اولین کتاب مقدس چاپ شده به زبان ارمنی در موزه وانک - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد اولین کتاب مقدس چاپ شده به زبان ارمنی در موزه وانک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div ><p> کاایران: ر ای ای شورمان یران وزه ا جموعه ای رهنگی تاریخی ختلفی جود ارد ه غلب ن ا ه تنها رای ردشگران سافران، لکه رای هروندان مان کان یز اشناخته انده ند. رای تائید ین وضوع تنها افیست گاهی ذرا ه یست وزه ای یرانی یاندازید بینید ند تا ز ن ا ا ی ناسید ا تنها امشان ا نیده ید؟! ارناوال رای ن ه مکی ر ند وچک ه ناسایی ین اذبه ای هجور انده کند، ر ار ه وشه ی ز یران ی ود سری ه وزه ای ن ا ی زند. ین ار مراه ا ه صفهان یایید ا کی ز ذاب ترین وزه ا نجینه ای ین هر&nbsp;شنا وید.p> <p> ه زارش کاایران: &nbsp;وزه لیسا انک کی ز وزه ای دیمی هر صفهان ست ه دمتش ه دود 100 سال پیش ر ی ردد؛ زمانی ه رزند ویسنده تاب تاریخ لفای صفهان ه مع وری تعدادی ز سخه ای طی تاریخی تب قدس پرداخت رای مایش ین تاب ا یگر شیاء رزشمند تاریخی، تعدادی تاق ر خش مالی یاط لیسای انک&nbsp;ساخت.&nbsp;لبته ز ن زمان تا ه ال وزه انک چار تغییرات سیاری ده ر کل سعت تغییراتی پیدا رده ست. ر ال اضر 11 خش ختلف ر وزه لیسا انک ه شم ی ورد ه رخی ز ن ا عبارت ند ز: تابلوهای چبری قاشی، تاب ا سخه ای طی، نسوجات، جموعه ثار لزی، روف ینی سفالی ...&nbsp;p> <p>ر خش تاب ا سخه ای طی ا جموعه ی ظیری ز تاب ای قدس و ه و ی وید ه ر ک ر زمان ای ختلفی وشته ده ند. کی ز الب ترین ن ا، خستین تاب قدس اپ ده ه زبان رمنی ست. وب ست دانید ه ین تاب ر هر مستردام لند ر سال 1666 یلادی ه اپ سیده.&nbsp;p> <p><strong>وره تاریخی: strong>رن فدهم یلادیp> <p><strong>حل اپ:strong> هر مستردام لندp> <p><strong>حل گهداری:strong> وزه لیسا انک، صفهانp>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/first-armenian-gospel-vank-museum.html"><div class="mzc"><strong>ولین تاب قدس اپ ده ه زبان رمنی ر وزه انک strong>div>,موزه های ایران,موزه های اصفهان,آثار تاریخی شهر اصفهان,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: ولین تاب قدس اپ ده ه زبان رمنی ر وزه انک p>div> <div > <i >i> زرو تل div> <div > <i >i> قشه سیریابی نلاین div> <div > <i >i> ضعیت ب وا div> div> div> div> <div > <div > <div ><hr /> <p>یگر ثار استانی فیس عرفی ده ر ارناوال ا خوانید:&nbsp;p> <p><strong>نجینه ای&nbsp;یران هانstrong>p> <p>مچنین ی توانید رباره رخی ز ثار تاریخی&nbsp;اشکوه یرانی&nbsp;ر زیر خوانید:p> <p><strong>خستین تمبر پستی هان | پنی سیاهstrong>p> <p><strong>رسدس نز ۵۰۰کا | اشین سپرت اه ر یرانstrong>p> <p><strong>ولین تمبر یرانی | تمبر اقریstrong>p> <p><strong>مجمه فتاد زار ساله | ئاندرتال ا ر رمانشاهstrong>p>div> div> <div > <div ><hr /> <p ><strong >تاج حبوب فرح پهلویstrong>p> <p><strong>واپیمای رادران ایت | خستین واپیمای هانstrong>p> <p ><strong>لماس وه ورstrong>p> <p><strong>رآن ا ست ط مام ضا (ع) | نجینه وزه ستان دسstrong>p> <p><strong>لباس عروسی فرح دیبا | شتی ر وزه سعدآبادstrong>p> <p ><strong>ره واهر شانstrong>p> <p><strong>وسه بدی عشاق یرانی ر تپه سنلوstrong>p>div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/first-armenian-gospel-vank-museum.html">,موزه های ایران,موزه های اصفهان,آثار تاریخی شهر اصفهان,[categoriy]a>div> div> div> div> <div > <div > <div > <div ><a href="http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/first-armenian-gospel-vank-museum.html">,موزه های ایران,موزه های اصفهان,آثار تاریخی شهر اصفهان,[categoriy]a>div> <div > <i >i> یدیوهای گفت نگیز div> <div > <i >i> کات روری سفر div> <div > <i >i> بیعت ردی div> div> div> div> <div > <div > <div ><p>#نجینه ای تاریخ ایران هان&nbsp;ا ا&nbsp;<strong >ارناوالstrong>&nbsp;شناسید.p>div> div> div> div> <div > <div > <div > <div > نبع ارناوال div> <div > <i >i> نتشار : ۳۹۶/۴/۳۰ div> <div > <i >i> روزرسانی : ۳۹۶/۴/۲۷ div> div> div> div> div> div> div> div> div> div> div>.<p class="source">نبع : <span> karnaval.ir span>p>
اولین کتاب مقدس چاپ شده به زبان ارمنی در موزه وانک گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات