گزارش یک آدم ربایی/ پرونده اسرار اتمی نازی ها - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گزارش یک آدم ربایی/ پرونده اسرار اتمی نازی ها ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div > کاایران: زارش ک دم بایی/ پرونده سرار تمی ازی اh1> <div ><div >6 اه پیشdiv><div >ظر دهیدdiv><div >توسط عرفان سراییdiv>div> header> <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017231915062896.html"><div class="mzc"><strong>زارش ک دم بایی/ پرونده سرار تمی ازی ا strong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: زارش ک دم بایی/ پرونده سرار تمی ازی ا p>div> div> <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2017231915062896.html">,[categoriy]a>div> div> <div >وشته ده توسط عرفان سراییdiv> div> <div > <p>پس ز کست لمانی ا ر جنگ جهانی دوم شغال ین شور توسط مریکایی ا نگلیسی ا وس ا ر واسط وریل سال ۹۴۵، یروهای شغالگر ه دت ر پی ن ودند ه سرار ظامی یتلر ه صوص ز عالیت ای انشمندان سته ی ین شور سر ر یاورند. ند اه عد ز ین اقعه نگلیسی ا ر ریان عملیاتی ه عملیات «پسیلون» ام رفت ۰ تن ز انشمندان سته ی لمان ازی ود ا ازداشت ردند ین انشمندان ز ۳ ولای ۹۴۵ تا ۳ انویه ۹۴۶ ر ازداشت یروهای نگلیسی ر نطقه ارم ال؛ عنی ۶ یلومتری مال غربی  مبریج ه سر ردند.<br/> غدغه صلی ین انشمندان پس ز زادی ازگشت ه لمان؛ ازسازی هادها وسسات علمی دامه عالیت علمی ر ن یرانی ه ا انده ز نگی انمان سوز ود. ایزنبرگ ه کی ز یزیکدانان طرح ر توسعه یزیک سته ی ود ی ویسد: ا ا ر انویه ۹۴۶ زاد ردند ه لمان رگشتیم. الا ی توانستیم ه ار ازسازی ه ز ۹۳۳ تا ن زمان ین مه رباره ش رف زده ودیم پردازیم. ما علوم د ه ین ار شوارتر ز ن ست ه تصور ی ردیم.<br/> ه زارش کاایران: حیای جدد نجمن ایزر یلهلم <em>KWGemمان وسسه علمی ه تو ان <em>Otto Hahnem> ر ن رای خستین ار رایند «کافت سته ی» ا شف رد تقریبا اممکن ود. ایزنبرگ ی ویسد ه لیل حران ای سیاسی پس ز تمام جنگ جهانی ینده سیاسی امعلوم رلین عید ود ه نگلیسی ا جازه دهند نجمن ایزر یلهلم ا ه مان کل سابق ر حل بلی ه مین ام رپا نیم. ا ین جود نگلیسی ا ه ینک لمان ا شغال رده ودند ساختمان ای نستیتوی پیشین تحقیقات وانوردی ر وتینگن ا ر ختیار انشمندان لمانی ذاشتند. اکس پلانک ه ر ین وران ک پیرمرد ۹۰ ساله ود یز رای زندگی ه وتینگن مده ود ه انشمندان مک ی رد تا وسسه دیدی ا پایه یزی نند.<br/> ایزنبرگ ی ویسد: نبعی ه رای ا اشناخته ود ه داره اسوسی نگلیس بر اده ود ه وسها قشه ی یخته ند تا ن تو ان ا دزدند ه احیه تحت کومت وروی ه ند یلومتر ن رف تر ود بردند. قتی نگلیسی ا اورشان د ه اسوسان وسی ست ه ار ده ند؛ ورا ن تو ان ا ه رفورد <em>Herfordemه زدیک رکز تحت کومت نگلیس ود نتقل ردند. ر نجا نگامی ه ر نتظار تفاقات عدی ودم همیدم ه قامات شغالگر قشه ی ارند ه ن ا یلز وهر ر انمارک لاقات نم. عدا ه ن طلاع ادند ه ونالد ریزر <em>Ronald Frazerem> فسر نگلیسی ه ر وتینگن وستانه راقب ا ود ی واهد ا وهر ن رباره لاقات ان ر سال ۹۴۱ صحبت ند.<br/> ک واپیمای ظامی نگلیسی ا ا ز وکنبورگ <em>Bückenburgem> ه رودگاه پنهاگ رد ز نجا ا تومبیل ه انه یلاقی وهر ر تیسویلده فتیم. ر نجا ار یگر نار ن خاری ه پیش ز ن اهد فتگوهای راوان رباره ظریه وانتومی ود شستیم ر مان اده ای اکی نگلی ه یست سال پیش ست ر ست چه ای وهر ه رف ساحل ی فتیم دم زدیمایزنبرگ ی وید ین یدار یز پوچی ود قتی واستیم فتگوهایمان ر پاییز سال ۹۴۱ ا ه اطر یاوریم ه دری وایت ای ختلفی اشتیم ه تصمیم رفتیم ی هت ه ین حث امن زنیم. ر دامه ن ور ه ایزنبرگ وایت ی ند فتگویی ر اره افته ای دید ر یزیک رات ین و وهر ر رفت ایزنبرگ تصمیم رفت خصا ر وسسه ی ه ر وتینگن ر ست ساخته دن ود (وسسه ی ه عدها وسسه اکس پلانک ام رفت) وی ین افته ای دید ار ند.<br/> و ی ویسد: قتی ه طن ازگشتم لیزابت(مسر ایزنبرگ) ه ن بر اد ه استان دم بایی ه  لی م ی پایه بوده ست. و ارگر سکله امبورگ ا ک ب ر یرون انه ستگیر رده ودند اهرا ک فر ه نها عده اده ود ه گر را ه اشینی ه ر ن زدیکی پارک ده ود کشانند پول زیادی ریافت واهند رد. ایزنبرگ ر تاب ز ل (عنوان صلی ین تاب <em>Der Teil und das Ganzeem> ست ه سخه ارسی ن ا ترجمه کتر <em>سین عصومی مدانی  مچنین em>سین جفی زاده ر سترس ست) ی وید: ن ز ینکه ی یدم ل ضیه ین در اشیانه وده تعجب ی ردم. دود اه عد سرویس اسوسی نگلیس لیل تعجب را پیدا رد. ک فر ز ازی ای سابق ه ال وز دی اشت یکار ود ین قشه ا یخته ود تا ودش ا ر شم تفقین ؛ وست لوه دهد. و ارگر سکله ا م ود و جیر رده ود تا ه صورت مایشی ؛ نگلیسی ا ا ز دم زدی ریب لوقوع گاه ند. ود ایزنبرگ ی ویسد: و دتی مه ا ست نداخته ود؛ ما ثل غلب توطئه رها ارش وامی داشت. یلی قت ای ی شستیم ه ین اجرا ی ندیدیم.p> div> <footer > <div > دم بایی جنگ جهانی دوم یزیک سته ی اکس پلانک ظریه وانتومی یلز وهر ایزنبرگ یتلر div> footer> <div > <ul > <li>li><li>li><li>li><li>li><li>li> ul> div> div>.<p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
گزارش یک آدم ربایی/ پرونده اسرار اتمی نازی ها گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات