قدیمی ترین شلوار، قدیمی ترین شلوار در دنیا یافت شد! (عکس)

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد قدیمی ترین شلوار، قدیمی ترین شلوار در دنیا یافت شد! (عکس) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +قدیمی +ترین +شلوار را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div> <div> <div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="دیمی ترین لوار" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/pants-found-the-worlds-oldest-images.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیمی ترین لوارa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/pants-found-the-worlds-oldest-images.html"><div class="mzc"><strong>دیمی ترین لوار، دیمی ترین لوار ر نیا افت د! (عکس) strong>div>قدیمی ترین شلوار,قدیمی ترین شلوار دنیا,قدیمی ترین شلوار جهانa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="لوار دیمی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/pants-found-the-worlds-oldest-images.html" style="text-decoration:none;color:inherit">لوار دیمیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: <a class="hlink" title="دیمی ترین لوار" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/pants-found-the-worlds-oldest-images.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیمی ترین لوارa> ر نیا افت د! (عکس)span>span>p>div>div> <div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ین لوار ند هه بل ر قبره ی ر ین شف د الا حققان ا ررسی قیق علمی دمتش ا ین ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ رآورد رده ند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه زارش کاایران: لوار شف ده ه حتمال راوان ه ک سوارکار رفه ی ادیه شین تعلق ارد سال ا بل ر قبره ای حوطه تاریخی «پاریم اسین» ر رکز ین شف ده ست.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/pants-found-the-worlds-oldest-images.html">قدیمی ترین شلوار,قدیمی ترین شلوار دنیا,قدیمی ترین شلوار جهانa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="دیمی ترین لوار" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/pants-found-the-worlds-oldest-images.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیمی ترین لوارa> هانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تاریخ قیق شف ین لوار علوم یست، لی اوش ر ین حوطه تاریخی ز هه ۰ یلادی غاز ده تا ه مروز دامه ارد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ی سال ای ذشته حققان نستیتو نسان ناسی لمان ا ستفاده ز زمایش ای تعدد ز مله زمایش ربن ۴ دمت لوار شف ده ا ه ز لیاف تان رم تهیه ده باهت زیادی ه لوارهای مروزی ارد ررسی رده ین ثر تاریخی نحصر ه رد ا <a class="hlink" title="دیمی ترین لوار" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/pants-found-the-worlds-oldest-images.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیمی ترین لوارa> هان قب ادندspan>span>p>div>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
قدیمی ترین شلوار، قدیمی ترین شلوار در دنیا یافت شد! (عکس) گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات