بیمه در روزگار کورش، بیمه در روزگار کورش بزرگ

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بیمه در روزگار کورش، بیمه در روزگار کورش بزرگ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +بیمه +در +روزگار +کورش را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد یمه زمان وروش&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: <a class="hlink" title="یمه ر وزگار ورش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016313002557218.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یمه ر وزگار ورشa> زرspan>span>p> <div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: سامانه موزشی پرورشی نشان پارسیان (دایَ ا پارسی پیرو وشته اریوش ر یستوننان ود ه ودکان،&nbsp; ه ور ز ایگاه جتماعی پدر ادرشان، توانایی ودن ر ن موختن ا اشتند: مه فراد (پارسی) جازند طفال ود «ا ه دارس عمومی عزام ارند. اید انست ه عزام طفال ه دارس رای سانی ست ه حتیاج ه مک طفال ود ر مر عیشت دارند. لی سانی ه نین درتی دارند ، ودکانشان ا ه درسه عزام می ارند. طفالی ه ین دارس ا ی موده ند، ارد بقه وانان یشوند.&nbsp; (زنفون ، ورش امه ، تاب کم ،صل وم ، ترجمه شایخی ویه 10 )span>span>p> <p><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016313002557218.html"><div class="mzc"><strong>یمه ر وزگار ورش، یمه ر وزگار ورش زرگ strong>div>بیمه در روزگار کورش,بیمه در زمان کورش کبیر,بیمه در زمان کوروشa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یمه زمان ورش" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016313002557218.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یمه زمان ورشa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نانکه یده یشود ر نین سامانه یزبین ساب ده موزشی ود ه پیش ز وی ار مدن اهنشاهی خامنشیان، سل ای موخته توانا ا پروراند تا نکه سل زرینی پدید مد ه ربردارنده ورش وبریاس د ؛ سانی ه خستین اهنشاهی زرگ انای تاریخ ا پدید وردند. ر دامه زنفون وشته ست ه پرورش افتگان ین سامانه موزشی ، ه ور ز ایگاه انوادگیشان، پس ز ذراندن موزه ا سربلندی ر زمونها، ه ایگاهای شگری شوری سرانجام ادوری انونگذاری ست ی افتند ه ین ایگاهها ، دا ز ایگاه جری انونها (اه وروثی ) وده ست .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین درت ادوری انونگذاری ه ور ز خالت اه، ه وشنی نین ورده ده ست:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین سته پیرمردان ر نگهای ارج ز طن ان شارکت دارند، لکه ر اخل شور ی انند ه تق تق مور لک ا ه ارهای خصی ود شتغال ی رزند، کم عدام نایتکاران ا صادر ی مایند تخاذ تصمیمات هم، ا نان ست. نانچه وانی ز تازه الغان ا ردان ز طاعت وانین سرپیچی ند، ییس بیله ا امور یگر، و ا ه لافکاری تهم ی سازد. پس طلب ر ضور پیرمردان وم طرح ی ود. نانچه تهم، اطی قصر ناخته د، سلب رزش ابلیت و ی ود تا ود رمانروا یز ر رابر انون ا یگران رابر ود. ین ا یتوان ز فته ای تاریخی ستند اندانا ادر ورش ه پسرش، رباره سنجش رمان وایی اد نشان پارسیان ه وشنی ریافت:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <bLOCKQUOTE> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ن ه ر ظر پدربزرگت عین عدالت ست، علوم یست ر ظر پارسیها (نشانیانعدالت اشد. و رباب طلق ادی ا ست ال نکه ر زد پارس ها ، ساوات ر رابر انون ا عدالت ی امند.فتار پدرت سرمشقی ست ز ین عدالت. ن ه ا ملکت، واهان ست مان یکند ر ه هی ده ست، ز ن حتراز ی وید. و ر ارها ز انون پیروی یکند، ه ز وای فسانی.جود ادگاههای یژه ناهان ودکان یز ز یژگی ای گفت ور ین رمان وایی ریایی پیش ز اهنشاهی خامنشی ست.span>span>p>BLOCKQUOTE> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ما ک یز ، ر ین سامانه یده شد ر پس ن ، ر وزگار رمان وایی ورش رای خستین ار ر تاریخ خ اد ؛ پوشش ایگان رمان وایی رای رمان. ساله ی ه زنفون ن ا نین گاشته ست:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <bLOCKQUOTE> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ورش شاهده یکرد ه ون ردم سالم ند، ا غبت هد سیار ه صلاح ضع ود یکوشند ن ه رای دامه صحت عافیت ویش ازم ارند، مع خیره پی بینی ی مایند. ر صورتی ه ون علیل یمار وند، سبت ه مه یز مه ار ی ید ی تفاوت ی وند. رای صاح ین قیصه، پزشکان ارکشته ا رد ود راخواند، نواع عجون ا ربت ا واها عصاره ای فید ر ایی راهم ساخت. ریک ز عایا ه نجور ی د ، پزشکان ود ا ه داوای یمار امور ی مود ون فا ی افت، ز بیب عالج دردانی ی رد ه نواع پاداش ا اد میدوارش ی ساخت. ا ین بیل تدابیر عاقبت ندیشی ا، طرافیان عایای ود ا سالم، اضی رسند ی مود قام نزلتش ر وز ر زد عموم سانی ه ه و لتجی ی دند ا ر سایه ش ی زیستند، فزوده ی د .span>span>p>BLOCKQUOTE> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نان ه ر وشتار ادشده وشن ست،ندیشه رمان ر ک سخن ، هداشت ایگان مگانی کومتی، ز هن ورش ه وند رخورداری ز ک امعه &nbsp; تندرست ارآمد تراویده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین سامانه پیاده ده ، رای خستین ار ر تاریخ، اروهای راوانی کجا ز سوی پزشکان یژه (اروسازان) راهم گهداری د ه ین خستین ارو انه ای ستند تاریخ ستند. سپس ه تنها ین اروها ، ایگان ه ردمان اهنشاهی اده ی د ، لکه رای رمان یمار یز پزشکان رستاده ده ز سوی سامانه اهنشاهی اموریت ی افتند تا ایگان، یماران ا دا ز ایگاه جتماعی پیشه ی نها رمان نند پاداش ود ا ز رمان وایی گیرند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سورنا یروزی - فته امه مرداد ماره 330span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اری امه : ورش امه - زنفونspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>
بیمه در روزگار کورش، بیمه در روزگار کورش بزرگ گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات