دیدار با مادر معابد ایران +عکس

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد دیدار با مادر معابد ایران +عکس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +مادر +معابد +ایران را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ادر عابد یران" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016410228368497.html" style="text-decoration:none;color:inherit"><a class="hlink" title="ادر عابد" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016410228368497.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ادر عابدa> یرانa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: زیگورات غازنبیل ر ستان وزستان، عبدی ست عیلامی ا 3300 سال دمت خستین ثر یرانی ست ه ر هرست ثار هانی ونسکو ه بت سید. ز کنون تا خر روردین، هترین صل رای یدن زیگورات ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه زارش کاایران: زیگورات غازنبیل ا رگز ه ندازه همیت عتباری ه ارد شناخته یم. عادت رده یم ه سرآغاز تاریخمان ا وران اد خامنشی دانیم ون ز ادها ز حوطه ای استانی گمتانه ند ور خمه تعدادی ثار پراکنده یز یگری اقی مانده، یشتر ه وره خامنشی توسل ی ویم سرآغاز تاریخ تمدنمان ا ر تخت مشید پاسارگرد قش ستم ... ست و ی نیم ما زیگورات ه عنوان سترگ ترین ثر تمدن عیلام مچنان پابرجا یستاده ست تا گوید ه تمدن ر ین سرزمین، ن م ر پیشرفته ترین کل ود، سیار هن تر ز ادها خامنشیان ست.span>span>p> <div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016410228368497.html"><div class="mzc"><strong>یدار ا ادر عابد یران +عکس strong>div>مادر معابد ایران,مادر معابد,بزرگترین معبد ایرانa> span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ادر عابد یران" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016410228368497.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ادر عابد یرانa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: یدار ا <a class="hlink" title="ادر عابد یران" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016410228368497.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ادر عابد یرانa> +عکسspan>span>p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>زیگورات یزبان رجمندترین ردشگرانstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">زیگورات ه ندازه رج همیت ود مپایه یگر ثار تاریخی شور، ازدیدکننده دارد ما ر ینجا یفیت ردشگران همتر ز میت نهاست. غازنبیل ز زدیک ترین هرها (وش وشتر) ین 45 تا 60 قیقه اصله ارد. ز ا ودروی خصی ودروهای ران یمت رایه ی، می توان ه سراغش فت. ر طرافش ه ستورانی جود ارد، ه ازاری، ه قامتگاهی ه یچ دمات مکانات ردشگری یگری. ا ین صف گر سانی ز ین سو ن سوی شور ه یدارش ی تابند، قین دانیم ه علقه ی اگسستنی ه تاریخ رهنگ ارن و نین سانی ا اید ه رج هاد.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016410228368497.html">مادر معابد ایران,مادر معابد,بزرگترین معبد ایرانa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عبدهای یرانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>زیگورات، عبد 3300 سالهstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تختگاه عیلامیان، نطقه وش ر وزستان ود ر مین ا ود ه دود 3300 سال پیش زیگورات ا ر تلفظ صیل ن «یقورات» غازنبیل ساخته د. زیگورات ر رکز هری ه ام «وراونتاش» ر 35 یلومتری نوب اوری هر وش علی رار اشت پیشکشی ود رای و تن ز دایان زرگ عیلام ه ام ای «ینوشوشیناک» «پریشا».span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016410228368497.html">مادر معابد ایران,مادر معابد,بزرگترین معبد ایرانa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;عبدهای یرانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">«یقورت» ا تشدید وی «» «» اژه ی کدی ست. ین اژه ه یرانیان ن ا زیگورات تلفظ ی نند ز عل «Zagaru» ه عنای «لند رافراشته ساختن» رفته ده ست. اژه غازنبیل یز تشکل ز و خش «غا» ه عنای تپه زنبیل ه عنای سبد ست. ویا پیش ز نکه زیگورات ا ز ل روارها اک یرون شکند، یرانه ای تپه انندش ک زنبیل اژگونه ا تداعی ی رد دین سبب ومیان حل امش ا «غازنبیل» ذاشتند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یوارها سخن ی ویندstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">زیگورات ز شت جر ساخته ده ه غم بهت م ظیر ود، اهری ساده ارد صلا اید ن بهت، شات رفته ز ین سادگی اشد. ینجا مه یز املا لموس ست عبد 3300 ساله، ی اسطه ا تماشاگران گفت زده ود سخن ی وید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">جرهای تیبه ار ه ط یخی عیلامی کدی ه وی یوارها ه اصله ر 10 ج ه ار فته ند تنها عناصر تزئینی نا ه مار ی یند، ز ام سب سازنده ناونتاش پیرشا (اه عیلام) – کایت ی نند ینکه و ین عبد ا گونه رای ه ساخت: «ن ونتاشال پسر وبانومنا، اه نزان وش (مین ه) حل هر حصور د، ر نجا هر ونتاشال کان قدس ا ساخته م؛ ر نجا ک Kukunnum لایی ساختم؛ ن ا ر ک صار یرونی رونی حصور ردم. اهان دیم Kukunnum (ه عنای عبد ه تلفظ عیلامی) ساخته ودند، ن ن ا ساختمspan>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016410228368497.html">مادر معابد ایران,مادر معابد,بزرگترین معبد ایرانa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="ادر عابد یران" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016410228368497.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ادر عابد یرانa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ی ک روازه ای رودی زیگورات کوه ذشته ا دارند ما نوز م سخت ا صلابت لوه ی نند گر وب نگریم، اید اوهای ری ا ه ر نار روازه ا ا وش رده ودند ز انه دایان حافظت ی ردند، بینیم. طعاتی ز ین اوهای سفالین ز حوطه زیگورات ه ست مده ست، ه علاوه هرهای ستوانه ی شیای تزئینی ز نس سنگ سفال لز ه ر ر عبدی ه فور افت ی دند.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016410228368497.html">مادر معابد ایران,مادر معابد,بزرگترین معبد ایرانa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;عابد یرانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>انه اهان عیلامstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ور تا ور زیگورات ا یواری ربر ی رفت ه ر ناره خش مال اختری ن، عابد وچکی رای یگر دایان عیلامی «ریریشا»، «یشنی رب» «ومبان» ساخته ده ود. مروز یز ن یوار اقی ست یز قایای عابدی ه زیر سایه زیگورات، فته ر رفای تاریخ رام رفته ند. جموعه ین عابد ا یوار یگری حاطه ی د ر پس ن، انه ای هر رار اشت؛ هری ه یگر یز زیاید زا ن اقی یست گر قایای ند ساختمان رده سفال ایی پراکنده ر ین سو ن سو، لبته ور تا ور هر یز صاری ه ول دود هار یلومتر جود اشت ه قایایش ه ست استان ناسان شف ده ست.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016410228368497.html">مادر معابد ایران,مادر معابد,بزرگترین معبد ایرانa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;عبدهای یرانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>زیگورات: خستین ثر هانی یرانstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">زیگورات ه ی رون عصار زیر تلی ز اک دفون ده ود، ر اصله سال ای 1330 تا 1341 توسط ومان یرشمن، استان ناس زرگ رانسوی، ز زیر اک یرون مده پاره ی ز ازهای سر ه هر ویش ا عیان رد. سپس ر تابستان سال 1357 مراه ا تخت مشید یدان قش هان صفهان ر هرست یراث رهنگی هانی ای رفت. ن زمان، متر سی زیگورات ا ی ناخت ا تصویری ز ن ر هن اشت مروز یز ز پس ریب ه 30 سال زیگورات مچنان سبت ه سایر ثار تاریخی یران اشناخته تر ست. رحالی ه ز تمام ثار هانی یران هن تر ست ر وع ود ثری ی متا ه مار ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016410228368497.html">مادر معابد ایران,مادر معابد,بزرگترین معبد ایرانa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="ادر عابد یران" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016410228368497.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ادر عابد یرانa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ی گونه رویم؟وشبختانه زیگورات غازنبیل، ر سط یابان رار رفته ست ر طراف ن ز ود ز، نگل ای اشیه ود زارع یشکر فت تپه یز یگری ه شم می ید؛ گر ر سط هر رار رفته ود، حتمالا تاکنون ر یان نبوه رج ا پارتمان ای وساز رفتار مده ود ا نا ود ه ز زیرش تونل ترو گذرد ا خشی ز عرصه ریمش ر رح تعریض یابان رار اشت!span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016410228368497.html">مادر معابد ایران,مادر معابد,بزرگترین معبد ایرانa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عابد یرانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآورِ: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>
دیدار با مادر معابد ایران +عکس گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات