تصاویر: ازدواج سرکرده های مجاهدین خلق

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تصاویر: ازدواج سرکرده های مجاهدین خلق ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div > <div > <div align="justify"> کاایران: &#8220;سعود جوی رده ست&#8221ین بری ود ه سیاری ز سانه ا وز ذشته ز یان صحبت ای ئیس سابق طلاعات عربستان ریافت رده ه سرعت نتشر ردند.div> <div align="justify"> div> <div align="justify">جله راحم: سعود جوی ه پس ز شته دن وسی یابانی، هره صلی نافقین ر همن ۳۶۰ ه عنوان هبر ین روه تروریستی عرفی ده ود سال ا ود ر نظار اهر شده سیاری نابع بر ز رگ و اده ودند. ا ین ال پس ز نکه وز ذشته &#8220;ترکی لفیصل&#8221;ر ضور &#8220;ریم جوی&#8221; مسر انشین سعود جوی ز و ا عنوان &#8220;مسر رحوم&#8221; اد رد، سانه ا ین عبارت ا ه عنوان تائید سمی رگ هبر ین روهک انستند؛ گرچه ساعتی پس ز فشای رگ جوی سانه ای ابسته ه نافقین سعی ر تکذیب ین بر اشتندdiv> <div align="justify"> div> <div align="justify">ما زدواج &#8220;ریم جر&#8221; ا مان ریم جوی سعود جوی کی ز حث رانگیزترین قدامات هبر روهک نافقین ود ه ر سال ۳۶۴ ندک زمانی پس ز دایی ریم جر ز مسر سابقش خ اد. سعود جوی یز پیشتر و ار زدواج رده ود؛ ار ول ا اشرف ربیعی ه ر رگیری ای کی ز انه ای تیمی نافقین ا سپاه پاسداران نقلاب شته ده ود ار وم ه ا یروزه نی صدر ختر بولحسن نی صدر زدواج رده ه لیل ختلاف ا نی صدر ه لاق نجر ده ودdiv> <div align="justify"> div> <div align="justify">زدواج ریم جر ه مسر &#8220;سعود بریشمچی&#8221; ز وستان جوی عضای صلی روهک ود ز سوی تشکیلات نافقین ه &#8221; نقلاب یدئولوژیک&#8221; تعبیر د تا بعاد سوال رانگیز ن تحت عاع رار یرد. فته ی ود ریم جر ر ن زمان ز سعود بریشمچی صاحب ک رزند سه ساله ود ه فته ینا بیعی واهر اشرف ربیعی ین و تا بل ز ن ز زندگی وفق ود ر پایه علاقه شترک سخن فته ودند حتمالا ه جبار عضای روهک جبور ه دایی ده ند. مچنین عدم عایت زمان رعی ین لاق ریم جر ا مسر سابق زدواج ا سعود جوی کی یگر ز وارد سوال رانگیز ین زدواج ود. راسم زدواج سمی ین و ر ۲۹ رداد ۳۶۴ ر فتر بهه سیاسی سازمان نافیقن وسوم ه ورای لی قاومت ر &#8220;ُِ سور واز&#8221; هری ر ۲۷ یلومتری مال غربی پاریس ا ضور سران ین روهک رگزار د ز ن پس یز ام ریم جر ه ام ریم جوی تغییر افتdiv> <div align="justify"> div> <div align="justify">ندی پس ز ین راسم ود ه ولت رانسه کم ه خراج جوی ز رانسه اد ی جبور د مراه ا ماری ز عضای نافقین قیم رانسه عازم عراق ود. ی ه نگام رود ه عراق ورد ستقبال سمی عاون ئیس مهور قت عراق رار رفت ر نجا پایگاه ظامی رای قدام علیه شور تشکیل اد.div> div> <divdiv> <divdiv> <div > <div><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20167101832891128.html"><div class="mzc"><strong>تصاویر: زدواج سرکرده ای جاهدین لق strong>div>,بیوگرافی مسعود رجوی,تصاویر/ ازدواج مسعود و مریم رجوی در فرانسه,تصاویری ازدواج سرکرده های مجاهدین خلق,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: تصاویر: زدواج سرکرده ای جاهدین لق p>div>div> <divdiv> <div><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20167101832891128.html">,بیوگرافی مسعود رجوی,تصاویر/ ازدواج مسعود و مریم رجوی در فرانسه,تصاویری ازدواج سرکرده های مجاهدین خلق,[categoriy]a>div>div> <divdiv> <div><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20167101832891128.html">,بیوگرافی مسعود رجوی,تصاویر/ ازدواج مسعود و مریم رجوی در فرانسه,تصاویری ازدواج سرکرده های مجاهدین خلق,[categoriy]a>div>div> <divdiv> <div><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20167101832891128.html">,بیوگرافی مسعود رجوی,تصاویر/ ازدواج مسعود و مریم رجوی در فرانسه,تصاویری ازدواج سرکرده های مجاهدین خلق,[categoriy]a>div>div> <divdiv> <div><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20167101832891128.html">,بیوگرافی مسعود رجوی,تصاویر/ ازدواج مسعود و مریم رجوی در فرانسه,تصاویری ازدواج سرکرده های مجاهدین خلق,[categoriy]a>div>div> <divdiv> <div><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20167101832891128.html">,بیوگرافی مسعود رجوی,تصاویر/ ازدواج مسعود و مریم رجوی در فرانسه,تصاویری ازدواج سرکرده های مجاهدین خلق,[categoriy]a>div>div> <divdiv> <div><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20167101832891128.html">,بیوگرافی مسعود رجوی,تصاویر/ ازدواج مسعود و مریم رجوی در فرانسه,تصاویری ازدواج سرکرده های مجاهدین خلق,[categoriy]a>div>div> div> div>div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
تصاویر: ازدواج سرکرده های مجاهدین خلق گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات