تا چه حد ميتوني رنگا رو تخيص بدي

رنگ متفاوت را در بين بلوک ها پيدا کنيد
در 60 ثانيه!
امتياز:1 ||

توقف