کولر تاریخی، اولین کولر تاریخی در ایران چگونه بوده است؟

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد کولر تاریخی، اولین کولر تاریخی در ایران چگونه بوده است؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +کولر +تاریخی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div> <div> <div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ولر تاریخی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/what-was-the-first-in-the-history-cooler.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ولر تاریخیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/what-was-the-first-in-the-history-cooler.html"><div class="mzc"><strong>ولر تاریخی، ولین ولر تاریخی ر یران گونه وده ست؟ strong>div>کولر تاریخی,اولین کولر تاریخی در ایران,اولین کولر تاریخی ایرانa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ولرهای تاریخیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ولین <a class="hlink" title="ولر تاریخی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/what-was-the-first-in-the-history-cooler.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ولر تاریخیa> ر یران گونه وده ست؟span>span>p>div>div> <div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: &nbsp;ر اه صحبت ز ولرهای سنتی ه یان ی ید، ی ک ادگیرها ویژه ادگیرهای زد ا ن کل خصوص وب ایی ه ر سر ارند، ولین تصویری ست ه ه هن تبادر ی ود.&nbsp; بتکاری ه ویرنشینان ا ستفاده ز ن ه قابله ا رما فتند ر ول سالیان تمادی توانستند ا ین بزار ساده ر فتاب سوزان ویر غلبه رده ر رم ترین وزهای سال دون ستفاده ز وچک ترین بزاری ه مادی ز ناوری اشد، نکای سیمی لنشین ا ه اخل انه ای ود یاورند.ادگیرها، رج ایی ستند ه رای تهویه ر ام انه ا ساخته ی ود. ادگیر ا مچنین الای ب نبارها هانه عدن ا رای تهویه ی سازند.span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر انه ا وای نک ز ادگیر ه وع بتدایی تهویه طبوع ه مار ی ود، ه تاق ای بقه مکف ا زیرزمین ا رستاده ی ود. ادگیرها ز عناصر سمبل ای عماری یرانی ستند، لی مروزه ر سیاری شورهای اورمیانه پی رداری استفاده ی وندکه مونه ن میرنشین وچک بی ست.span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ساسا ولر بی ه ر هان ه ام ولر یرانی یز ناخته ی ود، یشه ی لی ارد ارشناسان، ادگیرهای سنتی ا ه ز ند زار سال پیش ر شورمان جود اشته ست جداد ولرهای نونی ی انند. ستفاده ز ادگیر ز سنوات سیار دیم ر یران تداول وده ست. ادگیرها ا شکال ختلف ر هر ای رکزی نوب یران ساخته ده ه ر دام رحسب رتفاع هت اد راحی جرا ده ند.span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تا بل ز ختراع ولر رقی سترش ن ر هر ای ختلف، ز ادگیر ر بنیه ختلف سکونی، ذهبی دماتی ستفاده ی ده ست نوز م ی توان اقیمانده ین ادگیر ا ا ر قلیم رم رطوب نوب ر هرهایی انند ندرعباس، ندر نگه، شم، وشهر قلیم رم شک واحی رکزی انند رمان، ایین، زد، بس، اشان، سمنان، صفهان تی رخی واحی نوب هر تهران شاهده رد.span>span> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>&nbsp;ساختار ادگیرstrong><br/>ادگیر ز ظاهر سمبل ای تمدن ایرانی ست. قیقا علوم یست ولین ادگیر ر دام هر یران ساخته ده لی سفرنامه ویسان رون سطی یشتر ز ادگیرهای هرهای ویری رم شک انند زد ناباد بس، رمان، م زاهدان ام رده ند. اریز ادگیر انه ای نبدی دون تردید ز مادهای تمدن ایرانی ست.span>span>p>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ادگیر عمولا هارگوش ست ر یوارهای هارگانه ن ند سوراخ تعبیه ده ست. رون ادگیر ا تیغه ا دارهایی ه ز شت، وب شت ساخته ده ست، ه ند خش تقسیم ی ود.ادگیرها عمولا کطرفه، هار رفه ا شت رفه ست. ر هر زد تمامی ادگیرها رتفع هار رفه ا شت رفه ستند؛ لی رعکس ر هر یبد ه ر 50 یلومتری غرب هر زد ست، ادگیرها وتاه کطرفه ستند.span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین مر ه ین لیل ست ه ر یبد، ادهای ویری، توام ا رد غبار ز سمت ویر ی زد هالی جبورند ه ادگیرهای ود ا پشت ه ین اد ر هت اد طلوب سازند؛ لی ر زد، ون ین و شته وه رار رفته، ادهای ویری متر ریان ارد ی توان ادگیرهای رتفع ند رفه حداث رد.span>span> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ه زارش کاایران: &nbsp;عملکرد ادگیرstrong><br/>عملکرد ادگیر ه ین صورت ست ه اد طلوب ا رفته ن ا ه اخل تاق ای صلی ساختمان، ب نبار ا سرداب دایت ی ند. ر عضی ساجد اشیه ویر انند سجد دیمی ردکان سجد امع یروز باد ر ستان زد ریچه ادگیر رست ر الای حراب رار ارد. ه ین ترتیب اد طلوب ارد خش ای ختلف ساختمان اعث تهویه نکی ن ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ارکرد ادگیرها ا ساده ترین بزار<br/>رای تقویت عملکرد نک سازی ادگیر ستفاده ز رودت تبخیری، ز وش ای یگری یز ستفاده ی ده ست. ه عنوان ثال ر هر م ادگیری جود ارد ه ز ساختمان دود 50 تر اصله ارد ا ک انال زیرزمینی ه ن رتبط ست.ر الای ین انال ک اغچه رار ارد. عد ز بیاری اغچه، طوبت ن ه یوار ای انال رتباطی فوذ ی ند سیم ادی ا ه ز ادگیر ه سمت ساختمان ریان ارد، نک تر ی ند.span>span>p>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر عضی وارد یز وی هانه ادگیر صیر، سوفال ا وته ای ار رار ی ادند وی ن ب ی پاشیدند ه ین ریق طوبت رودت ای وای رودی ا فزایش ی ادند. تا پیش ز پیدایش خچال رقی، ر سیاری انه ا واد غذایی ا ر حوطه زیر ادگیر گاه ی اشتند تا نک ماند یرتر اسد ود.span>span> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>&nbsp; تصفیه وا ا اک؟!strong><br/>ر هرهایی ه اد طلوب یز ارای دری رد غبار ست، انند ناباد ر ستان راسان عمولا ک ضای اکریز ر زیر ادگیر یجاد ی نند. قطع انال ادگیر ا ر ین سمت سبت ه قطع الای ن دری عریض تر ی یرند تا سرعت اد اهش ابد غبار اک ر ن یخته ود. اد پس ز رود ه هانه ادگیر عبور ز حوطه اکریز دری صاف تر ده ارد تاق ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>هر ادگیرهاstrong><br/>هر تاریخی زد ه هر ادگیر ا عروف ست ه تحقیق، سبت ه یگر هر ای رکزی یران ارای یشترین تعداد ادگیر ست. ر ین هر، رتفع ترین ادگیر هان عنی ادگیر اغ ولت باد جود ارد ه ارای دود 34 تر رتفاع ست.span>span>p>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رتفاع هانه وقانی ین ادگیر شت رفه 11 تر ست اد ز ر سمتی ه وزد ه رون ساختمان دایت ی ود. ر ینجا ازم ه توضیح ست ه عضی ادگیرها قط ز ریق ابه ایی وا (Convection) اخل نا ا نک ی نند عضی یگر م ز ریق ابه ایی وا م ز ریق تبخیر (Evaporation) ین عمل ا نجام ی هند.span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سیستم رودتی ادگیر اغ ولت باد ز ریق وش وم ست، ه ین صورت ه ریان وا پس ز رود ه اخل ساختمان ز وی ک وض سنگی وچک واره عبور رده سپس ز نجا ه یگر تاق ا دایت ی ود. تاق زیر ادگیر ه وض واره ر ن رار ارد ه صورت شتی (شت لعی) ست ر ای تعددی ر ن جود ارد. ر زمان ه یاز ه نک ردن تاق اصی اشد، ر ین ن تاق تاق شتی زیر ادگیر ا از ی نند.span>span> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>&nbsp;هترین ادگیرهای یرانstrong><br/>هترین مونه ادگیر ا ر نوب شور ا ی توان ر ندر نگه ندر نگ ه ر 6 یلومتری غرب ندر نگه ست ید. نوز م ادگیرهای جیم هار رفه، مود صلی ین و ندر دیمی ستند. رز ار ادگیرهای ین نطقه شابه واحی رکزی یران ست، قط مان ونه ه عنوان د، عملکرد رودتی ین ادگیر ا قط ز ریق ابجایی وا صورت ی یرد.span>span>p>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سیم وای ین شکی ریا ه ور لی اد ای حلی ر ین ناطق ز دت متری سبت ه واحی رکزی یران رخوردارند ذا اید ادگیر ا جیم تر اشند تا توانند ریان یشتری ز وا ا ه رون طاق نتقال هند. ر عضی وارد ساحت قطع ادگیر ه یش ز 8 تر ربع ی سد ر وی ل ام طاق رار ی یرد. ر ندر نگه ر زدیکی ساحل تعداد ادگیر ا یشتر ست جم ن ا یز زرگتر ی اشد، لی رچه ز ساحل ور ویم، تعداد ین ادگیر ا بعاد نها متر ی ود ه حوی ه ر سمت مالی ندر تعداد ندکی ادگیر جود ارد.span>span>div>div>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
کولر تاریخی، اولین کولر تاریخی در ایران چگونه بوده است؟ گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات