آشنایی با گورهای تاریخی در کرمانشاه (عکس)

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آشنایی با گورهای تاریخی در کرمانشاه (عکس) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گورهای +تاریخی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div> <div> <div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ورهای تاریخی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/understanding-the-historical-graves-in-kermanshah-photographs.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ورهای تاریخیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ورَْمه لمه ی ست ه حتمالا متر ام ن ا نیده ید. ما لمه صریح ساده اضخی ست. وری ه کل خمه ارد!span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/understanding-the-historical-graves-in-kermanshah-photographs.html"><div class="mzc"><strong>شنایی ا ورهای تاریخی ر رمانشاه (عکس) strong>div>گورهای تاریخی,گورهای تاریخی در ایران,گورهای قدیمی تاریخیa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ورهای تاریخی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/understanding-the-historical-graves-in-kermanshah-photographs.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ورهای تاریخیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: شنایی ا <a class="hlink" title="ورهای تاریخی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/understanding-the-historical-graves-in-kermanshah-photographs.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ورهای تاریخیa> ر رمانشاه (عکس)span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه زارش کاایران: وردخمه ر اقع خمه ی ست ه ر صخره ا، وه ا ا تپه ا رای اکسپاری ردگان ساخته ی ده ست. وردخمه ای زیادی ز وران ادها پس ز نان ر سراسر یران افته ده ست. ا ین جود، ه ز ک وردخمه صخره ی ر تپه سنلو، یچ وردخمه یگری ربوط ه وران پیش ز ادها ر یران افت شده ست.span>span>p>div>div> <div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رعکس وردخمه ای زیادی ز وران پیش ز اد، ر ناطق تحت فوذ ورارتو (طراف ریاچه ان ر ترکیه مروزی) افت ده ست. ه ین ترتیب ی توان تیجه رفت ه وردخمه ا یش ز نکه یشه نشاء شوری ادی اشته اشند، ه نر عماری ورارتوها رتبط ستند. ه وردخمه ستودان (ستخوان+ان) اهی ه اور غلط «رفت انه» یز فته ی ود.<br/>ر اخل اب دید خصیتی ه الت تمام د، ا صورتی یم خ جاری ده ست. ین خص باس لندی ر تن لاه به اری ر سر ذاشته ه سمت پشت ردن وش ای و ا پوشانده ست. ستی ه الت یایش ه رف الا ارد رسمی ردست یگر و یده ی ودspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>کان اوودstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین وردخمه ر سه یلو تری نوب رقی سر پل هاب، ر بتدای اده نزال رار ارد رمیان هالی حل هل اوودکان اوود عروف ست. ین کان زد وایف هل ق تبرک ست ر عضی ز وقات سال رای نجام راسم ذهبی ر ن جتماع ی نند. ین قبره انند وردخمه زرگ ر ند صحنه، ارای یوانی ر لو ست. طراف یوان ه سیله اب ایی تزیین ده ست. ر و رف رودی قبره قایای و ستون ا پایه ای ربع کل یده ی ود. دنه ستون ا ه رور زمان ز ین فته تنها پایه ا سر ستون ای ن اقی انده ست.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/understanding-the-historical-graves-in-kermanshah-photographs.html">گورهای تاریخی,گورهای تاریخی در ایران,گورهای قدیمی تاریخیa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="ورهای تاریخی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/understanding-the-historical-graves-in-kermanshah-photographs.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ورهای تاریخیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر اصله شت تری زیر ین ور خمه، اب ستطیل کلی رروی ک ابی دیمی تر تراشیده ده ست. ر اخل اب دید خصیتی ه الت تمام د، ا صورتی یم خ جاری ده ست. ین خص باس لندی ر تن لاه به اری ر سر ذاشته ه سمت پشت ردن وش ای و ا پوشانده ست. ستی ه الت یایش ه رف الا ارد رسمی ردست یگر و یده ی ود. ر ذشته تصور ی د ه ین ور خمه قش رجسته جاری ده ن ه وره اد تعلق ارد لی ر پژوهش ای خیر ه خامنشی ودن ن تاکید ی ود حتمالا قش رجسته جاری ده ر زیز ن یز ربوط ه وره سلوکی ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">درس:سر پل هابسه یلو تری نوب رقی ر بتدای اده نزلspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>&nbsp;ردعاشقانstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین ور خمه ر وستای له یزگی ز توابع هستان هاب ر امنه وهی ه اصله و یلومتری ز وستا رار ارد. ین ور خمه یز مانند ور خمه سان ستم ر ل طعه سنگ زرگی ه کل کعب ستطیل یجاد ده ست. ین ور خمه ارای تاقی ست ه ر اخل سنگ نده ده ست. گر ه زمانی ین ور خمه ا یز انند سایر ور خمه ا ه وره اد سبت ی ادند لی مروزه ن ا تعلق ه وره ساسانی ی انند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">درس:سر پل هابر وستای له یزگی ز توابع هستان هاب ردامنه وهی ه اصله و یلو تری ز وستاspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/understanding-the-historical-graves-in-kermanshah-photographs.html">گورهای تاریخی,گورهای تاریخی در ایران,گورهای قدیمی تاریخیa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="ورهای تاریخی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/understanding-the-historical-graves-in-kermanshah-photographs.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ورهای تاریخیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یرهstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین ور خمه ر اصله یست هار یلومتری اده سرپل هاب ه رف یره ر زدیکی وستای لین رار ارد. هالی وستا ین وردخمه ا ه ام رای ن ا اق رهاد ا تاق رهاد ی ناسند. ین ور خمه ه ول 50/6 تر عمق 20/3 تر زتفاع 15/2 تر ست. ر نتهای خمه وپله ه ول 35/2 تر یجادشده ست مچنین ر یوار نوبی ین خمه صفه ی ه بعاد 60/1*34/1 تر هت یجاد قوش تراشیده ده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">درس:یست هار یلو تری اده سر پل هاب ه رف یرهspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/understanding-the-historical-graves-in-kermanshah-photographs.html">گورهای تاریخی,گورهای تاریخی در ایران,گورهای قدیمی تاریخیa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ورهای دیمیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ربندstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">خمه ای ربند ر دنه وه وق علی اقع ر مال هر صحنه مت است ب ر ند جاری ده ند. ین ور خمه ا ر ین هالی حل ه بر یکاوس، رهاد تاش ور یرین رهاد عروف ست. ر تفاعی ه یش ز پنجاه تر ز سطح ودخانه اصله ارد حلی ه ول هادره یم رتفاع ازده تر تراشیده ند ر ن خمه زرگ تر ا ساخته ند ه رگاه ن و ه نوب ست. ر لوی ور خمه ضای یوان انندی یجاد رده ند ر لوی ین یوان صفه ی ر صخره تراشیده ند. ر و رف یوان و ستون سنگی جود اشته ه تاسفانه تنها پایه خشی ز ساقه ن ر ای انده ست. دنه ین پایه ستون ا ارای یارهایی بیه ه پایه ستون ای وره خامنشی ست. ر مای الای رودی رامگاه تصویر ورشید ال اری جاری ده ست. ر ر ک ز ضلاع رقی غربی تاق ین وردخمه سکویی یجاد ده ست. رروی ر ک ز ین سکوها بری ه ول 15/2 تر عرض 82 سانتی تر نده ده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">درس:رمانشاهر دنه وه وق علی اقع ر مال هر صحنه<br/>&nbsp;<br/><strong>سان ستمstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین ور خمه ر صت هار یلو تری نوب رمانشاه ه اصله ه یلو تری وستای وژان ر اشیه ودخانه زمان ر نطقه لالوند رار ارد. ین ور خمه ه صورت تاقی ر ل طعه سنگ زرگی نده ده ست. تاق ور خمه ارای رودی ست سقف رودی ه سیله یارهایی تزیین ده ست. تاق ور خمه یز ارای سقفی تقریبا وسی کل ست. ف تاق ر دود یست سانتیمتر پایین تر ز ف رودی ست. رخی ز حققین ن ا ه وره ساسانی سبت ی هند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">درس:صت هار یلو تری نوب رمانشاه ه اصله ه یلومتری وستای وژان ر اشیه ودخانه زماندرمنطقه لالوندspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/understanding-the-historical-graves-in-kermanshah-photographs.html">گورهای تاریخی,گورهای تاریخی در ایران,گورهای قدیمی تاریخیa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="ورهای تاریخی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/understanding-the-historical-graves-in-kermanshah-photographs.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ورهای تاریخیa> استانیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>سحاق ندstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین ور خمه ر یست پنج یلو تری نوب غربی رسین، ر مال رقی وستایه ورار ارند. ام ین وردخمه ا ز وستایی ه امسحاق ندرفته ده ست.ر یان هالی حل ین ور خمه ا هرهاد تاشعروف ست. ین جموعه امل سه ور خمه ست. وردخمه سمت است الاتر ز و وردخمه یگر رار ارد. ر سمت الای ور خمه یانی، تصویر ردی ه الت تمام د، ه رتفاع 87/1 تر ا هره ی یم خ جاری ده ست. ین خصیت باس ین ار لندی ه تن ارد ست ای ودرا ه الت یایش ر لوی صورت ود رار اده ست. ر قابل و شعلی ه رتفاع شتادو سه سانتی تر سپس تش انی ه رتفاع ودو هار سانتی تر یده ی ود. ر پشت ین تش ان، ردی ه رتفاع شتاد سانتی تر جاری ده ه ست ایش ا لند رده ز پشت ک یء ا رفته ست. ر ذشته ین ور خمه ا ا ه وره اد سبت ی ادند, لی مروزه ر ورد زمان اخت ن ا ختلاف ظر ایی جود ارد. رتسفلد ن ا ا ه وره خامنشی سبت ی هد عتقد ست ه ور خمه یانی بر ئومات غ ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">درس:یست پنج یلومتری نوب غربی رسین ر مال رقی وستای ه وspan>span>p>div>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
آشنایی با گورهای تاریخی در کرمانشاه (عکس) گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات