردد یتوان رضایت خاطر اصل ز پروژهی نین پیچیده ه ستلزم داومت پافشاری لاقیت ابلتوجهی ر ه مر ساندن ن ست، انست.<br />سازمانای ختلف ر رون ود رایطی یجاد رده زادیای ازم رای بادرت ه قدامایی ه نجر ه ضعیتی املاً ابل قایسه ا یجاد ک سبکار دید توسط ارآفرینان القوه ست ا ه جود ورده، خش املاً ابل لاحظهی ز تایج اصل ز ستاورد ه ست مده ا صیب ارآفرین رون سازمانی یمایند. رموارد سیاری، نین فرادی ه صورت ک احد ستقل ا تمام مکانات ک ارآفرین غازگر عمل ینند.<br />● کلای ختلف ارآفرینی لاق<br />گر نشاء تقریباً ر سبکاری ا ر نیا دیابی نیم، ک ارآفرین یابیمردی ه ک یده ا ک رصت رای رائه ک رآورده ا دمت ا ه حوی سودآور تشخیص اده صرفنظر ز شکالاتی ه ر سر اهش جود اشته ن ا ه مر سانده ست. ا توجه ه انعای زیادی ه ر سر اه ک ارآفرین ر نین رح پیچیدهی جود ارد، لاقیت ابل لاحظهی ازم ست.<br />ر ینجا لاقیت ا یجاد اهلهای دیع ناسب اری سایل از نتها ر ر وزه ز عالیتای شری، وآوری ا پیادهسازی ن یدهای دیع ناسب تعریف ینیم. ما اآفرینی رحسب وآوری تعریف یود. وپیتر( ۹۳۴ schumpeter ) یوید ارآفرینی امل جرای ترکیبای دید ست، ”رهم کستن لاقتعادل وجود ر رون ک صنعت اص( Amabile,۹۹۶ ). ین یدگاه ارآفرینی ه ه حوی سترده ر امعه کادمیک پذیرفته ده ست،توسط یگارن یز ورد تعمق رار رفته ، ه صورت‌ ”رآیندی ه ر ن ختراع ه رحله عمل ر مده، یدهی ام عملیاتی ه ز ظر قتصادی عتبر ست گرگون دهیز تعریف ده ست( مابلی، ۹۹۷).<br />دین ترتیب ارآفرینی کل یژهی ز وآوری ست عبارت ز پیادهسازی وفقیتمیز یدهای لاق رای یجاد سبکار دید( entrepreneurship ) ک بتکار دید ر رون ک سب کارموجودئ، ه ورد خیر ا یتوان ه ارسیارآفرینی رون سازمانی“ ( intraprenership ) امید، یاشد.<br />لاقیت یتواند ه اههای ختلف ر ارآفرینی اردشود. ارآفرین مکن ست یدهی دید رای حصول ا دمت اص اشته اشد، اری ه ز نچه بلاً جود اشته ست تفاوت وده توسط شتریان فید ا طلوب تلقی ردد. ین یزی ست ه قتی فراد وعاً اهلاقیتا ر الب سبکار ینوند، نتظار ارند.<br />ه علت نکه کر ینند لاقیت قط ه رجه الایی ز بداع ر یجاد یدهیی نیادی رای حصول ا دمت طلاق یود، مکن ست تیجه یرینند ه لاقیت طقاً قشی ر سیاری ز اجراهای ارآفرینی دارد(اسمزاده، ۳۸۲). ا ین ال بداع مکن ست ه ود حصول لکه ر پیادهسازی جود اشته اشد. ه عنوان ثال، بداع مکن ست ر سیله لق ا عرضه حصول اشدعنی ر ناسایی رصتای دید ر ازار، ا سازماندهی رای ه ازار وردن حصول ا یجاد ظامی دید ه مین نظور، علاوه ر ن، اهلای دیع ناسب مکن ست رای سیج نابع ورد یاز اشد. رحقیقت، ارآفرینی غالباً ه صورت پیگیری رصتا دون توجه ه نابعی ه کنون ر ختیار رار ارد، تعریف یود. عید ست ه ک اجرای ارآفرینی ه یزان ابل تجهی رهمه ین بعاد اشد( وقلعاده دیع ر عین ال ناسب). ما ارآفرینی وفق حتمالاً داقل یاز ه ین کلای لاقیت ارآفرینانه ارد.<br />ند ثال ز لاقیت ارآفرینانه ر کله ی ختلف ن ه رقراری ارچوبی ار تعریف ن مک یند:<br />) و مهندس مکانیک یکار ک سیستم طلاعات دیریت بداع ینند. رمفزارهای ن ا تهیه رده ن ا زمایش ینند. ار ود ا ه ک روه سرمایهٔ ذار رایه ینند، دین مید ه روه زبور نها ا رای تأسیس سبکاری ه سیستم ا فروشد تأمین الی موده ر رقراری زیرساختای ازم رای سب کار قشی ساسی یفا ماید. ر ین ثال، لاقیت صلی رخلق ود حصول، عنی سیستم پایگاه ادهای دیریت ست. اهراً لاقیت متری رای افتن نابع ازم رای تأسیس سازمان جود اشته ست. اید توجه ود ه ز نجاکه ین خترعان رای روش سیستم دید ود تلاش کرده‌‌ند، رای ین ار ز ود تلاش ه رج دادهند لی ز ود لاقیت شان ادهند( تولید ک سیستم ازانتها) لی ارآفرینی روز داده ند.<br />۲) ک یمی ان ه ر واخر هه ۰میلادی ر ک رکت زرگ عتبر ار ی ند ر ظام سنتی پیشنهادات رای ررسی یدهای دید حصول فرآیند ارساییایی یابد. ی چند مکار ر پیشنهادی ظهار اشتهند ه ؤسای الادستی اکنشی سیار سطحی ریافت ینند. ا تشویق رخی ز ین مکاران، یمیان زبورنظام دید رای نکه ه یدها ز ظر رزیابی قت افی بذول ردد، تدبیر یماید. ین ظام امل تهیهرح وتاهی ز یدهتوسط بتکر یده (ا مک ک ارشناس رشد) ررسی ین رح وتاه ز یدهتوسط روهی ز ارشناسان اخلی رکت ه بتکر پیشنهاد یند، ود. راحل عدی ین ظام شتمل ر پرورش مایت دایت ده ز یدهایی ود ه رزیابی ثبت ریافت ینند. پس ز فتگو ا ند دیر رشد اخل رکت، رای ین سیستم ک امی یابد. ی افتر وآوریرکت ه تشکل ز ود و و تسهیلننده (اظر بره) پاره قت ست غاز مده، رعرض پنج سال ن ا ه کبکه وآوریه مایندگیهایی رهشت عبه هانی رکت اردگسترش یهد. ر ین دت‌، یدهایی ه هبکه وآوریاه افتهند ه وازده رح دید رای رکت نجر یوند.<br />توجه نید ه ین وآوری ر الب ک رکت اافتاده ه قوع پیوسته ست. لاقیت ارآفرینانه ه کل پیادهسازی ک یده دیع ه ه سیله شتریانشارکنانی ه پیشنهاداتی اشتند ایل ودند نها ا پرورش هند، رکت، ه هایتا ز ن پیشنهادات پیاده ده هره یردفید تشخیص اده ده ود، ه مایش رآمد. توجه نید ه ر ینجا ارآفرینی کل ک حصول دید ا ه ود گرفت، لکه سیستم ا رآیندی ود ه دمتی اارزش رای اخل رکت رایه یمود.<br />۳) ک دیر ارای تخصص ر تکنولوژی رتر، ک سیستم عالم یزکامپیوتر ز ک خترع ریداری یند.ی سپس ز رتباطات خصی، بکهسازی بتکاری، مهارتای عاملهری رای رایه ق یسانس سازندگان یکروکامپیوترها ستفاه یماید. ر ینجا لاقیت ارآفرینانه ساساً ر تدبیر پیادهسازی اهی رای رسال ین تکنولوژی دید ه ک ازارعمده عمال ده ست.<br />) ک تیم وچک یانشتهی ر ک رکت زرگ سنتی حصولات صرفی، دری ز قت ود ا ر زمینه حصولاتی ه ر یطه ظایف سمی تیم یست صرف رده ست. ر ریان ین ارارج ز ظایفتیم زبور یدهی رای هبود ک حصول فاظت ز پوست دن تدبیر رده ست. زمایشات نی ولیه، تجزیه تحلیل ازار، زمایش ر وی شتریان ا رای شان ادن مکان سنجی سودآوری القوه نجام اده ست. لی پرورش حصول تا قتی ه ک عاون رکت ر ک خش یگر ا انع کنند ه یتواد ز ریقنتخابحصول ه ک زیت قابتی نحصر ه رد ر ازار ست ابد ر صورت انع دن، نابع ازم رای پرورش حصول ا ر ختیار تیم رار هد، میتواند دامه ابد. توجه نید ه مانطور ه ر ورد ثال وم صادق ود، لاقیت ارآفرینانه ر الب ک سازمان ستقر ارای تداوم ه قوع یپیوندد این مر شان یهد ه ارآفرینی قط ترادف ا غاز ک سبکار دید یست. ر ین ثال، ه علت ینکه حصول قط ا می ز حصولات وجود تفاوت ست، ه علت نکه سیستمای تولید توزیع ا ه سانی یتوان رپاکرد، لاقیت ارآفرینی ساسا رخلاقیت تیم ر افتن نابع سازمان رای تأمین الی یده اهر ده ست.<br />۵) روهی تشکل ز سه بیر بیرستان یواهند ک نیاد غیرانتفاعی رای تدریس هارتای سب کاری ه وانان تیزهوش ناطق حروم هر تأسیس نند. رتلاش رای لب مایت الی سایر مایتا ز سبکارهای حلی رای نیاد، ک رنامه وابط عمومی تدوین ردند ه ر رزش تبلیغاتی شارکت راین نیاد ز ریق پیشرفتی ه ر تیجه شارکت وانان ر رنامهای نیاد، ر ضعیت حل ه جود یید تاکید ذاشت. ر ثر ین تلاش علمین وفق ه سب ل ودجه ازم رای سه سال ول عالیت نیاد یز لب مکاری ند فر ز دیران سبکارهایی ه اوطلب ار ه عنوان ربی پارهقت ر رنامه ودند، دند. ا نکه ین رنامه، ک نگاه رای سودآوری بود، لاقیت ارآفرینانه ر فتار تعدادی زموسسین، ه یژه تدوین فهوم ک دمت دید روش نها رای لب نابع شاهده یود.<br />ا ررسی ین ثالا رباره ینکه ه یز لاقیت ارآفرینانه ست ، یتوانیم مین وشن نیم ه ه یز لاقیت ارآفرینانه یست. ول نکه حدود ه تأسیس ک سب کار دید یست زیرا یتوان ن ا ر سبکارهای اافتاده یز افت. علاوه ر ن لزاماً رایجاد ر سبکار دید یز جود دارد. زیرا ازم ست ر رحلهی ز رآیند یجاد سبکار، رجه ابل توجهی ز وآوری جود اشته اشد.<br />ه عنوان ثال، تاسیس ک رانشیز ز ک سبکار وجود، ا ر وع عملیات ستاندارد، دون ین ه یچ یز ه ور شمگیری تفاوت اشد، لاقیت ارآفرینانه حسوب میود گر نکه یدهایی ه ه حو شمگیری دیعند ر نبهی ز ریان ارد ده اشد، انند تامین سرمایه ا نتخاب کان. لاقیت ارآفرینانه ر سیاری ز هبود خشیدنای زاینده رمحصول ا دمت ر رون ظامای ستقر جود خواهد اشت، گر نکه وعی بداع ابل لاحظه رای سیج مایت ز یده ا پیادهسازی ؤثرآن ازم اشد. مچنین،تی قتی ی یده اقعا دیع رای حصول ا دمت جود اشته اشد، قتی ک صیرت دیع رباره رصتای ازار جود اشته اشد، لاقیت ارآفرینانه جود خواهد اشت گر نکه یدها رای لق ک سبکار پیاده ود.<br />● تعریف امع لاقیت ارآفرینانه<br />ا ین ثالا تعریفا ز لاقیت، وآوری کارآفرینی، یتوانیم تعریفی ز لاقیت ارآفرینانه پیشنهاد نیم:<br />یجاد پیادهسازی یدهای دیع مناسب رای تأسیس ک سبکار دید( ک سبکار دید ا رنامه رای رایه راورده ا دمت). یدهای دیع مفید ولیه مکن ست ربوط اشد ا:<br />▪ ود حصولات ا دمات<br />▪ ناسایی ازاری رای حصولات ا دمات<br />▪ اههای تولید ا عرضه حصولات ا دمات، ا<br />▪ اههای راهم سازی نابع رای تولید ا عرضه حصولات ا دمات.<br />توجه نید ه رحالی ه تعریف لاقیت ارآفرینانه ر یدهای دیع فید تأکید ارد (تعریف ستانداردما ز لاقیتخشارآفرینانهیاز ه عمل اردپیادهسازی ن یدها ا وآوریا. مچنین توجه ود ه لاقیت ارآفرینانه یتواند تی قتی حصول ا دمت لزاماً دیع یست، ا قتی ک حصول ا دمت دیع ز نبعی یگر سب ده ست، جود اشته اشد. تنها رط ازم ن ست ه اهلای دیع مناسب ر رحلهی ز رایند لق ه ازار وردن حصول ا دمت ورد ستفاده رار یرد.p> <p style="text-align: justify;">برگزاری ارس<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>
خلاقیت کارآفرینانه : تعریف و انواع آن گردآوری توسط بخش مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

jazab, استاتوس های جالب, بهترین مطالب طنز, جدیدترین جملات طنز, جدیدترین مطالب طنز, جدیدترین نوشته های طنز, جملات طنز, جملات طنز جدید, جملات طنز خنده دار, جملات طنز کوتاه خرداد ماه 91, جملات کوتاه طنز, جوک خنده دار طنز 91, طنز جدید, طنز نوشته های 91, طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته های گوناگون !, طنز کوتاه مطالب باحال, مطالب جالب مطالب خنده دار, مطالب طنز 91, گلچین جملات کوتاه طنز آمیز
تبلیغات