عکس های قدیمی از جزایر هاوایی | از منطقه ای ناشناخته تا ایالتی ثرومند - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد عکس های قدیمی از جزایر هاوایی | از منطقه ای ناشناخته تا ایالتی ثرومند ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div ><p> کاایران: اوایی خرین یالتی ود ه ه جموعه یالات شور مریکا ضافه د ر سعت توان قتصادی مریکا فزود. 21 گوست 1959 وزی ود ه ا مضای ئیس مهور یزنهاور (President Eisenhowerاوایی پنجاه شتمین یالتِ یالات تحده مریکا وانترین ن د. اوایی تنها یالت مریکاست ه ر حدوده اره مریکای مالی رار می یرد، زوی ز ستره غرافیایی قیانوسیه <strong>(1)strong> ه مار ی ود تماما ز زیره ای وچک زرگ (جمع لجزایر) تشکیل ده ست.p> <p> ه زارش کاایران: شت زیره زرگ هم ین یالت وآهو، ائوئی، ائوآئی، انائی، ولوکای، یهاوو زیره اوایی ستند هر توریستی ونولولو (Honolulu) رکز یالت اوایی ست. ز زیره اوایی غلب ا "ام زیره زرگ" اد ی ود تا سم ن ا ام ل یالت شتباه شود. جمع لجزایر اوایی ک یلیون معیت ائم ارد ر ساله یزبان تعداد زیادی ردشگر ز سراسر نیاست ه رای ازدید ذت ردن ز زیبایی ای ن وانه ین هشت گفت نگیز یدنی ی وند. ین زیره مچنین قر کی ز پایگاه ای صلی مریکاست.p> <p>ام اوایی ز زبان ومیان ین یالت رداشته ده ست "سرزمین دایان" عنی ی هد. عمده قتصاد ین یالت ر پایه حصولات رمسیری ستوایی انند وز، ناناس&nbsp; یشکر ی رخد ردشگری یز سهم زرگی ر ردش الی یالت اوایی ارد. <em><br />em>p> <p>ین یالت ه ز ن ا عنوان هشت اجراجویان اد ی ود، رای غذاها شپزی ریایی، پارک ای یالتی وق لعاده لپذیر ویایی، سنت ا رهنگ تمایز صنعت ردشگری پر ونق رحال پیشرفتش هره ست.p> <p>مروز ه مراه ما ر <strong>ارناوال strong>صد اریم سوار ر اشین زمان ده ه سالهای پایانی رن وزدهم خستینِ رن یستم اوایی رگردیم عکس هایی از ورانی ه اوایی نوز زوی ز مریکا بود ا ا م ه ظاره نشینم ندکی ا تاریخچه سبک زندگی ردم ن وران یشتر شنا ویم. ا ا مراه اشید...<br />رود ه صفحه ختصاصی عکس یدئو مریکاp> <p><strong>پاورقیstrong>p> <hr /> <p>1- ز اره ای هان ست ر تقسیم ندی غرافیایی زمین، روه ای وناگونی ز زیره ای قیانوس رام ا ر ود ای ی هد. زرگترین زیره ین اره، شور سترالیا ست. <br />p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html"><div class="mzc"><strong>عکس ای دیمی ز زایر اوایی | ز نطقه ی اشناخته تا یالتی رومند strong>div>,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: عکس ای دیمی ز زایر اوایی | ز نطقه ی اشناخته تا یالتی رومند p>div> <div > <i >i> زرو تل div> <div > <i >i> قشه سیریابی نلاین div> <div > <i >i> ضعیت ب وا div> div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>1-strong><strong>&nbsp;هالی ونولولو یرون اخ ولانی، حل قامت اکم پادشاهی اوایی |&nbsp;strong><strong >انویه 1980&nbsp;strong>p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>2-&nbsp;strong><strong>و رد حلی رون ایق ود ر ساحل ایکیکی ر ال ستراحت ستند |strong>&nbsp;<strong >ایل سالهای 1900&nbsp;strong>p> <p>ایکیکی ام نطقه ی ساحلی ر ونولولو اوائی&nbsp;ست ه ه سمان راش ای ساحلی ش هره ست.p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>3-&nbsp;روشنده ای ور رد ه نگام روش سته ای ل لپذیر | سال 1901strong>p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>4-&nbsp;زنان ر ال تمرین قص سنتی وآلا | هه 90strong>p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>5-&nbsp;ردان یز ی توانند قص وآلا ا نجام هند |&nbsp;هه 90 &nbsp;strong>p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>6- شاورزی ر ال مع ردن حصولات زرعه ناناس ود عد ز ک وز اری ولانیstrong>p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>7-&nbsp;ردشگران ر ال ستراحت ر ساحل ایکیکی ر زیره وآهو | سال 1925strong>p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>8-&nbsp;وج سواری ر ساحل ایکیکی سوار ر تخته وج، مواج ریا ا ه بارزه ی لبد | سال 1925strong>p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>9-&nbsp;هار توریست اپنی قابل عکاس ر تلی ر ساحل ایکیکی ست رفته ند | سال 1930&nbsp;strong>p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>10-&nbsp;ردشگران ر به هانه&nbsp;عالترین وه تشفشانی&nbsp;هان ر ن وره | سال 1930&nbsp;strong>p> <p>ین هانه تشفشانی ه&nbsp;&nbsp;الِاوُاوُ ا " انه تش بدی" ام ارد، ر سال 1930 عالترین وه تشفشانی ر هان وده ست.p> <p>&nbsp;p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>11-&nbsp;روهی ز ختران اوایی ه سبکی ز پوشش حلی ا ه مایش ی ذارند | انویه 1932strong>p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>12-&nbsp;سکله ی ر هر ونولولو ه ه رامی ر ساحل ین هر ر ال سترش ست |&nbsp;ولای 1934&nbsp;strong>p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>13-&nbsp;وشگذارنی ه سبک پسران ئیس مهور | گوست 1934strong>p> <p>ر ین تصویر و پسر ئیس مهور سبق مریکا (تئودور وزولترانکلین وزولت ونیور (سمت پ) ان وزولت (سمت است) ه مراه وک اهاناموکو ر ساحل وج سواران ر ایکیکی اوایی یده ی وند.p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>14-ارمندان واپیمایی رکت پان مریکن ر ال ازی لف |&nbsp;کتبر 1936 &nbsp;strong>p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>15-&nbsp;ترافیک ر هار اه یابان ینگ، ونولولو یابان اوایی | سال 1940strong>p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>16-&nbsp;روه وایی قیانوس رام رتش مریکا ر ال ازگشت ز أموریت | ولای 1940strong>p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>17-&nbsp;وج سواران شهور اوایی ر ال وج سواری ر مواج قیانوس | سال 1953<br />strong>p> <p>ازی ترنت، ودی راون ورج اونینگ ز وج سواران شهور اوایی ر ال وج سواری ر ین تصویر یده ی وند. وجی ه ول دودا پنج تر یم ین وج سواران ا ه بارزه لبیده ست.p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>18-&nbsp;مایشی ز قص حلی | هه 90strong>p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>19- زارع ناناس ه ه زیبایی تا یلومترها ز اک زایر اوایی ا پوشش ی هدstrong>p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/old-pictures-hawaii-island-unknown-state.html">,دیدنی های هاوایی,عکس از هاوایی,تصاویر هاوایی,[categoriy]a>div> <div > <i >i> یدیوهای گفت نگیز div> <div > <i >i> کات روری سفر div> <div > <i >i> بیعت ردی div> div> div> div> <div > <div > <div ><p><strong>سخن خرstrong>p> <p>مروز ه مراه ما سوار ر اشین زمان، ه تقریبا 100 سال پیش ازگشتیم تصاویری دیمی تاریخی ز زایر یالت اوایی مریکا ا ه تماشا شستیم تصاویری ز وزگار دیم ین یلات ا ز ظر ذراندیم. ظر ما ر ورد ین تصاویر یست؟ ما تا ه ندازه ا ین سرزمین لپذیر گفت نگیز شنایی ارید؟ ظرات انسته ایتان ا ا ا وستانتان ر ارناوال ه شتراک گذارید.p>div> div> div> div> <div > <div > <div > <div > نبع یزینس ینسایدر div> <div > <i >i> نتشار : ۳۹۶/۶/۲۴ div> <div > <i >i> روزرسانی : ۳۹۶/۶/۲۷ div> div> div> div> div> div> div> div> div> div> div>.<p class="source">نبع : <span> karnaval.ir span>p>
عکس های قدیمی از جزایر هاوایی | از منطقه ای ناشناخته تا ایالتی ثرومند گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات