استقلال بانک مرکزی و تاثیرات آن بر اقتصاد کلان

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد استقلال بانک مرکزی و تاثیرات آن بر اقتصاد کلان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;">کیده <br /><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستقلالa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">انکa> رکزی مری روری ست ه ا تحقق ین هم، <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">انکa> رکزی ی تواند ظم طلوبی ا ر ظام پولی شورایجاد ند ارآمدی سیستم قتصادی شور ا فزایش هد. <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستقلالa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">انکa> رکزی ه عنای دایی سیاستهای پولی ز سیاستهای الی ر ظام قتصادی شور ست ه <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">انکa> رکزی ا ز وزه تسلط طلق ولت ها ی ند ر تیجه، ولت میتواند ه یل ود ه ر یزانی ه تشخیص ی هد ه ستقراض ز <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">انکa> رکزی نتشار پول ه نظور تامین سری ودجه وی ورد. ر نین ظامی، <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">انکa> رکزی سئول فظ رزش اخلی پول لی ز ریق قابله ا تورم تلقی یود ر الی ه نتظار ی ود تعیین رزش ارجی پول، عنی رخ رابری ن ر قابل رزهای ارجی، ه عوامل ازار اگذار ود. ز سوی یگر ا توجه ه ینکه عامل صلی تورم، شار تقاضا قدینگی ست، ین <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستقلالa> اعث واهد د ه سیاستهای پولی <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">انکa> رکزی عمدتاً ر هت یجاد بات قتصادی بات یمتها اشد تصمیمات خذ ده یشتر ر بنای قتصادی ه سیاسی اشد.p> <p style="text-align: justify;">قدمه <br />ررسی تاریخ قتصادی شان یهد تا بل ز یجاد هادی ه ام انک رکزی،ولتها قش نتشار پول ا ه عهده اشتند. ولتها ا ستفاده ز متیاز شر پول ر زمان ه ا اهش رآمد ا مبود قدینگی ر زانه وبرو یدند ا فزایش دید جم پول ر ردش، ‌ه تورم امن یزدند. ولتها ه ه لیل تصدی وه جریه تکفل زینهای ودجهی تمایل ه رج ردن نابع ه یزان یش ز رآمدها ارند، مواره ر انکای رکزی رای خذ ام شار ارد رده توجه زیادی ه ثرات تورمی اشی ز ین مر دارند. ر اقع علیغم ینکه طابق لاحظات تجربی ظری قتصاد لان، تنظیم سیاستهای پولی ز مله جم عرضه پول اید تناسب ا هدافی ون شد قتصادی بات سطح عمومی یمتها نجام پذیرد، شکلات الی ولتها ر ین لاحظات ایق مده ر تیجه ارکرد سیاستهای پولی ا ا خاطره دی واجه ساخته ست. ه مین لیل تجربه تاریخی رباره وابط ین ولت انک رکزی نجر ه کل یری ظریه ستقلال پیرامون وابط ین ولت انک رکزی نجر ده ست. ین ظریه ر انونهای پولی انکی سیاری ز شورهای پیشرفته ا ر ال توسعه تجلی ردیده ست ز سوی هادهای قتصادی پولی الی ین لمللی ه صورت ک توصیه عمومی ورد تأکید رار ییرد.<br />انک رکزی قتی ستقل ه مار یود ه تواند ظایف ود ا ستقل ز رگونه شار سیاسی ا وابط یژه ولت ر ساس وابط وانین قتصادی ه سیاسی نجام هد. صولا ستقلال ر بیعت انک رکزی هفته ست زیرا زوم ستقلال ظام دیریت پولی ک شور ز فوذ سیاستها رنامه ای (ه یژه وتاه دت) ولتها نافع روههای ختلف سیاسی ز مله همترین علل پیدایش انک رکزی ست. ستقلال انک رکزی دان عنی یست ه انک رکزی زادی طلق ارد باید توجهی ه سیاستهای ولت کند، لکه رعکس انک رکزی اید ا توجه ه رایط قتصادی راحل توسعه ی ه شور ر ن رار ارد، سیاستهای پولی وثری ه ار یرد تا من نترل تورم اعث کود یکاری شود ر عین ال، تواند نگیزه تحرک ازم ر قتصاد شور ا ه جود ورد. و سطح ز ستقلال رای انک رکزی تصور ست. ین و سطح عبارتند ز: سطح ول ستقلال ر تعیین هداف قتصادی ست، ه ین عنی ه انک رکزی ه تنهایی ستقل ز ولت ه تعیین هداف قتصادی پردازد. سطح وم ه ز الت ول حدودتر ست ستقلال ر ستفاده ز بزارهای قتصادی نتخب ست.ر ین کل ز ستقلال، ‌هداف لان قتصادی توسط ولت تعیین یود تعیین وش حقق ساختن هداف نتخابی ه انک رکزی حول یود.p> <p style="text-align: justify;">مودهای ستقلال انک رکزی<br />1-هداف ظایف انک رکزی: غلب انک ای رکزی ر شورهای ختلف هان الاترین وه جرایی سیاستهای قتصادی ر زمینه پولی ستند ظیفه ارند ر هت فزایش بات فاه قتصادی شور ام ردارند. تجربه شان اده ست انک ای رکزی ر نجام ظایف ود ر زمینه ای پولی ز ن نان ختیار ستقلالی رخوردارند ه ر زمانی ه هداف قتصادی ولت ر لاف هداف لند دت قتصادی شور اشد شکارا ا ن خالفت رده ر هت نافع قتصاد لی عمل ی نند تی گر ر لاف هداف قتصادی ولت اشد.<br />2- نتصاب ئیس ل انک رکزی: ز مودهای ستقلال ا عدم ستقلال انک رکزی گونگی نتصاب الاترین قام تصمیم یرنده انک رکزی عنی ئیس ل ن وره تصدی ی ست. ر دبیات انکداری ین قام ه قام ئیس یوانعالی شور ا رماندهی یروهای سلح تشبیه یود. ر کثر شورهای هان ئیس ل انک رکزی توسط ئیس شور ا تایید ولت نصوب ی ود. اندیدای یاست لی انک رکزی اید دون ابستگی سیاسی اص ه ولت نتخاب ننده ی ز سیاستهای لی ن ولت رک افی اشته ادر اشد ا ن ولت وابط اری ناسب یجاد ند.<br />3-نتصاب عضای ورای پول عتبار: ر انکای رکزی شورهای هان ورای پول عتبار (سیاستگذاری) الاترین همترین ورای تصمیم یری انک رکزی ه مار ی ید. قام نتصاب ننده ین ورا ر شورهای ختلف تفاوت ست، ئیس مهور، ابینه، پارلمان، زیر ارایی ... ز مله قامهایی ستند ه ر شورهای ختلف عضای ورا ا نتخاب ی نند. عضای ورا عمولا ز خصیتهای قتصادی، انکی الی عضا جرایی ستند. وره عضویت ورا ر کثر ریب ه تفاق شورها ز وره ئیس ل رکزی متر ست.<br />4- عضویت مایندگان ولت ر ورای پول عتبار: عضویت مایندگان ولت ر ورای پول عتبار ه عنی فوذ سیاستگذاری الی ولت ر سیاستهای پولی انک ه مار یود. ر در تعداد ینگونه عضا متر اشد ا یوه تصمیم یری ر ورا ه ونه ی اشد ه ست قامات پولی ازتر اشد، انک رکزی ستقل تر ست. رخی صاحب ظران جود تعداد عدودی ز مایندگان ولت ر ورای پول عتبار ا ه نظور فظ رتباط ستقیم انک رکزی ولت تبادل اطلاعات مفید ی انند.<br />5-گونگی تامین سری ودجه ستقراض ولت: اید ین ور ه ظر رسد ه ساسا یجاد انک رکزی توسط ولت ه نظور تامین سری ودجه ولت ستقراض ورد یاز ن اشد، ما قیقت ین ست ه ظیفه صلی انک رکزی تامین بات لند دت یمتها نترل تورم ر قتصاد ست. ر شورهای پیشرفته عموما انک رکزی ه وجب انون وظف ه تامین سر ودجه ولت یست ولتها ر صورت یاز اید ا انک ارد فت و وند نانچه انک رکزی ستقراض ورد یاز نها ا تامین کند یچ درتی می تواند نها ا دین ار ادارد ولتها عموما جبور ه نتشار اوراق قرضه ی وند ه اصیت تورم زایی متری ارد.<br />6- سئولیت پاسخ ویی انک رکزی: انک رکزی اید ر قابل ه قامی پاسخگو اشد؟ ا توجه ه ظایف انک رکزی ه ر ر یرنده نافع مه شور ر لند دت ست راتر ز وره تصدی ک ولت ا ک زب ست، تعیین قام ا سازمانی ه ه گونگی عملکرد سئولیتهای انک رکزی سیدگی ند ز همیت زیادی رخوردار ست. ر غلب شورها انک رکزی اید ه پارلمان پاسخگو اشد وظف ست زارشهای ود ا ه صورت ش اه کبار ا سالانه تقدیم پارلمان ند.<br />7- شکار سازی نتشار طلاعات: انکای رکزی ه ور سنتی ز رائه طلاعات شکار ردن یوه ا گونگی تصمیمات تخاذ ده ودداری ی نند. ذا ردم طلاعات افی ز انک ای رکزی داشته نها ا سازمانهای رموزی یانند ه عدهی تخصص رفه‌‌ی ر نها تصمیمات سری پیچیده ی یرند. سالها انک ای رکزی مین ضع ا ترجیح یادند زیرا تصور یردند طلع کردن ردم ز مور انک رکزی ستقلال نها ا هتر یشتر تضمین ی ند لی ه تدریج ین تصور ای ود ا ه ین اور اد ه ردم گر تصویر صحیحی ز ار انک رکزی اشته اشند طلاعات افی ر ختیار نها اشد هتر ی توانند ز نافع انک ز یدگاه ستقلال فاع نند. ر اقع ی توان ینگونه ستدلال رد ه یجاد ک پایگاه د تورمی ر یان ردم نها ا ادار ی ند ر رابر تقاضاهای ی د صر سیاستمداران رای عرضه پول شد قدینگی ا ستقراض ساسیت شان هند نها ا نع نند.p> <p style="text-align: justify;">ثار ستقلال انک رکزی ر تغیر ای قتصاد لان<br />انک ای رکزی ستقل ادرند سیاستهای صحیح تری سبت ه انک ای رکزی غیر ستقل تنظیم جرا نند. قتی ه انک رکزی ز فوذ شارهای سیاسی صون اشد ا عمال سیاستهای پولی صحیح هتر ی تواند تورم ا هار ند، ز سری ودجه ولت تا دود زیادی کاهد، ه شد تولید لی سرعت خشد، رخ هره ا ه تعادل زدیکتر ند. ه عقیده حققان جود ظم ر سیاست پولی نانچه ا ستقلال انک رکزی توام اشد ر اهش یزان تورم تغییرات ن املا وثر ست ه ور لی ی توان فت پول سیاست پولی اید ی رف ستقل اشد. (لبته اید ه ین کته توجه اشت ه عوامل وثر ر عملکرد لان قتصادی شور راتر ز سیاستهای انک رکزی ست.)p> <p style="text-align: justify;">یران ضعیت انک رکزی<br />ستقلال انک رکزی ر یران ا اید ا توجه ه ضع قتصادی، تحولات سیاسی یجاد ظام وین انکداری سلامی ورد توجه رار اد. انک رکزی یران ه وجب انون صوب 17 رداد 1339 () تاسیس د. سپس ر 18 تیر 1351 انون پولی انکی صلاح د ه ا تغییراتی عد ز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون عتبر ست. مچنین ظایف انک رکزی ه عنوان تنظیم ننده ظام پولی عتباری شور ه ور لاصه شر نحصاری سکناس سکه ای لزی، ظارت ر انک ا، تنظیم قررات رزی ظارت ر عاملات لا ارگزاری الی ولت عنوان ده ست. ر یران ئیس ل انک رکزی ا پیشنهاد زیر مور قتصادی ارایی، تایید جمع عمومی انک ا تصویب یئت ولت تعیین ی ود وره تصدی و پنج سال ست.<br />ورای پول عتبار ه وجب انون ه نظور طالعه تخاذ تصمیم رباره سیاست پولی انک رکزی ظارت ر مور پولی انکی شور تشکیل ده ست. طابق اده (38) صل هم سیاستهای پولی رزی انون رنامه پنجساله سوم توسعه قتصادی، جتماعی رهنگی ترکیب عضای ورای پول عتبار ه رح زیر ست:<br />1- زیر مور قتصادی ارایی (ئیس ورا)؛<br />2- ئیس ل انک رکزی . . (ایب ئیس ورا)؛<br />3- ئیس سازمان دیریت رنامهیزی شور ا عاون قتصادی ی؛<br />4- و تن ز زیران ه نتخاب یئت زیران؛<br />5- زیر ازرگانی؛<br />6- و فر ارشناس تخصص پولی انکی ه پیشنهاد ئیس ل انک رکزی تایید ئیس مهور؛<br />7- ادستان ل شور ا عاون ی؛<br />8- ئیس تاق ازرگانی صنایع عادن؛<br />9- ئیس تاق تعاون؛<br />10- ک ماینده ه نتخاب جلس ورای سلامی ز ریک ز میسیونای رنامه ودجه، مور قتصادی دارایی تعاون جلس ورای سلامی ه عنوان اظر.<br />مان ور ه شاهده یود ی سالها، ضور عضای ولت ر ورای پول عتبار تقویت ردید ا توجه ه یاست زیر مور قتصادی ارایی، ین ورا تا د زیادی تحت نترل تسلط ستقیم ولت رار رفت. طابق ویه وجود ر شور، ورای پول عتبار ر ارچوب ظایف حوله تغیرهایی ظیر رخ سود انکی (عم ز رخ سود سپردها نرخ سود تسهیلات) ، رخ خیرهانونی، تعیین قلوکاله بکه انکی، تعیین سهم خشها ز تسهیلات لبته ا تصویب یئت زیران، تایید تصویب ام ه شخاص قیقی قوقی ز نابع ختلف (عم ز نابع انکها ا نابع ساب خیره رزی)...ا تعیین یند. ا قت ر ترکیب ورای پول عتبار هوبی شخص ست ه ین ورا ز وه جریه، وه قننه، وه ضائیه خش صوصی شور ارای مایندگانی ست، ین مر ا توجه ه ظایف ارکرد ورا ر زمینه تنظیم سیاستهای پولی ر نار حوه نتخاب ئیس ل انک رکزی، من شان ادن پایین ودن رجه ستقلال انک رکزی، ا سهیم ردن ل جموعه کومتی ر رایند تصمیمیری، یتواند نجر ه ینود ه یچ ستگاهی اضر ه پذیرش سئولیت تصمیمات تخذه باشد. ه عبارت یگر، قامات قتصادی ز پاسخگویی ازم لاصی افتهند. مچنین ضور ستقیم عضای ولت (ه تبع سمت غلی نها) ر ورای پول عتبار حسوس ست ه ز ک رف سبب حراز عضویت ورا توسط فراد ا تخصص تجربیات غیرمرتبط اکافی ی ود ز رف یگر تحت تسلط نافع ستگاهی خشی، تصمیمات ورا ا دشه ار ی سازد.<br />ر قام قایسه انک رکزی یران ا شورهای یگر تیجه طالعات عدلت(1379) ه ه رزیابی یزان ستقلال انک رکزی ر یران تعیین ایگاه یران ر یان 32 شور ر ال توسعه پرداخته ست، شان یهد یران ر یان 32 شور ورد ررسی پایینترین تبه ا اشته ست ر ایگاه 23 رار ارد. همترین لیلی ه رای تیجه وق، قامه ده ست عدم ختیار انک ر حدود ردن یازهای الی ولت ست. علاوه ر طالعه وق، اقعیات قتصاد یران یز ؤید مین تیجه ست رای ثال توسط سهم الص طالبات انک رکزی ز ولت ی وره 81-1370 عادل 84/32 رصد پایه پولی ست، ه مایانگر ابستگی دید سیاست پولی ه سیاست مالی ر قتصاد یران ست، ین ورد تی ر تعیین رخ رز سیاستهای رزی یز جود ارد، را ه یش ز 55 رصد رآمدای ولت ا رآمدای رزی تشکیل یهد ه ا توجه ه رخ رز، ز لار ه یال تبدیل یود. نابراین ه ر یزان ه ین رخ الاتر اشد، رآمدای یالی ولت یز الاتر واهد ود، ه ه فهوم جود لاحظات ودجهی (سیاست مالی) ر تعیین رخ رز سیاستهای رزی ست. نابراین، مان ور ه تایج طالعات قایق قتصاد یران شان یهد، انک رکزی یران ارای ستقلال یست. ز سوی یگر ه لیل رجه توسعه قتصادی شور طلاعات قتصادی ردم ا ر د افی یست. مچنین شکارسازی طلاعات انک رکزی ه د افی بوده ست. ر هه ای خیر ه لیل غلبه شکلات سیاسی ر شکلات قتصادی طلاعات امعی رباره سایل قتصادی پولی ر ین عموم ردم جود دارد نابراین، انک رکزی یران تصویر ایگاه وشنی ر ذهان عموم دارد.<br />ر شورهای توسعه افته، حیط قتصادی (عم ز وع وابط جتماعی، قتصادی سیاسی) ه حوی کل رفته ه شورها ه ستقلال انک رکزی ترغیب دهند، هوری ه ر ول هه ، رصد شورهایی ه ارای انک رکزی ستقل ودهند ز 53 رصد ه 81 رصد فزایش افته ست. اید ه ین کته توجه اشت ه عطای ستقلال ه انک رکزی اید ر الب ک رنامه امع تحلیل ود، ه عبارت یگر، ستقلال انک رکزی زیی ز زادسازی الی ست ه رنامهای یگری ظیر صوصیسازی بکه انکی، جازه تاسیس عبهای انکای ارجی ر اخل، زادسازی ساب سرمایه... ا امل یود عطای ستقلال ه انک رکزی ه تنهایی میتواند لال شکلات وجود اشد. نابراین، گرچه فزایش ستقلال انک رکزی یران فید رزیابی یود، نتهی ر نجام ین رآیند اید رایط قتصادی ساختار سیاسی شور ز مله وع ابطه انک ولت، رونزا سلط ودن رآمدهای فتی، ولتی ودن سیستم انکی تعلق رآمدهای فتی ه ولت (ه ه تبع ه یفای قش ابل لاحظهی رای ولت نجر یردددنظر رار یرد. ذا ازم ست حث ستقلال انک رکزی ا گرشی راتر ز ک تفکیک سازمانی نجام پذیرد. ثر خشی ستقلال انک رکزی ر استای هینهسازی دیریت پولی شور، ستلزم صلاح شکلات ساختاری ر قتصاد ست. رخی ز ین شکلات عبارتند ز :<br />1- یش ز 55 رصد ودجه ولت ز حل رآمدهای فتی تامین الی یود ه املاً رونزا ستند ر صورت عدم تحقق، ه سری ودجه ولت نجر یردد<br />2- رآیند ودجهیزی رآوردهای ودجهی غالباً رست نجام میود، ه ر تیجه ه تغییر رخی رآوردهای رآمد ا زینه ودجه ینجامد.<br />3- انک رکزی کلف ست رز دنه ودجه ولت ا ه یال تبدیل ند،‌ه عبارت یگر گر تقاضای ازار ه ندازه عرضه رز باشد،‌انک رکزی ه نظور تامین الی ودجه ولت، کلف ه تملک نها ست. کته الب توجه ین ست ه گر ه بق اده 69 انون رنامه سوم ولت کلف ست وایح ودجهسالیانه ا ه حوی تنظیم ند ه سری حتمالی ز ریق ستقراض ز انک رکزی سیستم انکی شور تامین شود، ه ر اهر ین مر حقق ده ست، لی ر عمل ز انال لزام تبدیل رز دنه ودجه ولت ه یال، دف ین اده حقق شده ست، را ه ا تملک رزهای ه روش رفته توسط انک رکزی،‌دیف الص اراییهای ارجی انک رکزی فزایش افته ه ه تبع اعث فزایش پایه پولی،‌قدینگی سرانجام تورم یود. ه عبارت یگر، ولت ماکان رای تامین نابع الی ودجه هدت ه انک رکزی ابسته ست. <br />-4شبکه انکی ولتی ست،‌همیت ین مر دین لیل ست ه کی ز ظایف انک ای رکزی ر نیا ظارت تعیین سیاست رای انکاست، ر یران کثریت سلط انک ا (سیستم انکی) ولتی ستند. نابراین، قش تعیین سیاست، جرا، ظارت مگی ر ک خصیت ه مان ولت ست مع دهند ه ه ریق ولی ضعیت ناسبی یست.p> <p style="text-align: justify;">تیجه یری<br />ر جموع، ا توجه ه وندهای وجود، رکت ه سمت ستقلال سبی انک رکزی فید رزیابی یود. ما اید توجه اشت ه یژگیهای قتصاد یران عم ز ولتی ودن انک ا، رون زا ودن رآمدهای فتی تفاوت ودن ترتیبات جتماعی، قتصادی سیاسی یجاب یند ه ر حث ستقلال انک رکزی ین تفاوتها ورد توجه دی رار یرند.ا توجه ه رایط ساختار قتصاد یران میتوان ا یدی حدود کلی، حث ستقلال انک رکزی ا طرح رد، لکه ا تخاذ تصمیمات ناسب ز مله: نتخاب فراد تخصص ر زمینهای قتصاد، انکداری، مدیریت مالی ... رای عضویت ر ورای پول عتبار؛ ایل دن ویتی ستقل رای نین ورایی، ه حوی ه عضای ین ورا ه اسطه حراز پست ا سمتی ولتی ه عضویت ورا ر یامده اشند، ه مکان صرف قت ازم افی رای ورا راهم ود؛ اهش عضای ولتی ورا (عضایی ه عضو ستقیم ابینه ولت ستند) ایگزینی نها ا مایندگانی تخصص، صلاح ساختارهای قتصادی ظیر اهش ابستگی ودجه ه رآمدهای رزی فت ( ه عنوان کن وثر ر ستقلال سیاستهای پولی الیاگذاری انکای ولتی ظایر ن یتوان مکان ستقلال انک رکزی ا راهم ساخت.p> <p style="text-align: justify;">نابع اخذ:p> <p style="text-align: justify;">1- سن زاده، علی سرین رض وم یلر، "هار قاله پیرامون انکداری رکزیپژوهشکده پولی انکی، انک رکزی مهوری سلامی یران، تهران، 1382. <br />2- انون رنامه پنجساله وم توسعه قتصادی، جتماعی رهنگی.<br />3- انون رنامه پنجساله سوم توسعه قتصادی، جتماعی رهنگی.<br />4- ایحه انون رنامه پنجساله هارم توسعه قتصادی، جتماعی رهنگی.<br />5- عدلت، وروش، ”ررسی ایگاه ساختار طلوب انک رکزی» وسسه تحقیقات پولی انکی، تهران، (1379).<br />6- سینی سید مسلدین، حسن اشقانی، رور بانی ظری تجربه شورهای نتخب ر زمینه ستقلال انک رکزی اهکارهای تحقق ن ر مهوری سلامی یران، فتر طالعات قتصادی، تهران، 3831.<br />7- عادلی سید حمد سین، ر مدی ر ستقلال انک رکزی، وسسه تحقیقات پولی انکی، تهران، 1370 .p> <p style="text-align: justify;">سماعیل زانی راهی: ارشناس رشد ازرگانی<br /><br /><br />سماعیل زانی راهی <br />chazani@yahoo.comp> <p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" xwidt="400" xheight="85" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" xwidt="400" xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf">embed> object> p>
استقلال بانک مرکزی و تاثیرات آن بر اقتصاد کلان گردآوری توسط بخش مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات