عکس های لو رفته و برهنه بعد از فرار شاه و خوشگذرانی با فرح + عکس -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد عکس های لو رفته و برهنه بعد از فرار شاه و خوشگذرانی با فرح + عکس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div > <div ><h2 > کاایران: لبوم یده شده ز اه پس ز رارh2>div><div ><p><strong>فرار شاهstrong> : جمع لجزایر &#8220;اهاما&#8221;ر ریای ارائیب اقع ر اره مریکای مالی کی ز قاصد حمدرضاشاه پهلوی پس ز رار ز یران ود ه ۰ وز یزبان خرین اه ود.p><p> ه زارش کاایران: ه زارش هر طلب ه قل ز رادید، محمدرضا پهلوی ه ز ۲۶ ی ۳۵۷ ر حبوحه نقلاب سلامی ز یران ریخته ود تا ۵ رداد ۳۵۹ زمانی ه ر اهره رگذشت، ر سرگردانی وارگی ود. و ر ولین رحله ز سفر اقد ازگشت ود ارد سوان صر د ه نگام رود ه صر ورد ستقبال سمی سادات ئیس مهور ین شور رار رفت. ی سپس ر وم همن ۳۵۷ ا درقه سمی سادات، صر ا ه صد راکش ترک رد. لک سن، اه مراهانش ا ه دت ۷ وز ر اخ «نان لکبیر» ر ومه پایتخت ستقر مود.p><p>ا ین ال ولت راکش ایل بود قامت اه ر ین شور ولانی ود. ز سوی یگر اه تمایل اشت هسپار مریکا ود ما قامات مریکایی ه لیل حران سیاسی ر وابط تهران اشنگتن، ایل ه پذیرائی ز ی بودند. ردشیر زاهدی ز مله سانی ود ه ر ن وزها ائماً ر تلاش رای افتن ائی هت قامت اه ود. و ه ر «سن وریتس» سوئیس مچنین ر نار ریاچه نو، و انه یلایی اشت تصمیم رفته ود اه ا ه نجا نتقال هد ما ولتمردان سوئیس ایل بودند وابطشان ا ولت دید یران ه طر یفتد.p><p>اه ر رایطی ه توانسته ود شوری ا ه عنوان پناهگاه یابد ه پیشنهاد شترک اکفلر یسینجر جبور د ه اهاما رود. و واپیمای ختصاصی اه سن راکشی صبح وز ۰ روردین ۳۵۸ رودگاه &#8220;باط&#8221; ا ه قصد زایر اهاما ترک رد. ر رودگاه اهاما یچ ک ز قامات ولتی رای پذیرائی ز اه ضور یافتند اه مراهان توسط «ابرت رمائو» عضو رشد «سیا» ه قصد ز پیش رنامه یزی ده دایت دند.p><p>اه، مسرش ک پیش دمت ه کی ز زایر قیه مراهان ه زیره یگر رده دند ر زمان قامت ه اه رح جازه روج ز زیره اده می د. اه ۰ وز ر ین زیره ه سر رد. نتشار برهای ربوط ه رقراری ظام مهوری سلامی ر ۲ روردین ۳۵۸، عدام ویدا مرای رتش اه ر یران، تعقیب ین لمللی اه تشدید ی سابقه راقبت ای منیتی رای فظ ان اه مانعت ز بوده دن ی، دترین برها ویدادهایی ود ه اه ی فته قامت ود ر اهاما ا ن ا واجه ده ود. علاوه ر ین، ر مین جمع لجزایر ود ه اه توسط پزشکان عزامی ز رانسه، ز یماران سرطان نفاویش طلع دلبوم یدنشده زیر ند عکسی ست ه ز اه ر ول ند فته قامت ر اهاما رداشته ده ست. ین عکس ا اه ا مراه ا عضای انواده ر ال بتنی ر سواحل ین زیره شان ی هد.p><div ><style> .u14bad468502806e6891324c6be7e921c{padding:0px;margin:0;padding-top:1em!important;padding-bottom:1em!important;xwidt:100%;display:block;font-weight:bold;background-color:#eaeaea;border:0!important;border-left:4px solid #34495E!important;text-decoration:none}.u14bad468502806e6891324c6be7e921c:active,.u14bad468502806e6891324c6be7e921c:hover{opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;text-decoration:none}.u14bad468502806e6891324c6be7e921c{transition:background-color 250ms;webkit-transition:background-color 250ms;opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms}.u14bad468502806e6891324c6be7e921c .ctaText{font-weight:bold;color:#E74C3C;text-decoration:none;font-size:16px}.u14bad468502806e6891324c6be7e921c .postTitle{color:#141414;text-decoration:underline!important;font-size:16px}.u14bad468502806e6891324c6be7e921c:hover .postTitle{text-decoration:underline!important}style><div >تما خوانید :&nbsp; زرگترین او واپیمابر هان تعلق ه دام شور ست ؟ + تصاویرdiv>div><h3 >عکس ای فرار شاهh3><p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html"><div class="mzc"><strong>عکس ای و فته رهنه عد ز فرار شاه وشگذرانی ا رح + عکس strong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: عکس ای و فته رهنه عد ز فرار شاه وشگذرانی ا رح + عکس p>div>p><p >عکس ای اه رح عد ز رارp><p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >عکس ای خت اه رحp><p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >عکس رهنه اه عد ز رارp><p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >فرار شاه ر ۲۶ ی اهp><p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >عکس ای وشگذرانی اه رحp><p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >اه یران ر ال نا عد ز را ۲۶ یp><p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >۲۶ ی سالروز رار تاریخی اه خلوع یران ست؛ راری ه سقوط ژیم اه ا تمی رد اعث د متر ز کماه نقلاب سلامی یران ه پیروزی سد.p><p >مزمان ا فرار شاه، ردم ر سراسر یران ه یابان ا مدند ا پخش یرینی، ین ویداد هم تاریخی ا شن رفتند ۲۶دی اه ۵۷ قطه عطف یگری ر تاریخ نقلاب سلامی ه مار ی ود.p><p >حمدرضا اه ر الی شور ا رای میشه ترک رد ه ه عقیده رخی تحلیلگران ر سال ای خر سلطنت، توجه سقوط پرشتاب کومت ود بود. قایعی ه ر سال­ ای خر سلطنت تفاق ­فتاد کومت اه ا ه سرنگونی زدیک تر ی رد؛ ما فزایش رآمدهای فتی، توسعه هبود ابطه ا مسایگان ود ز مله عراق، مایت سانه ای غربی مچنین مایت ولت مریکا ز ژیم یران انع ز ن ی د ه و سست دن پایه ا ژیم ا رک ند.p><p >محمدرضا پهلوی پس ز روج ز شور ه صر فت ر &#8220;سوان&#8221; ورد ستقبال سمی نور سادات ئیس مهور صر رار رفت. و سپس دتی ا ر راکش همان لک سن وم پادشاه ین شور ود تا ینکه ا شار ولت نقلابی یران لاحظات سیاسی ولت راکش، جبور ه ترک راکش د ر روردین سال عد ا یزای ردشگری ه اهاما فت. پس ز نکه تلاش ای و رای رفتن پناهندگی سیاسی ز نگلستان ی تیجه اند ر ردادماه جبور ه ترک اهاما سفر ه کزیک د. مریکا قصد عدی اه ود ه رای رمان یماری ود دتی ا ر نجا سپری رد ما ا روع حران روگانگیری ر سفارت مریکا ر تهران و جبور ه ترک ین شور د. اه ز مریکا ه صر فت ر ردادماه ر مانجا ز نیا فت.p><p >عکس ای زیر ه خشی ز سناد تاریخ صور نقلاب ه مار ی ود وایتی ز خروج شاه از ایران ادمانی ردم ر ستانه پیروزی انقلاب اسلامی ست. عباس عطار، همن لالی یوید ارنت عکاسانی ستند ه یابان ای تهران متر ز ک اه ه نقلاب سلامی ا ه تصویر شیده ند عکاس عکس ای اه ر رودگاه هرآباد یز امعلوم ست.p><div ><style> .ue476aae28c1cdbd12532a923a2adf69f{padding:0px;margin:0;padding-top:1em!important;padding-bottom:1em!important;xwidt:100%;display:block;font-weight:bold;background-color:#eaeaea;border:0!important;border-left:4px solid #34495E!important;text-decoration:none}.ue476aae28c1cdbd12532a923a2adf69f:active,.ue476aae28c1cdbd12532a923a2adf69f:hover{opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;text-decoration:none}.ue476aae28c1cdbd12532a923a2adf69f{transition:background-color 250ms;webkit-transition:background-color 250ms;opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms}.ue476aae28c1cdbd12532a923a2adf69f .ctaText{font-weight:bold;color:#E74C3C;text-decoration:none;font-size:16px}.ue476aae28c1cdbd12532a923a2adf69f .postTitle{color:#141414;text-decoration:underline!important;font-size:16px}.ue476aae28c1cdbd12532a923a2adf69f:hover .postTitle{text-decoration:underline!important}style><div >تما خوانید :&nbsp; نگ ردن ل ز سفید ا یده الب نگ غذا + تصاویر موزشdiv>div><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >عرفی ابینه شاپور بختیار ه حمدرضا اه. ۶ یماهp><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >خرین نفرانس بری اه ر یران ا ضور سانه ای ارجی ه ناسبت سال و یلادیp><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >رگیری ر یابان ای تهران ر ستانه فرار شاه تشکیل ابینه ختیارp><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >رودگاه هرآباد ر روز فرار شاه انواده ش ز یرن. ۲۶ یماهp><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >تباع ارجی ر رودگاه هرآباد نتظر روج ز شورp><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >حمدرضاشاه فرح دیبا ر رودگاه هرآباد حظاتی بل ز روج ز شور. ۲۶ یماهp><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >حمدرضا اه فرح دیبا ر رودگاه هرآباد حظاتی بل ز روج ز شور. ۲۶ یماهp><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >حمدرضاشاه فرح دیبا ر رودگاه هرآباد حظاتی بل ز روج ز شور. ۲۶ یماهp><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >شن ادمانی ر یابان ای تهران پس ز فرار شاهp><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >شن ادمانی ر یابان ای تهران پس ز فرار شاهp><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >شن ادمانی ر یابان ای تهران پس ز فرار شاهp><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >شن ادمانی ر یابان ای تهران پس ز فرار شاهp><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >ادمانی ر یابان ای تهران پس ز فرار شاه؛ ر رکتی مادین ک وان تصویر هبرکبیر نقلاب ا ه ای عکس اه وی سکناس رار اده ست.p><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >ادمانی ر یابان ای تهران پس ز فرار شاه؛ ر رکتی مادین ک وان تصویر هبرکبیر نقلاب ا ه ای عکس اه وی سکناس رار اده ست.p><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >رزنامه ا بر فرار شاه از ایران ر ست ردم ر یابان ای تهرانp><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >پاره ردن عکس اه پس ز رار و ز شورp><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >یابان ای تهران پس ز علام بر روج اه ز شورp><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >یابان ای تهران پس ز علام بر روج اه ز شورp><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017970303070590.html">,[categoriy]a>div>p><p >یابان ای تهران پس ز علام بر روج اه ز شورp>div>div>.<p class="source">نبع : <span>shahrematlab.comspan>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله عکس های لو رفته و برهنه بعد از فرار شاه و خوشگذرانی با فرح + عکس شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

عکس لخت فرح , فرار شاه

عکس های لو رفته و برهنه بعد از فرار شاه و خوشگذرانی با فرح + عکس گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات