7 مورد از قتل عام های تاریخ در دنیا (عکس) -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد 7 مورد از قتل عام های تاریخ در دنیا (عکس) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20179111444151917.html"><div class="mzc"><strong>7 ورد ز تل عام ای تاریخ ر نیا (عکس) strong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: 7 ورد ز تل عام ای تاریخ ر نیا (عکس) p>div> <h2> کاایران: 7 ورد زبزرگتر ز تل عام ای تاریخ h2> <p>&nbsp;p> <p> ر ول تاریخ  فرادی یباشند ه ه عنوان دمکش ای تاریخ شهور یباشند ام عضی ز ین فراد ا رای ما ی ریم ا ا ر <b>سایتb> تالاب یدن مایید ر ول تاریخ کمرانان درتمندان زیادی وده ند ه دم ای عادی ا ربانی وس ا تصمیم یری ای شتباه ان رده ند تا مچنان ر سر درت مانند.p> <p>&nbsp;p> <p> ه زارش کاایران: ه زارش تالاب: ر ول تاریخ کمرانان درتمندان زیادی وده ند ه دم ای عادی ا ربانی وس ا تصمیم یری ای شتباه ان رده ند تا مچنان ر سر درت مانند.p> <p>&nbsp;p> <p>رچه عضی ز ین دم شی ا علت اصی م داشته <b>رگb> ن دم ا صرفا ک وشمالی ساده ه ظر ی سیده ست. ین زارش، <b>استانb> تلخ ترین رگبارترین دم شی ای تاریخ ست ه ربانی ش <b>نسانb> ای عادی وده ند.p> <p>&nbsp;p> <h3>1. تصمیمی ه ک هر ا ربانی ردh3> <p><b>تلb> عام «تسالونیکا» کی ز <b>عجیبb> ترین <b>ترسناکb> ترین <b>تلb> عام ای تاریخ ود ه ر رن هارم یلادی ست م فت زار فر ا ه اطر ک هانه <b>عجیبb> غیرقابل اور ه ام <b>رگb> رستاد. اجرا ز ین رار ود ه «وتریک»، رماندار ظامی هر «لیریکوم» «تسالونیکا» ر سال 390 یلادی ستور اد تا ک رابه ان ا ه رم <b><b>تجاوزb>b> ه ک شروب روش ستگیر نند.p> <p>&nbsp;p> <p>رد رابه ان لافاصله تحت ازجویی رار رفت ما ر ازجویی ا قاومت رده ه رمش عتراف میکرد، ر هایت لسه حاکمه ی ا ضور خص رماندار رگزار د.p> <p>&nbsp;p> <h3><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20179111444151917.html">,[categoriy]a>div>h3> <h3 >7 ورد زبزرگتر ز تل عام ای تاریخ h3> <p>&nbsp;p> <p>تهم از م قاومت رد ه یچ عنوان رمش ا ردن میگرفت دعی ود ه ی ناه ست رایش پاپوش وخته ند. ر دت وتاهی رابه ان ه نان هرت حبوبیتی سید ه قتی ز ردم واست تا ی ا ز زندان زاد نند، مۀ ه رفش <b>وشb> ردند.p> <p>&nbsp;p> <p>ردم هر ورش رده، ه قر کومت رماندار مله ردند عده زیادی ز سانی اکه ر رمانداری ضور اشتند ه تل ساندند. ین مله اعث شم مپراطور «تئودوسیوس ول» د.p> <p>&nbsp;p> <p>رمانروای ومی ستور اد تا سربازان لافاصله ه هر عزام ده رکدام ز هالی هر اکه ی ینند، اقد حاکمه ا رگزاری ادگاه ا تبر، یزه ا ر سیله یگری ه م ست ان ی سد، سلاخی نند.p> <p>&nbsp;p> <p>سربازان لافاصله ه حل فتند اقد وت قت تمام سانی ه ر طراف ان یدیدند ا ز م تیغ ذراندند. دت وتاهی عد ز ینکه رمان عجیب رمانروا صادر د، عصبانیتش رونشست.p> <p>&nbsp;p> <p>ر ین قت، روهی ز زیرانش ور و مع ده تقاعدش ردند ه ارش املا شتباه وده ست. و م انع د ه رمان ازگشت سربازان ا صادر ند ما رمان نگامی نجام د ه فت زار نازه ز دم ای ی ناه ر وشه نار هر ها ده ود.p> <p>&nbsp;p> <h3>2. تل عام ابی ارh3> <p>تل عام ابی ار کی ز تلخ ترین تفاقاتی ود ه رز ان <b>جنگ جهانیb> وم از م توسط <b>پلیسb> پنهان وروی تفاق فتاد، ر مان سالی ه تل عام NKVD خ اد. <b>پلیسb> ه ستش سابی ر شتار دم ا اه فتاده ود 150 زار یگر ز زندانیان ا تل عام رد.p> <p>&nbsp;p> <h3><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20179111444151917.html">,[categoriy]a>div>h3> <h3 >زرگتر ز تل عام ای تاریخ h3> <p>&nbsp;p> <p>ز تمام سانی ه ه زندان فتاده ودند، واسته ی د تا <b>باسb> ایشان ا املا یرون یاورند تمام یزهایی اکه مراه اشتند ه یروهای یژه پیشکش نند. گر سی ز ین ستور سرپیچی یکرد، ذشته ز رگ ه دت جازات ی د.p> <p>&nbsp;p> <p>ر ین رحله، تمام حکومان ه زیرزمین رده ده وی نبوه نازه ای یگری ه ر مان ا یخته ده ود، ی وابیدند. اموران پلیس تمام نها ا ا لوله ایی ه ه ردن ان لیک یکردند، ی شتند. ین تل عام، زرگترین شتار <b>نسانb> ر ول و وز قب رفت.p> <p>&nbsp;p> <h3>3. سلاخی ر ب عروسیh3> <p>تل عامی ه نجر ه رگ زاران فر ر وز «سنت ارتولومه» د، کی ز تلخ ترین تل عام ای تاریخ <b>رانسهb> ود. ین تل عام ه علیه پروتستان ا نجام ده ود، زرگترین تل عام رن 16 <b>رانسهb> لب رفت. ین تفاق عد ز ن خ اد ه لکه ادر ر زمان سلطنت «نری هارم» تصمیم رفت خترش ارگارت ا ه عقد ک اهزاده پروتستان ربیاورد.p> <p>&nbsp;p> <h3><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20179111444151917.html">,[categoriy]a>div>h3> <h3 >زرگتر ز تل عام ای تاریخ h3> <p>&nbsp;p> <p>شن اشکوه فصلی ر پایتخت رگزار د. ز ر و رقه پروتستان اندان سلطنتی م ر ن رکت ردند. ر اهر شکلی جود داشت ما اقعیت ین ود ه ردم هر ز ظر <b>حساسیb> ملا علیه پروتستان ا ودند سی ه پیرو ین رقه ود، رئت شت ذار ر ین هر ا داشت، سانی م ه ه عروسی سلطنتی عوت ده ودند، صرفا ه اطر منیتی ه انواده پادشاه رار ود رایشان راهم نند، ه ین همانی مدند.p> <p>&nbsp;p> <p>ا ین جود، رایط وری پیش رفت ه ضایت خش اشد، و وز پیش ز ینکه عروسی رپا ود، <b>اهb> ه تحریک ادرش ک سقف اتولیک اکه فته ی د، رانسه ا ه نگ ا سپانیا تحریک رده ود، ه زندان نداخت.p> <p>&nbsp;p> <p>ادر <b>اهb> رخواستش ین ود ه سقف شته ود لی اه تنها ه کنجه و کتفا رد. مادر شاه ه سیار ز ینکار نجیده ده ود، ا هرهگیری ز اسوسانی ه اشت ر قاط وناگون هر ایعه رد ه پروتستان ا عامل رگ سقف وده ند، نها ائن یباشند رار وده ه سپانیا ا ه نگ ا رانسه شورانند.p> <p>&nbsp;p> <p>ر دامه ین قشه سیاه، لکه ادر ه پیش ز ه سلطنت سیدن پسرش، زمام مور ا ه ست اشت، ر ب شن سنت ارتولومی ستور اد سانی ه اعث ن نگ زرگ ده ودند عنی پروتستان ا ا ه تل رسانند.p> <p>&nbsp;p> <p>ا ه صدا رآمدن اقوس لیسای سنت رمن ر قابل اخ رسای، تمام پروتستان ای پاریس تل عام دند ین ر الی ود ه تمام سانی ه سرشان ا ز ست ادند ر حظات خست کر ی ردند ه اقوس لیسا رای <b>وشبختیb> اهزاده مسرش واخته ده لی ین، اقوس رگ نها ود.p> <h5>زرگتر ز تل عام ای تاریخ h5> <p>ند <b>ساعتb> عد ز ه صدا رآمدن اقوس رگ، اه ارلز ر وز 25 گوست، ستور توقف شتار ا صادر رد لی وی ون نقدر مۀ پاریس ا ر ر رفته ود ه پاریسی ا تی ه رمان خص ول ملکت م توجهی کردند.p> <p>&nbsp;p> <p>عد ز تل عام تمام ساکنان پروتستانی پاریس، وبت ه یالت ای یگر سید. شتار تا اه کتبر دامه افت رد پروتستان ا ر پنج یالت یگر م ورد جوم فراد تعصب رار رفتند.p> <p>&nbsp;p> <p>ماری ه عدها سته ریخته رد وری د شان ی اد ه ستکم سه زار فر ر هر پاریس 70 زار فر ر ل رانسه ان ان ا ه اطر وردلی مادر شاه ز ست ادند.p> <p>&nbsp;p> <p>ین تفاق، اعث د ه عده زیادی ز صنعتگران رانسوی ه عموما پروتستان ذهب ودند، ه شور ای یگر فته شور ز ظر قتصادی ا شکلات دی واجه ود. ه ز ین ا، تل عام ارتولومی، اعث د تا تش نگ اخلی رانسه وباره ز زیر اکستر رافروخته ود.p> <p>&nbsp;p> <h3>4. زدیک انشواh3> <p>تل عام <b>نگلb> «اتین» کی ز زرگترین ردناک ترین تل عام ای تاریخ ود ه ر ند وبت اعث رگ کثر ز 22 زار هستانی د. ین نسان ای ی ناه ر سال 1940 یلادی، ر وج <b>جنگ جهانیb> وم توسط پلیس پنهان وروی شته دند.p> <p>&nbsp;p> <p>سانی ه ین فراد ا ز م تیغ ذارندند ر رگ ان ست اشتند ی واستند طمئن وند ه ز ن تاریخ ه عد، ر والی رز وروی، ین هستانی ا یگر پیدایشان خواهدشد!p> <p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20179111444151917.html">,[categoriy]a>div>p> <h3 >زرگتر ز تل عام ای تاریخ h3> <p>&nbsp;p> <p>تل ین فراد انند تعداد زیادی ز دم شی ای وران جنگ جهانی دوم، ر ند رحله ا ساب <b>تابb> یژه ی نجام ی د. ر خستین رحله، طلاعات خصی حکومان رد وری ررسی ی د. عد ر دام ز فراد ه ک تاق ه ا یسه ای نی پوشیده ده ود، رده ی دند. ز حکومان واسته ی د ه زانو زنند، عد م ا ک تیر، لاص ان یکردند.p> <p>&nbsp;p> <p>نازه ا اقد یچ ترتیب ا تشریفات اصی پشت ک <b>امیونb> یخته ده ر ک ور سته معی ه اک سپرده ی دند. فته یشود یروهای پنهان وروی، ز سلحه ای لمانی رای ین نایت هرهگیری ردند. را ه <b>تفنگb> ای لمانی سبت ه مونه ای مونه تولید وروی متر گد اشتند. جم دم شی نقدر الا ود ه گد <b>تفنگb> ا، یروهای وس ا سته یکرد.p> <p>&nbsp;p> <h3>5. اکمی ه سر ولش ماندh3> <p>تل عام «اتاک» تجسم قیقی هنم وی زمین ود، هنمی ه سربازان <b>رتشb> عثمانی، ر سال 1876 یلادی ن ا ه اه نداختند. ن سال، زمانی ود ه «حمت قا»، رمانروای عثمانی ر سر ار ود. ی یاقتی سردمداران کومت مایندگان رمانروا ر خش ای وناگون شور اعث شم ردم ده ود.p> <p>&nbsp;p> <p>ر هایت م ردم «اتاک» ازرسی ان ا ز ست اده رخی ز مایندگان کومت ر ن هر ا شتند. ینکار ردم اعث شم اکم د و لافاصله ستور اد تا ک روه پنج زار فره ز «اشی ازوک»ا ه سربازان خصوص ربار ودند، ه حل عزام ده ار سرپیچی نندگان ا کسره نند.p> <p>&nbsp;p> <p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20179111444151917.html">,[categoriy]a>div>p> <h3 >زرگتر ز تل عام ای تاریخ h3> <p>&nbsp;p> <p>تعداد یروهای کومتی ز ردم اتاک یلی کثر ود. ه مین علت م یروهای اخل هر تصمیم رفتند تا ا سربازان اکم ذاکره نند، نها ه حمت قا توصیه صلح ادند و م پذیرفت ر صورتی ه مۀ ردم هر تسلیم وند، ه نها مان دهد. ما عتماد ه اکم زرگترین شتباه اتاکی ا ود. سربازان «اشی ازوک» اقد ینکه تی ره ی حم ر جودشان اشد، تمام ردم هر، عم ز <b>زنbرد <b>ودکb> ا ه تیغ سپردند.p> <p>&nbsp;p> <p>رچه تنها شتن فراد رای سربازان افی بود. نها پیش ز ن ه هالی نزل ی ا کشند، تمام شیای یمتی ساکنان نزل ا ز نها ی رفتند ای تمام فینه ای انگی ا ی پرسیدند، ردم م ه یال ینکه ا اگذار ردن موال ان مکن ست جات پیدا نند، مۀ یز ا ه توجه رای سربازان توضیح ی ادند، ما سربازان نایتکار ه یچ س حم کردند.p> <p>&nbsp;p> <p>دترین جازات ا اکم هر تحمل رد. سربازان ستور اشتند ول ه شمانش لیک نند، تمام <b>ندانb> ایش ا کشند ی ا ه سیخ شیده <b>بابb> نند.p> <p>&nbsp;p> <h3>6. تل تجاوز ه سبک اپنیh3> <p>رگ کباره 300 زار فر ر ک تل عام سته معی ه توسط کومت اپن نجام د، تا ه ال کورددار دترین زرگترین تل عام بت ده ر تمام تاریخ وده ست.p> <p>&nbsp;p> <p><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20179111444151917.html">,[categoriy]a>div>p> <h3 >زرگتر ز تل عام ای تاریخ h3> <p>&nbsp;p> <p>کته <b>ترسناکb> ین ست ه عضی ز حققان ی ویند تعداد شته ده ا مکن ست ز ین م کثر اشد.p> <p>ر سال 1937 یلادی، زمانی ه <b>رتشb> سلطنتی اپن توانست ه هر «انجینگ» ر <b>ینb> ست پیدا ند، ر عرض ش فته، تعداد زیادی ز ردم هر سلاخی دند.p> <p>&nbsp;p> <p>راساس ماری ه عدها نتشر د، ر پی ین تح عجیب تاریخی ه 80 سال پیش خ اده ود، سربازان حشی <b>اپنیb> ه دود 20 تا 80 زار <b>زنb> <b><b>تجاوزb>b> رده ردان ا پسران انواده ا ه رز جیعی ه تل ساندند.p> <p>&nbsp;p> <h3>7. رگ ه اطر مبود مکانات!h3> <p>تل عام زرگ عدی ا م پلیس پنهان وروی ه سرانجام ساند. رست ک سال عد ز تل عام نگ اتین، قتی پلیس پنهان ید رای گه اری تمام زندانیانش مکانات افی ر ختیار دارد، ترجیح اد ه ای راهم وردن نابع ورد یاز، ا لاص ردن نها ز <b>زندگیbودش ا ز ست ین فراد احت ند.p> <p>&nbsp;p> <p>ر تیجه ین تفاق، پلیس پنهان کثر ز 100 زار فر ز ردم هستان، وکراین هل التیک ا شت. کثر ین فراد اقد ینکه ر ادگاهی حاکمه وند، کراست ه وخه عدام سپرده دند.p> <p>&nbsp;p> <p>عد ز ینکه ستور رگ سما صادر د یچ دام ز زندانبان ا وچک ترین حمی ز ودشان شان دادند. عضی ز زندانیان ر مان سلول ان شته ی دند. نهایی ه وش انس تر ودند، ا سرنیزه ا اقو ه تل ی سیدند قیه م نقدر ر سلول ی اندند تا ز <b>رسنگیb> ان دهند.p> <p>&nbsp;p> div> div> div>.<p class="source">نبع : <span>talab.orgspan>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله 7 مورد از قتل عام های تاریخ در دنیا (عکس) شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

بزرگترین انسان های تاریخ

7 مورد از قتل عام های تاریخ در دنیا (عکس) گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات