کلید خانه خدا، تصویر کلید خانه خدا را دیده اید؟ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد کلید خانه خدا، تصویر کلید خانه خدا را دیده اید؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +کلید +خانه +خدا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد&nbsp;کلید خانه&nbsp;دا&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کایران :ر واسط رن پنجم پنجم یلادی، اندان ریش (اندان پیامبر عظم) ر که تسلط افتند، «صی ن لاب» ئیس بیله ریش سئولیت گهداری ز که لیدهای ین کان قدس ا ه عهده رفتند.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/20163823455.html"><div class="mzc"><strong>کلید خانه دا، تصویر کلید انه دا ا یده ید؟ strong>div>کلید خانه خدا,کلید دار خانه خدا,اسم کلید خانه خداa>span>span>div> <div id=custem-incus> <div> <div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: تصویر <a class="hlink" title="کلید خانه دا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/20163823455.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کلید خانه داa> ا یده ید؟span>span>p>div>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>&nbsp;عکس <a class="hlink" title="لید عبه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/20163823455.html" style="text-decoration:none;color:inherit">لید عبهa>strong>span>span>p> <div class=content_body> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نا ه زارش کاایران : زمانی ه عبه توسط ضرت براهیم (ع) ازسازی د، پس ز یشان ضرت سماعیل، گهبانی گهداری ز ین انه قدس، ه بیله رهم سپرده د ه ز من مده ودند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین بیله پس ز پیروزی تسلط بیله عربستانی «نی زاعه»، جبور ه ترک که دند ین بیله ت پرست ه تعلق ه نوب عربستان ودند، عبه ا ه حلی رای گهداری ت ایشان تبدیل ردند، ر ین زمان نها ود لیددار عبه ودند.span>span>p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span> <div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/20163823455.html">کلید خانه خدا,کلید دار خانه خدا,اسم کلید خانه خداa>span>span>div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="کلید خانه دا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/20163823455.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کلید خانه داa>span>span>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عدها ر واسط رن پنجم پنجم یلادی، اندان ریش (اندان پیامبر عظم) ر که تسلط افتند، «صی ن لاب» ئیس بیله ریش سئولیت گهداری ز که لیدهای ین کان قدس ا ه عهده رفتند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">«صی ن لاب» پیش ز رگ، ظایفش ا ه و پسرش «عبد لدار» «عبد ناف» سپرد. ر ین یان ظیفه گهداری راقبت عبه ه «عبد لدار» سید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پس ز پیروزی سلمانان ر که ه هبری ضرت حمد (صیشان خصا ین دمات ا ه عهده رفتند.span>span>p>div> <p>&nbsp;p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله کلید خانه خدا، تصویر کلید خانه خدا را دیده اید؟ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تصویر کلید , کلید خانه

کلید خانه خدا، تصویر کلید خانه خدا را دیده اید؟ گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات