محراب اسرار آمیز رومی، کشف محراب اسرار آمیز رومی!

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد محراب اسرار آمیز رومی، کشف محراب اسرار آمیز رومی! ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +محراب +اسرار +آمیز +رومی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div id=post_content2> <div> <div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد حراب سرارآمیز ومی&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران:&nbsp;ر ک سوی ین حراب تصاویری ز روف ام ای وشیدنی کاکی ده سوی یگر، کی ز دایان وم ا شان ی هد ه ر پشت او ری یستاده ...span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016442344269090.html"><div class="mzc"><strong>حراب سرار میز ومی، شف حراب سرار میز ومی! strong>div>محراب اسرار آمیز رومی,محراب رومی,محراب مرموز رومیa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="حراب ومی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016442344269090.html" style="text-decoration:none;color:inherit">حراب ومیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: شف <a class="hlink" title="حراب سرار میز ومی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016442344269090.html" style="text-decoration:none;color:inherit">حراب سرار میز ومیa>!<br/>&nbsp;<br/>حراب سنگی عظیم، نتسب ه لهه ای لمرو رقی امپراتوری روم، ی اوش ای استان ناسان ر لعه ظامی ومی ر مال نگلستان شف د.<br/>ه زارش یراث ریا (chtnین نای عظیم ه هار وت رتفاع 5/1 تن زن اشته ه صورت پبسیار ریفی سنگ گاری ده ر زمان کومت مپراتور ادریان ر سال ای 122 تا 130 یلادی ساخته ده ست.<br/>&nbsp;<br/>ین نا، ه ر زدیکی یرانه ای لعه ظامی یندولاندا (Vindolanda) افت ده ه فته حققان کان ذهبی نحصر ه ردی ست ه خشی ز رج اروهای روازه مالی ین لعه ا تشکیل ی اده ست.<br/>ر ک سوی ین حراب تصاویری ز روف ام ای وشیدنی کاکی ده سوی یگر، کی ز دایان وم ا شان ی هد ه ر پشت او ری یستاده ر ک ست تبر ر ست یگر ود ذرخش ارد.<br/>ومیان و ا وپیتر ی واندند، گر ه ین دا رای سامی ای اورمیانه، داد (hadad) رای یتی ا، تشاب (teshab) ام اشت.<br/>ه فته استان ناسان ین نا حل عبادت سربازانی وده ست ه ر ین لعه سکونت اشته ز رزهای امپراتوری روم ر مال ریتانیا حافظت ی ردند.<br/>&nbsp;span>span>p>div>div>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
محراب اسرار آمیز رومی، کشف محراب اسرار آمیز رومی! گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات