تلگراف کشی،تلگراف کشی در عصر قاجار (+عکس) - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تلگراف کشی،تلگراف کشی در عصر قاجار (+عکس) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +تلگراف +کشی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="تلگراف شی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تلگراف شیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>span>span>p> <div> <div class=item-page> <div class=logoContent><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html"><div class="mzc"><strong>تلگراف شی،تلگراف شی ر عصر قاجار (+عکس) strong>div>تلگراف کشی,تلگراف کشی زمان قاجار,عکس از تلگراف کشیa>span>span>div> <div class=logoContent style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="تلگراف شی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تلگراف شیa>span>span>div> <div class=logoContent>&nbsp;div> <div class=logoContent><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: <a class="hlink" title="تلگراف شی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تلگراف شیa> ر عصر قاجار (+عکس)span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کایران :"عباسعلی ان نبلی"ه عنوان ولین تلگراف ه ستخدام داره پست تلگراف رآمدspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نا ه زارش کاایران : <a class="hlink" title="تلگراف شی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تلگراف شیa> ر عصر قاجار (عکس)<br/>نتشار خبار ختراع سیله رتباطی دیدی ا ام تلگراف ر روپا اعث د ناصرالدین شاه اجار ستور هد طی رای رتباط تلگراف ر یران یز اه ندازی ورد ستفاده رار یرد یزی گذشت ه مین سیله ه همترین بزار رتباطی زمان ود تبدیل د.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">"عباسعلی ان نبلی" ا اولین کسی ی انند ه ر یران زبان ورس ا موخت ه عنوان ولین تلگراف خستین رتباط تلگراف ر یران یان درسه ارالفنون اخ لستان ا رای اه رائت رد. پیامی ه ن وز عباسعلی ان رای اه رائت رد ین ود: «نت دای ا عزّ جلّ ه اعتش وجب ربت ست ه کراندرش زید عمت …»span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html">تلگراف کشی,تلگراف کشی زمان قاجار,عکس از تلگراف کشیa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="تلگراف شی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تلگراف شیa> ر عصر قاجارspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">طوط تلگراف ر یران ه سال 1234 جری مسی یش ز ک هه عد ز روپا مریکا ابین اخ لستان درسه ارالفنون شیده د ا توجه یژه ناصرالدین شاه ه سرعت توسعه افت. نگلیس ه ر ن زمان ه نبال تکمیل ط تلگراف روپا ه ندوستان ود رای شیدن ط تلگراف ر یران پیش دم د ر سال 1241 جری مسی ا ولت یران راردادی نعقد رد.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html">تلگراف کشی,تلگراف کشی زمان قاجار,عکس از تلگراف کشیa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="تلگراف شی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تلگراف شیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر زمان ناصرالدین شاه اجار ولین رتباط تلگراف ر یران اه ندازی ورد ستفاده رار رفتspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ر ساس ین رارداد ک شته سیم ز اه دیترانه ه انقین رمانشاه، مدان، تهران، صفهان، یراز، رمان ندر وشهر شیده د علاوه ر ین طوط ا عقد راردادى یگر ر سال 1244 جری مسی ط تلگراف ه سوى روپا به اره ند پیوند ورد. ر ن زمان ر وزنامه قایع تفاقیّ خبار زارشات ربوط ه ین تکنولوژی دید ا تعابیری ون رخ لماس، رخ تشی، سیم هن، اه سیم هن، رخ صاعقه سیم صاعقه ار ی د.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html">تلگراف کشی,تلگراف کشی زمان قاجار,عکس از تلگراف کشیa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;عکس <a class="hlink" title="تلگراف شی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تلگراف شیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ولین طوط تلگراف ر یران ر سال 1234&nbsp; ابین اخ لستان درسه ارالفنون شیده دspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عباسعلی ان نبلی ه ولین تلگراف تاریخ رتباطات یران ا رای اه رائت رده ود ه عنوان ولین تلگراف ه ستخدام داره پست تلگراف رآمد مزمان ا سترش طوط تلگراف ر یران ز سوی ین داره ه قاط ختلف شور عزام ی د. سبزوار، ویی، رمان، رمانشاه راسان قاطی ود ه ی دتی ا ر نجا ه عنوان تلگراف شغول ه ار ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html">تلگراف کشی,تلگراف کشی زمان قاجار,عکس از تلگراف کشیa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="تلگراف شی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تلگراف شیa> ر عصر قاجارspan>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html">تلگراف کشی,تلگراف کشی زمان قاجار,عکس از تلگراف کشیa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="تلگراف شی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تلگراف شیa> ر زمان اجار&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر زمان ناصرالدین شاه&nbsp; ظیفه تلگراف ان ین ود ه طور رتب وضاع هر ود ا ه ربار زارش نندspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ر ن زمان ظیفه تلگراف ان ین ود ه طور رتب وضاع هر ود ا ه ربار زارش نند رای مین سانی ه رای ین ار نتخاب ی دند عمتد ربار ودند رستاده خص اه ه هرهای ختلف ه ساب ی مدند. زارش ای تلگراف ا ه ربار ه عمولا حرمانه م ود امل تمامی تفاقات همی وده ه ر هر خ ی اد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html">تلگراف کشی,تلگراف کشی زمان قاجار,عکس از تلگراف کشیa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="تلگراف شی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تلگراف شیa> ر عصر قاجارspan>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html">تلگراف کشی,تلگراف کشی زمان قاجار,عکس از تلگراف کشیa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="تلگراف شی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tlgrafkshy3-qajar2-iran.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تلگراف شیa> عصر قاجارspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عکس ایی ه ر ین طلب ورده ده ز جموعه عکس ای "سر پرسی سایکس" ستشار ظامی ریتانیا ر رمان نتخاب ده ربوط ه زمانی ست ه حتمالا ر ساس رارداد نعقد ده ابین یران نگلیس طوط تلگراف ه سمت رمان شیده ی ود. ین عکس ا ه تاریخ قیق عکاس نها شخص یست ز راحل سیم شی لند ردن تیرهای تلگراف رای ایر ردن تلگراف نه رمان عکاسی ده ست ز عدود نابع صور ز رود تلگراف ه یران ه مار ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تلگراف کشی،تلگراف کشی در عصر قاجار (+عکس) شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

اختراع تلگراف

تلگراف کشی،تلگراف کشی در عصر قاجار (+عکس) گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات