تازش مغولان به ایران، تازش مغولان به ایران و پیامدهای آن

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تازش مغولان به ایران، تازش مغولان به ایران و پیامدهای آن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +تازش +مغولان +به +ایران را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد مله غولان ه یران&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news201632414155892097.html"><div class="mzc"><strong>تازش غولان ه یران، تازش غولان ه یران پیامدهای ن strong>div>تازش مغولان به ایران,تازش مغولان,حمله مغولان به ایرانa>span>span> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: <a class="hlink" title="تازش غولان ه یران" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news201632414155892097.html" style="text-decoration:none;color:inherit"><a class="hlink" title="تازش غولان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news201632414155892097.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تازش غولانa> ه یرانa> پیامدهای نspan>span>p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه زارش کاایران: ر سده ای یانه ، تهاجمات هان شایان صحراگرد ه واحی باد تمدن عمولاً اعث رابی یرانی ین واحی ی ردید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تح یران ه ست سلجوقیان صوصاً ا غارت تخریب مراه ود (1). سرشت یرانگرانه تهاجم غزهای لخ ه راسان ر سال ای پنجاه سده شم جری/ وازدهم یلادی شهور نگشت ماست (2). ما تح یران ه ست غولان ر ین شور یز انند سرزمین ای یگر ن نان رابی نحطاطی ا ه ار ورد ه ابل قایسه ا یرانی ای اصل ز تاخت تازهای غزها یست. ین یرانی ر ثر توح نگیزخان ه یش تر قوام غول ترک یگر صحراگردان سیای یانه ا تحت رمان وایی ویش تحد ساخته ود پیش مد، ه ندان ا ساوت سبعیت رتجالی، ه ا محای نظم معیت غیرنظامی ر جموعه ی ز هرها (لخ، رو، یشابور، رات، توس، ی، زوین، مدان، راغه، ردبیل غیره) ایر یران ردن لیه واحی مراه ود. ین شتار عام ظامی امل ود، ه بتکار ستور رماندهان ه جرا ذاشته د دف ن ز یان ردن ز پیش ندیشیده ن عناصر معیت ه ی توانستند ر رابر هاجمان رایستند، ترساندن قیه ه اه، تهیه راتع رای صحراگردان ود.<br/>«بن ثیر» جوم غول ا اجعه هانی عظیمی ی اند (3). تا «وینی» ه تاریخ گار رف ار غولان ست، رباره تل عام ایی ه ر ست سرداران نگیزخان صورت رفته، دین تیجه ی سد ه: «… ر جا ه صدهزار لق ودصد س ماند» (4). یش ز ک رن پس ز تهاجم غول، عنی ر سال 740 /40-1339م. مدالله زوینی، تاریخ گار غرافیانویس، «رابی (زمان نونی) ا تیجه هور ولت غول تل عامی ه ر ن زمان فت» ی اند ی فزاید ه: « ک یست ه گر تا زار سال یگر یچ ادثه اقع شدی، نوز تدارک پذیر بودی هان ا ن ال ول رفتی ه پیش ز ن اقع ود» (5). نین ست واهی عاصران یام تهاجم غول.<br/>دین ترتیب ر ورد زوال نحطاط قتصادی رهنگی یران یز سرزمین ای جاور تردیدی می توان رد. ما تنها ر صورتی ی توانیم تصویر ویایی ز ین نحطاط ه ست وریم ه طلاعات پراکنده ختلفی ا ه تاریخ گاران غرافیانویسان سده فتم شتم جری/ سیزدهم هاردهم یلادی ه ست اده ند، ردآوری رده ر نار م گذاریم ن ا ا ا گاهی ایی ه ز وره پیش ز غول اریم قایسه نیم.<br/>تیجه ولین تهاجم غول، سقوط معیت عمدتاً هری وستایی ه اسطه تل عام رده سیر رفتن ردم، رار قایای معیت، ترک ناطقی ود ه ر ذشته ز معیت وج ی زدند. نابع عرب یرانی، نگامی ه ز شتار عامی ه ر جموعه ی ز هرها واحی صورت رفته اد ی نند، رقامی یج ننده ه ست ی هند. ثلاً ویند ه ر تصرف یشابور ر سال 617 / 1220م. تنها ک یلیون فتصد هل فت زار رد تل عام دند (6). ه وایت بن ثیر، ر تسخیر رو فتصد زار تن ز ردم هر شته دند (7ما وینی قم شتگان ا ک یلیون سیصدهزار تن کر ی ند (8). ر وایل سال 620 / 1222م. ه رات اری یگر ر ست غولان سخر شت، ویند ه ک یلیون شصد زار تن ز هالی هر تل عام ردیدند (9). مدالله زوینی مار شتگان غداد ر تسخیر ین هر ر ست لاگو ا شصد زار تن تعیین ی ند (10). نابع ر توصیف شتارهایی ه ر هرهای وچک تر تفاق فتاده، رقام م تری ه ست ی هند: ر سا فتادهزار تن ه تل سیدند (11ر احیه یهق (ه هر عمده ن سبزوار ود) فتادهزار رده مارش ردند (12وازده زار تن ر تون (هستان) ه لاکت سیدند، س علی ذا (13).<br/>لبته می توانیم پذیریم ه مه ین رقان املاً ابل ثوق اشند. تا گر بول نیم ه ین رقام ساکنان وستاهای طراف هر ا یز امل ی وند، ع لک بول ین ه ر ک قتصاد ئودالی نین [تعداد] فوسی زندگی ی ردند شوار ست. گر ند ر ین رقام بالغه فته ست، ما باید تصور رد ه مه ن ا زاییده یال ی اشند. مین ه نین رقامی ر نابع ختلف، واه ن ایی ه سمت سویی خالف غولان اشتند، واه ن ایی ه ر هت وافقت واداری ز ن ا ی فتند، مده، اکی ز شتار توده سیعی ی اشد ه ر خیله عاصران ین قایع تأثیر ذاشته ود. یز ای نکار یست ه هرهایی ظیر «ی» نان ز معیت الی ردیدند ه رگز ونق ذشته ود ا ازنیافتند رن ا امسکون یران اقی اندند. مچنین اید ر ظر اشت ه ساری ز ردم ا ه سارت ردگی ردند، ا ر ثر یماری ای اگیر ا رسنگی - ه لازم بیعی تهاجمات راجی ودند - ز پای رآمدند (14). ا ر ظر رفتن مه ین ا، تردیدی می توان رد ه یان سال ای 617 / 1220م. 656 / 1258م. معیت یران ندین ار تقلیل افت. ز ین یث، واحی مالی رقی یران یش ترین صدمه ا یدند. تأسفانه نابع یچ ونه رقام امعی رباره معیت یران پیش پس ز توح غول ه ست می هند.<br/>راسان یش ز لاد یگر سیب ید. اقوت ر هه وم سده فتم جری/ سیزدهم یلادی، ز ونق پیش فت راسان سخن ی وید (15). نابر وایت «سوی»، ر ی تهاجم خست غولان ه راسان ر سال ای 20-617 / 23-1220م. لیه هرها لاع یران شتند سمت عظم معیت، م ر هرها م ر ناطق وستایی ا لاک ردیدند ا ه ردگی رفته دند، ر صورتی ه وانان ا رای عملیات هربندان ه شر رده ودند؛ اتحان یچ س ا سوده گذاشتند (16). وینی ی وید ه «تولوی» ر و - سه اه سیاری ز واحی راسان ا نان یران ساخت ه ن ا ا «ون ف ستی» [صاف] ردانید (17). «سیفی» ه دود سال 620 / 1321م. ی وشت، ه قل ز سال وردگانی ه اهد عینی اقعه تهاجم غول ه راسان ودند، ی وید ه ر احیه رات «ه ردمی اقی انده ه ندم ه ذوقه ه پوشاک» (18) «ز دود لخ تا د امغان ک سال، پیوسته لق، وشت دمی سگ ربه ی وردند (19ه نگیزخانیان مله نبارها ا سوخته ودند» (20).<br/>ی توان ز وی استان ایی ه سیفی قل ی ند، پی رد ه زندگی ر احیه رات گونه وده ست: پس ز تل عام سال 617 / 1220م. تنها انزده فر ر رات ان ه سلامت رده ودند، گر راریان اهای یگر ا ه ن یافزاییم، مار سانی ه ان ه ر رده ودند ز هل تن تجاوز می ند (21). مار جات افتگان وستاهای طراف رات ز صد فر یش تر بودند (22). سیفی ا قل اطرات سال وردگان، استان ای تکان هنده ی رباره رایط زندگی هل تن ز جات افتگان وایت ی ند ه ر رابه ا یغوله ای هر زندگی ی ردند (23): نان خست ز اشه ای انوران نسان ا تغذیه ی مودند، سپس ه دت هار سال، ین شتی ردمی ه تفاقاً ان ه ر رده ودند توانستند تنها ا غارت اروان ایی ه ر اده ا مد د ی ردند ه یات ود دامه هند؛ رای ین ار یز ه اه اچار ی دند ز صد پنجاه تا شتصد یلومتر ز رات ور وند. ر سال 634 / 1236م. ه ان زرگ «وگدای اآن» وافقت رد ه هر رات ا ازسازی نند رخی امه افانی ا ه ه سارت رده ودند ه ین هر ازگرداند، ینان اچار ردیدند پیش ز مه ویی ا ه نباشته ده ود پاک نند ا ستن وغ اوآهن ه ود، زمین ا رای اشتن غله خم زنند، زیرا ر وستاهای طراف رات ه ک وستایی انده ود ه اوی (24).span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news201632414155892097.html">تازش مغولان به ایران,تازش مغولان,حمله مغولان به ایرانa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;مله غول ه یرانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>رزهای مپراتوری غول ر عصر نگیزخانstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه وایت اقوت (25احیه لخ ر غاز سده فتم جری/ سیزدهم یلادی، پیش ز تهاجم غول روت راوان اشت، بریشم تولید ی رد غله ش ندان راوان ود ه نبار غله راسان وارزم ود. ز زندگی اعر عارف زرگ یران، لال لدین ومی رامی یریم ه لخ ر سده شم وایل سده فتم جری/ وازدهم وایل سیزدهم یلادی، دود ویست زار سکنه اشت (26). سیاحان هان ردانی ه ز لخ ذشتند، ظیر انگ ون، یلسوف تائوگرای ینی (620 / 1223م.)، ارکوپولو (یمه وم سده فتم جری/ سیزدهم یلادی) (29 بن طوطه (سال ای سی سده شتم جری/ هاردهم یلادی) (30) ه ا بر ی هند ه ین هر طراف ن تروک الی ز سکنه ود.<br/>پس ز ن ه احه «رو» سه ار ر ست غولان یران ردید (20-618 / 3-1221م.)، شاورزی سد ودخانه رغاب ز یان فت، له ای ام ا ه غارت ردند غله ای ن ا تاراج ردند. پس ز ن، تل عام ردم ر پی مد تا ین ه «ر هر وستا صد س مانده ود ندان أکول [= وراک] ه ن ند عدود غول ا افی اشد، مانده» (31). ر تمامت هر توس تنها پنجاه انه سکون اند (32). یشابور پس ز شتار تمامی ردم هر، ه لی ز سکنه الی یران شت (33ر هر ک یوار سالم رجای ماند واحی وستایی یز ستخوش هب یرانی ده ودند (34).<br/>«زاری» اعر ی وید ه ر سال ای فتاد سده فتم جری/ سیزدهم یلادی سیاری ز وستاهای هستان نوز ز سکنه الی ودند هر «این» نوز ب داشت (35وازده زار تن ر «تون» شته ده ودند؛ ه رمان لاگو لیه سماعیلیان هستان تل عام ردیدند (36).<br/>تح برستان (ازندران) ر ست غولان ر ین لایت یز ایعات سنگینی ارد ساخت. ه فته «بن سفندیار» ورخ حلی ین احیه (غاز سده فتم جری/ سیزدهم یلادی) «ز ینار اری تا ه لاط ه د برستان ست ه ول عرض وه ا شیده ز ی ومس تا ساحل ریا مله عمور یه ا ه ک یگر تصل ود، نان ه ک دست [= جب] زمین راب ی نفعت یافتند» (37). «مله زمین و یاض دایق ه شم، لا ر سبزه یفتد» (38). حصولات ین لایت نان ود ه ر ل صول سال انواع گیاهان تر تازه قدار راوانی ندم، رنج، اورس نواع وشت یور حوش جود اشت (39 «رگز ر و رویشی دقع نان ه ر سایر لاد اشند، افت شود» (40). مین ورخ ی وید ه وضاع لایت پس ز تصرف ن ر ست غولان پریشان شت ر سراسر راسان نبوهی ز ردگان بری ه سر ی ردند ه نان ا ز لایات ان ه سارت رده ودند (41). ورخ حلی، هیرالدین رعشی ه دود سال 875 / 1470م. ی وشت، ی وید ه تا زمان ی نوز رابه ا تل ای اکستر یام تهاجم غول ه ین لایت اقی انده ست (42). اقوت ی ویسد ه رگان - ه ر جاورت برستان رار ارد - ر غاز سده فتم جری/ سیزدهم یلادی احیه ی غنی پر رکت ود حصولات رمسیری ندم بریشم راوان ز ن ا رمی است. ی ر کر مونه ی ز روت ین احیه، ز یعه ی اد ی ند ه ک یلیون رهم یمت اشت پانصدهزار رهم ه جاره ش اده ودند (43). ما مدالله زوینی ز یرانی رگان ر ست غولان سخن ی وید ی ویسد ه ر وزگار ی (741 / 1340م.) ردم ندکی ر ن ا زندگی ی نند (44). ر رمانی ه «غازان» ر ورد شت زمین ای تروک صادر رد، ه زوال بکه بیاری یز شاره مود.<br/>-----------------------------------------------------------span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ادداشت ا:<br/>*) پتروشفسکی، . پ.، «وضاع جتماعی - قتصادی یران ر وره یلخانان»: تاریخ ایران مبریج، لد پنجم، ردآورنده: . . ویل، ترجمه سن نوشه، نتشارات میرکبیر، 1379، ص 461-456<br/>1) گاه نید ثلاً ه خرالدین رگانی، یس امین (اپ . ینوی، 1314ص 24-23 (پیش فتار اعر رباره یرانی وستاهای احه صفهانبن لخی، ارسنامه (اپ سترنج . یکلسون، ندن، 1921ص 132، 134 (رباره یرانی یراز).<br/>2) بن ثیر، لکامل ی لتاریخ، اپ تورنبرگ، 11، ص 117؛ اوندی، احةالصدور، ز صفحه 180 ه عد<br/>3) بن ثیر، مان، 12، ص 235-233<br/>4) تاریخ هانگشا، (اپ حمد زوینی، ندن - یدن، 37-19121 ، ص17، ترجمه ویل (نچستر، 19581، ص25<br/>5) زهةالقلوب، ص 27؛ ترجمه سترنج، ص 34 (ه وشش بیرسیاقی، ص 28)<br/>6) سیفی، تاریخ امه رات، (اپ حمد زبیرالصدیقی، لکته، 1944ص 63. ین قم لبته امحتمل ست.<br/>7) ین ثیر، 12، 257<br/>8) وینی، 1، ص128. ین قمی ست ه ؤلف ود ختیار ی ند. ی ا توجه ه ین ه مارش جساد شتگان سیزده وز ول شید، ر بانه وز مارش صدهزار سد یسر ود، دین تیجه ی سد ه مع شتگان اید ک یلیون سیصدهزار تن وده اشد. گاه نید ه ترجمه نگلیسی ویل، 1، ص164<br/>9) سیفی، ص60؛ نابع یگر یز رقام شابهی ه ست ی هند. مدالله زوینی ه ا بر ی هد ه ر وره غوریان هارصد هل زار انه ردم شین ر رات جود اشت (زهةالقلوب، ص 152، ه وشش بیرسیاقی، ص187، هارصد هل ار زار انهعنی و یلیون سکنه ر ین هر زندگی ی ردند، زیرا ر انه ه عنی ک انواده ست. ه وایت سیفی (ص 67) ر غایله غول صد ود زار تن ر رات احیه ن سلاح رگرفتند؛ گر ردان ناسب دمات ظامی ا ه رصد معیت ر ظر گیریم، ر ورد ل معیت واحی ن ه قم ک یلیون هصدهزار فر ی سیم.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">10) تاریخ زیده، ص 580 (ه هتمام عبدالحسین وایی، ص589).<br/>11) سوی، ص 52 (ه تصحیح جتبا ینوی، ص77)<br/>12) وینی، 1، ص138؛ ترجمه ویل، 1، ص175<br/>13) زهةالقلوب، ص5-54؛ لاویخو (Diary of visit to the court of Timur, 1881یرایش . سرزنوسکی، ص187<br/>14) نابر یل ویس تاریخ سیستان (اپ لک لشعرای هار، 1314، ص396) مابیش صد زار دمی ز حطی رد پای هان ندان (ساد ون؟) ر حاصره سیستان (زرنگ) ر سال 632 / 5-1234م. لاک دند.<br/>15) عجم لبلدان، (اپ . ستنفلد، ایپزیک، 70-1866مه ا، تحت سامی هرها واحی راسان؛ ر ین ا ز مله مار وستاهای واحی یز ه ست اده ده. تنها ر احیه توس دود زار وستا جود اشت (مان تاب، 3، ص560).<br/>16) سوی، ص 4-52 (تصحیح جتبا ینوی، ص 81-77).<br/>17) وینی، 1، ص119؛ ترجمه ویل، 1، ص152<br/>18) سیفی، ص83<br/>19) 618 / 21-1220م.<br/>20) سیفی، ص87<br/>21) سیفی، ص83<br/>22) مان، ص183-182<br/>23) مان، ص90-89. رای زیات یش تر گاه نید ه: . پتروشفسکی، شاورزی ناسبات رضی ر یران عهد غول، ترجمه ریم شاورز، 1، ص128<br/>24) سیفی، ص111-110<br/>25) عجم لبلدان، 1، ص713<br/>26) فلاکی، ناقب لعارفین (ترجمه وار، 19181، ص15<br/>27) وینی، 1، ص5-103؛ ترجمه ویل، ص 133-130<br/>28) انگ ون، ص111<br/>29) ارکوپولو، ترجمه ول، 1، ص158<br/>30) بن طوطه، 3، ص58 (ترجمه حمدعلی وحد، 1، ص431)<br/>31) وینی، 1، ص132-125؛ ترجمه ویل، 1، ص 168-159<br/>32) مان، 2، ص238؛ ترجمه ویل، 2، ص501<br/>33) مان، 1، ص140-133؛ ترجمه ویل، 1، ص178-169<br/>34) عجم لبلدان، ص3، ص230؛ 4، ص859<br/>35) زاری، لیات، سخه طی ر نستیتو زبان دبیات کادمی علم مهوری وروی سوسیالیستی تاجیک، ماره100 (ست ویس 972 / 5-1564م.) I292a.<br/>36) وینی، 3، ص227؛ ترجمه ویل، 2، ص724<br/>37) تاریخ برستان، یرایش عباس قبال، 1320، 1، ص74<br/>38) مان، 1، ص74<br/>39) مان ا<br/>40) مان، 1، ص81<br/>41) بن سفندیار، تاریخ برستان، ترجمه لاصه ده نگلیسی دوارد راون، نتشارات وقاف یب، (یدن- ندن، 1905ص 258<br/>42) هیرالدین رعشی، تاریخ برستان ویان ازندران، (اپ . ورن، سن پترزبورگ، 1850ص264<br/>43) عجم لبلدان، 1، ص49<br/>44) زهةالقلوب، ص159 (ه وشش بیرسیاقی، ص 197).span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تازش مغولان به ایران، تازش مغولان به ایران و پیامدهای آن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

هجوم مغولان به ایران

تازش مغولان به ایران، تازش مغولان به ایران و پیامدهای آن گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات