نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div > <dd > کاایران: جموعه: تاریخ و تمدن dd> dl> <div >div> <br/> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20179212225883347.html"><div class="mzc"><strong>قش زنان ر پیروزی انقلاب اسلامیstrong>div>,نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی, نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران, نقش زنان در پیروزی انقلاب,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: قش زنان ر پیروزی انقلاب اسلامیp>div> p> <p >قش زنان ر پیروزی انقلاب اسلامی یرانp> <p >&nbsp;p> <p > ه زارش کاایران: ه اقع نقلاب سلامی یران ه ر سال 1357 ه پیروزی سید، نبشی ود ه ر پانزده رداد 1342 غاز د. زن سلمان یرانی یز ر ین سال ای تش زیر اکستر، مگام ا ردان ر هاد بارزه ا اغوت ود ر ه ه سال 1357 زدیک ید ر تعداد ر دت عالیت ین زنان فزوده ی د.p> <p >&nbsp;p> <p >ا عله ر دن تش نقلاب، زن سلمان یز ه تا پیش ز ین ا عالیتای خفی ه عنوان ادر هید ا مسر بارزین ر ند ا ژیم اه بارزه یرد، ه یابانا مد، ا ادر شکی، ا رزندش ه و ا ر غل رفته ود، ا شت ای ره رده ا ریاد «رگ ر اه‏»:p> <pما ر ه تاریخی نین یدهید؟ مروز زنای یر ل فل ود ا ر غوش شیده ه یدان سلسل تانک یوند، ر دام تاریخ نین ردانگی داکاری ز زنان بتده ستp> <p >&nbsp;p> <p >&nbsp; مین رکت یشان هضت ا وت تداوم خشید:p> <pمدن ما انما ه یابانا یدانای بارزه وجب ین د ه ردها م وت پیدا نند، تقویت وند، وحیه نها م ا مدن ما تقویت ودp> <pردها ه تبع زنها ر یابانا ییختند، تشویق یردند زنا ردان ا، ودشان ر صف ای لو ودندهادت هید، مره امان پر هر ندوخته ستان زحمتکش ادران هیم رانقدری ست ه حبت ادری ا ا عشق لهی پیوند یزنند وح ان رزندان ود ا ماده یسازند ه ه ربانگاه هادت دم ذارند، ه مین هتضرت مام مینیحمه لله، زرگ صلح رن ر ای ای لام ویش زنان ا پیشگامان نقلاب عرفی یند:p> <p >زنانی ه ود ر تظاهرات ر صف قدم اضر ودند;p> <p >زنانی ه ا رکتود، ردان ا رای ضور بارزه تشجیع ردند;p> <p >زنانی ه رزندان ود ا رای هادت تربیت ردند;p> <p >زنای ه ا پاسداری ز ون هدا، نقلاب ا تداوم خشیدند...p> <p >مامحمه لله یرمایند: «ا هضتودمان ا دیون زنا یانیم مین کته رای یان قش زنان ر پیروزی انقلاب اسلامی ز ر لامی ساتر ست .p> <p >&nbsp;p> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20179212225883347.html">,نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی, نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران, نقش زنان در پیروزی انقلاب,[categoriy]a>div> p> <p >زنان ر پیروزی انقلاب&nbsp;p> <p >&nbsp;p> <p ><strong>نقلاب سلامی تحول ایگاه زنstrong>p> <p >م زمان ا پیروزی انقلاب ستقرار ظام سلامی، یدگاه سنتی واستار دت افتن حدودیت زنان عدم ضور یشان ر صحنهای ختلف سیاسی، جتماعی رهنگی د. ین ریان ر ند ساله غازین ستقرار مهوری سلامی تاب الایی اشت. ز سوی یگر واستهای رخاسته ز یدگاه تجدد رنگی آب یز ر قابل عوارض وانین ظام سلامی انند جاب عدم ضور زنان ر رخی شاغل عالیت ا، قاومت یرد.p> <p >&nbsp;p> <p >شخص بودن دود اقعی قوق ایگاه زن ر ن وران، ر ظام سلامی ه ین مر امن یزد. ر و ریان علیغم تضاد تقابلی ه اشتند ر قابل واضع نقلاب قاومت یردند. ر یدگاه نا ه تفسیر ود ز زن، ز مهوری سلامی ر واستایی اشت مام ه سبب یژگیای علمی خصیتی ه اشتند توانستند ا رکت صلاحی ود ر و یدگاه ا تعدیل مایند.p> <p >&nbsp;p> <p >ضرت مام ز نظر ک صلح اهبر، گرش وینی ا ر ورد زن رایه ردند. ضور سازنده زن ر صحنهای تاریخ ر بعاد وناگون سیاسی، جتماعی، رهنگی، بارزاتی ... مری نکار اپذیر ست. ما هم ندیشهی ست ه ر سند رائت تاریخ شسته ست. مام مینیحمه لله زن ا ز زوایای پنهان تاریخ ضور بهم م نگ ن ر اخود گاه امعه ه صحنه ود گاهی عال ساند.p> <p >&nbsp;p> <p >ویکرد مام مینی ه قوله زن ارای و عد ست. یشان ر ک عد تبیینی تفسیری ه روافکنی یدگاه ای ادرست سبته زن پرداخته ایگاه زن ا ر تفکر صلاحی ویش عین ساخته ر عد وم ساختار جرایی تربیتی تهذیبی ناسب ا خصیت زن ا رایه مودند.p> <p >&nbsp;p> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20179212225883347.html">,نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی, نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران, نقش زنان در پیروزی انقلاب,[categoriy]a>div> p> <p >تصاویر پیروزی انقلاب اسلامی&nbsp;p> <p >&nbsp;p> <p >ضرت مام ر بحث لامی زن ا مچون رد ر پیشگاه لقت انستهند. ز ظر یشان زن رد ر و نسان ستند ر و توان سیدن ه الاترین راحل شد مال ا ارند، ر عالیترین راحل مال زن لگو سوه ده ردان یز اید ه ی قتدا نند:p> <pلگو ضرت زهراعلیها لسلام ستp> <p >&nbsp;p> <p >تعبیرات مام ز قام نزلتضرت اطمه زهراعلیها لسلام عرفی یشان ه عنوان کی ز مونهای نسان امل یز رگزیدن وز یلاد ن ضرت ه عنوان «وز زن‏» رای عرفی لگوی رگزیده زن ر سلام یشه ر ین تفکر ارد ین ر الی ست ه پیش ز نقلاب وز 17دی، وز شف جاب، «وز زن‏» ود.p> <p >&nbsp;p> <p >ز یگر بانی ندیشه صلاحی مام ازخوانی نزلت جتماعی زن ز نظر ین ود. صل ساسی ورد ظر یشان ر ورد ضور زن ر صحنهای سیاسی، بارزاتی ... مانعت ز «ی ارگی‏» زن ست طابق مین صل ست ه رخوردهای تفاوت اه تضاد مام ابل توجیه یود.p> <p >&nbsp;p> <p >ر سال ای غازین هه هل ر بتدای هضت خالفت صریح ضرت مام ا ق ای زنان (شاره ه ایحه ولت اسدالله علم بنی ر رکتانوان ر نتخابات) یز خالف یشان ا تساوی قوق زنان سربازی ردن ختران رخاسته ز مین صل ست، نان ه یشان ود یویند: «گر ا هار تا زن رستادن ه جلس ترقی اصل یود؟ گر ردها ه تا الا ودند ترقی رای ما رست ردند تا زنهایتان ترقی رست نند؟... ا ا ترقی زنان خالف یستیم، ا ین حشا خالفیم ا ین ارهای غلط خالفیمp> <p >&nbsp;p> <p >ما پس ز پیروزی انقلاب تغییر رایط جتماعی ز نجا ه ضرت مام زمینه ا رای شد ضور سازنده نها ماده یینند واستار ضور عال زنان ر صحنهای ختلف یوند:p> <pما م (زنان) اید ای دهید. ما م ا سایرین رقی دارید، لکه ما قدمید ر ردهاp> <p >&nbsp;p> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20179212225883347.html">,نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی, نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران, نقش زنان در پیروزی انقلاب,[categoriy]a>div> p> <p >زنان ر پیروزی انقلاب اسلامی ضوری عالی اشتندp> <p >&nbsp;p> <pیوارگی‏» حصول ظام ستثمارگر ست ه م زن م رد ا ورد سودجویی رار یهد. ذف ظام الم ستثمارگر زمینه ساز ضور و ه مال رد زن یود. ز ین و ضرت مام ر تبیین دود ایگاه جتماعی زن ر ک ظام یدهل یرمایند: «ر ظام سلامی زن ه عنوان ک نسان یتواند شارکت عال ا ردان ر نای امعه سلامی اشته اشد لی ه ه صورت ک ی، ه و ق ارد ود ا ه نین دی تنزل هد ه ردان ق ارند ه ه و نین یندیشندp> <p >&nbsp;p> <p > یز: «سلام زن ا ثل رد ر مه ؤون - ر مه ؤون - مان وری ه رد ر مه ؤون خالت ارد زن م خالت ارد. » ر ین زمینه ز ک سو ایره سخنان مام ز توصیه راتر فته ارد لمرو لزام یود: «زن اید ر قدرات ساسی ملکت خالت ند ز یگر سو یشان ین ضور ا ا رامت رافت یژهی توام یسازند: «ا هضتودمان ا دیون زنها یانیم. ردها ه تبع زنها ر یابان ا ییختندp> <p >&nbsp;p> <p >ز یگر کات هم ندیشه مام ر ورد سبت یان زن رد ست. ر یدگاه سنتی زن وجودی رجه و تلقی یود. ر یدگاه تجدد ا نکه ایره ختیارات زن فزایش افته ما ی یشتر قش ایگزین ا ارد ه ر واقع رورت ضطرار ای الی رد ا پر یند ر هایت زن پس ز رد رار ارد. ر مینیسم یز - ه مروزه ه عنوان پیشروترین هضت زنانه ر نیا ناخته یود - زن رتر ز رد ستلکه ر قابل رد رار ارد رای حقاق قوقش اید ا تمام وا ر قابل رد ایستد امعه یدهل ن، امعه ک نسیتی زنانه ست.p> <p >&nbsp;p> <p >ز نظر مام زن رد ه حاظ نسانی سبت تساوی ارندزن ساوی رد ست. زن انند رد زاد ست ه سرنوشت عالیت ای ود ا نتخاب ندp> <p >ضرت مام ا توجه ا ناختی ه ز وحیات طیف واستهای طری بیعی ک زن - ه ناسب نگ ونریزی یست - ارند ضور عال یشان ر صحنهای ختلف نقلاب پس ز ن ر فاع شتساله ا ا عبارات وناگون رج ذاشته ر ایگاه رتر یشان تاکید یرزند: «ما هبران هضت ستید، انوان هبران هضت ا ستند، ا نباله و نها ستیم، ن ما ا ه هبری بول ارم دمتگزار مایمp> <p >&nbsp;p> <p >ه صورت بیعی پس ز تبیین تفسیر ایگاه نزلت جتماعی زن ز سوی مام مینیحمه لله، زمینه رای ضور عال سازنده زن ر ظام سلامی راهم د. ه مین هت یشان ز ک رف دود عالیت ای علمی، جرایی، سیاسی، قوقی ... زنان ا عین یسازند ز رف یگر ا ررسی تنگناهای وجود، اه لایی ناسب ا رایه ینند.p> <p >&nbsp;p> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20179212225883347.html">,نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی, نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران, نقش زنان در پیروزی انقلاب,[categoriy]a>div> p> <p >قش زنان ر پیروزی انقلاب اسلامیp> <p >&nbsp;p> <p >ر ین رحله مام ه تعدیل ظرات ختلف یپردازند. خاطبین مام ر ینجا مگان ستند، ویژه نان ه ظرشان ماهنگ ا مام یست: «نهایی ه ارشکنی ینند( شاره ه سانی ه ه هانهای ختلف ا عالیت ای جتماعی زنان خالف یردند) گر سلمان ستند، ین دمتزرگی ه ین انمها ین انوان ارند ینند پیش دا دمتایسته ست، ز عاصی بیره ست ه ارشکنی ر ین وضوع کنند گر نان ه نها ستند ه پایبند ه سلام یستند یواهند رزگی کنند، صل رزگی ذشت، یگر ه ما جازه میهند انوان یران ه ارهایی ه سابق یردید، ین ارها ا عاده دهیدp> <p >&nbsp;p> <p >ر گرش مام مینیحمه لله، ر ند زن ق ضور ر تمامی مور ا ارا یاشد ما قام ادری ارای ایگاه یژهی یاشد ه مین سبب ادری ا الاترین غل، غلی ریف، غل علمی، الاتر ز علمی غل نبیا نسان سازی یاند ه مین سبب ادر ودن تربیت رزندان ا صلیترین ظیفه زن دا ردن رزند ا ز ادر ز عوامل نحطاط امعه یاند: «ر ول ین سلطنت، ینها وشش ردند ه ادران ا ز چها دا نند، ه ادرها تزریق ردند ه چهاری یزی یست، ما توی دارات یایید ینها چهای عصوم ا دا ردند ز امن ادران ردند ر پرورشگاها اهای یگر شخاص جنبی غیر حیم نها ا ه تربیت اسد تربیت یردند.p> <p >&nbsp;p> <p >چهی ه ز ادرش دا د پیش ر ه اشد عقده پیدا یند، عقده ه افت رد بدا سیاری ز فاسد یود. سیاری ز تل ایی ه اقع یود، ز وی مین عقدهایی ست ه پیدا یود سیاری ز عقیدها ز ین پیدا یودp> <p >&nbsp;p> <p >ر جموع نقلاب سلامی یران وجب تحولاتی ر رهنگ ساختار کری امعه ه ور خص زنان ردید ه هشی اور کردنی ا ر ضعیت یشان پدید ورد. فزایش تعداد تحصیل ردها، انشموزان انشجویان، ساتید، نرمندان، اغلان عالان قتصادی جتماعی، توجه اص ه ضعیتقوقی زنان تصویب وانین تناسب ا ضعیت وز یشان مانند انون «تعیین هریه ه رخ وز»، توجه ه ضعیت شتغال زنان تصویب وانین ار تناسب ا ان ادری مسرداری زنان، مچون ستفاده ز تعطیلات وران زایمان، ار یمه قت، ازنشستگی پیش ز وعد ... ز ستاوردهای نقلاب رای زنان وده ست، ر ند ه تا یجاد ضعیت طلوب اصله سیار ست.p> <p >p> div>  section> div>.<p class="source">نبع : <span>beytoote.comspan>p>
نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات