قاشق هخامنشی، قاشق متعلق به ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ که از ایران دزدیده شد +عکس

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد قاشق هخامنشی، قاشق متعلق به ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ که از ایران دزدیده شد +عکس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +قاشق +هخامنشی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="اشق خامنشی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016562335336112.html" style="text-decoration:none;color:inherit">اشق خامنشیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: جله آکا ایران: ﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻔﺘﻦ ﺎﺷﻖ ﻨﮕﺎﻝ ﺍﺯ ﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺬﺍ ی وردیم، ما ین بر ا تقدیم ه ما ینندگان عزیز ی نیم ه دانید، ا پیش ز غرب رق، رای وردن غذا ز اشق ستفاده ی ردیم.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه زارش کاایران: ﺎﺷﻖ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺨﺎﻣﻨﺸﯽspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">Achaemenid Silver Spoonspan>span>p> <div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016562335336112.html"><div class="mzc"><strong>اشق خامنشی، اشق تعلق ه ﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ه ز یران زدیده د +عکس strong>div>قاشق هخامنشی,قاشق و چنگال هخامنشی,قاشق چنگال هخامنشیa>span>span> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="اشق خامنشی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016562335336112.html" style="text-decoration:none;color:inherit">اشق خامنشیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ﺎﺷق تعلق ه ﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ه ز یران زدیده د +عکسspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ﺍﯾﻦ ﺁﻟﯿﺎﮊ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﻨﺮ ﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻨﺠﻪ ﺮﻡ ﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﺎﺳﻪ ﺍﯾﻦ ﺎﺷﻖ ﻤﯽ ﻬﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺎﺷﻖ ﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﺳﺘﻪ ﺎﺷﻖ ﺍﺭﺩﮐﯽ ﻨﺮ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻨﻘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﻮﺷﯿﺪﻥ ﺭﺍ ﺸﺎﻥ ﯿ ﺪﻫﺪ.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﯿﺎﻧﯽ ﺩﺳﺘﻪ ﺎﺷﻖ ﺷﯿﺮ ﺮﺍﺭ ﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻮﯾﯽ ﯿﺶ ﺍﺯ ﻮﺷﯿﺪﻥ ﺍﺭﺩﮎ ﺩﺭ ﻤﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻮﺷﯿﺪﻥ ﺮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺷﮑﺎﺭ ﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺎﯾﺎﻧﯽ (ﺩﺳﺘﻪ ﺎﺷﻖ ) ﻘﺶ ﺩﻡ ﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺳﺮ ﻘﺎﺑﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺷﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﯿﺮ ﺍﺭﺩﮎ وده ﺍﯾﻦ ﯿﺰ ﺧﻮﺩ ﻮﯾﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻘﺎﺏ ﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺩﯾﺪ ﺭﺍ ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﯾﻦ ﻨﺮ ﻤﺎﯾﺶﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩﻭﺍﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺸﺎﻥ ی هد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ﺳﺎﺩﻩ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﻨﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ، ﺩﺭ ﺩﯾﺪ ﺨﺴﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﻨﺮ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﻮﺩ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ نرﻫﺎ ﺸﺎﻫﺪﻩ ﻨﯿﻢ.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ﺍﯾﻦ ﻨﺮ ﺍﺯ ﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ وده ﺑﻪ ۰۰ ﺳﺎﻝ ﯿﺶ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﺶ ﺴﯿﺢ ﺑﺎﺯﻣﯽ ﺮﺩﺩ.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ﺩﺭﺍﺯﺍﯼ ﺎﺷﻖ: ۵.۲ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﺘﺮspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ﺤﻞ ﮕﻬﺪﺍﺭﯼ: ﺷﻮﺭﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﻨﺮ ﺎﻧﻨﺪ ﻨﺮ ﯿﺸﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺟﯽ ﺮﯾﺴﺘﯽ ﺸﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﯿﻤﺖ ۲۳,۱۵ ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﺮﻭﺵ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.span>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
قاشق هخامنشی، قاشق متعلق به ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ که از ایران دزدیده شد +عکس گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات