رویدادهای مهم سال 96

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد رویدادهای مهم سال 96 ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div > <div ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20161132462049151.html"><div class="mzc"><strong>رویدادهای مهم سال 96 strong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: رویدادهای مهم سال 96 p>div> div> <h2> کاایران: رویدادهای مهم سال 96 h2> <p>یلی وستان ین در بق رنامه پیش ی وند ه مه ارهایشان ا  لو لو رنامه یزی ی نند. تی ک سال لوتر م ا رنامه یزی پیش ی وند مه رنامه ا بق تقویم ست. ین طلب <strong>تقویم سال 96strong> ست. ه مه ویدادهای تعطیلی عیاد &#8230; وشته ده ست.p> <p>&nbsp;p> <p> ه زارش کاایران: حظه تحویل سال ۳۹۶ جری مسی ه ساعت سمی مهوری سلامی یرانp> <p>طابق ا رکز ئوفیزیک انشگاه تهرانp> <p>ساعت ۳ ۵۸ قیقه ۰ انیه (ساعت سیزده پنجاه شت قیقه هل انیه هر)p> <p>وز وشنبه ۳۰ سفند ۳۹۵ جری مسیp> <p>طابق ۲۱ مادی لثانیه ۴۳۸ هجری قمریp> <p> ۲۰ ارس ۲۰۱۷ یلادیp> <p>۳۹۶ زار سیصد ود شمین سال جری ورشیدp> <p>&nbsp;p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20161132462049151.html">,[categoriy]a>div>p> <p>سال 1396 سال ه یوانی ستp> <p>&nbsp;p> <p>سال ۳۹۶ = سال روسp> <p>سال ۳۹۶ بیسه یست.p> <p>&nbsp;p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20161132462049151.html">,[categoriy]a>div>p> <p>روردین سال 1396 p> <p>&nbsp;p> <p><strong>ناسبت ای اه : روردین ۹۶strong>p> <p> روردین جشن نوروز/جشن سال نوp> <p>۲ روردین عیدنوروزp> <p>۳ روردین عیدنوروزp> <p> روردین عیدنوروزp> <p> روردین وز هانی تئاتر [ ۲۷ March ]p> <p>۹ روردین لادت مام حمد اقر علیه لسلام [ جب ]p> <p>۱ روردین هادت مام علی لنقی لهادی علیه لسلام [ جب ]p> <p>۲ روردین وز مهوری سلامی یرانp> <p>۳ روردین شن سیزده ه رp> <p>۸ روردین وز هانی هداشت [ April ]p> <p>۸ روردین لادت مام حمد تقی علیه لسلام [ ٠ جب ]p> <p>۲۱ روردین لادت مام علی علیه لسلام وز پدر [ ٣ جب ]p> <p>۲۳ روردین فات ضرت زینب سلام لله علیها [ ۵ جب ]p> <p>۲۵ روردین وز بزرگداشت عطار یشابوریp> <p>۲۹ روردین وز رتش مهوری سلامی یرانp> <p>&nbsp;p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20161132462049151.html">,[categoriy]a>div>p> <p>ردیبهشت  سال 1396 p> <p>&nbsp;p> <p><strong>ناسبت ای اه : ردیبهشت ۹۶strong>p> <p> ردیبهشت وز بزرگداشت سعدیp> <p>۲ ردیبهشت شن یاه وری؛وز زمین پاک [ ۲۲ April ]p> <p>۲ ردیبهشت شهادت امام موسی کاظم علیه لسلام [ ۵ جب ]p> <p>۳ ردیبهشت وزبزرگداشت شیخ بهایی؛ وزملی ارآفرینیp> <p> ردیبهشت بعث سول کرم [ ٧ جب ]p> <p>۹ ردیبهشت وزشوراهاp> <p>۹ ردیبهشت لادت سالار هیدان، مام سین علیه لسلام [ عبان ]p> <p>۹ ردیبهشت وز هانی وانشناس شاورp> <p>۰ ردیبهشت شن هلم وروز؛ وزملی لیج ارسp> <p>۰ ردیبهشت لادت بوالفضل لعباس علیه لسلام وز انباز [ عبان ]p> <p>۱ ردیبهشت وزجهانی ارگر [ May ]p> <p>۱ ردیبهشت لادت مام زین لعابدین علیه لسلام [ ۵ عبان ]p> <p>۲ ردیبهشت هادت ستاد رتضی طهری، وزمعلمp> <p>۵ ردیبهشت وز هانی اما [ ۵ May ]p> <p>۷ ردیبهشت وز سنادملی یراث کتوبp> <p>۷ ردیبهشت لادت علی کبر علیه لسلام وز وان [ ١ عبان ]p> <p>۸ ردیبهشت وز هانی صلیب سرخ لال حمر [ May ]p> <p>۲۱ ردیبهشت لادت ضرت ائم عجل لله تعالی رجه شن یمه عبان [ ۵ عبان ]p> <p>۲۵ ردیبهشت وز زرگداشت ردوسیp> <p>۲۷ ردیبهشت روز ارتباطات وابط عمومیp> <p>۲۸ ردیبهشت وز زرگداشت کیم عمر یامp> <p>۲۸ ردیبهشت وز هانی وزه یراث رهنگی [ ۸ May ]p> <p>&nbsp;p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20161132462049151.html">,[categoriy]a>div>p> <p>رداد سال 1396 p> <p>&nbsp;p> <p><strong>ناسبت ای اه : رداد ۹۶strong>p> <p> رداد وز هره ری هینه سازی مصرفp> <p> رداد وز زرگداشت لاصدراp> <p>۳ رداد فتح خرمشهر ر عملیات بیت المقدس وز قاومت، یثار پیروزیp> <p> رداد وز زفول، وز قاومت پایداریp> <p>۴ رداد حلت ضرت مام مینیp> <p>۵ رداد یام ۵ ردادp> <p>۵ رداد وز هانی حیط زیست [ ۵ June ]p> <p>۲۰ رداد وز هانی صنایع دستی [ ۰ June ]p> <p>۲۰ رداد لادت مام سن جتبی علیه لسلام [ ۵ مضان ]p> <p>۲۳ رداد ب در [ ٨ مضان ]p> <p>۲۴ رداد ربت وردن ضرت علی علیه لسلام [ ٩ مضان ]p> <p>۲۴ رداد وز هانی هدای ون [ ۴ June ]p> <p>۲۵ رداد وز لی ل گیاهp> <p>۲۶ رداد هادت ضرت علی علیه لسلام [ ١ مضان ]p> <p>۲۷ رداد وز هاد شاورزیp> <p>۲۷ رداد وز هانی بیابان زدایی [ ۷ June ]p> <p>۲۷ رداد ب در [ ٢ مضان ]p> <p۲۹ رداد رگذشت کتر علی ریعتیp> <p>۳۱ رداد هادت کتر صطفی مرانp> <p>&nbsp;p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20161132462049151.html">,[categoriy]a>div>p> <p>تیر سال 1396 p> <p>&nbsp;p> <p><strong>ناسبت ای اه : تیر ۹۶strong>p> <p> تیر جشن آب پاشونک، شن غاز تابستانp> <p> تیر روز اصنافp> <p> تیر عید سعید فطر [ وال ]p> <p>۵ تیر تعطیل ه ناسبت عید سعید فطر [ وال ]p> <p> تیر هادت یت لله کتر هشتی ؛ وز وه ضاییهp> <p تیر وز بارزه ا سلاح ای یمیایی یکروبیp> <p>۰ تیر وز صنعت عدنp> <p>۳ تیر تیر وز،شن تیرگانp> <p>۴ تیر روز قلمp> <p>۵ تیر جشن خام خواریp> <p>۲۵ تیر روز بهزیستی و تامین اجتماعیp> <p>۲۷ تیر علام پذیرش طعنامه ۵۹۸ ورای منیت ز سوی یرانp> <p>۲۸ تیر هادت مام عفر صادق علیه لسلام [ ۵ وال ]p> <p>&nbsp;p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20161132462049151.html">,[categoriy]a>div>p> <p>رداد سال 1396 p> <p>&nbsp;p> <p><strong>ناسبت ای اه : رداد ۹۶strong>p> <p>۲ رداد لادت ضرت عصومه سلام لله علیها وز ختران [ والقعده ] رداد وز ترویج موزش ای نی رفه یp> <p> رداد وز زرگداشت یخ هاب لدین سهروردیp> <p>۰ رداد شن له تابستانp> <p>۲ رداد لادت مام ضا علیه لسلام [ ١ والقعده ] ۴ رداد صدور فرمان مشروطیتp> <p>۷ رداد وز برنگارp> <p>۲۲ رداد وز هانی چپ دست ها [ ۳ August ] ۲۸ رداد سالروز ودتای ۲۸ رداد علیه ولت کتر حمد صدقp> <p>۲۸ رداد سالروز اجعه تش زدن سینما کس بادانp> <p>۳۱ رداد هادت مام حمد تقی علیه لسلام [ ٠ والقعده ]p> <p>&nbsp;p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20161132462049151.html">,[categoriy]a>div>p> <p>هریور سال 1396 p> <p>&nbsp;p> <p><strong>ناسبت ای اه : هریور ۹۶strong>p> <p> هریور وز زرگداشت بوعلی سینا وز پزشکp> <p>۲ هریور غاز هفته دولتp> <p> هریور زادروز اراب (وروش)p> <p> هریور وز ارمندp> <p>۵ هریور وز زرگداشت حمدبن زکریای ازی وز اروسازp> <p> هریور هادت مام حمد اقرعلیه لسلام [ والحجه ] هریور وز بارزه ا تروریسمp> <p>۹ هریور وز عرفه [ والحجه ] ۰ هریور عید سعید ربان [ ٠ والحجه ]p> <p>۱ هریور وزصنعت اپp> <p>۳ هریور وز زرگداشت بوریحان یرونیp> <p>۳ هریور وزتعاونp> <p>۵ هریور لادت مام علی لنقی لهادی علیه لسلام [ ۵ والحجه ] ۷ هریور یام ۷ هریورp> <p>۸ هریور عید سعید غدیر م [ ٨ والحجه ]p> <p>۹ هریور فات یت لله سید حمود القانی ولین مام معه تهرانp> <p>۹ هریور روز جهانی پیشگیری از خودکشی [ ۰ September ] ۲۰ هریور مله ه رج ای وقلوی رکز تجارت هانی [ ۱ September ] ۲۱ هریور وز سینماp> <p>۲۱ هریور وز رامیداشت رنامه ویسان [ ۲ September ] ۲۷ هریور وز عر دب پارسی وز زرگداشت استاد شهریارp> <p>۳۰ هریور روز جهانی صلح [ ۲۱ September ] ۳۱ هریور غاز فته فاع قدسp> <p>&nbsp;p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20161132462049151.html">,[categoriy]a>div>p> <p>هر سال 1396 p> <p>&nbsp;p> <p><strong>ناسبت ای اه : هر ۹۶strong>p> <p>۵ هر وز هانی هانگردی [ ۲۷ September ] هر روز آتش نشانی یمنیp> <p> هر تاسوعای سینی [ حرم ]p> <p> هر عاشورای حسینی [ ٠ حرم ]p> <p>۹ هر وز هانی سالمندان [ October ] ۰ هر هادت مام زین لعابدین علیه لسلام [ ٢ حرم ] ۳ هر وز یروی نتظامیp> <p>۳ هر روز جهانی معلم [ ۵ October ] ۴ هر وز امپزشکیp> <p>۶ هر وز هانی ودک [ October ] ۷ هر روز جهانی پست [ ۹ October ] ۲۰ هر وز بزرگداشت حافظp> <p>۲۲ هر روز جهانی استاندارد [ ۴ October ] ۲۳ هر وز هانی عصای سفید [ ۵ October ] ۲۵ هر وز هانی ریشه کنی فقر [ ۷ October ] ۲۶ هر وز تربیت دنی رزشp> <p>&nbsp;p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20161132462049151.html">,[categoriy]a>div>p> <p>بان سال 1396 p> <p>&nbsp;p> <p><strong>ناسبت ای اه : بان ۹۶strong>p> <p> بان وز مار رنامه یزیp> <p> بان لادت مام حمد اقر علیه لسلام [ صفر ] ۵ بان لادت مام وسی اظم علیه لسلام [ صفر ] بان وز کوروش بزرگp> <p> بان وز وجوانp> <p>۳ بان وز انش موزp> <p>۳ بان شغال انه اسوسی مریکا توسط انشجویان ط مامp> <p>۴ بان وز رهنگ عمومیp> <p>۸ بان ربعین سینی [ ٠ صفر ]p> <p>۲۴ بان وز تاب تابخوانیp> <p>۲۶ بان حلت سول کرم؛شهادت امام حسن مجتبی علیه لسلام [ ٨ صفر ]p> <p>۲۷ بان هادت مام ضا علیه لسلام [ ٩ صفر ] ۲۸ بان هجرت پیامبر کرم ز که ه دینه [ بیع لاول ] ۲۹ بان وز هانی لسفه [ ۲۰ November ]p> <p>&nbsp;p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20161132462049151.html">,[categoriy]a>div>p> <p>ذر سال 1396 p> <p>&nbsp;p> <p><strong>ناسبت ای اه : ذر ۹۶strong>p> <p>۵ ذر وز بسیج مستضعفانp> <p>۵ ذر هادت مام سن عسکری علیه لسلام [ بیع لاول ]p> <p> ذر وز یروی ریاییp> <p> ذر مله ه انه اسوسی ریتانیا ر تهرانp> <p>۹ ذر ذر وز، جشن آذرگانp> <p>۹ ذر یلاد سول کرم ه وایت هل سنت [ ٢ بیع لاول ] ۰ ذر وز جلسp> <p>۲ ذر تصویب انون ساسی مهوری سلامی یرانp> <p>۲ ذر وز هانی علولان [ ۳ December ] ۳ ذر وز یمهp> <p>۴ ذر یلاد سول کرم مام عفر صادق علیه لسلام [ ٧ بیع لاول ]p> <p>۵ ذر روز حسابدارp> <p>۶ ذر وز انشجوp> <p>۲۵ ذر وز پژوهشp> <p>۲۶ ذر روز حمل و نقلp> <p>۳۰ ذر جشن شب یلداp> <p>&nbsp;p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20161132462049151.html">,[categoriy]a>div>p> <p>ی سال 1396 p> <p>&nbsp;p> <p><strong>ناسبت ای اه : ی ۹۶strong>p> <p>۵ ی سالروز زمین رزه م ر سال ۳۸۲p> <p>۵ ی لادت مام سن عسکری علیه لسلام [ بیع لثانی ] ی فات ضرت عصومه سلام لله علیها [ ٠ بیع لثانی ] ۱ ی شن غاز سال و یلادی [ January ] ۲۰ ی سالروز قتل امیرکبیر ه ستور ناصرالدین شاه اجارp> <p>۲۷ ی جرای توافق امه رجامp> <p>&nbsp;p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20161132462049151.html">,[categoriy]a>div>p> <p>همن سال 1396 p> <p>&nbsp;p> <p><strong>ناسبت ای اه : همن ۹۶strong>p> <p> همن زادروز ردوسیp> <p>۲ همن لادت ضرت زینب سلام لله علیها وز پرستار هورز [ ۵ مادی لاولی ] ۲ همن بازگشت امام مینی ه یرانp> <p>۵ همن شن یانه زمستانp> <p>۹ همن روز نیروی هواییp> <p>۲۲ بهمن پیروزی انقلاب اسلامیp> <p>۳۰ همن هادت ضرت اطمه زهرا سلام لله علیها [ مادی لثانیه ]p> <p>&nbsp;p> <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/news20161132462049151.html">,[categoriy]a>div>p> <p>سفند سال 1396 p> <p>&nbsp;p> <p><strong>ناسبت ای اه : سفند ۹۶strong>p> <p>۲ سفند وز هانی زبان ادری [ ۲۱ February ] ۵ سفند وز زرگداشت زمین انوانp> <p>۵ سفند وز زرگداشت واجه صیر لدین وسی وز هندسp> <p>۴ سفند روز احسان یکوکاریp> <p>۵ سفند وز رختکاریp> <p>۷ سفند لادت ضرت اطمه زهرا سلام لله علیها وز زن [ ٠ مادی لثانیه ] ۷ سفند وزجهانی زنان [ March ] ۲۵ سفند پایان سرایش شاهنامهp> <p>۲۷ سفند لادت مام حمد اقر علیه لسلام [ جب ] ۲۹ سفند وز ملی شدن صنعت نفت یرانp> <p>۲۹ سفند هادت مام علی لنقی لهادی علیه لسلام [ جب ]p> div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله رویدادهای مهم سال 96 شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

روز پدر در سال 96چه تاریخی است , تاریخ عید فطر 96 به میلادی , روز زن سال 96 چه روزی است , رویدادهای تاریخی فروردین , عید نوروز 96 چه روزی است , شروع ماه رمضان سال 1396 , روزهای مهم تقویم ایران , وقایع ورویدادها معماری , دقایقی اخر تا سال 1396 , کلیه مناسب های سال 96 , کلیه مناسبتهای سال 96 , 4 روز مهم سال , اخبار مهم سال , اتفاقات سال96 , تقویم اتفاقات , رویدادهای مهم , تاریخ نکور 96 , تخویل سال 96 , حوادث سال 96 , تاریخ سال 96 , اول رجب 96 , نرخ دیه 96 , سال 96 سال

رویدادهای مهم سال 96 گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات