زکریای کیمیاگر، زکریای کیمیاگر چگونه زکریای رازی طبیب شد؟

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد زکریای کیمیاگر، زکریای کیمیاگر چگونه زکریای رازی طبیب شد؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +زکریای +کیمیاگر را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div id=content> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="زکریای ازی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20162181284480857.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زکریای ازیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: بوبکر حمدبن <a class="hlink" title="زکریای ازی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20162181284480857.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زکریای ازیaردی ه گانه هر رید عصر ود ر تمام علوم استانی ه یژه ب ود، وز سه نبه هریور ۲۴۴ جری ورشیدی رابر ا ۲۸ وت ۶۵ یلادی ر ی دنیا مد.زادگاه و هر ی ه ز هرهای باد صاحب تمدن پیش ز سلام ونق تمدن سلامی پس ز سلام ود ر ن وزگاران حل سکونت زرگان ین انش.<br/>ز وران ودکی حمد زکریا ازی گاهی ندانی ر ست یست. فته ند ه وزگار وانی ا ه زرگری سرگرم وده ا اید صرافی ی رده ست. ر وانی ه عزایم (فسون ا عا ایی ه رای فای یماران ی واندند) توجه شان ی اد یز ویند علاقه و ه دان سبب ود ه غبت دان اشته تا یاموزد ه ار یرد، لکه رای ن علاقه شان ی اده ه روغ ودنش ا ابت ند. عاقبت م ه یمیاگری علاقمند د ن ا نبال رد سلامت ود ا ر سر ن ذاشت ه یماری شم چار د.span>p> <div> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20162181284480857.html"><div class="mzc"><strong>زکریای یمیاگر، زکریای یمیاگر گونه زکریای ازی بیب د؟ strong>div>زکریای کیمیاگر,کیمیاگری زکریای رازی,زکریای رازی کیمیاگرa>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">زکریا ازیspan>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: <a class="hlink" title="زکریای یمیاگر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20162181284480857.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زکریای یمیاگرa> گونه <a class="hlink" title="زکریای ازی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20162181284480857.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زکریای ازیa> بیب د؟span>p>div> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه سبب رد شم ه شم پزشک (حٌل) راجعه رد شم پزشک رای رمان پانصد ینار طالبه رد. حمد زکریا تصمیم رفت ود ب یاموزد. ا ود فت: یمیای اقعی علم ب ست ه ن ه دان شغولی. ز ن پس ز یمیا وری ست ه ب وی ورد.<br/>ر سنین زرگی ه تحصیل پرداخته ست. تی عده ی رآندد ه ر هل سالگی ه تحصیل لسفه پزشکی قدام رده ست. غداد ن وزگار مچون هرهای یشابور ی رکز جتماع ضلا ود. لاسفه دیبان پزشکان ترجمان ر ن مع ودند ثار ونانی اتین سریانی ر لسفه ب ه زبان عربی ترجمه ده ود. حمد زکریا ه نجا فت ب لسفه موخت.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20162181284480857.html">زکریای کیمیاگر,کیمیاگری زکریای رازی,زکریای رازی کیمیاگرa>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">زکریا ازیspan>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ز ن پس حمد ن زکریا ازی ه عنوان انشمندی رجمند ر امعه سلامی یران رخشید. عنوان ا وصافی ه ه و سبت اده ند وید ین دعاست: الینوس عرب، یلسوف عرب، بیب ارستانی، بیب سلمانان علامه ر علوم وایل ز مله عنوان ای وست.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>p>div>div>
زکریای کیمیاگر، زکریای کیمیاگر چگونه زکریای رازی طبیب شد؟ گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات