ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div class="logoContent">div> <br/><br/> <p class="imgarticle"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/persiansarenotara,ایران, Persians, پارسیان یا ایرانیان,مقالات تاریخی.html"><div class="mzc"><strong>یران ا ه هان عرفی واهیم رد strong>div>,ایران, Persians, پارسیان یا ایرانیان,مقالات تاریخیa>div>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>وسس بسایت (<span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a class="hlink" title="Persians" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/persiansarenotara,ایران, Persians, پارسیان یا ایرانیان,مقالات تاریخی.html" style="text-decoration:none;color:#000000">Persiansa>AreNotArabs.comspan>span>)strong> span><br /><span style="color: #0000ff;"><strong>نگیزه ین بسایت:strong>span><br />قتی رای ولین ار غت نگلیسی (<a class="hlink" title="Persians" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/persiansarenotara,ایران, Persians, پارسیان یا ایرانیان,مقالات تاریخی.html" style="text-decoration:none;color:#000000">Persiansa>) (پارسیان ا <a class="hlink" title="یران" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/persiansarenotara,ایران, Persians, پارسیان یا ایرانیان,مقالات تاریخی.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یرانa>ان) ا وگل ردم، توجه دم سیاری ز ب سایتهای غیر <a class="hlink" title="یران" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/persiansarenotara,ایران, Persians, پارسیان یا ایرانیان,مقالات تاریخی.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یرانa> ر صفحات مایش ستجوگر اهر دند ه صرفا ه باحث "ربه پارسی" (Persian catsینک دند. اشتم کر ی ردم ه را سایتهای <a class="hlink" title="یران" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/persiansarenotara,ایران, Persians, پارسیان یا ایرانیان,مقالات تاریخی.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یرانa> وب تبه ندی شده ند را ین سایت ا عانی اقعی غت "پرشین" ا رح میدهند.<br /><br />توجه دم تقریبا مهٔ ب سایت ای غیر رتبط ز سال ۹۹۵ نتشر ده ند، ه ه نها زیت ه ست وردن ینک ای یشتری یدهد ر تیجه تبهٔ هتری ر وتور ستجوگر ریافت یکنند. نابرین عتقد ودم ه ک سایتی ا تبه ندی الاتری یاز اریم تا رهنگ تاریخ غنی <a class="hlink" title="یران" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/persiansarenotara,ایران, Persians, پارسیان یا ایرانیان,مقالات تاریخی.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یرانa> ا ر سطح هانی ه شتراک گذاریم ه مین لیل ین سایت ا روع ردم.<br /><br />پس ز نتشر ردن سایت ر سال ۲۰۰۷، سایت ر عرض ند فتهٔ ول ترافیک وب ینک ای تعددی ریافت رد سیاری ز بلاگ ویسان ز اخل ارج شور ر ورد سایت روع ه بلاگ ویسی ردند. سپس یراستار راح ب، تن رح سایت ا هبود ادند. ر ال اضر یش ز ۹۰% ترافیک سایت ز وتور ای ستجوگر رستاده یشود.p> <p class="imgarticle"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/persiansarenotara,ایران, Persians, پارسیان یا ایرانیان,مقالات تاریخی.html">,ایران, Persians, پارسیان یا ایرانیان,مقالات تاریخیa>div>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>علت ام سایت  (<a class="hlink" title="Persians" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/persiansarenotara,ایران, Persians, پارسیان یا ایرانیان,مقالات تاریخی.html" style="text-decoration:none;color:#000000">Persiansa> are Not Arabs یا "<a class="hlink" title="یران" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/persiansarenotara,ایران, Persians, پارسیان یا ایرانیان,مقالات تاریخی.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یرانa> ا عرب یستند" ه ین عنی ست ه عربها د ستند؟strong>span><br />شتباه رفتن <a class="hlink" title="یران" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/persiansarenotara,ایران, Persians, پارسیان یا ایرانیان,مقالات تاریخی.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یرانa> ا ا عرب ا، مچنین ام ذاری علی شتباه لیج ارس ه لیج عربی ، رای ندین سال ایج ده ست. ن ه سادگی سمی ا نتخاب ردم ه ک اقعیت ا یان ی ند سریع ختصر واب سوال ای یلی ا ا یدهد. ین سایت ه سادگی تفاوت <a class="hlink" title="یران" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/persiansarenotara,ایران, Persians, پارسیان یا ایرانیان,مقالات تاریخی.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یرانa> ا عرب ا ا یان ی ند ومیت <a class="hlink" title="یران" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/persiansarenotara,ایران, Persians, پارسیان یا ایرانیان,مقالات تاریخی.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یرانa> غت "پرشین" ا رح یدهد یچ نگیزه نفی علیه عراب دارد.p> div> div>
ایران را به جهان معرفی خواهیم کرد گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات