داستان ملی شدن صنعت نفت از ابتدا تا پایان - مقالات مفید آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد داستان ملی شدن صنعت نفت از ابتدا تا پایان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="color: #ff0000;">مقالات مفید - قالات تاریخی - <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">استانa> لی <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">دنa> صنعت فت ز بتدا تا پایانspan>strong>p> <p>پس ز شغال یران توسط نگلیس وروی سپس مریکا ر جنگ جهانی دوم، قابت ستعمارگران ر سر نافع، صوصا فت، تشدید د. ولت یران عد ز واجهه ا تقاضای رکتای فتی ر سه شور، علام مود ه ادن رگونه متیاز اید ه عد ز نگ وکول ود، زیرا ر زمان اضر ه لیل جود نگ، ضعیت قتصادی شورها وشن یست. ر تیجه تقاضای ر سه ولت د د.p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>استان ملی شدن صنعت نفت ز بتدا تا پایان strong>div>akairanp> <p style="text-align: right;"><span id="NewsDetail003_lblBody" class="content"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">پس ز علام وضع ولت، وزنامهای زب توده، ز د پیشنهاد وروی ه شم مده، ولت ا ه اد نتقاد رفتند.span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">کتر حمد صدق م ند وز عد ر جلس ورای لی طق فصلی یراد رد پاسخ وزنامها شورهای واستار متیاز ا اد رحی ه جلس پیشنهاد رد.span>span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">پس ز پایان جنگ جهانی دوم، نگلیس وروی وظف ودند رف دت ش اه پس ز اتمه نگ، یروهای ود ا ز اک یران تخلیه مایند، ما وروی ه تنها ز اک یران ارج شد، لکه ه<span><span style="mso-spacerun: yes">  span>یروهای یگری م ارد قاط مالی یران رد. ر ین زمان وام، خست زیر یران ود، ر تیجه سیاستی ه ی ر بال ورویا تخاذ مود، یروهای وروی اک یران ا ترک ردند. span>span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">کی ز قدامات وام، عقد راردادی ود ه ین ولت یران سفیر وروی ر تهران ه مضا سید. راساس ین رارداد، یروهای وروی یایست رف ک اه یم اک یران ا ترک نند رار د رکت ختلط فت یران وروی یجاد ود ساسنامه ن رف فت اه رای تصویب ه جلس پانزدهم پیشنهاد ردد. span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">ر سیم هرماه 1326، مایندگان جلس ورای لی اده احدهی ا ه تصویب ساندند ه نتفی دن رارداد فت یران وروی دف صلی ن ود. مچنین ر ین اده احده تاکید ده ود ه ادن رگونه متیازی ه ارجیا منوع ست ولت کلف ست ه ه نظور ستیفای قوق لت یران ز فت نوب قدام ند.span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;"> span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">تحرکات نگلیس رارداد س - لشاییانspan>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;"> span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">ولت نگلستان ز تصویب ین اده احده<span><span style="mso-spacerun: yes">  span>اراضی بود، زیرا ین رح وجب ده ود ه ست ورویا ز نابع فتی یران وتاه ردد. ما ولت نگلستان ه نظور فظ سلطه ویش ر فت نوب لوگیری ز ستیفای قوق لت یران ا قامات شور ارد ذاکره د تا راردادی ا ه تصویب رساند ه رارداد 1933 ا ورد تایید تاکید رار هد. ر پی ین رارداد ه ه رارداد "س- لشاییان" ا رارداد لحاقی<span style="mso-spacerun: yes">  span>(لحاقی ه رارداد 1933) شهور شت،<span style="mso-spacerun: yes">  span>خالفتا عتراضای دیدی ز سوی عضی ز مایندگان مچنین ز سوی خش گاه امعة یران الا رفت. span>span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">رارداد لحاقی ر تاریخ 26 تیر اه 1328، ه عنوان میمه رارداد صلی، عنی متیازنامه 1932 ه مضای لشاییان ماینده ولت یران زیر ارایی قت «س» ماینده رکت فت سید. span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">ه غم ینکه رخی ز واد رارداد ه فع یران ود، ما ر اقع ین ولت ریتانیا ود ه بق رارداد توانست ه عتبار انونی رارداد ارسی ه ه تصویب جلس رسیده ود، یفزاید مچنین تمدید 33 ساله ن ا تایید تقویت ند. ر ساس رارداد سلشاییان سلطه نگلیس ر نابع فتی یران تا سال 1361 مسی تضمین ی د.span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">راساس اده ه رارداد لحاقی، قررات رارداد 1933 ر مال عتبار وت ود اقی ود ولت یران راحتی میتوانست ن ا غو ماید.span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">ما فت وهای قدماتی پیرامونی ن ه ردم یران گاهی خشید بارزه رای فاع ز قوق ساسی یران ا ز الت پارلمانی ه ک هاد لی تبدیل رد.span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;"><span style="mso-spacerun: yes"> span>یت لله اشانی تلاش رد تا بارزه ا دفارتر ماید. ی علامیه دید للحنی علیه رکت فت صادر رد ر ن واهان غو متیاز د. رح غو متیاز فت ر ین ردم، رای نگلیس ژیم سیار ران ود رای ود یتلله اشانی م تبعید ه بنان ا ر پی اشت.span>span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;"> span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">تشکیل جلس انزدهم خست زیری زمراspan>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">جلس انزدهم ر 20 همن 1328 غاز ه ار رد ولت ساعد ه لیل عدم ای عتماد ر 27 سفند اه مین سال ساقط د علی نصور ه واست سفارت نگلیس ر اه تحمیل امور تشکیل ابینه ردید. span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">نصور رای لب ضایت یروهای ذهبی ز یتلله <span><span style="mso-spacerun: yes"> span>اشانی ه ر بنان ر تبعید ه سر یرد عوت رد تا ه یران یاید؛ رود یت لله اشانی ه تنها ه فع نصور بود، لکه تظاهرات ود وش ردمی ا یز رپی اشت.span>span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">یت لله اشانی ک فته پس ز رود، ر 28 رداد اه پیامی ه جلس ورا رستاد ه توسط دکتر مصدق ر صحن جلس رائت ردید. ین پیام ر اکنش ه رح رباره رارداد لحاقی ر جلس ورا، توسط نصور ود. span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">نصور ه ز ک رف ا ز ست ادن پشتوانه ود، عنی نگلیس واجه د ز رف یگر ا خالفتای پی ر پی یتلله <span><span style="mso-spacerun: yes"> span>اشانی وبرو ردید، ه اچار ر پنجم تیرماه ، پس ز سه اه کومت، جبور ه ستعفا د زم را ایگزین ی ردید ه خست زیری سید.span>span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">ساله همی ه زم را امور ن د، تصویب ایحه لحاقی سلشاییان ود ه ر زمان نصور ه جلس تقدیم ده ر میسیون فت تحت ررسی ود. میسیون وظف ود رارداد لحاقی ا ررسی ظرات ود ا ه جلس علام ند. پس ز حثای راوان، میسیون ر 19 آذر ماه، زارش تیجه ار ود ا ه ین رح ه جلس تقدیم رد: span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">«ون رارداد لحاقی افی رای ستیفای قوق یران یست، ذا خالفت ود ا ا ن ظهار یاردspan>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">سرانجام وز 26 آذر ماه، زارش میسیون ر جلس رح د جلس ه ن ای ثبت اد دین ترتیب رارداد سلشاییان ز ور ارج د.span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">ملی شدن نفت span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">مایندگان ر میسیون فت ر لال حثای ود، ز ملی شدن صنعت نفت سخن ه یان یوردند. نگام تصویب زارش میسیون فت رحی ا مضای ازده فر، بنی ر ملی شدن صنعت نفت ه جلس تقدیم د، ما ون مضای افی داشت، طرح شد.span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">ز سوی یگر زم را تلاش یرد تا اهلی رای روج ز نستی ه میسیون فت رای و ه جود ورده ود، ه ست ورد، نابراین سعی یرد ا تمام توان ز ملی شدن صنعت نفت لوگیری ند. ی پس ز صوبه 26 آذر ماه جلس، ر سوم ی اه، ر لسه صوصی جلس رکت رد ه دت علیه ملی شدن نفت، سخن اند ر پایان ا صراحت تمام فت: " ملی کردن صنعت نفت زرگترین یانت ست." span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;"> span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">و وز عد، زیر ارایی، غلامحسین روهر ه جلس مد من خالفت ا ملی شدن صنعت نفت، ایحه رارداد س- لشاییان ا سترد رد. span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">وز 8 ی اه ه عوت یت لله <span><span style="mso-spacerun: yes"> span>اشانی رخی حزاب بهه لی، معیتی ند زار فری ر یدان هارستان تجمع ر اتمه طعنامهی صادر ردند ه ر ن ه سترداد رارداد لحاقی عتراض د.span>span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">پس ز ارشکنیای داوم گردهای توطئهمیز زمرا، هبران هضت ملی شدن نفت ه ین تیجه سیدند ه ر ین رهه ، انع صلی، خص زم را ست. ر ن زمان هضت ردمی ه هبری یت لله اشانی، بهه لی ه هبری کترمصدق ه مراه رخی ز مایندگان جلس فداییان اسلام ه هبری هید واب صفوی رای ملی شدن نفت تلاش یردند. واب صفوی فداییان اسلام تصمیم رفتند تا ا ک قدام نقلابی، سد اه هضت لی، عنی زمرا ا ز یان ردارند.span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">پس ز زمرا یگر یچ ک ز مایندگان ابسته ه نگلیس ا ارای قابله ا هضت لی دن<span><span style="mso-spacerun: yes">  span>فت بود؛ ز ینرو میسیون فت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت<span style="mso-spacerun: yes">  span>ر سراسر شور ا پذیرفت رح زیر ا ه جلس تقدیم رد.span>span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">" ظر ه ینکه من پیشنهادهای اصله ه میسیون فت بنی ر ملی شدن صنعت نفت ر سراسر شور ورد توجه بول میسیون رار رفته ز نجایی ه قت افی رای طالعه ر طراف جرای ین صل اقی یست، میسیون خصوص فت ز جلس ورای لی تقاضای و اه تمدید یماید. نابر ین اده احده یل ا ا یود و وریت رای تصویب، تقدیم جلس ورای لی یماید.span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">اده احده: جلس ورای لی تصمیم ورخ 17/12/29 میسیون خصوص فت ا تایید ا تمدید دت وافقت یمایدspan><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">تبصره 1) میسیون فت جاز ست ز ارشناسان اخلی ارجی ر صورت زوم عوت ماید ورد ستفاده رار هد.span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">تبصره 2) قایان مایندگان ق ارند تا پانزده وز عد ز تشکیل میسیون ق ضور اشته اشند.span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">سرانجام اده احده ملی شدن صنعت نفت ر وز 24 سفند ر جلس ورای لی طرح د ه تفاق را ه تصویب سید. span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;"> الاخره ر 29 سفند 1329 جلس ر ملی شدن صنعت نفت صحه ذاشت زارش پیشنهادی میسیون فت ا ه رح زیر تصویب مود:span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">«ه ام سعادت لت یران ه نظور تامین صلح هان، مضاءکنندگان یل پیشنهاد یماییم ه صنعت فت یران ر تمام ناطق شور دون ستثنا لی ود، عنی تمام عملیات کتشاف، ستخراج هرهرداری، ر ست ولت رار یردspan>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;"> پس ز ه خست زیری سیدن صدق ر ردیبهشت 1330 صلاح زیی ر زارش 9 ادهی میسیون فت، جرای انون ملی شدن صنعت نفت ر سرلوحه رنامه ولت رار رفتspan><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">.span>p> <p class="MsoPlainText" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> ا ملی شدن نفت یئت لع د ه نوب عزیمت موده تابلوی" یاست رکت" ز سر ر فتر رکزی رمشهر نده د ه ای ن "یئت دیره وقت " صب ردید. ز ن پس لیه تاسیسات دارات رکت زیر ظر یئت دیره دید ود؛ ارکنان ارجی ه ز ین ویداد اراضی ودند، ر تاریخ هم هرماه 1330 مگی یران ا ترک مودند.span>p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">ازگشت ارجیان تشکیل نسرسیوم 1330 span>p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">نچه گاشته د روری ود ر همترین قایع نجر ه ملی شدن صنعت نفت یران ه یشتر<span><span style="mso-spacerun: yes">  span>تلاش عالان وزه انونگذاری ولتمردان خبگان امعه ا ر رمی رفت؛ ما قیقت ین ست ه صنعت زرگ فت ر رایندی ولانی ا ذر ز پیچ م ا راز شیب ای سیار ریبان ود ا ز ست یگانگان ه ر ورده پس ز فت یز سیار سایه سنگین ارجی ا ا ز سر ود م رده ست. ین ساله ساده ی یست ه تا زمان ملی شدن صنعت نفت تعداد ارمندان عالی تبه یرانی ر تمام ناطق فت یز دارات رکت فت ز 30 فر تجاوز می رده ست؛ ا ین صف<span style="mso-spacerun: yes">  span>اید<span style="mso-spacerun: yes">  span>ملی شدن صنعت نفت ا ه عنوان ک قطه غاز رای ومی دن ین صنعت پیچیده ر ظر رفت. صنعتی ه تماما ارداتی ود. فت کسره دن ار مپانی فت یران نگلیس پایان می ابد عد ز ین اقعه از<span style="mso-spacerun: yes">  span>ضور واهران فتی تشکیل نسرسیومی دید ا ر تاریخ فتم بان اه 1333 اهد ستیم؛ ر ین تاریخ راردادی ین ولت یران ز ک سو نسرسیومی ز رکتهای صاحب ام فتی نعقد د.span>span><span style="font-family: yekan; color: white; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> span><span style="font-family: yekan; color: white; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">رکتهای عضو نسرسیوم فت یران و رکت ه ام ای "رکت سهامی کتشاف تولید فت یران " "رکت سهامی تصفیه فت یران " تشکیل ادند ه وی م" رکتهای عامل فت یران " امیده ی د. span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">ین و رکت ه ترتیب ختیار کتشاف تولید فت ام از بیعی ر وزه عینی ر نوب یران ه ام " وزه رارداد" تصفیه فت ام از اصله ا عهده ار ودندرکتهای عامل فت یران بق وانین شور لند تشکیل ده ر یران ه بت سیده ودندspan><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> ریک ز رکتهای عضو نسرسیوم فت یران ک رکت ازرگانی تاسیس رده ر یران ه بت سانده ودند ه نفردا جزا ز کدیگر عمل رده فت ام از بیعی اصل ز وزه رارداد ا ز رکت لی فت یران ریداری رده ه ارج ز شور صادر ی ردند. ین رکتهای ازرگانی مچنین خشی ز فت ام ریداری ده ا پالایش موده ه صورت رآورده ه ارج صادر ی ردند. span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">تعهدات الی رکتهای ازرگانی تاسیس ده ر ل رکتهای عضو نسرسیوم، عبارت ود ز ک پرداخت شخص تحت عنوان ق لارض ه امل لیه فت ام صادراتی ی د الیات ر رآمدی ود ه ه سبت رصدی ز نافع اصل ز صدور فت ر ساس های علان ده فت ام ه ولت یران ی پرداختند.(ین رصد ز 23 بان اه 1349 ه 55درصد فزایش افت.)span>p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> ظایف ختیارات رکت لی فت یران تا بل ز پیروزی انقلاب اسلامیspan>p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">تا بل ز پیروزی انقلاب اسلامی رکت لی فت یران ار توزیع روش رآورده ای فتی از بیعی هت صارف اخلی ا ه عهده اشت. رکتهای عامل فت یران رآورده ای فتی ، از بیعی فت ام ورد یاز رای صارف اخلی ا ه رکت لی فت یران تحویل ی ادند.span>p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">رکت لی فت یران مچنین سئولیت تامین ، گهداری داره دمات پشتیبانی تولید ا تحت عنوان" دمات غیرصنعتی" ه عهده اشت ه ر قابل " عملیات صنعتی" رار ی رفت ه نحصارا ر ختیار ارجیان ود. span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">تاسیسات ابت صنعت فت یران ر ین وره گرچه تعلق ه رکت لی فت یران ود، ما ر ساس رارداد، رکتهای عضو نسرسیوم ق ستفاده نحصاری ز نها ا ر ول دت رارداد اشتند.ا غاز عالیت نسرسیوم گرچه راربود<span><span style="mso-spacerun: yes">  span>انون ملی شدن نفت جرا ود ما ر عمل ولت یران رکت لی فت ختیارات سیار حدودی اشتند؛ تا هرماه 1353 عضای نسرسیوم دون خالت ولت یران رای تعیین یزان تولید یمت فت ه عوامل صلی تعیین ننده رآمد شور ودند،تصمیم ی رفتند ولت یران ر ین صوص یچ ختیاری داشت. ز سال 1353 تشکیل رکت سهامی خاص دمات فت یران(span>span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">oscospan><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;"> span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">) تغییرات عمیق عمده ی ر رتباط ا حوه ظارت خالت ولت ر ار نسرسیوم ه جود مد ما اقعیت ین ست ه تا قوع نقلاب سلامی، الکیت یران ر نابع فتی ود ه ور امل تحقق یافته ود. span>p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> قوع نقلاب سلامی عتصابات سترده ر صنعت فتspan>p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">عله ای شم ردم ز ستگاه حکومت پهلوی تدریج تمام شور ا ر ر ی رفت. فت، صنعت ادر صلی ترین ریان قتصادی شور یش ز ین می توانست ظاره ر ضور یگانه تحمل تحقیر یرپایی اشد ه ز بتدای رارداد ارسی ر یروهای ومی وا اشته ید. span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">سرانجام ر بان اه 57 خستین رقه عتصابات ر ناطق فت یز نوب زده د ر ک قدام سبتا ماهنگ، روههای ارگری ست ز ار شیدند.span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> تدریج امنه عتصابات ه رکت اص دمات فت یران (span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt;">OSCOspan><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">) یز ه ر ختیار ارجی ا وده عملیات تولید ا اهبری ی رد، شیده د . روههای نسجم ارگری ارمندی ند قطه ز نطقه رکتی یوسایت ز مله ساختمان رکزی رکت فت ر هواز وسوم ه وطبقه ا حل تجمع ود رار اده هرها ه ماز ماعت ی یستادند تا ر گرانی وز فزون شم بی ا ه ز پس پنجره ای یمه از فاتر ود، ه ین تجمعات وز فزون ی گریستند، یفزایند.span>p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">ه سرعت امنه عتصابات سترده د، بادان ه ثل میشه پیشگام ود چساران ارک ارون غاجاری سجدسلیمان فتکل ؛ فت قلیم فت یران تصمیم تاریخی ود ا رفته ودند. ارکنان پالایشگاه تهران یز ه ر رکز وادث نقلاب ودند. span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">ر نوب ما ار ه مین سادگیا بود ؛ ارکنان یرانی ه ر ول سالهای عداز ملی شدن نفت تدریج رتعدادشان فزوده ده جز اهبری عملیات دیریت یدانهای فتی ، تقریبا رتمام مور اه ندازی گهداشت تاسیسات شراف اشتند، کنون ست ز ار شیده ه صفوف تراکم ردم نقلاب پیوسته ند. ذا اموران منیتی تلاش ضاعفی رای رگرداندن یروهای ریزپای فت غاز ردند شارها ز رسو ر عتصاب نندگان زونی ی رفت. span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">ستن یرهای فت وضاع ا کلی گرگون رده نقلاب ا ه پیروزی زدیک ساخته ود؛ وقعیت شواری ود یم ن ی فت ه ژیم ا کستن عتصابات ز سر یری صادرات فت انی تازه رفته وحیه نقلابیون ا یز دشه ار سازد. span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">ارکنان فت نوب تا ین زمان ه ر ردسری ه ود ر رابر شارهای ختلفی ه ز یرون صنعت ارد ی د ، وام ورده ه عتصاب ود دامه ی ادند ما ک یروی اهره ی<span><span style="mso-spacerun: yes">  span>یاز ود ه ر رخی دیران ارجی ا ه ی عتنا ه وضاع لی شور واسته ردم، رای پایان ادن ه عتصابات رگرداندن جباری ارکنان ه تاسیسات ی وشیدند،ز سر عتصابیون م ندspan>span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> راین قطع ز نقلاب یروها تشکل ای سیاسی عال ه تا ین زمان؛ ورادور راقب ضعیت عتصابیون ودند، ازم انستند ه ر ند ورد ستقیما ارد عمل وند ز مله ر رخورد ا رخی دیران رکت اص دمات فت یران ه ی توجه ه وضاع اری واست عموم ، مچنان ر بل تولید صدور فت ی وبیدند. اری ختلافات ه الا رفت کی و تن ز دیران رشد یانی فت نوب ان ر سر جاجت ود هاده ز یان فتند. span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> ر شم ی اه 57 رست ر زمانی ه سران شورهای غربی مریکا ر وادلوپ رد م مده، جلاس شردهی ا ر اب وضاع یران پی یرفتند، نتشار ک بر تکان هنده ر سانه ا، سران نیای صنعتی ا گفت زده رد: "مروز صادرات فت یران کلی طع د!" span>p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> روج ارجیان اهبری صنعت فت توسط تخصصان یرانیspan>p> <p class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-xheight: 14.25pt; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;">سرانجام ختیار مور تاسیسات فتی ه ست ارکنان یرانی فتاد ارجیا رای ومین ار رتاریخ صنعت فت هیای فتن دند. ر ناطق ارجی شین هواز، بادان سایر ناطق، ارشناسان مریکایی روپایی ا تاب رچه تمام<span><span style="mso-spacerun: yes">  span>خشی ز موال ، ثاثیه خصی تومبیل ای ود ا ه راج ذاشته انه اغ ا ا ها موده ناطق فت یز ا ترک ی ردند.نان ما ا توجه ه ضعیت داره اهبری صنعت فت یران ه ه ظر ی سید دون ضور ارجیان سامان خواهد افت، تصورمی ردند ین تفاق یز یزی بیه ریان لع د روج کباره نگلیسی است ه تدریج<span style="mso-spacerun: yes">  span>رو ش موده نان زودی ازخواهند شت .span>span><span><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-spacerun: yes"> span>رودگاه هوازکه زمانی رود ه وقع<span style="mso-spacerun: yes">  span>ارشناسان ارجی ا تسهیل ی رد، کنون ر خرین وزهای انده ه پیروزی انقلاب اسلامی، ا پروازهای پی رپی، روج اگهانی نان ا سرعت ی خشید؛ ر ستانه ر رودی رودگاه، ک هندس یانسال مریکایی ر الی ه مدانش ا پشت سر ی شید، وبه کی ز ارمندان یرانی، فت: وباره ی ینمت وست عزیز! ا زود ر ی ردیمspan><span style="font-family: yekan; color: black; font-size: 10pt; mso-bidi-language: FA;"> و ی رنگ پاسخ اد: ه ین ار ه ! عید ست وباره رگردید!<br />نبع:بکه صلاع سانی فت نرژی<br />یرایش تلخیص: کاایران<br />span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله داستان ملی شدن صنعت نفت از ابتدا تا پایان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خلاصه ماجرای های نهضت ملی شدن صنعت نفت , سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران , ملی شدن صنعت نفت در ایران , سالروز ملی شدن صنعت نفت , ملي شدن صنعت نفت ايران , تاریخ ملی شدن صنعت نفت , مطالب تاریخی صنعت نفت , عکس ملی شدن صنعت نفت , ملی شدن نفت تاریخ , ملی کردن صنعت نفت , ملی شدن صنعت نفت , روز ملی شدن صنعت , ملی کردن نفت , ملی شدن نفت

داستان ملی شدن صنعت نفت از ابتدا تا پایان گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات