سند ازدواج ایران باستان، سند ازدواج ایرانیان باستان

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سند ازدواج ایران باستان، سند ازدواج ایرانیان باستان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +سند +ازدواج +ایران +باستان را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div id=content> <p dir=rtl><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="سند زدواج یرانیان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016218117282235.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سند زدواج یرانیانa>&nbsp;استان&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>p> <p dir=rtl>کاایران: ر غاز رن وم جری/ شتم یلادی، سپاه سلام مچنان رگیر تح سرزمین ای رقی یران ود ه یژه ر سرزمین استانی سُغد ا قاومت دیدی وبه و د. ین سرزمین، ر رق یران زمین رار اشت هرهای سمرقند خارا راکز صلی ن ودند. سغد ر ن نگام ه ورد مله عراب رار رفت رای دود و زار سال رکز گهبانی ز اه بریشم ترویج یین ای یرانی ر ین اچین ود رانیگاه رهنگ یرانی حسوب ی د.سغد وارزم لخ سرزمین ای پیرامون ن ر وران سلامی ر الب راسان زرگ ا م دغام د. ین سرزمین ه ز برستان استانی تا رزهای ترکمنستان زبکستان مروزین شیده ده ست، مان ایی ود ه ر زمان مله سکندر ه خامنشیان یشترین قاومت ا ز ود شان اد، ر زمان یام بومسلم راسانی یز طفه یزش یرانیان رای اندن مویان ر مین ا سته د. خستین اعران زرگ ارسی زبان- ودکی هید لخی ردوسی ر ین سرزمین زاده دند، ساطیری- انند استان ستم- &nbsp;ا ه ظم رآوردند ه ه یژه ر ین لمرو واج اشت.p> <div><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016218117282235.html"><div class="mzc"><strong>سند زدواج یران استان، سند ازدواج ایرانیان باستان strong>div>سند ازدواج ایران باستان,سند ازدواج ایرانیان باستان,سند ازدواج ایران قدیمa> <p style="TEXT-ALIGN: center">کاایران: <a class="hlink" title="سند ازدواج ایرانیان باستان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016218117282235.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سند ازدواج ایرانیان باستانa>p>div> <p dir=rtl>ه زارش کاایران: ر غاز رن وم جری، زمانی ه خرین نگاوران سغدی ر رابر عراب قاومت ی ردند، جموعه ی ز سناد ر ایی ه ام وه غ ر لعه ی پنهان د، ه پس ز زار ویست سال ر رن ذشته شف د. ز یان ین تون، ولانی تر ز مه سند زدواجی ست ه ه وبی ویای تمدن یرانیان هن وع وابط یان زن رد ر یران رقی استان ست. رابری قوق زن رد، زادی وشن ادگرانه یان ین و ریک زندگی ه مراه کر رط روطی ه شکارا رای فظ ین زادی تدوین ده، نان صریح ر تن سند مده ه ا ا ز رح ضافی ی یاز ی سازد. ر ینجا تن سند زدواج ا ا می یرایش ی وانید:p> <p dir=rtl>ه تاریخ همین سال سلطنت اه ترخون، ر اه سواویچ (ی اهر سمان وچ (سمان وز) وتکین لقب ه یدن ختری ه ام غدغونچه لقب ه ته ختر یوس ا ه تحت یمومیت یر رزند زنک &nbsp;پادشاه &nbsp;وکت ست، واستگاری رد و ا ه زنی رفت. یر، ین زن تحت یمومیت ود ا ر ساس انون ا رایط زیر ه عقد و رآورد: گذار وتکین، ته ا مچون مسری حبوب حترم اشته اشد. ه و وراک پوشاک، تزئینات دهد. و ا ا حترام حبت ر انه ود ه عنوان مسری ا قوق امل گهداری ماید. مان ور ه ک رد ریف ک زن ریف ا مسر ود ی سازد ته یز وتکین ا مچون وهر حبوب حترم دارد. و اید واظب فاه سعادت و اشد ون ه زن ریف ا رد ریف وهر ست.p> <p dir=rtl>ر ینده نانکه وتکین دون جازه ته، زن، نیز ا انم یگری ا دون ضایت ته ه انه یاورد. پس وتکین وهر اید ه مسرش ته بلغ سی رهم ینار سالم الص پردازد. عد ز ن گذار ه ین زن ا ه ه عنوان مسر ه مچون نیز پذیرد (ته) و ا ز زدش راند. ر تیه نانچه وتکین تصمیم گیرد ه ین ته ا مچون زوجه یگر داشته اشد، ر ن صورت گذار ه و ا ا وراک، ا الا، ثاثیه ا ود رفته م بلغ ریافتی ش دون یچ ونه تعهد زاد ند و ا ر بال زوجه ش یچ ونه تعهد یگری خواهد ود و ه پرداخت یچ یز یگری تعهد می ردد. سپس و ی تواند ا مان زنی ه ورد ظرش ست زدواج ند. مچنین گر ته تصمیم گیرد ه یگر مسر وتکین باشد، پس گذار ه و ا ترک ماید. ر ن صورت گذار و پوشاک &nbsp;ابل &nbsp;ستفاده، تزئینات الایی ا ه ز وتکین ه و تعلق ی یرد، ز وهرش گیرد. ما موال صوصی ارایی ستحقاقی ش ا گذار ا ودش برد. و ا ر بال وهرش یگر یچ ونه تعهدی خواهد ود یگر دیون &nbsp;ه یچ ونه پرداختی م خواهد ود. عد ز ن و ق ارد ا ر رد یگری ه لش خواهد زدواج ند.p> <p dir=rtl>گر وتکین رتکب ناه ا عمال زشت (رمی) ردد ودش سئول واهد ود گذار ودش (ریمه) ا پردازد. نانچه و ه هت غلام ا غلام دهکار ا سیر ه ست سی رفتار ردد ا تحت مایت سی رود (ه والی پیونددر ن صورت ته رزندان و دون یچ تعهدی اید زاد اشند. ما گر ته رتکب ناهی ا فتار زشتی (رمی) ردید گذار ود و سئول اشد. نانچه و ه یث نیز ا غلام دهکار ا سیر ه ست سی رفتار ردید ا تحت مایت سی فت، ر ن صورت اید وتکین ه مراه رزندانش دون یچ ونه ید رطی زاد اشند. ه ین ترتیب کی سئول ناه فتار زشت یگری خواهد ود. سند عقد زدواج اضر ر حل وانین ر ضور خغوکان رزند رخنان نعقد ردید شخاص زیر اضر ودند: سکاتچ رزند یشچ، خرین رزند امچ، او رزند اخک، اقم سند امتیش رزند غشفرن.p> <p dir=rtl>&nbsp;p> <div><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news2016218117282235.html">سند ازدواج ایران باستان,سند ازدواج ایرانیان باستان,سند ازدواج ایران قدیمa>div> <p style="TEXT-ALIGN: center">سند زدواجp> <p>ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانp>div>div>
سند ازدواج ایران باستان، سند ازدواج ایرانیان باستان گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات