صد ایده بازاریابی برای تجارت سودآور - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد صد ایده بازاریابی برای تجارت سودآور ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>صد <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یدهa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ازاریابیa> رای تجارت سودآورstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">رچقدر ستراتژی امعی رای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ازاریابیa> اشته اشید، از ز انستن کاتی هت دف یری قیق شتریان حصولات دمات تان ی یاز خواهید ود. ر یل کصد کته <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ازاریابیa> رای لیه سب ارهای رد لان رائه ی ردد.p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>صد ایده ازاریابی رای تجارت سودآور strong>div>صد ایده بازاریابی برای تجارت سودآورp> <p style="text-align: justify;">▪ یده ای لی<br />) گذارید وزتان دون پرداختن ه داقل ک عالیت ازاریابی ب ود.<br />۲) رصدی ز رآمد اخالص ود ا ه عنوان ودجه سالیانه ازاریابی تعیین نید.<br />۳) ر سال هداف اص ازاریابی ا تعیین ر سه اه ک ار نها ا رزیابی تنظیم مایید.<br />) ک پوشه رای گهداری یده ای ازاریابی ختصاص هید.<br />۵) ر وز ر ساعت ارت یزیت ا مراه تان اشته اشید.<br />) ک سنجاق سینه خصی ا رم رکت تان راحی نید ر لسات ه ت ود زنید.<br />▪ ازار دف<br />) سبت ه تحولاتی ه اید وی ازار دف، حصول ا ستراتژی ازاریابی ما تاثیر گذارد، وشیار اشید.<br />) طالعات تحقیق ازاریابی رباره رفه، صنعت، حصول روه ای ازار دف ود ا خوانید.<br />۹) گهی ای قبای ود ا ردآوری نید ا طالعه نها، طلاعاتی رباره ستراتژی، یژگی ا زایای حصولات نها ه ست ورید.<br />۰) ز شتریان پرسید را ما ا نتخاب ردند واستار توصیه ایی رای هبود یفیت وید.<br />۱) ز شتریان سابق پرسید را ما ا ها ردند.<br />۲) ازار دیدی ناسایی نید.<br />۳) ه ک هرست پستی ربوط ه رفه تان پیوندید.<br />▪ توسعه حصول<br />۴) ک دمت، تکنیک ا حصول دید رائه هید.<br />۵) سخه ی ساده تر، رزان تر ا وچک تر ز حصول ا دمت ود پدید ورید.<br />۶) سخه ی کیل تر، ران تر، سریع تر ا زرگتر ز حصول ا دمت ود رائه هید.<br />۷) دمات ود ا هنگام نید.<br />▪ موزش، نابع طلاعات<br />۸) ک تیم شاوره ر زمینه ازاریابی وابط عمومی رکب ز مکاران صاحبان سب ارهای شابه ا ردهم ورید ه تبادل ندیشه سائل صنفی پردازید.<br />۹) رای ارکنان ود ک صندوق پیشنهادات گذارید.<br />۲۰) ر سمینارهای ازاریابی ضور ابید.<br />۲۱) تاب ای ازاریابی ا خوانید.<br />۲۲) شترک شریات کتوب ینترنتی ازاریابی وید.<br />۲۳) رماه ک لسه ازاریابی ا ارکنان ا باشران ود گذارید تا رباره ستراتژی ضعیت ازار حث نید یده ای تازه گیرید.<br />۲۴) ه نجمن ا سازمان ای رتبط ا رفه تان لحق وید.<br />۲۵) ک پوشه ا رای افتن راح، ویسنده سایر رفه ی ای ازاریابی نار گذارید.<br />۲۶) ک شاور ازاریابی هت مفکری ستخدام نید.<br />۲۷) «سفری لاق» ه هر ا شوری ترقی اشته اشید تا تکنیک ای ازاریابی نجا ا اد گیرید.<br />▪ یمت ذاری پرداخت<br />۲۸) ساختار یمت ذاری تان ا تجزیه تحلیل نید بینید جای ن یاز ه صلاح تنظیم ارد.<br />۲۹) ه شتریان مکان هید ا کارت اعتباری پرداخت نند.<br />۳۰) ه شتریان ابت، تخفیف هید.<br />۳۱) گردهای عامله پایاپای ا یاموزید. ه عضای رخی اشگاه ا، روه ای رفه ی سازمان ا ر قابل تبلیغ حصولات دمات ما ر شریات ان تخفیف دهید.<br />۳۲) رای «پرداخت ای سریع» قد، تخفیف ائل وید ز شتریان ابت ه صورت سطی پول گیرید.<br />▪ رتباطات ازاریابی<br />۳۳) رای شتریان نونی القوه تان ک برنامه نتشر نید.<br />۳۴) روشوری ز حصولات دمات تان ا اپ نید.<br />۳۵) مراه روشورهای ود ک رگه ظرسنجی گنجانید ه پول تمبرش ا ما پرداخته ید. دین ترتیب ی توانید ازخورد رزشمندی ز شتریان ریافت نید.<br />۳۶) ادتان اشد ارت یزیت رون عبه ارایی دارد، تما ن ا پخش نید. ه ر شتری القوه و ارت یزیت روشور دهید تا کی ا گه ارد یگری ا ه وستانش دهد.<br />۳۷) رای رکدام ز خش ای ازار دف تان ک ارت یزیت روشور اص راحی نید، (ثلا کی رای سازمان ا هادهای ولتی کی رای اسب ارها صرف نندگان)<br />۳۸) ک پوستر ا تقویم ا رم رکت تان اپ نید ه شتریان دیه دهید.<br />۳۹) وی سربرگ، رگه ای اکس ا صورتحساب، عار ا مله ی ر صف عالیت ود ه اپ رسانید.<br />۰) ر روشورهای ود ظرات ثبت شتریان رباره الا دمات ود ا ه اپ رسانید.<br />۱) ک هرست پستی دید ا متحان نید. گر ه مر نشست، ن ا ه هرست ای نونی پست ستقیم ود یافزایید ا ه کر نار ذاشتن هرستی یافتید ه توقعات ما ا رآورده می ند.<br />۲) رای ازاریابی ه یوه پست ستقیم ز پاکت ای نگی ا زرگ ستفاده نید ا امه ایی ا وی اغذ سفید دون ط فرستید تا نجکاوی یرنده ا رانگیزد.<br />▪ ابطه ا سانه ا<br />۳) ز نتشار شریات دید توجه وید تا خبار ود ا ه سانه رد ناسب فرستید.<br />۴) ر وزنامه ای عادی ا قتصادی شریات تخصصی طلب نویسید.<br />۵) قاله ی ه لم ود اپ نید سخه ای ن ا رای مکاران تان فرستید.<br />۶) ر تنظیم خبار عالیت رکت ود وشا اشید نها ا ه وقع ندین ار رای طبوعات رسال نید.<br />۷) کصدمین، پانصدمین ا کصد زارمین شتری ود ا ر طبوعات عرفی نید.<br />۸) ک ایزه سالیانه ه اه ندازید ن ا ر وق رنا نید. ثلا ی توانید ه هترین ارمند سال رکت ا سازمان ود ایزه دهید.<br />۹) ر زمینه سانه وابط عمومی موزش بینید ا طالبی رباره ن خوانید.<br />۵۰) ر رنامه ای ادیویی تلویزیونی ضور ابید.<br />۵۱) ر ورد صنعت ا تخصص ود سفارش ک رنامه تلویزیونی دهید ن ا ه بکه حلی ود دهید تا ه عنوان ک رنامه عادی پخش ند.<br />۵۲) امه ی ه سردبیر وزنامه ا جله حلی تان نویسید و ا ه اهار عوت نید.<br />۵۳) خبار ود ا مراه عکس ربوطه ه طبوعات فرستید.<br />۵۴) رتبا وزنامه ا جلات ا رای افتن رصت ای وابط عمومی خوانید.<br />۵۵) رای طبوعات قالات «اهنما» رباره وزه تخصصی سب ارتان فرستید.<br />۵۶) ر صنعت ود تحقیق نید پس ز شف افته ی هم، ن ا ر ختیار طبوعات گذارید.<br />▪ دمات شتری ابطه ا شتری<br />۵۷) ز شتریان تان خواهید ه ازگردند.<br />۵۸) تماس ای تلفنی شتریان ا دون وت قت پاسخ هید.<br />۵۹) وی ستگاه پیامگیر تلفن، طلاعات هم انند ساعات ار رکت، کان رد پاسخگو ا بط نید.<br />۰) وی ستگاه پیامگیر تلفن، پیامی یادماندنی ا «کته وز» ا بط مایید.<br />۱) رای شتریان تان مایش ا ر ویداد الب یگر ا سازماندهی نید ا لیت تئاتر سینما ... رایشان فرستید.<br />۲) ر فترتان ا ضور شتریان ک سمینار رگزار نید.<br />۳) تشکرنامه ای ستنویس وش ط رای شتریان فرستید. ی توانید رای شن تولدشان ا سایر ناسبت ای سال، ارت تبریک رسال نید.<br />۴) مقالات جالب ا پی نید مراه ارت یزیت روشورتان رای شتریان نونی ا القوه فرستید.<br />۵) خشی ز ب سایت ود ا ه شتریان ختصاص هید.<br />۶) رازگاهی کور حل لاقات ود ا شتریان ا ز و راحی نید.<br />▪ بکه ابط ا تبلیغ هان ه هان<br />۷) ه ک تاق ازرگانی ا سایر سازمان ای رتبط پیوندید.<br />۸) روشور ود ا رای عضای سازمان ایی ه عضویت ان ا ارید، فرستید.<br />۹) ر یام تعطیل، یهمانی تجاری گیرید.<br />۰) پس ز رکت ر ک مایش، رای رکت نندگان ن امه فرستید.<br />▪ تبلیغات<br />۱) ر صل ای وج عالیت تجاری رای سب ارتان تبلیغ نید.<br />۲) ک ماره تلفن احت یاد اندنی گیرید.<br />۳) رای سایت ینترنتی ود، درس یادماندنی نتخاب نید ن ا ر لیه رتباطات ازرگانی ید مایید.<br />۴) ز ریق پست ستقیم، کسب و کار ود ا شترکا ا سایر رفه ی ا تبلیغ نید.<br />۵) ر ک ایرکتوری یژه ا تاب زرد تبلیغ مایید.<br />۶) ه نظور ستیابی ه ازارهای ارجی، گهی و ا ند زبانه اپ نید. ین گهی ا ر شریه ی پرمخاطب رار هید.<br />۷) ه شتریان ود دایای تبلیغاتی ظیر ودکار، پدماوس ا اگ دهید.<br />۸) رون پاکت امه ا رسولات پستی، یزی رجسته گذارید تا نجکاوی یرنده تحریک ود.<br />۹) قابل پیاده وی فترتان ه مک یزر ک پیام تبلیغاتی تابانید.<br />۰) رچسب ای البی رای صب وی یشه تومبیل راحی ین شتریان توزیع نید.<br />۱) گهی ای ود ا دگذاری تایج ان ا نبال نید.<br />۲) تابلو ساختمان تان تابلوهای اهنمای اخلی ارجی ن ا هبود بخشید.<br />۳) گر کر ی نید رم رکت ما نسوخ ده، ن ا ز و نگ میزی نید.<br />۴) امی الی ک سابقه رزشی ا رنامه ادیویی تلویزیونی وید.<br />▪ ویدادهای یژه<br />۵) ر مایشگاه ای ربوط ه رفه تان، تما ک غرفه گیرید.<br />۶) مراه سازمان ای غیرانتفاعی، انند وسسات مایت ز ودکان علول، سپانسر ک رنامه ا یافت وید.<br />۷) ر بیرستان ا سخنرانی نید ه انشجویان رباره رفه ینده ان توصیه نید.<br />۸) یابانی ر نطقه غرافیایی تان نتخاب علام نید ه ظافت ن ا سازمان ا رکت ما رعهده ی یرد. هگذران ا یدن ام رم ما، توجه قدام پسندیده تان واهند د.<br />۹) خشی ز قت پول ود ا ه سازمان ای یریه ا غیرانتفاعی ختصاص هید تایج ن ا ر طبوعات ه اپ رسانید.<br />۹۰) ک سی ی ا یلم موزشی رباره دمات ود تهیه نید.<br />۹۱) تاب تالیف نید.<br />▪ یده ای روش<br />۹۲) وزنامه ا شریات تخصصی ا رای ه ست وردن رصت ای تازه تجاری گاهی افتن ز عزل صب ای رکت ا خوانید.<br />۹۳) عارها ستراتژی ای ازاریابی تان ا ه طلاع کیل، سابدار، انکدار، تعمیرکار انون تبلیغاتی تان رسانید دین ترتیب یروی روش ود ا ه ایگان سترش هید.<br />۹۴) ساعات عالیت ود ا فزایش هید.<br />۹۵) تی ر یام تعطیل روهی ا هت رائه دمات ه شتریان ختصاص هید.<br />۹۶) مونه ای حصولات ود ا ر فترتان ه مایش گذارید.<br />۹۷) ه شتریان سابق تلفن زنید ا رایشان امه فرستید تا نها ا وباره ذب نید.<br />۹۸) ز ریق ینترنت سفارش گیرید.<br />۹۹) ه شتریان ینترنتی ود طمینان هید ه سیستم منیتی سایت ما ابل عتماد ست.<br />۰۰) ز زمان پاسخگویی ه سفارش ا کاهید وند سفارش جدد ا تسهیل نید.p> <p style="text-align: justify;">سایت تحلیلی MLM<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله صد ایده بازاریابی برای تجارت سودآور شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

صد ایده

صد ایده بازاریابی برای تجارت سودآور گردآوری توسط بخش مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات