انجمن مهستان ,مجلس ایران باستان

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد انجمن مهستان ,مجلس ایران باستان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +انجمن +مهستان را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="نجمن هستان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news201632413363314422.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نجمن هستانa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: نا ه وشته نابع، اهنشاهی یران ر زمان شکانیان، ه صورت لوک لطوایف ود. عنی شور ه یالت ای ختلف تقسیم ردیده ر یالت ه صورت ود ختار داره ی د. ین یالات ر دام ز ریق مایندگانی ا ولت رکزی ر رتباط ودند. ر ولت رکزیِ شکانیان یز جلسی ه ام هستان تاسیس ده ود ظیفه ن داره مور لان شوری ود. جلس هستان ز و اخه تشکیل ی د.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news201632413363314422.html"><div class="mzc"><strong>نجمن هستان ,جلس یران استان strong>div>انجمن مهستان,انجمن مهستان چیست,مجلس ایران باستانa>span>span> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: <a class="hlink" title="نجمن هستان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news201632413363314422.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نجمن هستانa> ,<a class="hlink" title="جلس یران استان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news201632413363314422.html" style="text-decoration:none;color:inherit">جلس یران استانa>span>span>p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه زارش کاایران: ین جلس ز سران، اهزادگان وسای اندان ای رجه ول مچنین فرادی ار شته ر یدان سیاست شور اری تشکیل ی د رف یگر ن حتملاً ز وحانیون فراد رجسته ی ه ز حوال ردم ر ن زمان طلاع اشتند تشکیل ی د. ین جلس ه نظور تصمیم یری ر مور اخلی ارجی نیان ذاری د.<br/>جلس هستان، خستین شست ود ا ر وروز سال 173 پیش ز یلاد ر ضور پادشاه قت، هرداد ول رگزار رد خستین صوبه ن نتخابی ردن پادشاه ود. دین نظور ه اه ی ایستی ا ای ظر مایندگان جلس نتخاب ود. نتخاب لیعهد ز یان اهزادگان، علان نگ پیشنهاد صلح، سیج یرو، تغییر الیاتها صدور ستور رب سکه ا تصویر تازه، تعیین اهان رمنستان، تایید تشریفاتی (منی) اهان پارسی تبار (ز ودمان خامنشیان) سرزمین پنتوس (نطقه ساحلی نوب ریای سیاه ر ناتولی ه پایتختی هر سینوپ) نتصاب رمانده ل رتش رای ک وره عین ا دیریت نگ ز مله ختیارات هستان ود.<br/>جلس تی نین ختیاری اشت ه ر صورت شاهده تخلف ز رف پادشاه، ی ا ز سلطنت لع ردی یگر ا رگزیند. نابراین، نین جلسی ی ایستی مواره ظم بات ا ر شور فظ ر مایت ز پادشاه رست ار ه ه نافع لی یهنی همیت ی هد وشا اشد. جلس قش عمده ی ر شور اری تصمیم یری ای هم یفا ی رد. رای ثال، پس ز رگذشت لاش سوم، ز نجا ه ی سیار وانسال ود نوز رزندی داشت، دتی ه ول نجامید تا پادشاه دید رگزیده ود. ر ین دت تمامی مور شور دون یچ ونه استی ه ست جلس هستان داره ی د وچکترین ختلالی ر ظام پیشرفته یرانیان ه جود یامد.<br/>ال رخی ز پژوهش ران ر ین اورند ه شکانیان ارای و جلس یگر یز وده ند. ورای سلطنتی ه ز سران فت اندان زرگ شکانی تشکیل ی د، جلس غ ا وحانیون ه حتملاً ر زمینه ای رهنگی، اور ا عتقادات ردم عالیت اشته ز جلس هستان ه عنوان جلسی ه همیت تعلق اشتن ه شر الا ر ن سیار ندک وده فراد سته ه تدبیر سواد سیاسی ارد جلس ام رده ی دند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">-----------------------------------------------------span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ن ایه ای وشتار :span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کتر وشیروان یهانی زاده - ب اه وزشمار تاریخ ایران<br/>ام ام - پنجشنبه 28 مرداد 1389 - ماره 59span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
انجمن مهستان ,مجلس ایران باستان گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات