تاسیس اسرائیل، روز تاسیس اسرائیل، روز تولد کَفتارها (تصاویر)

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تاسیس اسرائیل، روز تاسیس اسرائیل، روز تولد کَفتارها (تصاویر) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +تاسیس +اسرائیل را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد وز <a class="hlink" title="تاسیس سرائیل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاسیس سرائیلa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ۴ ی ۹۴۸ وزی ست ه یومیت ریتانیا ر لسطین ه پایان سید ما ژیم صهیونیستی ا علام وجودیت ود زدیک ه فت هه شغالگری ا غاز رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه زارش کاایران: جله آکا ایران: اجرای تولد ژیم صهیونیستی ه شغال لسطین توسط نگلستان ر ریان جنگ جهانی اول از ی ردد؛ زمانی ه هودیان صهیونیست ه ز هه ا بل ا هاجرت ه لسطین یده تاسیس شوری هود ا نبال ی ردند پس ز نکه نگلیس یومیت لسطین ا ز ن ود رد ام ای خستین تاسیس شور هود ا ر اشتند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html"><div class="mzc"><strong>تاسیس سرائیل، وز تاسیس سرائیل، وز تولد َتارها (تصاویر) strong>div>تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>وز <a class="hlink" title="تاسیس سرائیل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاسیس سرائیلa>strong>p>span>span> <p>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وز <a class="hlink" title="تاسیس سرائیل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاسیس سرائیلa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کی ز همترین ین قدامات رای تاسیس شور ستقل ر سال ۹۱۷ نجام رفت؛ “رد وچیلده سرپرستی دراسیون صهیونیسم ر نگلستان ا ه عهده اشت، پیش ویس ایحه ی ا هالفور”، زیر ارجه قت نگلیس تحویل اد ه ر ن واستار مایت ز تشکیل شوری هود ر لسطین ده ود. الفور یز ر علامیه ی مایت نگلیس ز تشکیل ک ولت هود ر لسطین ا علام رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ز ین تاریخ تا ۴ ی ۹۴۸ قاومت ردم لسطین ا شغالگری صهیونیست ا ه شکال ختلف نجام رفت؛ ما جنگ جهانی دوم سل شی هودیان ه ست لمان ازی اعث د تا صهیونیست ا توانند همترین ام رای تاسیس ولت هود ا ر ارند.<br/>&nbsp;<br/>ز سوی یگر ا غاز وران یومیت نگلیس وج هاجرت هودیان ه لسطین ه اه فتاد ه وری ه ر ی ۳۰ سال، معیت هودیان ۲ رابر د. هاجران ا مایت ریتانیا سازمان ظامی املی تشکیل ادند مزمان زمین ای لسطینیان ا ه ند رابر یمت تصاحب ردند.<br/>&nbsp;<br/>ر ۴ ی سال ۹۴۸ یومیت ریتانیا ر لسطین ه پایان سید ما صهیونیست ا لافاصله ر مان وز ا نتشار نشور ستقلال، وجودیت شور سرائیل ا علام ردند؛ لسطینیان ین وز اوز کبتام ذاری رده ند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رست ردای ن وز، رتش ای شورهای عربی روه زیادی ز ریک ای اوطلب عرب ه حدوده شور تاره <a class="hlink" title="تاسیس سرائیل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاسیس سرائیلa> ز ند بهه مله ردند ما هایتا ین ملات ا کست عراب ه پایان سید. &nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">“ابرت اپاعکاس شهور نگ مزمان ا پایان یومیت نگلیس تاسیس ژیم صهیونیستی ر لسطین ه ین شور سفر ی ند همترین حظات تاریخ عاصر ین نطقه ا ر الب تصویر ه بت ی ساند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اپا ه پیش ز علام نشور ستقلال سرائیل ه سرزمین شغالی ی ید تا پس ز علام وجودیت ین ژیم غاز نگ عراب ر نجا ی اند عکاسی ی ند. هاجرت هودیان زندگی نها ر ناطق تحت شغال ر عکس ایی ه و ر ین دت رفته ست ابل شاهده ست. عکس ای و ز حظه رائت علامیه ستقلال سرائیل ر وزه قت تل ویو توسطن ورینولین خست زیر ین ژیم غاز ر دامه هاجرت هودیان ه سرزمین ای شغالی&nbsp; زندگی ر نجا ا امل ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: وز <a class="hlink" title="تاسیس سرائیل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاسیس سرائیلaوز تولد َتارها (تصاویر)span>span>p> <div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>تاسیس ولت سرائیلstrong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="تاسیس شور سرائیل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاسیس شور سرائیلa>strong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>تاریخچه <a class="hlink" title="تاسیس سرائیل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاسیس سرائیلa>strong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="تاسیس شور سرائیل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاسیس شور سرائیلa>strong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>تأسیس سرائیلstrong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="تاسیس سرائیل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاسیس سرائیلa>strong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>تاسیس ولت سرائیلstrong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>تأسیس سرائیلstrong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>تاریخچه <a class="hlink" title="تاسیس سرائیل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاسیس سرائیلa>strong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>وز <a class="hlink" title="تاسیس سرائیل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاسیس سرائیلa>strong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>تأسیس سرائیلstrong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>تاسیس ولت سرائیلstrong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="تاسیس سرائیل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاسیس سرائیلa>strong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>تاسیس ولت سرائیلstrong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>تاسیس ولت سرائیلstrong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="تاسیس سرائیل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاسیس سرائیلa>strong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>تاریخچه <a class="hlink" title="تاسیس سرائیل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاسیس سرائیلa>strong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>تاسیس ولت سرائیلstrong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>تاریخچه <a class="hlink" title="تاسیس سرائیل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاسیس سرائیلa>strong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>تأسیس سرائیلstrong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html">تاسیس اسرائیل,تاسیس اسرائیل,تاریخچه تاسیس اسرائیلa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>وز <a class="hlink" title="تاسیس سرائیل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016570505665653.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاسیس سرائیلa>strong>p>span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p>div>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
تاسیس اسرائیل، روز تاسیس اسرائیل، روز تولد کَفتارها (تصاویر) گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات