پایه گذاری بیمه در ایران، پایه گذاری تاوان (بیمه) در ایران باستان

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد پایه گذاری بیمه در ایران، پایه گذاری تاوان (بیمه) در ایران باستان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +پایه +گذاری +بیمه +در +ایران را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد پایه ذایر یمه ر یران&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ر نیاد اژه امه ا ، یمه اژه ی ست ندی ه رابر پارسی ن تاوان ست . ر پایه وشته ای احظ، ویسنده عرب ه تاب ایی پیرامون تاریخ استانی یران وشته ست، ولت ای استانی یران ز انواده ایی ه ر یین جشن های نوروز دیه ی ه رزش 10 زار رهم ا یش تر ه پادشاه ی ادند، ر ویدادهای اخواسته رفتاری ای الی پشتیبانی ی رد. و ر تاب لتاج ی خلاق لملوک نین ورده ست:&nbsp;span>span>p> <div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news201632414503161617.html"><div class="mzc"><strong>پایه ذاری یمه ر یران، پایه ذاری تاوان (یمه) ر یران استان strong>div>پایه گذاری بیمه در ایران,تاسیس بیمه در ایران,پایه گذاری بیمهa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="پایه ذاری یمه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news201632414503161617.html" style="text-decoration:none;color:inherit">پایه ذاری یمهa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: <a class="hlink" title="پایه ذاری تاوان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news201632414503161617.html" style="text-decoration:none;color:inherit">پایه ذاری تاوانa> (یمه) ر یران استانspan>span>p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه زارش کاایران: <SUP>،،SUP> گر رزش دیه ا ه ه زار رهم سید ن ا ر یوان یژه نویسند گر ر ی سال تفاقی رای دیه هنده خ هد ه یازمند مک ردد، انند ین ه لیه ی ر و رسد ا ساختمانی سازد ا همانی زرگ لیمه ی دهد ا پسر زن هد ا ختر ه وی رستد دیه و ه زار رهم وده، و رابر ن ا ه عنوان مک ه و دهند. لی گر دیه و یز وچکی وده، انند پیکانی ا سیبی ا ترنجی انند ن ا، ر اه ست ه ر نگام یازمندی و ه ندازه ی ه خلاص فاداری دیه هنده قتضی ن یلی یش ز ندازه دیه و اشد، و ا پاداش هد. گر سی ز ین فراد ر نگام یازمندی مکی ه و می سید، ظیفه اشته ست ه ن ا ه یوان طلاع هد ز زنده گه اشت ین یین غفلت کند.<SUP>،،SUP>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یمه وادث ر زمان بهرام گور ساسانی :strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر یران استان تاوان (یمه) رای پیشامدهای ابهنگام ، ا اهنجار یز پرداخت ی ده ست :span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سی او دارد ر تخم او&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; تو ا و تندی زفتی <SUP>(1) SUP>کاوspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">خوبی وا ن ر و ا ز نج&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; س ز یستی ، تا باشد ه نجspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر یدونکه اشد زیان ز وا<SUP>(2) SUP>/ باشد سی ر وا پادشاspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">و ایی پوشد زمین ا لخ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ر سبزه شتمندان شخspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تو ز نج ، تاوان ن ، ازده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ه شور ز رموده ، واز هspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ز نجا ه شور فرمان اه ست ارگزاران اه شور ا ی اید ه زندگی ان ردمان ا پاسدار اشند ، ر ینه زدی یزی ز سی ی رد ، تاوان ن یز ز نج پرداخت ی د:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p>&nbsp;p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یمه زدی (سرقت) :strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گر ر ، ذشته ز ب ، ند پاس &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; دزدد ز رویش ، ندی پلاس<SUP>(3)SUP>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تاوانش ، یبا رستم ز نج&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شویم ل غمگنان ا ز نجspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> ر وسپندی رند ز مه <SUP>(4)SUP> /&nbsp; ه تیره ب وزگار مه <SUP>(5)SUP>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کی سب پرمایه تاوان هم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; بادا ه ر ی سپاسی همspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یمه عمر :strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> یز نانکه ر نگ سیب سختی ی یدند ، ز تاوان رخوردار ودند .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">و ا شمنان ، ارزاری ود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; زان زم ، سته سواری ودspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رستمش ر ساله نج رم&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; داریم رزند و ا ژم <SUP>(6)SUP>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین پاسداری تنها ز ردمان بوده ست ه انوران پیر یز تا پایان زمان ، ز پرورش ارفرمایان ود رخوردار وده ند .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یمه انوران :strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ریزید م ون اوان رز&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ه نگ ست ز او شتن ه رزspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ز پیری ، گر او ، یکار شت&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; چشم داوند <SUP>(7)SUP> و وار شتspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">باید ز ن <SUP>(8)SUP> شت ، او هی&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ه ز رز یرون ود رهی <SUP>(9)SUP> !span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تاوان ر یان رمانروایان یرانی پس ز سلام:strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر یران پس ز سلام ز مله یمه ایی ه ر سرزمین ای یرانی جود اشت، یمه هداشت ود..یمارستان ایی ر هرهای وناگون، ویژه ی، یروزآباد، یشابور، سیستان، صفهان، رو، وارزم ، نیان ذاری ده ود ه زینه ن ا، ز ستمزد پزشکان ارکنان تا زینه ارو غذا، ا ولت ی پرداخت ا ر یش تر اها ز وقوفه ا پرداخت ی د. یمارستان عضدی غداد، ه ه رمان عضدالدوله یلمی (رمانروایی ه ژاد ود ه ساسانیان ی سانید) ساخته د حمد ن زکریای ازی ه یاست ن رگزیده ده ود، ز پیشرفته ترین یمارستان ای ن زمان ود. ر ن یمارستان تی پس ز ین ه یمار ز یمارستان رخص ی د، زینه زندگی و رای مار وزهایی ه نا ه تشخیص پزشک اید ستراحت ی رد، ز سوی یمارستان پرداخت ی د تا ار یگر یماری و ازنگردد زینه ی ه یمارستان تحمیل شود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">...........................span>span>p> <p>&nbsp;p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">1&nbsp; - زُتی = خیلیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">2 - نظور شکسالی زیان ایی ست ه ز رف اران ای سخت ه شاورزان ارد ی ید .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">3 - پلاس = امه پشمیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">4 - مه = لهspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">5 - مه = تیره ب ه برspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">6 - ژم = ندوهگین اخرسندspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">7 - داوند = صاحب . ارندهspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">8 - ن = یخ - ز ن = ز یخ = صلا رگزspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">9 - رهی = کوه وکتspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">*span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">..........................................span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اری امه ای وشتار :span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">قوق هان ر یران استانریدون نیدی - شر لخspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تاریخچه یمه ر هانمشهریspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اهنامه ردوسی - یرایش هدی ریب - شر وستانspan>span>p> <bLOCKQUOTE> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وشزد : رای گاهی ز گونگی ق یمه تاوان ر زمان پادشاهی یقباد ی توانید ه تاب " قوق هان ر یران استان " وشته ریدون نیدی - ویه 182 نگرید .span>span>p>BLOCKQUOTE> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله پایه گذاری بیمه در ایران، پایه گذاری تاوان (بیمه) در ایران باستان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ثروتمندترین شخص از روایت پیامبر , پایه بیمه

پایه گذاری بیمه در ایران، پایه گذاری تاوان (بیمه) در ایران باستان گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات