تاتارها و مغول ها

تاتارها و مغول ها

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تاتارها و مغول ها ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +تاتارها +و +مغول +ها را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد وم <a class="hlink" title="تاتارها غول ا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tatars-and-mongols.html" style="text-decoration:none;color:inherit"><a class="hlink" title="تاتارها" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tatars-and-mongols.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاتارهاa> غول اa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tatars-and-mongols.html"><div class="mzc"><strong>تاتارها غول ا strong>div>تاتارها و مغول ها,قوم تاتارها و مغول ها,قوم وحشیانه تاتارها و مغول هاa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="تاتارها غول ا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tatars-and-mongols.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاتارها غول اa>span>span>p> <div> <div> <div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ز سده ای یانه ام ای سیاری ه وم نگیز اده ده ست؛ غول ا، <a class="hlink" title="تاتارها" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tatars-and-mongols.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاتارهاa> تارتارها. ر سده وازدهم، <a class="hlink" title="تاتارها" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tatars-and-mongols.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاتارهاa> بیله یرومندی ر غولستان رقی ه مار ی فتند ه ر ستپ ا صحراهای مال ین تسلط اشتند. نان تحد سلسله ین، اقع ر مال سرزمین ین ودند قیب بایل درتمند یگر ستپ رائیت ا، رکیت ا، ونگیرات ا، ایمان ا یز بیله نگیزخان حسوب ی دند. نگیزخان <a class="hlink" title="تاتارها" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tatars-and-mongols.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاتارهاa> ا پیش ز پذیرفته دنش ز سوی مه بایل ستپ ه عنوان رمانروای هانی نها غلوب ابود رد.span>span>div>div> <div> <div><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ما ر وسیه روپا، ام <a class="hlink" title="تاتارها" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tatars-and-mongols.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاتارهاa> ه عنوان ردم غولستان ه عیت نگیزخان ه مار ی فتند، پذیرفته ده ست. ام وچک نگیزخان تموچین ود، ام رد تاتاری ه پدر ود و ا ه تل سانده ود. قتی <a class="hlink" title="تاتارها" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tatars-and-mongols.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاتارهاa> ین رگ ا ا سموم ردن پدر تموچین بران ردند، تموچین نتقام ین تل ا دف سراسر زندگی ود رار اد. سرکوبی <a class="hlink" title="تاتارها" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/tatars-and-mongols.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاتارهاa> ه ست و، نها ا ه عنوان ک بیله طرود غولی ز یان رد ما ام نها سده ا ر روپا اقی اند.span>span>div>div>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
تاتارها و مغول ها گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات