موسیقی و رقص در یونان باستان

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد موسیقی و رقص در یونان باستان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div > <dd > کاایران: جموعه: تاریخ و تمدن dd> dl> <div >div> <br/> <p > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news201791718582257103.html"><div class="mzc"><strong>وسیقی قص ر ونان استانstrong>div>,موسیقی و رقص در یونان باستان, رب النوع حافظ شعر و ادب و موسیقی یونان باستان, یونان باستان,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: وسیقی قص ر ونان استانp>div> p> <p >وسیقی ر ونان استانp> <p >&nbsp;p> <p > ه زارش کاایران: لمه ((وسیقی)) (وسیکه) ر یان ونانیان صلا ه عنای ستگی ه وسایها ا وزها عنی لاهگان نر ست. کادمی فلاطون ا وسیون عنی وزه، ه مروزه ر خزن ثار رهنگی طلاق یشود، ینامیدند، زیرا ه عالیتهای رهنگی ه ورد توجه دایان نر ود یپرداخت. ه مین لیل، وزه سکندریه ا، ه ر قیقت انشگاهی رای پژوهشهای دبی علمی ه مار یرفت، ((وزه سکندریه)) یخواندند.p> <p >&nbsp;p> <p >وسیقی ر یان ونانیان مان ندازه واج اشت ه مروزه ر زد ا ایج ست. ثلا ر رکادیا، تمام ردان زاده تا سی سالگی ه تحصیل وسیقی یپرداختند، ر سی داقل ک ساز ینواخت، سی ه میتوانست واز خواند یذوق حسوب یشد. ونانیان ه شعار طیفی ه مراه غمه نگ ترنم یکردند ((عر نگی)) یگفتند. سی ه ((عر نگی))، ا ه صطلاح مروزیها ((عر زمی))،&nbsp;p> <p >&nbsp;p> <p >یساخت، ن ا راساس کی ز ستگاه ای وسیقی تنظیم یکرد ود، ن ا ه واز یخواند. بل ز رن شم تقریبا یچ ثر دبی ونانی دا ز وسیقی جود داشت. تعلیم و تربیت دبیات ین نگ، مه میخته ا وسیقی ودند، هنگهای نگی ر تربیت ظامی قش عمدهای یفا یکردند، تقریبا موزش مه انشها ه یانجی عر صورت یگرفت. ر رن شتم وسیقی ونانی ه مال ود سید صدها هنگ ستگاه ه ار ورد.p> <p >&nbsp;p> <p >لات وسیقی ساده ثل مروز امل بزارهای زهی ادی ودند. ی تا زمان لکیبیادس ر تن سیار ورد توجه ود. ما لکیبیادس ی زدن ا ه یشخند رفت تعرض د ه ونه ای ی زن ه نگام ی زدن ه کلی ضحک ر یآید. پس، وانان تنی ز ن و رداندند علام اشتند ه ون ردم ئوسی هتر ز نان یزنند، ی زنی اری عامیانه ست! ی ساده ا ولوس ارای و تا فت سوراخ ود.p> <p >&nbsp;p> <p >عضی ز ی زنها و ی ه ار یبردند ه کی ا ی ((ر)) ا م ینامیدند ر ست است ود گاه یداشتند، یگری ا ی ((اده)) ا زیر ینامیدند ر ست پ گاه یداشتند. ونانیان یسهای ه ی ویختند دان سیله ی یسه ار ا ه جود وردند. مچنین ا پیوستن ند ی درج، سازی وسوم ه سورینکس ا ی بک ا ((ی پان)) ساختند. یز نتهای ن ا شاد ردند اهای نگشتان ا ستند دین سیله ست ه ختراع یپور زدند. ه فته پاوسانیاس، وای ی وایی زن ور ه مار یرفت رای رثیه وانی وحه سرایی ستعمال یشد. لی ولترایدای، عنی ((ختران ی زن)) ونان اهرا وحه سرایی میکردند. سازهای زهی ا نگشت ا ضراب واخته یشد، رشه رسوم بود.p> <p >&nbsp;p> <p >مچنین وعی عود نگی شابه یتار اشتند ه ه نگام واندن عر ه ار یبردند.p> <p >ونانیان استانهای عجیبی اجع ه وسیقی وستی دایان پرداختهاند. فتهاند ه رمس پولون تنه لات وسیقی ا ختراع ردند. پولون نگ ود ا ز وی یهای ارسواس، اهن عبد لاهه وبله، ختراع رد، ین فسانه یرساند ه ر تاریخ وسیقی، نگ یش ز ی همیت افت.p> <p >&nbsp;p> <p >استانهای یگری رباره وسیقیدانان دیم سازندگان لات وسیقی زبانزد ونانیان ست: ولومپوس، اگرد ارسواس، ر ۳۰، رخی ز امهای وسیقی ا ختراع رد; ینوس، علم راکلس، تهای وسیقی ونانی عضی ز واهای وسیقی ا ه جود ورد. ورفئوس، اهن عبد یونوسوس، ارهای عمدهای نجام اد; اگردش وسایوس واز ا رای دمیان وهبتی وشایند یدانستین ستادان مگی ر وزه وسیقی صاحب رامت ودند. ز ین ونه فسانه ا نین ر یآید ه وسیقی ونانی ز یدیا روگیا تراکیا رفته ده &nbsp;ست.&nbsp;p> <p >&nbsp;p> <p >سرود واز تقریبا ر تمام ئون زندگی ونانیان اه اشت. ثلا ر تعظیم یونوسوس پولون ر دای یگر، سرودها هنگهایی یساختند، رای تمولین، دایحی ه ام ((نکومیا))، رای رزشکاران اتح، سرودهایی ه ام ((پینیکیا)) ا ((سرود پیروزی)) یسرودند. مچنین هنگهایی ه ام ((سومپوسیاکا))، ((سکولیا))، ((روتیکا))، ((ومنایوی))، ((لگیای))، ((ترنوی))، رای غذا وردن، اده وشیدن، عشق رزیدن، زناشویی، سوگواری، اک سپاری تنظیم یکردند. وپانان وازهایی ه ام ((وکولیکا))، روگران هنگهایی ه ام ((یتوئرسس))، تاک شانها وازهایی ه ام ((پیلنیا))، یسندگان وازهایی ه ام ((یولوی))، افندگان سرودهایی ه ام ((لینوی)) اشتند. انند ردم ساده ا، ر انه همانی وچه یابان یز ه ترنم ترانه ایی ه لبته انند شعار سیمونیدس ((دبی)) بود، یپرداختند. ر ریان عصار پیاپی، وسیقی عامیانه وسیقی سمی پایاپای کدیگر پیش فتند.p> <p>&nbsp;p> <p >ر ظر ونانیان، عالیترین جه وسیقی، مسرایی ا راره ود. مسرایی رای ونانیان ز رزش لسفی عاطفی عمیقی، ه نسان نونی رای نسرتو سمفونی ایل ست، رخوردار ود. سته ای مسرایان ر شنهای رو، پیروزی، راسم یگر اضران ا ه ور یافکندند. اه اه ر هرها، ه زینه صاحبان کنت، سابقات زرگی رای سته ای مسرایان رپا یشد.p> <p >&nbsp;p> <p >عمولا سته ای مسرا، ه سیله نرشناسان، ر شعار هنگهای لپذیر ست ییافتند دتها رای سابقه تمرین یکردند. ر ین سابقه ا، ه یوه لیسای ونان ر زمان اضر، سی نفردا سرود میخواند، وانندگی ا وازندگی مراه بود. رنها ذشت تا ونانیان وسیقی سازی ا ا واز مراه ردند. ین وسیقی عمولا ۵/ ز صدای وانندگان الاتر ا پایینتر ود. ه ین ترتیب، وسیقی ونانی فته فته تکامل افت رد ه عواملی انند ماهنگی ونترپوان زدیک د.p> <p >&nbsp;p> <p >قص قتی ه ه مال ود سید، ا واز روهی میخت. ز ین و، سیاری ز تعابیر &nbsp;وسیقی نونی ا ز قص رفته ده ست. ونانیان قص ا مانند وسیقی رامی یداشتند. وکیانوس ون توانست نشا قص ا ر زمین یابد، وشید ه قص ا ازتاب رکات نظم ختران شمارد.p> <p >&nbsp;p> <p >ومر یگفت ه ایدالوس حض قص ردیانه صحنهای ساخت، ر ی جنگ تروا قاصی امدار وسوم ه ریونس مواره، تی ر یدان ارزار، ه قص یپرداخت، دین سبب، یچ یزهای ه و صابت میکرد. ه ظر فلاطون، قص زاده وقی بیعی ست رای براز خصیت ا رکات دن.p> <p >&nbsp;p> <p >رسطو ر ن ود ه قص رکاتی ست وزون رای مایش میال صفات فعال نسانی. سقراط ود ا ا قصیدن سرگرم یکرد ن ا یستود; عقتد ود ه قص ه مه ندامهای دن صحت یبخشد لبته و ه قصهای اص ونانی ظر اشته ست.p> <p >&nbsp;p> <p >قص ونانی ا قصهای ا غربیان رق سیار ارد. رخی ز جوه قص ونانی حرک تمایلات نسی ست. ما، رخلاف قصهای ونفری مروزی، رای ماغوشی رد زن صورت میگیرد عالیتی نری ست ، انند قصهای رقی، ست ازو ا ه ندازه پا ه ار یاندازد. قصهای ونانی، مانند ترانه ا سرودهای نان، راوان ودند. ویسندگان دیم ز ۲۰۰ قص ام ردهاند.p> <p >&nbsp;p> <p >ز ین مله ند قصهای ینی، ثل قصهای سرار یونوسوسی. قصهای رزشی، ثل قصهای ومنوپدیا ر شن وانان عریان سپارتی; قصهای نگی، ثل قص پورهیخه ه زو شقهای ظامی ه ونهالان موخته یشد; قصهای تشریفاتی سنگین، ثل قص وپورخما ه ر من ن و سته ه ور ماهنگ ه واندن قصیدن یپرداختند. ز ینها ذشته، ردم ه ناسبت وادث هم بیعی جتماعی، ه قصهای روهی وناگون شتغال یورزیدند.p> <p >&nbsp;p> <p >مه ین نرهای لپذیر، عنی عر زمی، واز، وسیقی سازی، قص، ر ونان دیم ا م رتباط زدیک اشتند، ما ز رن فتم ه عد م م ه تخصص ستقلال راییدند. پس، عر ز وسیقی دا د.p> <p >&nbsp;p> <p >رخیلوخوس ه شعار زمی ا اقد وسیقی یخواند، پیشاهنگ وره نحطاطی رازی ست ه عر ا ه ک رشته ال کسته اموش بدل رد. قصهای روهی م تجزیه دند، ه ین عنی ه ز ن پس واز روهی اقد قص صورت یگرفت، قص اقد واز. وکیانوس علام اشت ه قص، ین رزش سخت، فس ا ه تنگی یاندازد ر تیجه ه واز واندن سیب یرساند.p> <p >&nbsp;p> <p >مچنین وسیقی وازانی ه جود مدند ه واز میخواندند ا جرای طعات زیبایی ه سرعت جرا یکردند، ورد ستقبال ردم رار یگرفتند. عضی ز وسیقیدانان عروف، ز بیل مویبیوس واز وان نگ واز، ر ار ه نر ود ا ه ردم عرضه یداشتند، عادل ش زار لار یگرفتند. لی لبته وازندگان منام سختی زندگی یکردند. وسیقیدانان، انند سایر نرمندان، ر&nbsp;ی مه سلها ز فتخار رسنگی رخوردار ودهاند!.p> <p >&nbsp;p> <p >ر ونان هن، زرگترین هرت صیب سانی یشد ه ر ند نر هارت اشتند اهرانه یتوانستند واز روهی سازند ساز نوازند ه تنظیم قص پردازند. نرهای رکب ینان اید مراتب یش ز پراها رکسترهای مروزی ماهنگی اشت. ز ین زمره اید ترپاندروس، ریون، لکمان، ستسیخوروس ا ام رد. عروفترین ین نرمندان ریون ست; ونانیان اجع ه و فسانهای ارند: یگویند ه ون ز تاراس هسپار ورنت د، لاحان پولش ا سرقت ردند ه و فتند ه و اه ر پیش ارد، اید کی ز ن و ا رگزیند: ا اید ا ارد شته ود ا ر ریا غرق ردد.p> <p >&nbsp;p> <p >ریون رای خرین ار سرودی واند ود ا ه ریا نداخت. لی ر یان مواج ر پشت ک اهی (ه اید نگ و اشد) سوار د ه ساحل سید. ین نرمند ر واخر سده فتم ر هرهای وناگون، خصوصا ورنت، وانندگان اآزموده ا تربیت رد سته مسرایان پنجاه فری ترتیب اد. وضوع وازهای و عمولا لام رگ یونوسوس ود، ه فتخار لازمین فسانهای ین دا، رکت نندگان ر راسم عمولا ه یئت ز ر یآمدند. دین یوه، نیاد مایش تراژدی هاده د.p> <p >&nbsp;p> <p >p> div>  section> div>.<p class="source">نبع : <span>beytoote.comspan>p>
موسیقی و رقص در یونان باستان گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات