اسطوره ملی

اسطوره ملی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد اسطوره ملی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +اسطوره +ملی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div id=content> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="سطوره ای لی یران" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20162182513187882.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سطوره ای لی یرانa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: یا ی انستید کتر حمد صدق ز وادگان ختیاری ود؟ پدرش یرزا دایت لله شتیانی زیردفتر ناصرالدین شاه اجار ود ادرش ختر عموی ناصرالدین شاه ود. حمد صدق ر ولین نتخابات جلس ر وره شروطیت نتخاب د لی عتبارنامه و ه لیل سن و ه ه ۳۰ سال تمام رسیده ود، د د.ر سال ۲۸۷ ورشیدی رای دامه تحصیلات ود ه رانسه فت پس ز پایان افتن تحصیل ر درسه علوم سیاسی پاریس ه سویس فت ه ریافت رجه کترای قوق ر انشگاه وشاتل ائل مد. وضوع پایان امه کترای ی رث ر حکام سلامی ود.span>p> <div><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20162182513187882.html"><div class="mzc"><strong>سطوره لی strong>div>اسطوره ملی,اسطوره ملی ایران,اسطوره بورژوازی ملی و مترقیa>span> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: <a class="hlink" title="سطوره لی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20162182513187882.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سطوره لیa>span>p>div> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه زارش کاایران: ر سال ۳۰۲ صدق تاب <em>قوق پارلمانی ر یران روپاem>ا تألیف رد.دکتر مصدق ر وره پنجم شم جلس ورای لی ه کالت ردم تهران نتخاب د.ی پس ز هریور ۲۰ سقوط ضاشاه ر نتخابات وره ۴ جلس ار یگر ر قام کیل ول تهران ه مایندگی جلس نتخاب د.ر ین جلس رای قابله ا شار وروی رای رفتن متیاز فت مال یران، و رحی انونی ا ه تصویب ساند ه ولت ز ذاکره ر ورد متیاز فت تا زمانی ه یروهای ارجی ر یران ستند نع ی د.ر سال ۳۲۸ دکتر مصدق قدام ه پایه ذاری بهه لی یران رد.پس ز ترور خست زیر قت، رح لی دن صنایع فت ه هبری دکتر مصدق ر جلس تصویب د. پس ز ستعفای سین علاء ه عد ز زم را خست زیر ده ود، دکتر مصدق ه خست زیری سید رنامه ود ا صلاح انون نتخابات جرای انون ملی شدن صنعت نفت علام رد.دکتر مصدق لافاصله پس ز خست زیری جرای لع د ز نگلیسیها ا ر ستور ار رار اد حسین مکی هدی ازرگان ا ه ین نظور ه بادان رستاد. یرون اندن رکت نگلیسی اعث عتراض ولت ریتانیا د. ا کایت ولت نگلیس ز ولت یران ر ورای منیت سازمان لل، دکتر مصدق عازم یویورک د ه فاع ز قوق یران پرداخت. تیجه ه فع یران د ورای منیت دله یران ه ین نازعه ین ولت یران ک رکت تجاری ست ه نازعه ی یان و ولت ه ر صلاحیت ورای منیت اشد، ا پذیرفت. ر سال عد صدق ه ادگاه اهه فت تا ر نجا ه کایت رکت نگلیسی پاسخ هد. ر نجا یز ادگاه ین لمللی ه ر اس ن ک اضی نگلیسی ه ام سر رنولد ک ایر ود کایت ریتانیا ا ارد دانست صدق ر حقاق ق لت یران ه پیروزی ست افت. کالت یران ر ین پرونده ا کتر انری ولن ییس سابق جلس سنای لژیک ر عهده رفت رای ین ار ز ولت یران ستمزدی ریافت کرد. کتر سین علی بادی ز انشکده قوق انشگاه تهران یز ی ا ر ین ار مراهی ی رد. طق ای فاعیه یران ر ین ادگاه توسط دکتر مصدق یراد د.ر ودتای ۲۵ رداد ۳۳۲، اه رمان عزل دکتر مصدق ا مضا رد ئیس ارد سلطنتی ا وظف رد تا ا حاصره انه خست زیر، رمان ا ه ی بلاغ ند. ر وز ۲۸ رداد سال ۳۳۲&nbsp;ولت صدق سقوط رد.صدق پس ز ودتای ۲۸ رداد ر ادگاه ظامی حاکمه د ادگاه ی ا ه ۳ سال زندان حکوم رد. پس ز ذراندن ۳ سال زندان، دکتر مصدق ه لک ود ر حمد باد تبعید د تا خر عمر تحت ظارت دید ود.ر سال ۳۴۲ مسر دکتر مصدق، ر سن ۴ سالگی رگذشت. اصل زدواج ی دکتر مصدق و پسر سه ختر ود.ر ۴ سفند سال ۳۴۵ کتر حمد صدق ه لیل یماری سرطان، ر سن ۴ سالگی رگذشت.صدق صیت رده ود و ا نار هدای ۳۰ تیر ر بن ابویه فن نند، لی ا خالفت اه وبرو د ی ا ر کی ز تاق ای انه ش ر حمدآباد ه اک سپردند.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>p>div>div>
اسطوره ملی گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات