بزرگترین مهاجرت های تاریخ؛ فراریان از آلمان تا پناهندگان به آن -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بزرگترین مهاجرت های تاریخ؛ فراریان از آلمان تا پناهندگان به آن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div > <div id="second_page_title_alias" > div> <div id="second_page_news_title" > کاایران زرگترین هاجرت ای تاریخ؛ راریان ز لمان تا پناهندگان ه ن div> <div id="second_page_author" > وایت تصویری حران وارگان ر ۰۰ سال خیر div> <div >div> <div > <p >یک رکپتریک/ ترجمه: یدا ماشچی<br /> <br /> <b>تاریخ یرانی:b> زاران فر ز رگیری&zwnj;ای ونین رار رده ه روپا هاجرت ی&zwnj;نند. ین هاجرت ز زمان جنگ جهانی دوم ه ینسو ی&zwnj;سابقه ست؛ تصاویر ین هاجرت ادآور ذشته&zwnj;ایی ست ه ندان م ور یستند لی ه ست راموشی سپرده ده&zwnj;ند. ین ابجایی&zwnj;ای سترده - ز جنگ جهانی اول تجزیهٔ به&zwnj;ارهٔ ند رفته تا پیامدهای سل&zwnj;شی واندا رگیری&zwnj;ای الکان - هان ا غافلگیر رده مان پرسش میشگی ا ر ی&zwnj;نگیزند: ن&zwnj;ا ه جا پناه واهند رد؟ ه سی ه ن&zwnj;ا پناه واهد اد؟ تصاویر انند میشه لخراش ستند، سفرهای اجعه&zwnj;اری ه قصدشان علوم یست پایان شخصی دارند. ر ینجا ندین مونه ز ین تصاویر ردآوری ده&zwnj;ند.<br /> <br /> <div ><div class="mzc"><strong>زرگترین هاجرت ای تاریخ؛ راریان ز لمان تا پناهندگان ه ن strong>div>,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]<p class="Uimg">کاایران: زرگترین هاجرت ای تاریخ؛ راریان ز لمان تا پناهندگان ه ن p>div><br /> <b>- جنگ جهانی اول:b> زمانی ه لمان، لژیک ا شغال رد زاران فر ا ه تل ساند، یلیون&zwnj;ا فر هاجرت ردند. ین عکس ر نتورپ رفته ده ست. زاران فر ر تلاش ستند تا ه ر سیله&zwnj;ی ه ن&zwnj;ا ا ز شور یرون برد ست یاویزند. (عکس: AP)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- جنگ جهانی اول:b> سال ۹۱۴، غیرنظامیان لژیکی ک روه سواره ظام ز سیر پیشروی لمانی&zwnj;ا ر نتورپ ارج ی&zwnj;وند. (عکس: AP)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- نگ&zwnj;ای اخلی سپانیا: b>اه ی سال ۹۳۷، ودکان پناهجوی اسک یلبائو سوار ر شتی ابانا ز ارسلونا ارد ندر ساتهمپتون نگلیس ی&zwnj;وند. سافران ین شتی ۳۸۲۶ ودک ۲۳۰ زرگسال ودند ه ه ور وقت ه ریتانیا رستاده دند تا ز کومت اشیستی نرال رانکو مباران تفقین ر نگ&zwnj;ای اخلی سپانیا ر مان مانند. (عکس: AP)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- جنگ جهانی دوم:b> سال ۹۴۴، غیرنظامیان یتالیا ه نبال یروهای پنجم تفقین ه ر یتتوریا ر ال پیشروی ستند. (عکس: AP)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- جنگ جهانی دومb>: سال ۹۵۳، سالن ک ارخانهٔ عظیم ر رلین غربی قامتگاه وقت پناهجویانی ست ه ز خش وسی رلین مده&zwnj;ند. زنان ودکان ر وی تشک&zwnj;ای صیری حاف راز شیده&zwnj;ند. صدها فر ز پناهجویان، نطقهٔ تحت مایت وروی ا ترک ردند لیل ن ا عملیات شنی عنوان ردند ه ه صد تصرف غازه&zwnj;ای صوصی ارخانه&zwnj;ا غاز ده ود. (عکس: AP)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- جنگ جهانی دوم:b> پناهجویان هودی شغول صحبت ا ک سرباز مریکایی ر ردوگاه فراد ی&zwnj;انمان پس ز نگ. (وزهٔ مریکایی ادمان ولوکاست)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- تجزیهٔ ند:b> سال ۹۴۷، پناهجویان سلمان سوار ر سقف طار ر زدیکی هلی&zwnj;و ه سعی ر ترک ندوستان ارند. هاجرت یلیون&zwnj;ا سلمان ز ند ه پاکستان تحولات عظیمی ا ر به&zwnj;اره پدید ورد. ندوهایی ه رای سل&zwnj;ا ر پاکستان ستقر ودند ک&zwnj;به انه&zwnj;ایشان ا ترک ردند. (عکس: AP)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- جارستان:b> ر سال ۹۵۶، روهی ز پناهجویان جار ر الیکه ودکانشان ا ر غوش اشتند ا ن&zwnj;ا ا ه وش ی&zwnj;شیدند رزهای جارستان ا رنوردیدند تا ارد اک تریش وند. (عکس: AP)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- یتنام:b> ۵ اه ی سال ۹۷۰، پناهجویان یتنامی امبوجی سوار ر لیکوپتری ه ن&zwnj;ا ا ز حل برد یتنام - مریکا ه امبوج نتقل ی&zwnj;ند. ن&zwnj;ا ه رکز پذیرش پناهندگان ر ردوگاه یروهای یژه اتوم، ش ایلی رز امبوج نتقل دند. (عکس: ایان، AP)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- یتنام: b>سال ۹۷۵، ظامیان یتنام نوبی حشت&zwnj;زده ه سمت ک شتی ر ندر انانگ جوم ی&zwnj;رند. ندکی پیش ز نکه هر سقوط ند ه ست یت&zwnj;نگ&zwnj;ا یتنام مالی یفتد، هر ا تخلیه ردند. شتی&zwnj;ا ن&zwnj;ا ا ه سمت لیج مران ر نوب نتقل ردند. (عکس: AP)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- یتنام:b> سال ۹۷۵، تورهای خصوص مل ار پناهجویان ا ز ک رجی ه ک شتی مل ار نتقل ی&zwnj;ند تا انانگ ا ترک نند. شت ساعت ول شید تا ۰۰۰ پناهجو ه ارکش نتقل وند. (عکس: پیتر و فلین، AP)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- یتنام:b> سال ۹۷۵، پس ز سقوط هر ندری انانگ ه ست یروهای یتنام مالی، ک شتی ارکش، رجی امل پناهجویان ا دک ی&zwnj;شد. (عکس: AP)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- فغانستان:b> اه ی سال ۹۸۰، پناهجویان فغانی ر ردوگاهی ر زدیکی پیشاور، پاکستان. (عکس: AP)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- فغانستان:b> سال ۹۸۹، زاران پناهجوی فغان ر شت یرم اه ر زدیکی پاکستان ادر زده&zwnj;ند. ر ن زمان تقریبا یلیون پناهجو ر پاکستان ردو زده نتظر ودند تا ه شورشان ازگشته زندگی ود ا ز و سازند. (عکس: AP)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- لبانی:b> سال ۹۹۱، زاران فر ز ردم لبانی ه لیل حطی، شور قیر ود ا ترک ردند ر سکله&zwnj;ی ر هر اری، یتالیا تجمع رده نتظر جوز پناهندگی اقی اندند. (عکس: AP)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- وسنی:b> سال ۹۹۳، پناهجویان سلمان سوار ر امیون اروان سازمان لل تحد سربرنیکای تحت حاصره ا ه قصد توزلا ترک ی&zwnj;نند. (پاسکال ایوت، AFP / Getty Images)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- وسنی: b>سال ۹۹۵، دود ۰ زار پناهجوی سربرنیکایی ر ردوگاه سازمان لل اقع ر رودگاه توزلا ر تلاشند تا سوار ر توبوس وند. (ویترز)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- واندا: b>سال ۹۹۴، پناهجویان ردوگاه ناکو ر تانزانیا سطل&zwnj;ای ب ا ه سمت لبه&zwnj;ایشان مل ی&zwnj;نند. ر ن زمان معیت ین ردوگاه ز ۳۰۰ زار فر راتر ی&zwnj;فت ه ن ا ه پرجمعیت&zwnj;ترین ردوگاه هان دل ی&zwnj;رد. مک&zwnj;سانی رای تهیهٔ ذوقه، یازهای پزشکی یجاد سرپناه رای پناهجویانی ه ز ونریزی&zwnj;ای ومی واندا رار رده ودند، سیار شکل ود. (عکس: ارستن تیلکر، AP)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- واندا:b> سال ۹۹۶، ردم واندا پس ز سپری ردن و سال ر ردوگاه ه انه&zwnj;ایشان از ی&zwnj;ردند. زاران فر نتظر سایل قلیه اقی اندند ر الیکه رخی یگر سیر ولانی ا ز تبعید ه سمت انه&zwnj;ایشان پیاده پیمودند. (عکس: رول زی، اشنگتن&zwnj;پست)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- واندا:b> سال ۹۹۶، زنی ز ستگی شک ی&zwnj;یزد؛ یل عظیم پناهجویان ه زور تنه زده ریاد ی&zwnj;شیدند عاجزانه تلاش ی&zwnj;ردند تا سوار امیون&zwnj;ایی وند ه ن&zwnj;ا ا ه یگالی واندا رساند. (عکس: رول زی، اشنگتن&zwnj;پست) <br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- واندا:b> سال ۹۹۶، صدها زار پناهجو پس ز عبور ز ردوگاه رزی وگانگا ر مهوری موکراتیک نگو (زئیر سابق) ارد ادهٔ یزنی ر واندا دند. (عکس: رول زی، اشنگتن&zwnj;پست)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- وزوو:b> ر وز ۵ وریل سال ۹۹۹، دود ۰ زار پناهجو ر سرزمینی ه ام لیس یان وزوو قدونیه رفتار دند. رخی ز ن&zwnj;ا ا ندکی ب غذا وکش&zwnj;ای پلاستیکی ه دت ک فته ر نجا رفتار اندند. ولت قدونیه ه پناهجویان جازهٔ رود می&zwnj;اد لی ه لیل شارهای ین&zwnj;لمللی ایعاتی بنی ر روز یماری جبور د تا ه سرعت ست ه ساخت ردوگاه&zwnj;ای رزی زند. ر ین عکس انواده&zwnj;ی ه تصویر شیده ده&zwnj;ند ه سعی ارند ز لیس ارج ده ز سد گهبانان رزی قدونیه - ه قط ه ندکی نگشت&zwnj;مار جازهٔ رود ی&zwnj;ادند - عبور نند. (وسین پرکینز، اشنگتن&zwnj;پست)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- وزوو: b>سال ۹۹۸، لینا ر زدیکی هر پک، وزوو یران شسته ست. زاران ولی ومانیایی جبور ه رار دند زیرا لبانیایی&zwnj;ا ن&zwnj;ا ا مدست صرب&zwnj;ا ی&zwnj;انستند. لینا فت ه یچ&zwnj;س ن&zwnj;ا ا می&zwnj;واهد یچ انه&zwnj;ی دارد زیرا انه&zwnj;ایشان ه ست پناهجویانی ه ازگشته&zwnj;ند ه تش شیده دند. (ایکل یلیامسون، اشنگتن&zwnj;پست)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- وزوو:b> سال ۹۹۹، واهر وحانی رنادت بنهاک ز لمان سه ساعت انندگی رد تا ه پناهجویان وزوو ر وکس لبانی مک&zwnj;سانی ند. (رول زی، اشنگتن&zwnj;پست)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- وزوو:b> سال ۹۹۹، گیم الا ۲ ساله ز ابه&zwnj;ای سیم اردارهای ردوگاه ه ست انواده&zwnj;ش سپرده ی&zwnj;ود، ایی ه انوادهٔ الا پس ز رار ز وزوو ر ن ستقر دند. ستگانی ه ز پریزرن سیدند جبور دند تا یرون ردوگاه نتظر مانند تا سرپناهی رایشان راهم ود. (رول زی، اشنگتن&zwnj;پست)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- عراق: b>سال ۲۰۰۳، ردم حلی صره ا ز سیر یروهای ئتلاف ترک ی&zwnj;نند. ر پس&zwnj;زمینه عله&zwnj;ای تش ه شم ی&zwnj;ورند. (ن انگ، AFP/ Getty Images)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- عراق:b> سال ۲۰۰۳، یهان سن ساله، جات سن ساله علی سن ۲ ساله ر ادرشان شغول واب عدازظهر ستند. ن&zwnj;ا ا ادرشان دوا عبدالغنی ۳۴ ساله زندگی ی&zwnj;نند. (ندره روس ودال، اشنگتن&zwnj;پست)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- ارفور:b> سال ۲۰۰۴، وفان ن ردوگاه پناهندگان وری اسسونی ارج ز &laquo;هایی&raquo; اد ا ر رگرفته ست. (اهی یکوندو، اشنگتن&zwnj;پست)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- ارفور:b> سال ۲۰۰۴، ردوگاه پناهندگان وری اسسونی ارج ز هایی اد. ر ن زمان دود ۶ زار ز ۸۷ زار سودانی ساکن اد ر ردوگاه زندگی ی&zwnj;ردند. (اهی یکوندو، اشنگتن&zwnj;پست)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- ارفور:b> سال ۲۰۰۴، دیجه امد رای ختر ۲۵ ساله&zwnj;ش دنا عبدالله حامان ه نگام زایمان ر ردوگاه فراد ی&zwnj;انمان الما ر ارفور نوبی، سودان ان ود ا ز ست اد، سوگواری ی&zwnj;ند. (اهی یکوندو، اشنگتن&zwnj;پست)<br /> <br /> <div >,آوارگان ; جنگ جهانی اول ; کوزووو ; ویتنام ; افغانستان ; رواندا ; ,[categoriy]div><br /> <b>- سوریه:b> سال ۲۰۱۴، ردوگاه پناهجویان رموک ر مشق، سوریه. ساکنین ر نتظار ریافت مک&zwnj;ای غذایی صف شیده&zwnj;ند. (سازمان لل، Getty Images)p> <p >&nbsp;p> <p >&nbsp;p> <p > ه زارش کاایران <b>نبع: اشنگتن&zwnj;پستb>p> div> div>.<p class="source">نبع : <span>tarikhirani.irspan>p>
بزرگترین مهاجرت های تاریخ؛ فراریان از آلمان تا پناهندگان به آن گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات